BSA DS datorcentrs

3MB Size 27 Downloads 95 Views

Ekonomiskā sektora loma dizaina attīstības atbalstā ir nodrošināt dizaina izglītību ar pieeju progresīvākām .... ar University of Bedfordshire, Tehnoloģijas un dizaina fakultāte (Lielbritānija); ... kuru īstenošanas procesā tiek izmantoti zinātniskie sasniegumi un mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas veicina ...... Linda Andersone.


ESF projekts «Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai» Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

ZIŅOJUMS Rīgā

|Augstākās izglītības iestādes |Baltijas Starptautiskā akadēmija | |nosaukums: | | |AII juridiskā adrese, |Lomonosova 4, Rīga, LV–1003, Latvijas | |kontaktinformācija: |Republika, | | |tālr. 7100601, fakss 7241272, e–mail | | |[email protected] | |Komercreģistra reģistrācijas |40003101808 | |numurs: | | |Izglītības iestādes |3343800009 | |reģistrācijas numurs: | | |Studiju programmas nosaukums: |«Dizains» (DMa), | | |Profesionālā maģistra studiju programma | | |«Datordizains» (DD), | | |2.līmeņa profesionālā studiju programma | | |«Vides dizains» (VD), | | |1.līmeņa profesionālā studiju programma | |Studiju programmas kods: |47214 DMa | | |42214 DD | | |41214 VD | |Iegūstamā kvalifikācija: |Digitālas vizualizācijas dizainera | | |kvalifikācija DMa | | |Digitālas vizualizācijas dizainera | | |kvalifikācija DD | | |vides dizainera kvalifikācija VD | |Iegūstamais grāds: |1. profesionālā maģistra grāds dizainā | | |bez Digitālas vizualizācijas dizainera | | |kvalifikācijas (tiem, kam iepriekšējā | | |izglītībā ir šāda kvalifikācija); | | |2. profesionālā maģistra grāds dizainā ar| | |Digitālas vizualizācijas dizainera | | |kvalifikāciju (tiem, kam iepriekējā | | |izglītībā nav šādas kvalifikācijas ) | | |profesionālā bakalaura grāds dizainā | | |Nav paredzēta piešķiršana | |Vietas, kur īsteno studiju |Baltijas Starptautiskā akadēmija | |programmu: |Rīga, Lomonosova ielā 4, | | |Baltijas Starptautiskā akadēmija | | |Daugavpils filiāle | | |Daugavpils, Dzelzceļa 3 | |Studiju programmas direktors: |DMa Studiju programmas direktora p.i., | | |hum. zin. maģ. mākslā, prof. Mihails | | |Kopeikins | | |hum. zin. maģ. mākslā, | | |DD hum. zin. maģ. mākslā, prof. Mihails | | |Kopeikins | | |VD Izgl. zin. maģ. ped. doc. Irina | | |Kopeikina | | | |

|Studiju virziena pašnovērtējums | | | |II. Studiju virziena raksturojums | |2. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar| |augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju | |_____________________________________________________________ 3 | |3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no | |Latvijas Republikas interešu viedokļa | |_____________________________________________________________ 6 | |4. Studiju virziena attīstības plāns | |________________________________________________ 8 | |5. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus | |pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba| |vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas | |rezultāti ______________________________________ 10 | |6. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze | |______________________ 16 | |7. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts | |_________________ 20 | |8. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un | |materiāltehniskais nodrošinājums | |______________________________________________________________ 23 | |9. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena | |ietvaros ______________ 34 | |10. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, | |studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai | |profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība Latvijas | |Republikas un augstskolas vai koledžas stratēģijai ___________________ 36 | |11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla | |uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju | |programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla | |īstenos_____________________________________________________________ 44 | |12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla | |pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana| |pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas | |Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata | |periodā | |__________________________________________________________________________| |_ 48 | |13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno | |zinātnisko publikāciju | |un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā | |___________________________ 63 | |14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram | |katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot | |to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā | |________________________________________________________ 65 | |15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla | |raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju | |programmu īstenošanā _________________ 66 | |16. Informācija par ārējiem sakariem: | |16.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām | |_____________________ 66 | |16.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras | |īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas | |_________________________________________ 68 | |16.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu | |ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti | |_________________________________________________ 73 | |16.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā| |pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti | |______________________________________ 74 | Studiju virziena raksturojums

2. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar BSA kopējo stratēģiju. | | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa | |stratēģija | |2011.–2015.gadam. (APSTIPRINĀTA BSA Senāta sēdē 2011. gada 13.janvārī. | |Protokols Nr.79/13.01.09), | | | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas misija | |Baltijas Starptautiskā akadēmija ir viena no Latvijas Republikas augstākās | |izglītības mācību iestādēm, kas realizē Latvijas reģionālās attīstības un | |izglītošanas misiju, kas nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas | |daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības | |ilgtspējīgu attīstību un izglītošanu dažādos līmeņos. | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas attīstības stratēģija ir dokuments, kurā | |harmoniski saskaņoti mērķi, uzdevumi, darbības prioritātes BSA ilgtspējīgai | |izaugsmei no 2009. līdz 2015.gadam. | |Stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas ir saistošs, plānojot | |BSA darbību īstermiņa (izstrādājot gada plānus), sagatavojot BSA normatīvos | |dokumentus, organizējot akadēmijas akadēmisko, pētniecisko un saimniecisko | |darbību, nodrošinot BSA kvalitātes vadības sistēmu. | |Analizējot esošos resursus un prognozējot attīstības iespējas, BSA stratēģijā| |ievērotas vietējās, reģionālās un nacionālās nozīmes vajadzības un iespējas | |laika posmā līdz 2015. gadam. | |Mērķtiecīgi vadot Baltijas Starptautiskās akadēmijas stratēģijā 2009. – | |2015.gadam noteiktos darbības virzienus (organizācija un vadība, studijas, | |zinātne un inovācijas, saimnieciskā darbība un pakalpojumi, jaunrade, kultūra| |un sports, mūžizglītība, ārzemju sakari, informācija, komunikācija un | |mārketings), tiks nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās filiāļu | |konkurētspēja un tās integrācija Baltijas, Eiropas un pasaules izglītības | |telpā. | |Stratēģijas izstrādē ir ievēroti Latvijas Republikas likumi un citi | |normatīvie akti, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversme, Latvijas | |pilsētu un reģionu attīstības stratēģijas 2008. – 2014.gadiem, kā arī | |Latvijas nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam un Lisabonas | |stratēģija, nozīmīgākie Boloņas pamatprincipi. | |Stratēģijas izstrādes nepieciešamību noteikuši vairāki politiskie, sociālie | |un ekonomiskie apstākļi: | |Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un iekļaušanās vienotā Eiropas | |izglītības telpā; | |augstākās izglītības decentralizācija, poli centriska un sabalansēta | |attīstība un izglītības pieejamība; | |nepieciešamība paaugstināt ES darba tirgum konkurētspēju reflektantu | |piesaistē, studiju un zinātniskās pētniecības resursu nodrošināšanā; | |akadēmiskā personāla novecošanās un jauno docētāju piesaiste; | |nepieciešamība iesaistīties mūžizglītības programmu īstenošanā un Latvijas | |reģioniem aktuālo problēmu risināšanā; | |modernizēt BSA un tās filiāles izmantojot mūsdienīgu telpu informāciju | |tehnoloģiju iespējas. | | | |BSA Dizaina skolas misija | |Dizaina struktūru, saturu, vidi un izpratni par dizainu Latvijā veido vairāki| |komponenti. Dizains ir būtiska radošās industrijas sastāvdaļa, dizaina | |prioritāte ir deklarēta dažādos valsts dokumentos, tomēr pagaidām valstī nav | |savas dizaina attīstības, atbalsta un popularizēšanas politikas, joprojām | |atklāts un aktuāls ir jautājums par Latvijas dizaina identitāti. Ar dizaina | |aktivitātēm saistītās institūcijas, valsts, privātās un sabiedriskās | |organizācijas nedarbojas ar vienotu mērķi – aktivizēt un veidot dizaina | |koptēlu un vidi Latvijā, popularizēt Latvijas dizainu, stāstīt un rādīt, kas | |ir dizains, veicināt sabiedrībā izpratni par dizainu. Tam ir arī ekonomiskie | |apsvērumi – vidējais labklājības līmenis Latvijā nav pietiekams, lai varētu | |iegadāties produktu ar augstu pievienoto vērtību. | |Šodien Latvijā joprojām vāji veidojas radošas un produktīvas attiecības starp| |dizaineriem un ražotājiem. Latvijā trūkst ražotāju izpratnes par dizainera | |lomu uzņēmumā, trūkst reālam ražošanas procesam sagatavotu dizaineru, jo nav | |izveidots sistemātisks kontakts starp ražotājiem un skolām. Rezultātā nav | |sabiedrības izpratnes par dizainu kā dzīves kvalitātes celšanas instrumentu, | |kā pievienotās vērtības radītāju. Dizains netiek uztverts kā viens no valsts | |kultūras un ekonomikas attīstības rādītājiem. Ir nepieciešams sistemātiski | |veidot dizaina vidi Latvijā. | |Viens no pirmajiem sistemātiskiem mēģinājumiem ir 2001. gada priekšlikumi par| |profesiju standartu sakārtošanu dizaina jomā (M.Kopeikins, Maģistra darbs LMA| |maģistrantūrā «Latvijas dizaineru profesijas standartu izveides sistēma», | |darba zinātniskais konsultants prof. P.Zeile.), otrais ir pētījums «Dizains | |Latvijai» Mollerup Designlab un 2008. gada DIC «Radošās industrijas | |izglītības pilnveides projekts. Vienotas Latvijas dizaina izglītības koncepta| |un dizaina izglītības un studiju programmu izstrāde». | |BSA Dizaina skola jau vairākus gadus konstruktīvi sadarbojas ar visām valsts | |instancēm dizaina izglītības, dizaina kompetences, dizaina popularizācijas, | |profesionālo dizaineru visaugstākās profesionālās kompetences attīstības | |pakāpes noteikšanas – profesionālās darbības sertificēšanas jautājumos. | |Katrai no instancēm ir savs redzesloka un kompetences diapazons dizaina | |jautājumos. | |Balstoties uz Latvijas darba tirgū iegūtās praktiskās pieredzes un pētot | |situāciju ES tirgū, BSA Dizaina skola visām ieinteresētajām instancēm | |vienoties par jēdziena «dizains» lietojumu, par to specifisko saturu un | |būtību tieši Latvijas teritorijā vairāk no zinātniskā viedokļa, nekā no | |sabiedrībā un medijos lietotās, jēdziena būtībai neatbilstošās, šī vārda | |lietošanas prakses. | |Formulējumā ietilpst trīs neatņemamo dizaina pazīmju/sastāvdaļu kopums. | | | |Par dizainu BSA DS var būt atzīta studiju darbība ar šādām pazīmēm: | |pētnieciskās un praktiskās darbības sintēze ar mērķi veidot funkcionāli | |komfortu un estētiski augstvērtīgo mākslīgo vidi (pārsvarā pakalpojuma | |sniegšanas formā) ar šādām pazīmēm: | |a. KONCEPTUĀLĀ PROJEKTĒŠANA (ar tehnisko uzdevumu filozofiski, semantiski, | |psiholoģiski, estētiski un