10. Nguyen Thi Yen

2 Downloads 73 Views

Thể tích khí cũng như thành phần khí tạo ra của chủng vi khuẩn này phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ... Nguyen Thi Yen, Lai Thuy Hien, Nguyen Thi Thu Huyen.

Comments