tehnoloģiski pamatota dizaina objekta koncepcijas | |izstrādāšana ar patstāvīgas pievienotās estētiskās vērtības pazīmēm – | |objektam ir objektīvas vizuālas harmonijas pazīmes, ir atrasts funkcijai | |atbilstošs vizuālais risinājums – objekts ir «pats par sevi skaists», | |neatkarīgi no konteksta – vai tas ir cirvis, vai arī dārgs pulkstenis); | |b. MODELĒŠANA (tradicionālo, industriālo, postindustriālo un virtuālo | |tehnoloģiju izmantošana, estētiski, ergonomiski, tehnoloģiski pamatota un | |patiesos ekspluatācijas apstākļos pārbaudīta dizaina parauga – modeļa – | |izgatavošana); | |c. SAGATAVOŠANA REPRODUCĒŠANAI (ekonomiski un juridiski pamatota vizuāla, | |komunikatīva, funkcionāli utilitāra produkta izgatavošanas vai ražošanas | |procesam nepieciešamās dokumentācijas un dizaina parauga sagatavošana ar | |prioritāti uz pievienotās estētiskās vērtības saglabāšanu). | |Šāds pazīmju kopums veido t.s. «dizaina ideju», kurai pamatā ir objektīvi | |priekšnoteikumi (filozofiskie, semantiskie, psiholoģiskie, komunikatīvie, | |vizuālie, estētiskie, ergonomiskie, funkcionāli, ekonomiskie, juridiskie un | |tehnoloģiskie). | |©2001–2012M.Kopeikins, A.Grases un A.Broka redakcijā. | |Dizaina galvenais mērķis ir radīt estētiski augstvērtīgu dizaina objektu ar | |tā pielietojuma maksimālu komfortu tam paredzēto visa veida utilitāro | |funkciju veikšanā. Dizains risina šādu aspektu attīstību: | |objekta formu, detaļu izvietojumu, proporcijas, krāsas, struktūras, skaņas un| |lietošanas ergonomiku un tas ir profesionāls koncepta radīšanas un | |attīstīšanas pakalpojums un specifikācijas, kas optimizē produkta, | |pakalpojumu un struktūru funkcijas, vērtības un izskatu savstarpējam to | |radītāja, ražotāja un lietotāja labumam. Dizains ir starpnieks starp ieceri, | |tehnoloģiju un patērētāju. Dizaina darbības sintezē zinātnes pieejas loģisko | |raksturu un intuitīvo meklēšanu eksperimentēšanas procesā. | |Pētniecība dizainā** ietilpst projektēšanas procesu izpēte visās iespējamas | |jomās. Tāpēc pētniecība dizainā ir saistīta ar projektēšanas metodikas kopumu| |vai ar to atsevišķam disciplīnām. Primārā interpretācijā pētniecība dizainā | |koncentrējas ap ieceri/vīziju/koncepciju projektēšanas procesa ietvaros. | |Šādas pētniecības mērķis ir labāk saprast, plašāk pielietot un produktīvi | |attīstīt projektēšanas procesa precizitāti un rezultāta paredzamību. | |Pētījuma aktualitāte***: kāpēc izmaiņas ir nepieciešamas konkrētajam | |objektam, subjektam vai mērķauditorijai (uzņēmumam, nozarei u.tml.) | |Pētījuma novitāte**** atspoguļo to, ko autors ir atklājis un pierādījis | |(piemēram, konstatēta un pierādīta kāda ietekme uz kādu objekta komponentu, | |atklātas kvalitatīvas izmaiņas pētāmā objekta struktūrā un sniegti | |priekšlikumi to novēršanai vai citādai izmantošanai, parādītas | |iespējas attīstīt un modificēt kādu procesu, izstrādāts vai papildināts kāds | |metožu kopums utt.). Novitāte atspoguļojas salīdzinājumā: kas projekta | |ietvaros tiks darīts un kāpēc / kas citos projektos ir izdarīts šajā jomā | |līdz šim (tiek meklēts salidzinot analogus vai zinātniskajos/lietišķajos | |informācijas avotos neizmantojot populistiskus informācijas avotus). | | | |Praktiskā darbība un pakalpojumi kā arī studiju darbs, kam nav šādu pazīmju | |un priekšnoteikumu kopumā, nevar būt atzītas par pilnvērtīgu dizaina studiju,| |darbību vai pakalpojumu un šādu studiju, darbību vai pakalpojumu produkti | |attiecīgi nevar būt atzīti par dizaina produktiem. | |Par profesionālu dizaineru var būt atzīts tikai pilnvērtīga pakalpojuma | |sniedzējs, kurš ir spējīgs nodrošināt visu augstākminēto pazīmju kopuma | |ievērošanu. | | | |Profesionālam dizaina pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētam ar | |profesionālas organizācijas ekspertu lēmumu: projektējot produktu dizainers | |ar nekompetentu rīcību var tiešā vai netiešā veidā ietekmēt lietotāja | |veselību vai labklājību. | | | |Lietišķā pētniecība dizainā ietilpst projektēšanas procesu izpēte visās | |iespējamas jomās. Tāpēc pētniecība dizainā ir saistīta ar projektēšanas | |metodikas kopumu vai ar to atsevišķam disciplīnām. Primārā interpretācijā | |pētniecība dizainā koncentrējas ap ieceri/vīziju/koncepciju projektēšanas | |procesa ietvaros. Kopējais mērķis ir labāk saprast un attīstīt projektēšanas | |procesu ar garantētu paredzēto rezultātu. | | | |Dizaina izglītībā šobrīd ir aktuālas un Latvijas darba tirgū ir pieprasītas | |divu veidu dizaina izglītības kompetences: | |a. teorētiskās/abstraktās kompetences | |b. praktiskās/konkrētās kompetences | | | |Pirmās kompetences ir svarīgas dizaina attīstībai un pieprasījums uz tām ir | |saistīts ar sabiedrībā apzināto un neapzināto kultūras, ekonomikas un valsts | |identitātes meklējumiem, ar valsts radošā potenciāla popularitātes izaugsmi | |un pretenzijām uz ārējo tirgu. | |Otras kompetences ir svarīgas praktiskai darbībai iekšējā tirgū un | |pieprasījums uz tam ir saistīts ar sabiedrībā praktiski patērējamo kultūras, | |ekonomikas un cita veida produkta, ar valsts iekšēja produkta apgrozījuma | |izaugsmi. | | | |Kompetences kopā dalās uz vismaz trīs skaidrām apakšdaļām: | |• pētniecības un attīstības daļa (kam, kāpēc un ko ir jāprojektē – produkta | |koncepcija); | |• produkta praktiskā projektēšana (ar kādiem estētiskiem/mākslinieciskiem | |izteiksmes līdzekļiem var realizēt projektēšanas uzdevumu kopumu ar paredzēto| |un mērķtiecīgo emocionālo efektu); | |• produkta projekta sagatavošana un pielāgošana konkrētām | |izgatavošanas/pavairošanas tehnoloģijām (ar kādiem tehnoloģiskiem līdzekļiem | |var realizēt ieceri saglabājot pievienoto estētisko vērtību ar vislielāko | |ekonomisko efektu). | | | |Pirmās divas daļas (pirmā un otrā) veido tradicionālo akadēmisko izglītību | |mākslā ar galveno kompetenci formulēt oriģinālu ideju, organizēt sabiedriski | |nozīmīgo pasākumu (piem., izstādi), panākt publicitāti. Mērķis šādai | |izglītībai ir integrēt šādu speciālistu attīstītajā industriālajā | |infrastruktūrā, kur viss ir organizēts tā, lai realizētu dizainera idejas. | |Latvijā pēc BSA DIZAINA SKOLAS datiem patreiz nav uzņēmumi, kam ir tāda | |infrastruktūra un gatavība pilnā mērā pieņemt un izmantot šāda dizainera | |pakalpojumus); reālais pieprasījums iekšējā darba tirgū svārstās 10 – 20% | |robežās no kopējā dizaina sektorā aizņemto skaita. | |Otras divas daļas (otrā un trešā) veido tradicionālo profesionālo izglītību | |dizainā ar galveno kompetenci/mērķi veidot konkrētām tehnoloģijām pielāgoto | |un šaurajam vietēja tirgus pieprasījumam atbilstošo produktu pārsvarā ar | |daļēji kompilatīvo (nepilnā mērā autentisko, uz paraugiem balstīto) ideju. | |Mērķis šādai izglītībai ir radīt un integrēt šādu speciālistu mazāk | |attīstītajā industriālajā vai postindustriālajā infrastruktūrā, kur viss ir | |organizēts tā, lai dizainers patstāvīgi pēta tirgus situāciju – parasti šo | |darbu vidējais statistiskais klients neapmaksā pilnā apjomā vai arī ir reti | |izņēmumi; tātad, patreizējā attīstības pakāpē Latvijas rūpniecībā un | |komercdarbībā ir plašs pieprasījums uz tradicionālo profesionālo izglītību un| |nav plašs pieprasījums uz tradicionālo akadēmisko izglītību. Cēlonis | |meklējams vēsturiskajā posmā, kad komercdarbībā prioritāte bija totāli | |minimālā izgatavošanas cena ar minimālo ieguldījumu unikālas idejas izstrādē.| |Ir pieprasījums uz dizaineru, kas gan ģenerē idejas, gan sagatavo vizuāli un | |funkcionāli pievilcīgu projektu, gan pielāgo konceptu konkrētas ražotnes | |tehnoloģiskajam ciklam utt); reālais pieprasījums iekšējā darba tirgū | |svārstās 50 – 60% robežās no kopējā dizaina sektorā aizņemto skaita; pārējie | |20 – 30% no darba tirgus dizaina sektorā aizņemtā skaita ir autodidakti | |dizainā, kam izdevās apgūt ļoti ierobežotas praktiskās funkcijas un tie nevar| |tikt uzskatīti par dizaineriem. | |Dizainera praktiskā darbība prasa plašāku praktisko kompetenču spektru, nekā | |ir paredzēts akadēmiskajā izglītībā un to nav iespējams pilnvērtīgi | |nodrošināt vienas izglītības programmas ietvaros bez valsts un ekonomiskā | |sektora atbalsta, jo ir nepieciešama labi attīstīta materiālā bāze. | |Ekonomiskā sektora loma dizaina attīstības atbalstā ir nodrošināt dizaina | |izglītību ar pieeju progresīvākām tehnoloģijām ar iespēju eksperimentēt un | |meklēt pilnā mērā autentiskus (autora ideja neatkārto un nemodificē citu | |autoru idejas) risinājumus; sadarbības formai vislabāk varētu būt pielāgota | |BSA DIZAINA SKOLA piedāvāta dizaina kompetences centra ideja ar | |līdzfinansējumu no valsts un privātu augstskolu no vienas puses (intelektuālā| |un eksperimentālā potenciāla nodrošinājums) un ieinteresēto valsts pluss | |komercstruktūru no otrās puses, kur valsts sektora loma – veidot dizaina | |attīstībai maksimāli labvēlīgu nodokļu regulēšanu un sniegt dizaina attīstību| |motivējošu finansiālo atbalstu. | |Tomēr šobrīd komercstruktūras nav reāli gatavas veidot nopietnu atbalstu un | |ieguldīt līdzekļus dizaina izglītības attīstībā, valsts nav nodrošinājusi | |pietiekošus komercstruktūru motivēšanas mehānismus. | | | | | |Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas | |Republikas interešu viedokļa | | | |Uz šī fonā aktīvi darbojas trīs vadošas augstākās izglītības mācību iestādes | |ar skaidru dizaina izglītības nišu sadalījumu: | | | |• Latvijas Mākslas akadēmija ar izteiktu akcentu uz oriģinālam idejām un | |paraugu izgatavošanu ar virtuālām, tradicionālām un postindustriālām | |tehnoloģijām (humanitāras zinātnes, mākslas virziens, humanitāro zinātņu | |maģistrs mākslā, 80% darbs pie idejas autentiskuma, 20% darbs pie | |realizācijas tehnoloģijas; valsts finansējums); | | | |• Rīgas Tehniskā Universitāte ar izteiktu akcentu uz tradicionālo un | |industriālo tehnoloģisko procesu (inženierzinātņi virziens, materiālu dizains| |un tehnoloģija, 20% darbs pie idejas autentiskuma, 80% darbs pie realizācijas| |tehnoloģijas; valsts finansējums) | | | |• Baltijas Starptautiskā akadēmija ar izteiktu akcentu uz virtuālajām | |tehnoloģijām un proporcionālo sadalījumu starp ideju un tehnoloģiju | |(humanitāras zinātnes, mākslas virziens, dizaina apakšvirziens, bakalaura un | |maģistra grāds dizainā, 50% darbs pie idejas autentiskuma, 50% darbs pie | |realizācijas tehnoloģijas; nevalstiskais finansējums). | | | |Sabiedrības attīstība veicina jaunas cilvēka darbības formas. Dzīves | |intensīvais ritms pieprasa to praktisku ieviešanu apritē ātros tempos. | |Mūsdienu kultūrā plaša sabiedriskā un privātā dzīve nav iedomājama bez | |funkcionāli un estētiski kvalitatīvi organizētas un noformētas vides. Tās | |pārveidošana atbilstoši ātrajam dzīves tempam nav iespējama bez jauno | |tehnoloģiju ieviešanas. Nopietna loma visu šo procesu paātrināšanā un | |kvalitātes celšanā ir relatīvi jaunam darba instrumentam – digitālajām | |tehnoloģijām (datoram). Tas ļauj paredzēt un precīzi noteikt darbības | |rezultātu. Toties šī instrumenta lietošana prasa nopietnu sagatavotību. | |Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības plānā informācijas tehnoloģiju | |nozare tiek izcelta kā visperspektīvākā studiju joma – tuvāko 4 – 8 gadu | |laikā speciālisti, kuriem dators darbā ir pamatinstruments, darba tirgū būs | |pieprasītākie, un šodien šī tendence jau ir skaidri iezīmēta. Personālais | |dators ir neatņemama un neaizvietojama visu mūsdienu dzīves jomu sastāvdaļa. | |To aktīvi izmanto, lai paplašinātu tradicionālo, industriālo un | |postindustriālo tehnoloģiju iespējas, samazinot nelietderīgus resursu | |tēriņus, kā arī masu saziņas līdzekļos – presē, radio, televīzijā, gan | |dizaina vai citās mākslas jomās, gan jauno tehnoloģiju medijos. Kad datora | |pielietošana ir saistīta ar precīzām zinātniskām nozarēm, darbības rezultāts | |ir salīdzinoši stabili aprēķināms, algoritmizējams. Tomēr mākslas un dizaina | |speciālisti ikdienā bieži sastopas ar tehniska rakstura problēmām – | |neatbilstību starp projekta estētisko ieceri un tās realizāciju ar datora | |starpniecību. Mākslinieks vai dizaineris, kurš pietiekoši nepārzina datora | |vai citu mūsdienu tehnoloģiju specifiskās prasības, bieži vien veido | |estētiskas idejas, kuru niansētā forma nav piemērota realizēšanai ar | |pieejamām tehnoloģijām bez modifikācijas vai radikālas izmaiņas. Rezultātā | |konceptuālā ideja nonāk līdz patērētājiem transformētā, bieži praktiski | |neatpazīstamā veidā, zaudējot savu estētisko vērtību. Savukārt tehniski labi | |sagatavotam datora speciālistam parasti ir neiedomājami plašas precīzas | |tehniskās realizācijas iespējas, bet trūkst estētiski vērtīgas idejas, | |skaidras orientācijas etniski vēsturiskā kontekstā un sagatavotības vizuālajā| |mākslā. Pārsvarā viņš pavirši izmanto datora kombinātorikas iespējas. | |Tādējādi jebkurš projektēšanas darbības rezultāts neizbēgami noved pie | |kompromisa, kurā estētiskā kvalitāte vairs nav tāda, kā sākumā bija iecerēts.| |Līdz šim neizdevās pilnā apjomā apvienot principiāli dažādas studiju | |programmas. Zaudētājs ir visa sabiedrība, jo nepilnvērtīgas projektēšanas | |sekas izpaužas visur – informācijas plūsmas dizainā: preses izdevumos, | |televīzijā, reklāmā; formas dizainā: priekšmetiskajā sabiedriskajā un | |privātajā vidē, u.t.t. Lai optimizētu projektēšanas procesu ar mērķi skaidrāk| |noteikt visas projektējamā objekta īpašības un ar reālu tehnoloģiju palīdzību| |paredzēt reāli sasniedzamo estētisko vērtību pilnvērtīgai modelēšanai un | |digitālajai vizualizācijai, ir jāizmanto konkrētas pavairošanas tehnoloģijas.| | | |Šobrīd dizainera darbs ietekmē gan informācijas formu un organizāciju, gan | |celtņu ārējo un iekšējo organizāciju, formu un izskatu, gan reklāmas objektu | |un transporta līdzekļu stilistiku un formu, gan mēbeļu un iepakojuma formu, | |konstrukciju un funkcijas ērtību, gan digitālas vides organizāciju, izskatu | |un uztveres kārtību. Un tieši dizainerim ir jāapkopo sabiedrības prasības, | |jāveido cieša sadarbība ar citiem speciālistiem, un jāizstrādā jaunas, | |estētiski pilnvērtīgas funkcijas un formas. Šī situācija prasa dizaineru | |darbības estētisku un organizatorisku koordināciju un šādu speciālistu | |sagatavošanas procesā saasina uzmanību uz problēmu sistemātisku risināšanu ar| |vidi un resursus saudzējošām metodēm. | |Latvijā, tapāt kā visā pasaulē, konsekventi aug interese par augstāko | |izglītību, tai skaitā par dizaina izglītību. Pievilcīga ir pati doma par | |funkcionālā objekta estētiski vērtīgas formas veidošanu. Izglītības programma| |«Datordizains (Digitālas vizualizācijas dizains)», kuru piedāvā Baltijas | |Starptautiskā akadēmija, nodrošinās otrā līmeņa profesionālo augstāko | |izglītību dizaina jomā. Tā tiek strukturēta tādējādi, lai nodrošinātu | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas augstskolas Datordizaina otrā līmeņa | |profesionālas augstākas izglītības programmas integrēšanu profesionālā | |bakalaura studiju programmā ar mērķi, lai četru studiju gadu laikā studējošie| |iegūtu ne tikai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, bet arī uz praktisku | |pieredzi orientētu izglītību, saskaņā ar Latvijā un starptautiskajā apritē | |pastāvošajām prasībām un ieteikumiem. | |Par vienu no būtiskākajiem Datordizaina programmas primārajiem mērķiem, kas | |Eiropas kontekstā ļaus noteikt minētās programmas nišu valsts augstākas | |izglītības sistēmā, var uzskatīt kontaktu nodibināšanu ar Latvijas un | |ārvalstu augstskolām, kurās tiek realizētas līdzīga satura programmas, piem. | |• ar Utrehtas Mākslas augstskolu, Vizuālās mākslas un dizaina fakultāte | |(Holande); | |• ar Roterdamas Mākslas Akadēmiju, Mākslas, mediju un dizaina fakultāte | |(Holande); | |• ar Amsterdamas vizuālās mākslas un dizaina akadēmiju «AKI» (Holande); | |• ar University of Bedfordshire, Tehnoloģijas un dizaina fakultāte | |(Lielbritānija); | |• ar University of East London, Multimēdiju fakultāte (Lielbritānija); | |• ar Šiauliai Universitāti, Dizaina katedra (Lietuva); | |• ar Humanitāro un ekonomisko zinātņu augstskolu (Lodzja, Polija); | |• ar Valsts Sankt–Pēterburgas arodbiedrību universitāti (Krievija); | |• ar Sankt–Pēterburgas Rēriha mākslas profesionālo skolu (Krievija); | |• ar Sankt–Pēterburgas Baltijas starptautiskās sadarbības un svešvalodu | |institūta vides dizaina fakultāti (Krievija); | |• ar Krimas Valsts Humanitāro institūtu, dizaina fakultāte, (Ukraina); | |• ar Sankt–Pēterburgas lietiškās mākslas augstskolu (Muhinas augstskola), | |dizaina fakultāte, (Krievija); | |• ar Sankt–Pēterburgas Tehnoloģiju un Dizaina Valsts Universitāte, | |reklāmas dizaina katedra, (Krievija) | |• ar Latvijas Mākslas Akadēmiju (Latvija); | |• ar Starptautisko Praktiskās Psiholoģijas augstskolu un Datordizaina | |fakultāti (Latvija); | |• ar Daugavpils universitātes Mākslu fakultātes Datordizaina programmu | |(Latvija). | |Kontakti veicina studiju programmas struktūras analīzi un pilnveidošanu, | |atbilstoši Eiropas līmeņa izglītības prasībām. Tiek plānoti potenciālie | |akadēmiskās un lietišķās informācijas, docētāju un studentu savstarpējās | |apmaiņas virzieni, piedalīšanās kopējos radošajos un pētnieciskajos projektos| |un konferencēs. Šī virziena attīstības rezultātā, viesiem no dažādām studiju | |iestādēm ar līdzīga virziena studiju programmām paredzēta iespēja piedalīties| |kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisijās, studiju procesa novērošanā, kā arī| |kvalifikācijas kā arī kvalifikācijas darbu recenzēšanas iespējas. | | | |Studiju virziena attīstības plāns | | | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolas attīstības galvenais mērķis| |ir | |nodrošināt mūsdienīgu studiju kvalitāti realizējot augstākās akadēmiskās un | |profesionālās izglītības programmas, kuru īstenošanas procesā tiek izmantoti | |zinātniskie sasniegumi un mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas veicina | |nacionālā un reģionālā līmeņos BSA DS statusa paaugstināšanu Eiropas | |izglītības telpā, nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas | |daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē dizaina | |ilgtspējīgu attīstību, zināšanas ekonomikas veidošanas procesos Latvijā un | |starptautiskajos darba tirgos un sagatavot augstā starptautiskā līmenī | |konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām zināšanām dizainā, kuri, | |profesionāli tālākizglītojoties, varētu kvalificēti darboties un apmierināt | |Latvijas darba tirgus nozaru (dizaina, kultūras, pētniecības un ražošanas) | |pašreizējo un perspektīvo pieprasījumu: | |• sagatavot studentus darbībai digitālās vizualizācijas jomā; | |• nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu otrā līmeņa augstāko | |profesionālo izglītību; | |• nodrošināt iespēju iegūt kvalifikāciju atbilstošu 5.kvalifikācijas. | |līmenim; | |• rosināt profesionālai attīstībai un tālākizglītībai; | |• veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību; | |• veidot pamatu profesionālai izaugsmei. | |Mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: | |• nodrošināt studentiem izglītību atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām; | |• nodrošināt studentu un akadēmiskā personāla savstarpējo sadarbību; | |• nodrošināt studentu un akadēmiskā personāla iespēju veikt radošu un | |pētniecisku darbu; | |• nodrošināt studiju programmas nepārtrauktu realizāciju, īstenot ilgtermiņa | |plānus atbilstoši studiju, personāla, administratīvajiem, materiāli | |tehniskajiem un finansu uzdevumiem; | |• iepazīstināt studentus ar dizaina un informāciju tehnoloģiju teorētiskajiem| |pamatiem, saistītiem ar izvēlēto kvalifikāciju; | |• attīstīt uztveri, atmiņu, krāsu izjūtu, vērojot priekšmetus un parādības | |dabā, iemācīt ar dizaina izteiksmes līdzekļiem strukturēt un vizualizēt | |projektu un risināt problēmas; | |• sekmēt studenta radošo spēju attīstīšanu atbilstoši mūsdienu studiju | |metodēm; | |• sekmēt studiju procesa teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu loģisko | |saikni; | |• veicināt sadarbību ar citām Latvijas, ES un citu valstu augstskolām | |(studentu un vieslektoru apmaiņa, izstāžu, semināru un konferenču | |organizēšana); | |• veicināt studentu māksliniecisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai | |viņi spētu orientēties mūsdienu dizainā un digitālās vuzualizācijas | |tehnoloģiju pamatos, motivētu sevi tālākai izglītībai; | |• veicināt studentu pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. | |Šī tirgus niša šobrīd ir aktuāla Latvijas darba tirgū, kur īpaši pieprasīti | |ir tādi dizaina specialisti, kas ikdienas darbībā sintezē zinātnes pieejas | |loģisko raksturu un intuitīvo meklēšanu eksperimentēšanas procesā, praksē | |spēj profesionāli pamatoti formulēt darba uzdevumu un realizēt estētisku | |ideju, izmantot industriālo, postindustriālo un virtuālo tehnoloģiju | |iespējas, plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības | |darbu un pedagoģisko darbību, datu izpēti, ieviešanu, apstrāde, strukturēšanu| |ar mērķi objektīvi (bez idealizācijas), ar noteikto uzmanības fokusu skaidri | |un efektīvi pasniegt sarežģītu uztverei vai iztēlei informāciju intuitīvi | |saprotama veidā, kur saturs, forma un funkcija ir neatdalāmi savstarpēji | |saistītie komponenti. Pētniecībā ietilpst projektēšanas procesu izpēte visos | |iespējamos dizaina virzienos; tā ir saistīta ar projektēšanas metodikas | |kopumu vai ar to atsevišķam disciplīnām un koncentrējas ap | |ieceri/vīziju/koncepciju projektēšanas procesa ietvaros. Pētniecības mērķis | |ir labāk saprast, plašāk pielietot un produktīvi attīstīt projektēšanas | |procesa precizitāti un rezultāta paredzamību. Pētījuma aktualitāti nosaka | |izmaiņas, kas ir nepieciešamas konkrētajam objektam, procesam, to daļām, | |lietotājam vai mērķauditorijai (uzņēmumam, nozarei u.tml.) un nepieciešamība | |vizualizēt sarežģītu uztverei vai iztēlei informāciju intuitīvi saprotama un | |viennozimīgi interpretējama veidā. Digitālas vizualizācijas pētījuma novitāti| |nosaka tās, ko dizainers ir projektējis, vizualizējis un pierādījis ar | |argumentāciju; tā atspoguļojas salīdzinājumā. Prot sadarboties darba grupās, | |plānot un realizēt savu profesionālo, organizātorisko, komunikatīvo, | |analitisko, pētniecisko un radošo kompetenču pilnveidošanu. Izmanto savu | |kompetenču kompleksu projektēšanā ražošanas, celtniecības, izglītības un | |zinātnes jomā, informācijas biznesā, reklāmā, izdevējdarbībā un poligrāfijā, | |modes industrijā, izklaidē, virtuālās vides t.sk. web-dizainā, multimēdiju un| |video digitālās apstrādes, 3d objektu un animācijas, komunikāciju sistēmu, | |iepakojumu, reklāmas fotogrāfijas un kreatīvas reklāmas dizainā, kā arī var | |būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; komandā integrējas | |furnitūras u.c. plaša pateriņa produktu dizainā, sadzīves priekšmetu un | |elektrotehnikas dizainā, darba instrumentu un transporta dizainā (formu un | |procesu modelēšanā un simulācijā). | |Uzdevumi realizējami, sniedzot studentiem teorētiskās zināšanas obligātajos | |vispārizglītojošajos studiju kursos, nozares teorētiskajos un obligātajos | |studiju pamatkursos, nozares specializācijas (profesijas) studiju kursos, | |brīvas izvēles studiju kursos u.c., kā arī profesionālās kvalifikācijas | |prakses laikā. Veicot praktiskos uzdevumus, kuros atspoguļojās sistemātisko | |vingrinājumu rezultāti un gūtās projektētājdarbības prasmes un iemaņas, | |attīstās psihiskie izziņas procesi un radošā darbība. | |Datordizaina programmas darbība, pakāpeniskā attīstība un izveidotie kontakti| |ar Latvijas Dizaineru Savienību, Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociāciju | |(LPUA), Latvijas Iepakojuma Asociāciju (LIA) kā arī ar reklāmas un | |poligrāfijas uzņēmumiem ļauj optimālāk izstrādāt programmas attīstības | |stratēģiju, pētīt tautsaimniecības pasūtījumu, izstrādāt jaunus profesionālo | |studiju kursus. | |«Datordizaina» programmas pasniedzēji ir Latvijas Mākslinieku Savienības, | |Latvijas Dizaineru Savienības un citu profesionālo savienību un asociāciju | |biedri, kuri apvieno māksliniekus un dizainerus, veicinot domu apmaiņu, | |radošo un metodisko ideju apkopošanu un to īstenošanu ar nolūku bagātināt | |sabiedrībā dizaina aktivitātes. | |Studiju programmas struktūra ir veidota tā, lai absolventu kvalifikācija | |atbilstu Latvijas izglītības, zinātniskās un lietišķas pētniecības, dizaina | |būtības izpratnes, projektēšanas un ražošanas mūsdienu un perspektīvajām | |vajadzībām. | |Pašlaik Latvijas augstskolās jau gatavo speciālistus ar Digitālas | |vizualizācijas dizainera kvalifikāciju. Toties līdz licences izsniegšanas | |momentam tika veikta nopietna tirgus sektora izpētē, kas ļāva precizēt savu, | |atšķirīgu virzienu dizainprojektēšanā ar akcentu digitālajā vizualizācijā, | |deva iespēju tās lietišķo, pētniecisko un praktisko daļu sintezēt vienā | |veselā. | | | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolas attīstības uzdevumi: | |Nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt| |pētījumus Baltijas Starptautiskā akadēmija atbilstošajās zinātņu nozarēs. | |Iesaistīt sociālos partnerus studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai. | |Rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot| |kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi, kā arī nodrošināt izglītības programmu | |apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. | |Rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespēju | |iekļauties Latvijas, Eiropas un pasaules akadēmiskajos un pētnieciskajos | |procesos. | |Attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti dažādos līmeņos, integrējoties | |Eiropas izglītības telpā; sadarboties ar citām Latvijas, ES un pasaules | |augstskolām. | |Atbalstīt studentu, studentu pašpārvaldes, biedrību un citu sabiedrisko | |organizāciju iniciatīvu pilnveidot studiju, pētniecības, sociālo un | |kultūrvidi. | |Izmantot kultūras un sporta potenciālu Baltijas Starptautiskā akadēmija | |studentu un darbinieku personības izaugsmei. | |Informēt un izglītot sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, | |studiju procesā, notikumiem ekonomikā, politikā Latvijā un pasaulē. | |Darboties, lai nodrošinātu Latvijas tautas zināšanu pārmantošanu nākamajās | |paaudzēs, saglabājot nacionālo valodu, kultūru, tradīcijas. | | | |Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam –| |darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību | |studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti | | | |BSA Dizaina skolas studiju programmas ir izstrādātas saskaņā ar | |Datordizainera (Digitālas vizualizācijas dizainera) un Vides dizainera | |profesijas standartiem; tie šobrīd atrodās aktualizācijas stadijā, jo | |izmaiņas tirgū nosaka izmaiņas profesijas aprakstā. Standarti tika izstrādāti| |un tiek apspriesti šinī posmā darba grupās, kurās līdzdarbojās speciālisti no| |vairakām Latvijas augstskolām, BSA Dizaina skolas, citām profesionālajām | |apvienībām, kā arī potenciālo darba devēju grupa. Profesijas standarts, kā | |reglamentējošais dokuments tika ņemts vērā, veidojot studiju programmu un | |veicot studiju programmas pilnveidi un precizējumus. Dizaina programmu | |studenti apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam | |darbam dizaina un digitālas vizualizācijas jomā. Profesionālo dizaineru | |savienību un potenciālo darba devēju asociāciju pārstāvji deklarē, ka | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas absolventi varēs | |strādāt dažādās organizācijās un iestādēs, atbilstoši savai specialitātei, | |spējām un kvalifikācijas līmenim. | |darbinieka profesionālo zināšanu un prasmju atbilstība dizainera amatam | |salīdzinājumā ar profesijas standartu; | |darbinieka saskarsmes īpašību novērtējums un vēlamās potenciālā darbinieka, | |kā darba kolektīva sastāvdaļas, kvalitātes; | |ieteikumi Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas | |izglītības kvalitātes celšanai; | |ieteikumi pieteikto profesionālo studiju kursu papildināšanai un | |paplašināšanai. | |Aptaujas rezultāti tika apkopoti un analizēti, lai uzlabotu un papildinātu | |studiju programmu, veiktu labojumus atsevišķu studiju kursu saturā un prakšu | |veidošanā. | |Darba devējiem veikto aptauju rezultāti un atsauksmes liecina, ka darba | |devēji ir apmierināti ar Datordizaina programmu un uzskata šis programmas | |studentu par kvalificēta speciālista modeli. Īpaši tiek uzsvērts, ka | |Datordizaina programmas potenciālajiem absolventiem ir darbā nepieciešamā | |iniciatīva, prasme induktīvi risināt profesionālos uzdevumus un vēlme | |nepārtraukti celt savu kvalifikāciju. | |Programmas studiju kursā, vērtējot pēc Datordizainera profesijas standarta | |prasībām, par datordizainera darba pienākumu un uzdevumu izpildi, ir skaidri | |saskatāma pārdomāta tendence veidot programmu ar maksimālo atbilstību darba | |tirgus izvirzītajām prasībām. | |Izglītības programmas īstenošanu vērtē augstāk stāvošās izglītības iestādes | |un darba devēju asociācijas. | |Studiju programmas iekšējo auditu veic programmas metodiskā padome, | |analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaņu un profesionālās attieksmes | |atbilstību darba tirgus prasībām. | |Pasniedzēju darba kvalitāti vērtē struktūrvienības un augstskolas metodiskā | |padome. | |Studiju programmas, kā arī studiju programmas atsevišķās sadaļas regulāri | |pārskata un atbilstoši nozares darba tirgus prasībām pilnveido metodiskā | |padome. | | | |Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katra kursa aprakstā. Tās | |atkarīgas no studiju kursa satura, bet pārsvarā ir plānoti 1-3 starpkontroles| |posmi (testi, radošo darbu starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju | |kursa satura sadaļām. Tam seko kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks| |eksāmens, studiju kursa noslēguma darbs vai darbu ekspozīcija skatē). | |Tādējādi studenta darba novērtēšana ir sistemātiska, un tā | |parāda studenta darba sistematiskumu; | |ļauj vienmērīgāk sadalīt studiju slodzi semestra robežās (īpaši studenta | |patstāvīgā darba daļu); | |ļauj kontrolēt radošo darbu tapšanas gaitu, mazinot iespējas apšaubīt darba | |autentiskumu. | |Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums līdz ar to uzrāda ne tikai zināšanas | |kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un | |attieksmes kursa apguves laikā. Studiju kursiem, kuros semestra darba gala | |rezultāts ir radošais darbs, studenta sasniegumu pārbaudes forma ir skate, | |kurā vērtējums ir pasniedzēju komisijas koleģiālas vienošanās rezultāts. Šāds| |vērtēšanas process nodrošina vērtējuma objektivitāti, sekmē studiju | |programmas vienotās koncepcijas uzturēšanu un studiju priekšmetu savstarpējo | |integrāciju. | |Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt | |izvēlētos darba paņēmienus, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu semestra | |laikā izstrādātais projekts ir publiski mutiski jāaizstāv. | |Diplomdarba vērtēšana: | |recenzents sniedz rakstisku izvērtējumu, ar kuru students var iepazīties | |pirms diplomdarba aizstāvēšanas; | |recenzenta kriteriālo darba novērtējumu ar atzīmi nolasa valsts pārbaudījumu | |komisijai; | |diplomdarba vadītājs iesniedz valsts pārbaudījumu komisijai kriteriālo darba | |novērtējumu. | |Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē gan | |diplomdarba saturu un formu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz | |jautājumiem. Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi| |10 ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu | |vērtējumu par diplomdarbu un pretendenta kompetenci. | | | |Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību | |2011. gada februārī tika veiktas darba devēju un profesionālo prakšu vadītāju| |aptauja, lai noskaidrotu, kā ekonomiskā krīze varētu ietekmēt studiju | |programmas absolvetu iespējas atrast darbu specialitātē. Tika konstatēts, ka | |faktiski nemazinās darba apjoms digitālas vizualizācijas virtuālajā vidē, | |reklāmas un web dizaina jomā. Savukārt poligrāfiskajā dizainā ir vērojama | |neliela darba apjoma samazināšanās, tomēr krīzes pazīmes nozarē nav | |saskatāmas. Ja arī nedaudz samazinās ekskluzīvo pasūtījumu apjoms, lielākā | |daļa drukas darbu ir sabiedrības dzīves ikdienas sastāvdaļa, bez kuriem | |iztikt nevar: joprojām tiek maketēti preses izdevumi, drukātas afišas, | |izstrādāts iepakojuma dizains, u.t.t. Izmaiņas, kas vērojamas darba tirgū | |dizaina jomā, faktiski nāk par labu potenciālajiem studiju programmas | |absolventiem: uzņēmumos ir daudz darbinieku, kuri nav ieguvuši vajadzīgo | |izglītību, bet konkurences saasināšanās liek darba devējiem dot priekšroku | |darbiniekiem ar labāku izglītību, augstāku un plašāku kvalifikāciju. Savukārt| |mazāk kvalificēti darbinieki spiesti sākt domāt par savu izglītošanos, | |tādējādi papildinot mākslas programmas studētgribētāju rindas. | |Tāpēc paredzams, ka tuvāko gadu laikā darba iespēju nebūs mazāk, absolventu | |skaits šajā periodā arī nebūs radikāli palielinājies. Biznesa videi kļūstot | |rosīgākai, pieaugs arī vajadzība pēc Digitālas vizualizācijas dizaineru | |pakalpojumiem, tāpēc darba devēji lēš, ka ap 2011./2012. gadu pieprasījums | |pēc šīs sfēras speciālistiem atkal strauji augs. | |BSA DS īstenotas programmas ir profesionālās augstākās izglītības programmas,| |tādēļ īpaša nozīme ir regulārai sadarbībai dažādos līmeņos ar darba devējiem:| |1) jauno studiju kursu izveidošanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un | |pieprasījuma izvērtēšanā; | |2) studējošo prakšu organizēšanā. | |BSA iepriekšējā pieredze ar prakses vietām tiek nodrošināta reāla | |atgriezeniskā saite, kas sniedz informāciju par trūkumiem praktikanta | |teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt programmas | |docētāju praktisko kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, | |nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai tajos tiktu iekļauti praksei | |svarīgi jautājumi: | |1. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu | |aizstāvēšanas komisijās; | |2. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana. | |Izšķirošā nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju | |programmas padomei, kurā līdzdarbojas darba devēju asociāciju pārstāvji kas | |izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākošajam studiju | |gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic | |stratēģisko studiju procesa plānošanu. | | | |Profesionālajās studiju programmās prakse cieši saistīta ar teorētisko daļu. | |Viss mācību kurss teorētiski un praktiski ir vienots. Tajā ir iekļauta plaša | |profīla profesionālo iemaņu apgūšana DD un VD SP specialitātē profesionālās | |firmās / firma PAA, H&L, Arbo mēbeļu dizains, firmā LOKO AMG, konstruktoru | |birojā LIDO, firmā PIECI EZERI u.c./, kur studenti iziet profesionālo praksi | |1.,2.,3.,4. kursos. 2011.–2012. gados prakses notika šādos uzņēmumos: | |Tabula 01 | |N | |Vārds, Uzvārds | |Prakses uzņēmums | | | |1 | |Eduards Volikovs | |SIA «Alfa Media Group», Tērbatas iela 36/ | |, Rīga | | | |2 | |Jolanta Gērmane | |SIA «ULMA», Kurzemes proddpekts 118–25, Rig | | | | | |3 | |Svetlana Ižika | |SIA «Propoganda Creative Studio», Elūras iela 13/3– | |6 | | | | | | | |Valdis Vītoliņš | |SIA «DDC Aģentūra» | | | |5 | |Natālija Vasiļjeva | |SIA «Tilti Systems», Ģertrūdes iela 10/12–21, Rīga | | | |6 | |Irīna Štāle | |SIA «City– Comforts», Maskavas iela 322/3, Rīga | | | |7 | |Oksana Luzir | |SIA «IZ Studija», Zemitāna iela 2b, Rīga | | | |8 | |Edgars Krinbe | |gs | |SIA «GID», Biķernieku iela 209–1, Rīga | | | |9 | |Marina Bakša | |SIA «LBI Reklāma», Stabu iela 63, Rīga | | | |10 | |Ir | |na Putjat | |na | |SIA «Veiters Korporācija», Ceriņu iela1 | |/2, Ogre | | | |11 | |Raivis Pētersons | |SIA «Global Project Solutions», Brīvības iela 95, Rīga | | | |12 | |Aigars Karveckis | |SIA «AP Sistēma», J. Asara iela 8–5, Rīga | | | |13 | |Anta Jermaka | |A/s «Lauku avīze», Dzirnavu iela 21, Rī | |a | | | |14 | |Nadežda Smišlajeva | |SIA «Furneris», Bērzaunes iela 13/3, Rīga | | | |15 | |Artis Resselis | |SIA «AP Sistēma», J.Asara iela 8– | |, R | |ga | | | |16 | |Ieva Paleja | |SIA «Oculus Effect Ltd.», Stabu iela 73–15, Rīga | | | |17 | |Mārtiņš Kleinbergs | |SIA «AP Sistēma», J.Asara iela 8–5, Rīga | | | |18 | |Indra Kalniņa | |SIA «DDC Aģentūra» | | | | | |9 | |Elīna Simsone | |SIA «PC», Krasta iela 68a, Rīga | | | |20 | |Leina Ševele | |SIA «Pārdošanas veicināšanas agentūra «Quick», Brīvības gatve 202–37, Rīga | | | |21 | |Aija Krasnovska | |«Latvijas Akadēmiska bibliotēka», Rūpniecibas iela 10, Rīga | | | |22 | |Ieva Lavska | |SIA «Transporta nedēļa», Ģertrūdes iela | |23/25 | | | |23 | |Agnese Kurdeko | |SIA «Tipogrāfija Citrons», Mūkusalas | |ela | |41, Rīga | | | |24 | |Lubova Hmeļova | |SIA «Stamps and printing». Tērbatas iela 85, Rīga | | | |25 | |Sintija Leitāne | |SIA «Aģentūra LAPA», St | |bu iela 58–10 | | | |26 | |Zinta Muciņa | |SIA «5 Ezeri», Ausekļa iela 11 | | | |27 | |Ilze Ozoliņa | |SIA cenuklubs.lv, Rēzeknes iela 3, Rīga | | | |28 | |Aleksandrs Mežeckis | |«BSA», Lomonosova iela 4, Rīga | | | |29 | |Alisa Krivošejeva | |SIA «Izdevniecības names FENSTER», Taisna iela 47, Rīga | | | |30 | |Agnese Pieča | |SIA «Laikrasts Diena», Mūkusalas iela 15, Rīga | | | |31 | |Anna | |Pocius | |«Hoļda», Dārza iela 38a, Rīga | | | |32 | |Inta Zaleckas | |SIA «Dizaina grupa Ttstils», Miera iela 9, Rīga | | | | | |3 | |Margarita Moisejeva | |SIA «O.D.Baltic», Zalves iela 46, Rīga | | | |34 | |Irina Putjatina | |SIA «Veiron», Parka iela 1–15, Zaķumuiža, Ropažu nov | | | | | |35 | |Lelde Jaukule | |Līgatnes pagasts | | | |36 | |Diāna Jaudzema | |SIA «Hanzas Mētoelas», Bauskas 20, Rīga | | | |37 | |Jūlija Kazenko | |SIA «Dives Reklāma», Prūšu iela 3/5–11, Rīga | | | |38 | |Agnese Puriņa | |A/S «Lords & Co», Marūpes iela 20, Rīga | | | |39 | |Elīna Pavlovska | |SIA «H2E», Kr.Valdemāra iela 118–316, Rīga | | | |40 | |Diga Launce | |SIA Gurita, Kr. Valdemāra iela 145/3–21, Rīga | | | |41 | |Oksana Vdoviča | |SIA Levira, Stūres iela 5–54, Rīga | | | |42 | |Diāna Dedkova | |Ik «Art–Rezidence» Inner hight»», Omnibusa iela 19, Jūrmala | | | |43 | |Edīte Barkovska | |SIA «Zilveri», Krievupes iela 16, Garkalnes pag, Rīgas raj. | | | |44 | |Inga Dzēne | |SIA «M3.lv», Ulbrokas iela 44a, Rīga | | | |45 | |Valērija Poļakovska | |SIA «WWG», Stabu iela 91–15, Rīga | | | |46 | |Inta Ozanika | |SIA «Propoganda Creative Studio», Elūras iela 13/3–56 | | | |47 | |Zane Birže | |Balvu Mākslas skola, Brīv | |bas iela 48, Balvi | | | |48 | |Vivita Bite | |SIA «4WD» Garkalnes nov., Upesciems, Parka 4, Rīgas raj | | | |49 | |Dainis Krastiņš | |SI | |«Design Print», | |arogr | |s gatve 50, Ogre | | | |50 | |Kaspars Podskčijs | |SIA «AL secco», Dzirnavu iela 34a–34, Rīga | | | |51 | |Zane Birže | |SIA «Ko | |a», O.Kalpaka | |70, Gul | |ene | | | |52 | |Jeļena Dubrovska | |SIA «Izdevniecība Lilita», Mūkusa | |as | |ela 41b, Rīga | | | |53 | |Ieva Lavska | |SIA «Transporta nedēļa», Ģertrūdes iela 23/25 | | | |54 | |Ilze Vainiusa | |SIA «abi 2», Matīsa iela 8, Rīga | | | |55 | |Deniss Šabaļins | |SIA «RuD Baltic», Lielvārdes iela137–54, Rīga | | | |56 | |Tetiana Kifarenko | |SIA «WWG», Sta | | | |ie | | | | | |91–15 | | | |57 | |Zoja Gončarova | |SIA «Untriko», Bauskas iela 16, Rīga | | | |58 | |Aigars Lorac | |s | |SIA Gurita, Kr. Valdemāra iela 145/3–21, Rīga | | | |59 | |K | |spars Krauce | |SIA «RnD Baltic», Lielvārdes iela 137–54, Rīga | | | |60 | |Elīna Pavlovsk | | | |SIA «Pieci ezeri», Noliktavas iela 5, Rīg | | | | | |61 | |Agnese Balode | |Interjera un reklāmas darbnīca, Darza iela 3–49, Talsi | | | |62 | |Jana Gabiāne | |SIA «Talsu tipogrāfija, Jaunšūli iela 17, Talsi | | | |63 | |Dace V | |skupait | | | |SIA «Base Baltic», Skaistkalnes iela 15, Rīga | | | |64 | |Vik | |ors Savkins | |SIA «Didrihsons» Andreja | | | |, V | | | | | |spils | | | |65 | |Regīna Rainbaha | |Smiltenes KSC | | | |66 | |Kiril | |Fain | |OOO «Smart Education», Узбукистан, Ташкент, ул. Толлимаржон 1/1 | | | |67 | |Antija | |Janševska | |SIA « | |orplast» | |Sandes», Saldus pag. | | | |68 | |Nataļja Avdeičika | |SIA «Baltkastons», Bukaišu iela 3, Rīga | | | |69 | |Darja Broliša | |SIA «LCP.LV», Duntes iela 17a, Rīga | | | |70 | |Mārtiņš Vigups | |IK The home of green wings, Viesītes iela 43–13, Jēkabpils | | | |71 | |Oksana Surovceva | |SIA «Tika», Elijas iela 20–14, Rīga | | | |72 | |Kaspars Podskočijs | |SIA «AL secco», Kr.Valdemāra iela 149–511, Rīga | | | |73 | |Valentīns Čornijs | |SIA «Lage Ko», Ieriķu iela 15 k–3, Rīga | | | |74 | |Elīna Irmēja | |Jaunmuižas Profesio | |āla vsk, Ozolu gatve 3, Jaunmuiža | | | |75 | |Sergejs Makarovs | |Datoru serviss «Sputnik» IK, Skolas 10/2–15, | |alaspils | | | |76 | |Leina Sevele | |SIA «Pārdošanas veicināšanas agentūra «Quick», E. Birznieka Upiša 18a, Rīga | | | |77 | |Kristina Taņavina | |SIA «Alvamo», Elizabetes iela 103–3, Rīga | | | |78 | |Olga Khugaeva | |SIA Lars Prim, Rudens iela 10–178, Rīga | | | |79 | |Kārlis Zaviņš | |SIA « | |ochling | |Automative M | |lzkalne» | | | |80 | |Marina Bakša | |SIA «Salmo», A.Čaka iela 59–3, Rīga | | | |81 | |Arina Sazanska | |SIA «ALFA RPAR», Ropažu i | |la 140 | | | |82 | |Irina Dihtjar | | | |SIA «Vanesa», Vagonu iela 23, Rīga | | | |83 | |Aleksanrd Fateev | |SIA «Reklāmas līnija L un L», A.Čaka 28–1, Rīga | | | |84 | |Karina Nosova | |Maija Osīte, Silciema 15/3–76, Rīga | | | |85 | |Jana | |Etna | |Zane Meldera, Burkānu iela 3, Valmiera | | | |86 | |Renāte Zinkeviča | |SIA | |«Latgales druka» | | | |87 | |M. | |Liepa | |IK «IT TEV», Vītoloņi, Bērzu iela 8, Jelgavas raj. | | | |88 | |Kristīana Riekstiņa | |Privātpersona | | | |89 | |Andrejs Karevs | |SIA «Platinum VS», Lāčplēša iela 87e–1, Rīga | | | |90 | |Aleksandra Kuzņecova | |SIA «D.T.S.Baltic» Indrānu 1–14 | | | |91 | |Rai | |onds Ta | |cis | |Pozitīvas psiholoģijas cent | |s, Torņa iela 40, Rīgas raj., Medemciems | | | |92 | |Rintija Ķaune | |Privātpersona | | | |93 | |Diāna Dedkova | |SIA «Velme Pluss», Braslas iela 27, Rīga | | | |94 | |Artūrs Plūksna | |SIA «Elva 1», Robēžu iela 46, Rīga | | | |95 | |Daniels Amčislavskis | |Lindorff Oy Latvijas filiāle, Kaļķu iela 15, Rīga | | | |96 | |Anna Junnas | |I.K. «Ernestleis», Maskavas 264, Rīga | | | |97 | |Mārtiņš Kleinbergs | |SIA «R–Plus», | |Lapu iela 11–7, Og | |e | | | |98 | |Ieva Paleja | |SIA «Tilts Media», Pudiņu iela 19–4, Rīga | | | |99 | |Arnolds Sonis | |SIA Design House, Eks | |orta 3– | | | |2 | | | |100 | |Oksara Pa | |ga | |Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs» | | | |101 | |Diāna Goba | |Privātpersona, Tukums | | | |102 | |Jeļena | |imanajeva | |Privātpersona | | | |103 | |Jūlija Lama | |SIA «SEAN», Ropažu iela 52/56–2, Rīga | | | |104 | |N. Maršakova–Garicejeva | |SIA «RAS Dizains», Jaunciema S.Ūnija 46, Rīga | | | |105 | |Irina Platokova | |SIA Izdevniecības names «Petīts» | | | |106 | |Olga Laša | |SIA «SEAN», Ropažu iela 52/56–2, Rīga | | | |107 | |Deniss | |abalins | |SIA «Alfa lukss», Zilupes 6–33, Rī | |a | | | |108 | |Margarita Moisejeva | |SIA «TESSI», Ikskiles iela 2–103, Rīga | | | |109 | |Mairis Naglis | |SIA «Madonas Poligrāfists», Saieta lauk. 2a, Madona | | | |110 | |Jolanta | |Nagle | |Privātpersona | | | |111 | |Ludmila | |Smirnov | | | |SIA «D.I.Rosme», Raņka Dambis 9, Rīga | | | |112 | |N. Dmitrijeva | |SIA «Neatkarīgā reklāmas aģentūra NRJ» | | | |113 | |Olga Sirotinska | |SIA «SEAN», Ropažu iela 52/56–2, Rīga | | | |114 | |Gunta Strode | |SIA «Leta», Palasta 10, Rīga | | | |115 | |Sergejs Trofimov | | | |BSA Izstade | | | |116 | |A.Tamkvaitis | |SIA «AQUA Soft», Meža 4, Rīga | | | |117 | |Natalija Botičeva | |SIA «Corvus Company», Rūpniecibas iela 52, Rīga | | | |118 | |Edīte Barkovska | |SIA Eila, Slimnīcas 8, Bauska | | | |119 | |Dana Prince | |Privātpersona R. Baumanis | | | |120 | |Kaspars Krauze | |SIA Dizaina Manufaktūra, M. Nometņu iela 3–7, Rīga | | | |121 | |Elīna | |Daugert | | | |SIA TRE Mellis, Ku | |šu 24 | | | |122 | |Lidija Bērziņa | |V/a «Latvija poētiskās informācijas aģentūra» | | | |123 | |Ilze Seldere | |SIA Gurita, Kr. Valdemāra iela 145/3–21, Rīga | | | |124 | |Agnese Mikelsone | |SIA Jērāna firma «Trio–J», Rūpniecības | |2b | | | |125 | |Gundega Lūsīte | |SIA «Saimniecības preces», Piedrujas 5c, Rīga | | | | | |26 | |Kristīna Ašaka | |SIA «Nordic Tractors Corp.», Krustpils 57b, Rīga | | | |127 | |Eduards | |Volikovs | |SIA «Bagem.lv», Saharova 5–111, Rīga | | | |128 | |J.Kuzmenko | |SIA «Hoļda», Dārza iela 38a, Rīga | | | |129 | |Vasilijs Serdjukovs | |SIA «Alfa Media Group, Tērbatas iela 36/5, Rīga | | | |130 | |Artūrs Plūksna | |SIA «Elva–1«Robežu iela 46, Rīga | | | |1 | | | | | |Daniels Amčislavski | | | |SIA «ULMA», Kurzemes pr. 118–25, Rīga | | | |132 | |Raivo Brutāns | |SIA «Steel Plus», Akmeņu iela 45 | |Ogre | | | |133 | |Oksana Kaļeviča | |«Danko Sociums», Pirmā 21–36 | | | |134 | |Aleksejs Timošenkovs | |SIA «Gromis», Virbu iela 2, Rīga | | | |135 | |Regīna Rainbaha | |SIA «Bu | |afori | |, Kr. | |arona 55–21, Rig | | | | | |136 | |Dmitrijs Macujevs | |AS «Norvik Banka», E. Birznieka– Upiša 21, Rīga | | | |137 | |Oskars Dzenis | |SIA «EJA», Skolas 21, 612 kab., Rīga | | | |138 | |Deniss Djomins | |SIA «LDLine» | | | |139 | |Maija Spunde | |SIA «Global Project Solutions», Brīvības 95 | | | | | | | |0 | |Tatjana Kudraveca | |SIA «Olimps Rīgā», Mārstaļu iela 8 | | | |141 | |M.Liepa | |«Oksigen dizains», O.Kalpaka iela 7–7, Jelg | |v | | | | | |142 | |Jana Bavīra | |SIA «Event | |», Avotu 7, Smiltene | | | |143 | |Arīna Kušņereviča | |SIA «Arka–Pro», Matīsa | |9/1 | | | |144 | |Alīna Poga | |SIA «Redakors reklāmas s | |udija» | | | |145 | |Elīna Pavlovska | |Izdevniecība Dienas bizness | | | |146 | |K.Beberina | |SIA «ESM Grupa», Ropažu 140–3 | |1 | | | |147 | |Linda | |Kurme | |SIA Agne Salo | |s | | | |148 | |Jūlija Molčalova | |SIA Safur, Rīga, Lielupes 66–17 | | | |149 | |I.Birge | | | | | |SIA AWA, Ganību iela 30, Ventspils | | | |150 | |Anna Jegereva | |SIA I Studija, Marsa Gatve 2–54, Rīga | | | |151 | |Kristīne Klauberga | |SIA M un V. Brūzis, Čiekurkalna 2.līnij | |47a | | | |1 | |2 | |Olga Kliha | |Dizainstūdija «Eglomize», Nautr | |vu iela 13 | | | |153 | |Kristaps Sūna | |SIA T.N. Rozalinde, Murmuižas iela 14a, Valmiera | | | |15 | | | |Inta | |Ibrahi | | | |va | |SIA «Valiant Vision», Stabu 91–15, Rīga | | | |155 | |Diyora Saidmurodova | |SIA «Brakar», Audeju 16, Rīga | | | |15 | | | |Ilva Sarkane | |Latvijas Fotogrāfijas muzejs | | | |157 | |Milana Belova | |Biedrība «Next Media group» | | | |158 | |Natālija Vasiļjeva | |SIA «Tilti Systems», Ģertrudes 10/12–21, Rīga | | | |159 | |Linda Andersone | |Privātpersona, Kuldīga | | | |160 | |Artūrs Zilgalvis | |«LCBEATZ PRODUCTIONS», Sporta ilea 7–3, Rīga | | | |161 | |Oksana Vdovina | |SIA Levira, Stūres iela 5–54, Rīga | | | |162 | |Marija Ļevicka | |SIA Levira, Stūr | |s iela 5–54, R | |ga | | | |163 | |Valdis Vitoliņš | |SIA DDC Aģentūra | |Tērba | |as | |iela 78, | |Rīga | | | |164 | |Gints Gūtmanis | |SIA «360TV», Dzelzavas iela 117, Rīga | | | |165 | |Ilmāns Jubelis | |SIA «Santeko», K.Ulmaņa g. 2, Rīga | | | |166 | |Jeļena Rozentāle | |SIA «Signets», Skolas 16–26, Brocē | |i | | | | | |67 | |Lāsma Būre | |SIA «Laikraksts Diena», Mūkusalas | |iela | |5 | | | |168 | |D.Simaņenko | |SIA «Kebabs Fix», Mūkusalas iela 46 | | | |169 | |Aiva Ziga | |SIA Dizainstudija A, Nometņu iela 76 | | | |170 | |Nadežda Cimbaļuka | |SIA «Aka Bergs», Liepāja | | | |1 | |1 | |Mikus Straume | |SIA «Gateway Baltic», Kuršu 17–3, Rīga | | | |172 | |Jeļena Simanajeva | |SIA | |WWG», St | |bu 9 | |–15 | | | | | |7 | | | |Konstantins Garkavenko | |SIA «Labirints R» | | | |174 | |Diyora Saidmurodova | |SIA «WWG», Stabu 91– | |5 | | | |175 | |Linda Andersone | |SIA «Dekors RD», Gaismas 4–33, Kuldīga | | | |176 | |Sanda Rudzinska | |IV «Kobalts», Meistaru 1–203, Priekuļa pag.. | | | |177 | |Olga Brede | |SIA «WWG», | |Stab | |91–15 | | | |178 | |Jekaterina | |Drozdova | |SIA «WWG», Stabu 91–15 | | | |179 | |Sandis Spridzāns | |Varakļānu pagasta padome, Latgale | |pr.12 | | | |180 | |Gerda Mežule | |SIA Cre, Bruņinieku 117–4, Rīga | | | |181 | |Irina Tkačenko | |SIA «WWG», St | |bu 91–15 | | | |182 | |Baiba Krūmiņa | |SIA «Artekoms», Dzeimaņi 2, B | |ltezers, Ādažu pag. | |Rīgas raj. | | | |183 | |Ilze Melnalksne | |Arh.Birojs «Sestais stils», Riharda– Vāgnera iela 3/504, Rī | |a | | | |184 | |Jevgēnijs Strauss | |SIA «SMS Computers», A.Deglava 163–2 | | | |18 | | | |Jūlija Hačkov | | | |SIA «WWG», Stabu 91–15 | | | |186 | |Diāna Jaundzema | |Privātpersona, Rē | |eknes | |ra | |., Viļan | | | | | |187 | |Viktorija Rimaša | |SIA «Mans Birojs», Viršu iela 11–68, Rīga | | | |188 | |Vasilijs Serdjukovs | |SIA «Bagem.lv», Saharova 5–111, Rīga | | | |189 | |Irina Sališa | |Rizen Technology, Meža 4 | | | |19 | | | |Deniss Simaņenko | |SIA «Kebebs Fix», Mūkusalas iela 4 | | | | | |19 | | | |Deniss | |Djomins | |SIA «LDLINE», Maskavas iela 313–80, Rīga | | | |192 | |Jūlija Hačkova | |SIA «Barokat», Audeju 16, Rīga | | | |193 | |Dagnija Liepa | |SIA «BDS», Brīvības gatve 204b, Rīga | | | |194 | |Ilze Melnalksne | |Arh.birojs SIA «Sestais Stils» », Riharda– Vāgnera iela 3/504, Rīga | | | |1 | | | | | |Tetiana Kiforenko | |SIA «VIP Reklama», Zvaigžņu iela 7, Jūrmala | | | |196 | |Inga Dzene | |SIA «Sprinkleru sistēmaa», Rīgas raj., Ropažu nov. «Rūncīši» | | | |197 | |Lauma Zīberga | |SIA «Fifaa», Pulkvieža Brieža 93k–1, Rīgas raj. | | | |198 | |Zane Trumpīte | |SIA Centra Nams», Bruņinieku 27–109a, Rīga | | | |199 | |Jeļena Rozentāle | |Reklāmas fabrika «Rottand», Lielgabalu iela 2–1 | | | |200 | |Oskars | |Dzenis | |SIA «JA», Skolas 21 | | | |201 | |Nellija Hmeļova | |SIA «Jagsports», Skolas iela 29–64, Jūrmala | | | | | |Daugavpils filiālē: | |Tabula 02 | |Nr. | |Uzņem. nosaukums | |Adr | |se | |Stud.sk. | | | | | |SIA MERK poligrāfs | |D–pils, Slēvu 4a | |4 | | | | | |SIA Mobilas telefona serviss | |D–pils, Viestura | |86 | |2 | | | | | |SIA SENC | |S | |Līvani, | |Stacija | |1 | |2 | | | | | |SIA PRO | |LINE D | |D–pils, Gimnāzijas 16 | | | | | | | | | |SIA KLAGOR | | | |D–pils, Raip | | | |es | | | |9 | |2 | | | | | |SIA | |VAS PANEL | |D–pils, Raipoles | |5–43 | | | | | | | | | |SIA Avotiņi | |Rēz | |knes | |aj., Audriņu pa | |. | |1 | | | | | |SIA Latgales druva | |Rēzekne, Baznīcas 28 | |1 | | | | | |SIA Sa–Š | |group | |D-pils, | |mantas | |5 | |2 | | | | | |SIA LatinSoft | |D–pils, Miho | |lsa 56 | |2 | | | | | |Z/S Līči – | |6 | |D–pils raj. | | | |Kal | | | |nes pag. | | | | | | | |SIA NELTA | |D–pils, Gimnāzijas 7/9–8 | |1 | | | | | |SIA POL– | | | | | |–pil | |, Je | |ga | | | |s 1 | |1 | | | | | |SIA AUTO ARRS | |D–pils, Vaļņu 71b | |1 | | | | | |SIA MSM desing | |Livāni, Līču 49 | |1 | | | | | |SIA MEDIALOG | |Rēzekne, baznīcas 28 | |1 | | | | | |Ludzas pilsētas dome | |Lūdza, raiņa 16s | |1 | | | | | |SIA ARTON | |Rīga, Matīsa 89a, 4a | |1 | | | | | |SIA A TEHNOLOGIES | |Rēzekne, Dārzu 44 | |1 | | | | | |SIA D | | | |orts M | |D–pils | |varša | |as 9 | |1 | | | | | |SIA Lama | | | |D–pils, Lačpleša 22 | | | | | | | |SIA «Zeila Wa Zeila» | |D–pils, | |iestura 60 | |1 | | | | | |SIA «ŠGB | | | |Rēzekne, Ausekļa 19 | |2 | | | | | |IK «OŠ | | | |ALN | | | | | |Krāslavas raj.Andžeļu pag. | |1 | | | | | |SIA | |MSM design» | |Līvāni, Līču | |9 | |3 | | | | | |SIA «Favorits Bāze» | |D–p | |ls, | |i | |la 136 | |1 | | | | | |SIA «BING | |» | |D–pils, Bebrene, Kirši–2 | |1 | | | | | |SIA «GLASKEK Latgale» | |D–pils, Imantas–23 | |1 | | | | | |SIA «Golion | |» | |D–pils, Čiekuru–4 | |1 | | | | | |Daugavpils 22.pirmsskolas iestāde | |D–pils, Saules– | |2 | |1 | | | | | |SIA «Firs | |el» | |D–pils, 18.N | |vembra 37a | |1 | | | | | |SIA» Geoindustrij | |» | |Ogres raj. Ikšķile | |novad | |Dim | |ntu f | |rma | |1 | | | | | |SIA «Poligratserviss» | |Rēzekne, Viļakas – 4 | |1 | | | | | |SIA «I | |SINA» | |Rīga, Zentenes 47–4 | | | |1 | | | | | |SIA | | | |SA–ŠA» | |D–pil | |, Imant | |s 45 | |2 | | | | | |SIA « | |agone» | |D–pils, Rīgas–16 | |1 | | | | | |SIA | |PALMESTA» | |Lietuva | |Visaginas, Parlo 15–19 | |2 | | | | | |SIA «Latgales Ceļdaris» | |Daugavpils, Višķu 21a | |1 | | | | | |SIA «Latgales reklāma» | |Daugavpils, Rīgas 26 | |3 | | | | | |SIA «M | |RK poligrafs» | |Daugavpils, Slāvu 4a | |2 | | | | | |SIA «PRO | |INE D’ | |Daugavpils, Ģimnāzijas 16 | | | | | | | | | |SIA «A.F.T. | | | |Daugavpils raj., Naujen | |s pagasts | |2 | | | | | |SIA «MEDNIS» | |Dauga | |pils | | | |unduru 11 | |1 | | | | | |SIA «A | |Tehnologies» | |Rēzekne | |Darzu 44 | |4 | | | | | |SIA «LATRANS» | |Daugavpils, Strādnieku 82–19 | |1 | | | | | |SIA | | | |«Smart » | |Daugavpils, Nometņu 8 | | | | | | | | | |SIA | |SZMA» | |Daugavpils, Dun | |uru 3b | |1 | | | | | |A/S «DLRR» | |Daugavpils, Marijas 1 | |1 | | | | | |SIA «Tapeks» | |Daugavpils, Stacijas | |2 | |d | |1 | | | | | |SI | |« | |ST» | |Daugavpils, Čiekuru 7–10 | |2 | | | | | |SIA «NELTA | |Daugavpils, A.Pumpura 100d | |2 | | | | | |SIA «LAČI B» | |Daugavpils, Prieļu 1 | |2 | | | | | |SIA «De Korts » | |Lociki, Naujenes pag. Vienības 12 | |3 | | | | | |SIA «EKO Buvniecība» | |Krāslavas raj, Izvalta, D | |rzu 1 | |1 | | | | | |SIA | |«COIN | |D» | |Daugavpils, Nometņu 2 | | | |2 | | | | | |SIA «AULITA» | |Daugavpils, Teātra 13–31 | |2 | | | | | |SIA «Atinoft» | |Daugavpils, M | |hoelsa 56 | |2 | | | | | |S | |A | |«Mobila | |s Telefons | |Serviss» | |Da | |gavp | |ls | |Viestura 86 | |1 | | | | | |SIA | |«RAKURS D» | |Daugavpils, Tautas 30–1a | |2 | | | | | |DAC «Īpašais bērns D» | |Rēzekne, Atbrīvošanas al | |ja 93 | |2 | | | | | |SIA «TGT» | |Rīga, Akadēmijas laukums 1 | |3 | | | | | |SIA «Lūdzas zeme» | |Ludza, 1.maja–5 | |1 | | | | | |SIA | |«AUTO ARRS» | |Daugavpils, Vaļņu 71b | |1 | | | | | |SIA «VAI | |E» | |Rīga, Jēk | |bpils 12 | |2 | | | | | |Studiju programmas atbilstība Augstskolu likumam, Datordizainers (Digitālas | |vizualizācijas dizainers) profesijas standartam un MK noteikumiem. | |BSA studiju programma «Vides dizains tika izstrādāta atbilstoši Augstskolu | |likumam, Noteikumiem par profesiju standartiem un Noteikumiem par valsts | |pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (Latvijas | |Republikas MK 20–03–2001) un grozījumiem MK noteikumos no 29. 05. 2007. Nr.88| |par pirmā līmeņa augstakas izglītības valsts standartu. | |Nosaukums «Vides dizains» tiek interpretēts plašāk salīdzinājumā ar citām | |līdzīgam programmām, jo līdzas tradicionālai interpretācijai (ārēja vide) ir | |iekļauta arī virtuālā vidē, kas pilnībā atbilst vides dizainera profesijas | |standarta prasībām. | | | |Visi plānoti studiju rezultāti precīzi noformulēti Diplom darba, Kursa darbu | |un studiju darbu nolikumos. Darbu izpilde, kvalitāte un apjoms, pēc precīzi | |plānota grafika tiek pārbaudīts starpskatēs. | | | |Pārskata laika posmā BSA DS studiju programmas īstenošana pilnībā atbilst | |mākslu, mākslas virziens, apakšnozarē dizains, digitālas vizualizācijas | |programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī uz BSA Statūtiem augstskolas likumam| |un citiem normatīviem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, un tiek | |realizēta saskaņā ar noteikumiem, ko pieņēma BSA Senāts. | | | | | |Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID | |analize) | |BSA DS iekšējas un ārejas vides novērtešana ir nozīmīga stratēģiskas | |plānošanas procesa sastavdaļa. BSA DS vides faktori iekšiene tiek iedalīti | |sekojoši: stipras puses (S) un vājas puses (V), faktori arpus BSA DS tiek | |iedalīti šadi: iespejas (I) un draudi (D). | |BSA DS novērte savas stipras un vājas puses, ka ari pastavošas iespejas vai | |gaidamos draudus. Balstoties uz tiem, BSA DS formulē un isteno stratēģiju | |plānoto merku sasniegšanai. | |BSA DS veic SVID analizi | |• izstradajot stratēģisko plānu vai meklejot problemas risinajumu, | |• izstradajot darbibas plānu, kurš ir atkarigs no vairakiem iekšējiem un | |ārejiem faktoriem, un kura merkis ir izcelt BSA DS stipras puses un optimizet| |ārejo iespeju izmantošanu, taja paša laika samazinot vajo pušu un ārejo | |draudu ietekmi. | | | |• SVID analizes darbu saraksts | |1. Mērķi | |Pirmais solis jebkura projekta ir skaidri zinat, ko jus darat un kapec. SVID | |analizes risinamo jautajumu loks var but šauraks vai plašaks, vispārejs vai | |specifisks. | |2. Savakt informaciju | |Iepriekšēja sagatavošanas ir butisks posms, lai tai sekojoša analize butu | |efektiva, un sagatavošanas darbi ir jasadala starp SVID analizes | |dalibniekiem. Sagatavošanas darbus var veikt divos posmos: | |i) Nepieciešamo izejas datu sagatavošana, | |ii) Detalizeta informacijas analize. | |Apkopojot informaciju par stiprajam un vājajam pusem, jakoncentrejas uz | |iekšējiem faktoriem (iemanas, resursi, lidzekli u.t.t.). Apkopojot | |informaciju par iespejam un draudiem, jakoncentrejas un ārejiem faktoriem. | |3. Organizet seminarus | |Ja SVID matricas sastadišana notiek sanaksmju vai seminaru laika, izmantojiet| |to priekšrocibas un radiet atmosferu, kura veicina brivi plustošu informaciju| |un dalibnieku brivu izteikšanos. Vaditajam ir jaatvel laiks dalibnieku brivam| |domas lidojumam, tacu ne parak ilgi. Ar pusstundu parasti pietiek, piemeram, | |runajot par stiprajam pusem. Sastadot SVID matricu, analizes dalibniekiem | |jabut konkretiem, vērtejošiem un analitiskiem. | |4. Novērtejiet uzskaititas idejas attiecība pret merkiem | |Kad idejas ir sarakstitas SVID matrica, škirojiet un grupejiet tas attiecība | |pret merkiem. Var izradities, ka analizes dalibniekiem lai gutu plašaku | |priekšstatu, bus nepieciešams izveleties piecas vinuprat svarigakas idejas. | |Merku skaidriba ir ši procesa pamata, jo talak sekos ideju novērtešana un | |izslegšana, lai atdalītu graudus no pelavam. | |SVID analizes matrica sastav no cetram dalam: stipras puses, vājas puses, | |iespejas un draudi. Zemak attelota SVID matrica ieklauj jautajumus, kuri | |ievaditi atbilstošaja SVID matricas dala. Jautajumi tika izmantoti ka temati | |diskusijam. | | | |Tabula 03 | |BSA DS vājas puses | |BSA DS stipras puses | | | |studējošo vājš materiālais stāvoklis salidzinājumā ar starptautisko praksi; | |studiju procesa finansēšana tikai no studentu līdzekliem, ļoti zems | |finasējuma līmenis salidzinājumā ar valsts augstskolam un starptautisko | |materiāla un finansiāla nodrošinājuma praksi; | |vājš finansiālais atbalsts no darbadevēju puses salidzinājumā ar | |starptautisko praksi; | |vājš finansiālais atbalsts zinātniskās pētniecības darbā salidzinājumā ar | |starptautisko praksi; | |studiju procesā ir ierobežotais kontaktstundu skaits; | |vāja studējošo visparīga iepriekšējā sagatavotība; | |ierobežojumi augstākai darba slodzei vadošiem docētājiem; | |velama aktīvāka sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām | |institūcijām, starptautiskām organizācijām; | |velama aktīvāka akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības | |darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte ārpus studiju | |procesā; | |velama aktīvāka studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības darbā; | |jaunu pedagogu iesaistīšanās mācību procesā salidzinājumā ar starptautisko | |praksi; | |nepietiekama aktivitāte līdzekļu piesaistīšanā no ārpuses; | |datortehnikas un specializētas programmatūras | |studiju programmu profesionālais komponents, profilpriekšmeti; | |atbilstība profesijas standartam; | |Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, | |sasniedzamība un pārbaudāmība; studiju programmu uzbūves principi un studiju | |procesa organizācija; | |Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība | |studiju vielas apjoms, blīvums un mūsdienīgums; | |studiju kursu praktiskā ievirze; | |Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju. | |Studiju nākotnes vīzija, studiju misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, | |darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli; | |skaidra didaktiskā koncepcija; | |aktīvo studiju metožu izmantošana (praktiskie darbi, vingrinājumi, patst. | |darbi); | |metodiskais nodrošinājums (piem., paraugi un metodiskie noradījumi, | |nolikumi); | |pasniegšanas teorētiskais līmenis; | |iegūto zināšanu praktiskā vērtība un pielietojamība darba tirgū; | |iespēja konsultēties studiju procesā ietvaros; | |prasības ir atbilstošās darba tirgus prasībām; | |prakšu organizācija un sadarbība ar darba devējiem; | |kvalifikācijas eksāmens un diplomdarbs (projekts); | |studiju formas un metodes, t.sk. studējošo patstāvīga darba organizācija; | |studentu zināšanu novērtēšanas sistēma; | |Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība| |Demokrātijas principu ievērošana studiju programma | |akadēmiskā personāla pieredze, kvalifikacija; | |akadēmiskā personāla atlases un attīstības politika; | |docētāju līdzdalība profesionālajās organizacijās; | |attiecības, atmosfēra; | |kvalitātes nodrošināšanas sistēma; | |iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta | |darbība | |studiju programmu inovatīvie aspekti; | |studējošo skaits; | |studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā; | |studentu aptaujas; | |materiāli tehniskais komponents; | |bibliotēkas fonds un tā komplektēšana; | |racionāla administrēšana; | |līdzsvārs starp formālajam prasībam un iespējam; | |akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām; | | | | | |Iespējas | |Draudi | | | |aktivāk izmantot starptautiskais komponents tirgus attistibā; | |distanta darba iespējas ārzemēs studējošiem; | |ES finansējuma piesaistīšana; | |paplašināt un padziļināt kompetenču diapazonu studiju programmās, īpaši ar | |mārketinga un menedžmenta kompetencem; | |izmantot bezmaksas reklāmas iespējas internetā, sociālajos tīklos, netiešas | |reklāmas iespējas; | |pakapeniski ievest distanta elementus studiju programmās; | |aktīvāk akcentēt patstavības nozīme studiju procesā, motivēt dziļāk pētīt | |tirgus attīstības tendences, radošo industriju attīstības tendences; | |veicināt kombinēt dizainera un uzņemēja darbību; | |iespēja studēt apmaiņas programmās (ERASMUS) | |demografiskā bedre (samazinājies studējošo skaits, tas slikti ietekmē | |finansējumu, rezultātā – attīstības tempu); | |ekonomiskā krīze (dizainera profesiju skar fakt. pirmo, jo dizainera | |pakalpojums ir nepieciešams tikai sabiedrībai ar augstu labklājības līmeni); | |programmu attīstības tempa palēnināšana; | |akcenti sabiedrībā ir pārcelti no komforta uz ekonomiju; | |samazinājies pieprasījums darba tirgu īpaši pret interjera dizaina | |pakalpojumiem; | |studējošiem gruti nodrošināt iztiku (strauji pieaug akadēmisko atvalinājumu | |skaits, uz laiku pārtrauc izglītību lai izbraukt no valsts cerībā nodrošināt | |iztikas līmeni ar darbu ārzemēs); | |strauji krities slodzes līmenis ak. personālam; | |daudz jaunas programmas dizaina jomā, pieaug konkurence; | |vietejais tirgus nenodrošina pietiekamu līdzekļu | |apgrozījumu lai laba līmenī algot dizainera darbu; | | | | | |Vājās puses | | | |studējošo vāja visparīga iepriekšējā sagatavotība –1 | |studējošo vājš materiālais stāvoklis –1 | |zems programmu finasējuma līmenis –2 | |studiju procesā ir ierobežotais kontaktstundu skaits –2 | |jaunu pedagogu iesaistīšanās mācību procesā –1 | |maz ārzemju docetāji un vieslektori –1 | |auditoriju aprīkojuma trukumi –1 | |citu tehnisko līdzekļu trūkums –2 | | | | | |VP KOPĀ –11 | | | |Stiprās puses | | | |profesionālais komponents +2 | |skaidra didaktiskā koncepcija +2 | |metodiskais nodrošinājums +2 | |prasības ir atbilstošās darba tirgus prasībām +1 | |demokrātijas principu ievērošana +2 | |dizainera profesijas prestižs +1 | |akadēmiskā personāla pieredze, kvalifikacija +2 | |studentu līdzdalība procesa pilnveidošanā +1 | |racionāla administrēšana +2 | |studiju programmu inovatīvie aspekti +2 | | | |SP KOPĀ +17 | | | | | |Draudi | | | |demografiskā bedre –2 | |ekonomiskā krīze –2 | |akcenti sabiedrībā ir pārcelti –1 | |mazāk pieprasījums darba tirgu –1 | |studējošiem gruti nodrošināt iztiku –1 | |jauno programmu dizaina jomā konkurence –1 | |tirgus nav pietiekams līdzekļu apgrozījums –1 | | | |D KOPĀ –9 | |Iespējas | | | |distanta darba iespējas ārzemēs +2 | |ES finansējuma piesaistīšana +1 | |izmantot bezmaksas reklāmas iespējas +2 | |ievest distanta elementus studiju programmās +1 | |iespēja studēt apmaiņas programmās +2 | |motivēt dziļāk pētīt tirgus attīstības tendences +2 | |veicināt kombinēt dizainera un uzņemēja darbību +2 | | | |I KOPĀ +12 | | | | | |Pavisam katrā sadaļā iespējamas 10 kategorijas, maksimālais vērtējums katrā | |kategorijā ir 20 punkti | |Punktu atšifrējums: 0 – līdzsvārs visos vai vairuma aspektos; | | | |1 – daļēja atbilstība visos vai vairuma aspektos; | |–1 – dziļa neatbilstība visos vai vairuma aspektos; | |2 – pilna atbilstība visos vai viruma aspektos; | |–2 – pilna neatbilstība visos vai vairuma aspektos | | | | | |Tabula 04 | | | |maksimālais vērtējums ir 20 punkti | |Vājās puses –11 Stiprās puses +17 | | | |SP + VP = 6 | |D + I = 3 | |SVID (+3; +6) | | | | | | | | | |(+3; +6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Draudi –9 Iespējas +12 | | | | | | | | | | | |BSA DS SVID analīze ļauj secināt, ka atskaites periodā ir vērojama programmu | |attīstība un pakāpeniska trūkumu novēršana. Uzlabota materiāli tehniskā bāze.| |Regulāri tiek remontētas pašu spēkiem studiju auditorijas, darbnīcas, | |infrastruktūras elementi. Iegādāti mltimediju projektori, plazmas ekrāni, ir | |izveidota interjera laboratorija. Iespēju robežās regulāri tiek uzlabota | |datortehnika. | | | |Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai | |Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: | |jācenšas: kompensēt studējošo vāja visparīga iepriekšējā sagatavotība ar | |intensīvo propedeitisko kursu pasniegšanu vienlaikus motivējot iedzilināties | |gan pētnieciskā, gan praktiskā rakstura problematikā; | |jāmeklē iespējas: | |2.1. kompensēt | |studējošo vājo salidzinājumā ar starptautisko praksi materiālo stāvokli | |plašāk piesaistot kredītu vai darba devēju finansējumu; | |zemu un nestabīlu programmu finasējuma līmeni ar ES finansējuma | |piesaistīšanu; | |studiju procesā ierobežojumus kontaktstundu skaitā ar plašāku iespēju | |individuāli konsultēties ar kursa darbu un diplomdarbu vadītājiem izmantojot | |mūsdienu programmatūras palīdzību Internetā; | |demografiskās bedres problēmu paplašinot studējošo skaitu saglabājot | |attīstības tempu; | |ekonomiskās krīzes problēmu loku aktīvāk akcentējot patstavības nozīme | |studiju procesā, paplašinot un padziļinot kompetenču un motivāciju diapazonu | |studiju programmās, īpaši ar mārketinga un menedžmenta kompetencem, | |izaicinājumu, sajūsmināšanu, nodrošinat skaidrāku tieksmi pēc izcilības; | |programmu attīstības tempa palēnināšana ar dziļāku un rupīgāku programmu | |studiju vielas saskaņošanu ar starptautiskā tirgus prasībam, t.sk. fokusējot | |uzmanību akcentu pārnešanai profesionālā darbībā no komforta uz ekonomiju; | |konkurences pieaugumu ar jaunam studiju programmam dizaina jomā, ar skaidru | |BSA DS specīgo pušu popularizēšanu, konsekventāku izglītības tirgus nišas | |apgūšanu. | |2.2. attīstīt un motivēt: | |jaunu pedagogu iesaistīšanās mācību procesā, pieredzes pārņemšanas procesu; | |jaunas studiju formas lai kompensēt ierobežojumi augstākai darba slodzei | |vadošiem docētājiem; | |aktīvāka sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, | |starptautiskām organizācijām; | |aktīvāka akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības darbā un | |radošā darbībā, celt zinātniskās pētniecības darbu un radošās darbības | |tematikas aktualitāte t.sk. arī ārpus studiju procesā; | |ārzemju docetāju un vieslektoru iesaistīšanu BSA DS zinātniskās pētniecības | |darbā un radošā darbībā; | |aktīvāka studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības darbā; | |2.3. attīstīt un uzlabot auditoriju aprīkojumu un atjanot programmatūru, | |kā arī likvidēt citu tehnisko līdzekļu trūkumu. | | | | | |Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts | | | |BSA DS kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir veidota saskaņā ar Nolikumu par | |augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu (iekšējā kvalitātes vadības | |sistēma), kas ir izstrādāts saskaņā ar 2006.gada 3.oktobra MK noteikumiem | |Nr.821 «Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas | |kārtība» 39.p. | |APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2006.gada 19.decembrī (protokols Nr.63). | |Kvalitātes vadība notiek vairākos līmeņos: | |1. programmas direktors, programmas padome un programmas akadēmiskais | |personāls, | |2. starpprogrammu audits, | |BSA DS metodiskā padome un vadība. | |Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai BSA DS pastāv sekojoši | |mehānismi: | |studējošo anketēšana un analīze; | |iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); | |augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; | |studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; | |pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; | |ārējo akreditāciju novērtējums un analīze. | |Starpprogrammu līmenī pēc Senāta vai BSA DS metodiskās padomes lēmuma var | |noteikt studiju programmas auditu, kurā iesaistās gan auditējamās, gan citu | |programmu akadēmiskais personāls. Studiju programmas iekšējā auditā tiek | |vērtēti: | |1) studiju programmas vadības sistēmas efektivitāte: pašnovērtējuma ziņojuma | |informācija, kā arī analizēti iebildumi un priekšlikumi, kas saņemti un | |norādīts, cik no tiem īstenoti vai, ja nav īstenoti, analizēti cēloņi; | |2) atgriezeniskās saites analīze: kāda ir studiju programmas vadības un | |akadēmiskā personāla pieejamība (pieņemšanas laiki, to atbilstība apmeklētāju| |skaitam, risināmo jautājumu loks, ieteikumi efektivitātes uzlabošanai, | |piemēram, par kompetenču sfēru sadali starp augstskolas administrāciju). | |3) ar programmas īstenošanu saistītās dokumentācijas un faktu pārbaude: vai | |pārskata gada laikā arhīvam nodota normatīvajiem aktiem atbilstošā studiju | |programmas dokumentācija (tiek saņemts arhīva apstiprinājums), kā arī | |pārbaudīts, kā un cik ilgi tiek uzglabāti programmā studējošo referāti un | |kursa darbi. | |Ja pašnovērtējuma ziņojumu analīzē vai BSA darbībā konstatētas ar izglītības | |kvalitātes jautājumiem saistītas būtiskas problēmas, dibinātāji un Senāts | |izveido darba grupu šo problēmu izpētei. Darba grupas sastāvu un tās darbības| |laiku nosaka atbilstoši risināmajai problēmai. Darba grupas iegūtie rezultāti| |tiek ņemti vērā BSA vadībai pieņemot lēmumus. | |Akadēmijas līmenī kvalitātes jautājumi tiek risināti ar Studiju metodiskās | |padomes palīdzību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprināto Studiju | |metodiskās padomes nolikumu. Studiju metodiskās padomes mērķis ir uzlabot | |akadēmijā iegūtās izglītības kvalitāti, piedaloties akadēmijas stratēģijas | |izstrādē, kā arī studiju un ar tām saistīto organizatorisko jautājumu | |risināšanā. | |Padomes uzdevumi ir: | |1) izstrādāt un uzlabot studiju organizāciju; | |2) risināt studiju metodoloģiskos un metodiskos jautājumus; | |3) sniegt padomus akadēmijas vadībai racionālai un mērķtiecīgai intelektuālo | |un materiālo resursu izlietošanai; | |4) pieņemt lēmumus ar studijām saistītos jautājumos, kuri nav Akadēmijas | |pārstāvības, vadības un lēmējinstitūciju kompetencē. | |Padomes sastāvu veido BSA studiju prorektors, studiju programmu direktori un | |filiāļu pārstāvji. Ex officio Padomes darbā var piedalīties BSA rektors un | |BSA dibinātāji. Būtisku ar studiju programmu īstenošanu saistītu jautājumu | |izlemšanā tiek uzaicināti piedalīties arī studējošo pārstāvji. | |Atgriezeniskā saite ar studentiem. Studējošo viedoklis ir svarīgs izglītības | |kvalitātes nodrošināšanā. Informācija par kvalitāti un studējošo vērtējums | |tiek iegūts: | |1) tiešā kontaktā ar studējošajiem nodarbībās un ārpusnodarbību saskarsmē; | |2) katru semestri notiekošajās studējošo aptaujās, pēc kurām tiek noteikti | |docētāju reitingi un kurās studējošajiem ir iespēja brīvi izteikt savu | |viedokli par akadēmiju kopumā, studiju programmu, studiju infrastruktūru un | |katru docētāju, kas strādājis ar viņiem konkrētajā semestrī; | |2) no studējošo pārstāvjiem akadēmijas lēmējinstitūcijās; | |3) ar Studentu pašpārvaldes starpniecību. | |BSA DS īstenotas programmas ir profesionālās augstākās izglītības programmas,| |tādēļ īpaša nozīme ir regulārai sadarbībai dažādos līmeņos ar darba devējiem:| |1) jaunas programmas izveidošanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un | |pieprasījuma izvērtēšanā; | |2) studējošo prakšu organizēšanā. | |BSA iepriekšējā pieredze ar prakses vietām tiek nodrošināta reāla | |atgriezeniskā saite, kas sniedz informāciju par trūkumiem praktikanta | |teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt programmas | |docētāju praktisko kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, | |nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai tajos tiktu iekļauti praksei | |svarīgi jautājumi: | |1. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu | |aizstāvēšanas komisijās; | |2. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana. | |Izšķirošā nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju | |programmas padomei, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno | |darbu nākošajam studiju gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba | |integrācijai, kā arī veic stratēģisko studiju procesa plānošanu. | | | |Kvalitātes kontrole un vadīšana notiek: | |• uzņemot studentus ar pilnu vidējo izglītību un noteiktu intelekta | |attīstības līmeni; | |• pieņemot darbā akadēmisko un pārējo personālu saskaņā ar prasībam par | |atbilstību amatam; | |• semestra un sesijās laikā – kontrolējot studējošo zināšanas un prasmes; | |• vērtējot un pilnveidojot studiju programmas pēc Metodiskās padomes | |ieteikumiem; | |• vērtējot akadēmisko personālu pēc studiju darba rezultātiem un studentu | |novertējumiem; | |• vērtējot dažāda līmeņa BSA akadēmiskā personāla darba efektivitāti un | |kvalitātes pilnveidošanas uzdevumu izpildi. | | | |Kvalitātes vērtēšanas divas galvenās formas ir: | |• ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīga eksperta | |vērtējums; | |• regulāra pašnovērtēšana – iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma. | | | |Kvalitātes ārējo kontroli (licencēšanu, akreditāciju) nodrošina LR Izglītības| |un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs| |(AIKNC) sadarbībā ar augstskolu. | | | |Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic BSA DS programmu | |Metodiskā padome. BSA informācijas un studiju kvalitātes novērtēšanas centrs | |rīko regulāras studējošo aptaujas (par pasniedzējiem, studiju kursiem u. c.),| |uzskaita un apstrādā aptauju rezultātus. | |(sk. Pielikums Nr. 2.8 BSA DS Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas un vadības | |sistēma) | | | |Kvalitātes kontrole un pārvaldība tiek veikta šādi: | |• matriculating studentus ar profesionālo kvalifikāciju un profesionālā | |bakalaura grādu dizainā vai mākslā, vai bez profesionālās kvalifikācijas ar | |akadēmiskā bakalaura dizaina vai mākslas vai augstākās izglītības dizainu, | |vizuālo mākslu vai tehnoloģijas un inženierzinātņu un tehnisko virzienu, | |diploms, kas atbilst ar otrā līmeņa augstāko izglītību vai pielīdzināts ka, | |ņemot veica interviju ar dalībniekiem; | |• pieņemot nodarbinātībai akadēmiskais personāls un citi darbinieki, kas ir | |saskaņā ar noteikumiem par amata prasībām; | |• semestra laikā un eksāmens laika pārbaudi līdz zināšanas un prasmes | |studentiem; | |• novērtēt un attīstīt studiju programmu apsverot ieteikumus studiju | |programmas padomes | |• vērtējot akadēmisko personālu, kas balstās uz studiju darbu un studentu | |aptaujas rezultātiem; | |• efektivitātes novērtēšanā BSA akadēmiskā personāla visos līmeņos un | |procedūru veikšanu attiecībā uz kvalitātes uzlabošanu. | | | |Divi galvenie veidi kvalitātes nodrošināšanas ir: | |• ārējā novērtēšana – akreditācija un neatkarīgu ekspertu novērtējums; | |• regulāra pašnovērtējums–iekšējās kontroles sistēmas vadību. | |Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un | |materiāltehniskais nodrošinājums | | | |Studiju programmās izmantojamais specializētais aprīkojums. | | | |BSA DS ik gadu turpina attīstīt dizaina studijām nepieciešamo specifisku | |materiāltehnisko nodrošinājumu. | |Šobrīd studiju programmu rīcībā ir: | |Molberti – vairāk nekā 100 gab.: | |Prožektori –vairāk nekā 15 gab.: | |Datortehnika; (sk. Datortehnikas sadaļā) | |Fotostudijas aprīkojums vairāk nekā 25 vienības; | |Foto aparatūra un video aparatūra vairāk nekā 10 vienības; | |Multimediju projektors katrā macību auditorijā. | | | |Ir ierīkots «MediaTilts», kurš papildus nodrošināts ar multimediju tehniskiem| |līdzekļiem (mmprojektoru, videokamerām u.c.), kas atrodas auditorijās Rīgā | |(200 vietas) un Daugavpilī (100 vietas). | |«MediaTilts» ir izveidots ar mērķi paplašināt docētāju iespēju kontaktēties | |ar lielāku auditoriju un dot iespēju komunicēties lekciju vai semināru laikā | |ar distancēto auditoriju: docētājs – auditorija; auditorija – docētājs. | |Ir iespēja rīkot seminārus, zinātniskās konferences, konsultācijas un tml. ar| |video un audiosignāla translāciju «reālā laikā». | | | |«MediaTilts» specifikācija un raksturojums: | |Tabula 05 | |Nr | |aparātu un programm | |t | |ras nodrošinājums | |funkcija | | | | | |1 | |Translācijas un uztveres speciālā programmatūra | |Nodrošināt signāla translācij | |un konvertāciju standarta videoformātā | | | | | | | |Translācijas un uztveres speciālās iekārtas | |Nodrošināt 4 kanālu translāciju un uztveri ar ātrumu 100 kadri/sekundē | | | |3 | |Dators (PIV–3/1024/256/TV Out/DVDRW), | |Monitors 17” LCD | |Ļauj kont | |olēt visu iekārtu sinhrono | |darbību | | | |4 | |Dators (PIV–3/1024/256/DVDRW), | |Monitors 17” LCD | |Nodrošināt docētāja darbu un atgriezenisko saikni | | | |5 | |mmprojektors 3500 ANS | | | |Lumen | |Nodrošināt video signāla projekciju ekrānā | | | |6 | |Polihromā videokamera | |Objektīvs | |Rotēšanas mehānisms | |Mehānisma vadīšanas iekārtas | |Statīvs | |Uztver vizuālo pamatsignālu | | | |7 | |Polihromā videokamera | |Objektīvs (2 maināmie) | |Rotēšanas mehānisms | |Mehānisma vadīšanas iekārtas | |Statīvs (2 gab.) | |Uztver vizuālo | |apildsign | |lu | | | |8 | |Radiomikrofons (klipsveidīgs) | |Uztver akustisko pamatsignālu | | | |9 | |Mikrofons ar statīvu (2 gab.) | |Uztver akustisko papildsignālu no auditorijas | | | |10 | |Rolla tipa ekrāns 2500x2500mm | |Nodrošināt vizuālā signāla eksponēšanu | | | |11 | |Pieladēšanas iekārtas u | |akum | |l | |tori | |Nodrošināt bezvadu mikrofonu pieslēgšanu | | | |12 | |Pastiprinātājs | | | | | | | |3 | |Mikšeris (pults) | |Nodrošināt iespēju dalīt un apvienot kanālus atbilstoši saturam | | | |14 | |Dinamiskā audiosignāla kompresors | |Izlīdzina audiosignāla skaļum | | | |īmenī gadījumā, kad skaļums tiek mainīts neparedzēti strauji | | | |15 | |Dinamiskā audiosignāla procesors | |Reducē blakustrokšņu līmeni | | | |16 | |Akustiskās sistēmas | |Nodrošinā pietiekošo dzirdamību | | | | | |MediaTilts (VideoNET) kompleksa iespējas: | |neierobežota videokameru pieslēgšanas (vienā punktā – līdz 256 kamerām) ar | |salīdzinoši augstu izšķirtspēju 768x576 (PAL); | |vairāku videosignālu konvertācija – PAL, NTSC, SECAM; | |audio un videosignāla ierakstu iespēja, t.sk. ar augstu precizitāti: pēc | |taimera signāla; | |augsts ierakstu ātrums (līdz 400fps); | |komunikāciju protokolu uzturēšana TCP/IP, ISDN, X–25; | |paškontroles divlīmeņu sistēma; | |apskaņošanas daudzfunkcionālā sistēma; | |dažādi attēla režimi, t.sk. lietotājdefinētie. | | | |Studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas BSA ēkas: Rīgā, Lomonosova | |ielā 4 un Lomonosova ielā 1/24 (telpu raksturojumu sk. tabulā). Programmas | |rīcībā ir datori, pavairošanas tehnika, kodoskopi un cita tehnika. | | | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas uz 01.06.2012 | |izmantojamo telpu platības īss raksturojums | |Tabula 06 A | |Studiju telpas Lomonosova 4 | |Telpu skaits. Kv.m. | | | |1. Studiju k | |bineti, auditorijas | |17 | |708,9 k | |.m | | | |2. Lasītava | |1 | |70 | |v.m. | | | |3. Datorauditorijas | |4 | |165,9 kv.m | | | |4. Darbnīcas | |3 | |91,3 kv.m | | | |5. Administrācijas telpas | |2 | |4 | | | |5 kv.m | | | |6. Kafejnīca | |1 | |62,9 kv.m | | | |7. Tehnoloģiskās un palīgtelpas | |9 | |45 kv.m. | | | |Kopā | |38 | |1191,5 kv.m. | | | | | |Uz 01.02.2011. gada ir ekspluatācijā: | |Tabula 06 B | |Jaunas telpas Lomonosova 4, | |Lomonosova 1/24 | |Telpu skaits. Kv.m. | | | | | |Rīgā | |Rīgā | | | |1. Studiju kabineti, au | | | |torijas | |19; 25 | |416,4; 877,7 kv.m | | | |2. Da | |orauditorijas | |2 | |88,8 kv.m | | | |3. Darbnīcas | |2 | |41,3 kv.m | | | |4. Administrācijas telpas | |5 | |79,7 kv.m | | | |5. Pasniedzēju telpas | |3 | |94 | |4 kv | |m | | | |6. Kafejnīca | |1 | |60,3 kv.m | | | |Kopā | |57 | |1658,6 kv.m. | | | | | |Datortehnikas nodrošinājums BSA auditorijām Rīgā 18.06.2012 | |Lomonosova ielā 4. | |2011. – 2012. m. g. BSA DS nepieciešamais studiju programmu realizācijai | |materiāli tehniskās bāzes apjoms ir pietiekams: | | | |MediaTilts ir papildus aprīkota ar multimediju tehniskiem līdzekļiem | |(mmprojektori, videokameras u. c. ) un ir liela apjoma auditorijas Rīgā (200 | |vietas). | |Izveidots ar mērķi paplašināt labāko docētāju iespējas kontaktēties ar pēc | |iespējas lielāku auditoriju un dot iespēju komunicēties nodarbību laikā ar | |distancēto auditoriju divos virzienos: docētājs – auditorija; auditorija – | |docētājs. Ir iespēja rīkot seminārus, zinātniskās konferences, konsilijus | |utt. ar video un audiosignāla translāciju «reālā laikā». | |Īsa specifikācija un raksturojums: | |(pilno specifikāciju sk. Pielikumā Nr. 6, 12. tabulā). | | | |MediaTilts (VideoNET) kompleksa iespējas: | |neierobežota videokameru pieslēgšanas (vienā punktā – līdz 256 kameram) ar | |salīdzinoši augstu izšķirtspēju 768x576 (PAL); | |vairāku videosignālu konvērtācija – PAL, NTSC, SECAM; | |audio un videosignāla ierakstu iespēja, t. sk. ar augstu precizitāti: pēc | |taimera signāla; | |augsts ierakstu ātrums (līdz 400fps); | |komunikāciju protokolu uzturēšana TCP/IP, ISDN, X–25; | |paškontroles divlīmeņu sistēma; | |noskaņošanas daudzfunkcionālā sistēma; | |dažādi attēla režimi, t. sk. lietotājdefinētie. | | | |Ar MediaTilts 2011. – 2012. m. g. gadā bakalaura programmā ir realizētas | |(apvienojoties vairākam grupam): | |• plūsmu lekcijas: izvēles kurss, balstās uz padziļinātas teorijas izpētes | |(Tiesības dizaina jomā, Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā)| |• profesionālo studiju kursi: izvēles kurss, balstās uz digitālajām | |modelēšanas tehnoloģijam | | | |2011. – 2012. m. g. darbojas Rīgā Dizaina programma (uz 02. 02. 2011. ): | |divas jaunas datorauditorijas ar MA589 iMac 20” Core 2 Duo 2. 16GHz 50 | |gab.; | |no tiem: | |2011. – 2012. m. g. darbojas: L4_213. aud.: MacOSX 25 gab.; | |ar attiecīgo programmatūru un multimēdiju projektors ar ekrānu; | |2011. – 2012. m. g. darbojas: L4_410. aud.: MacOSX un WindowsXP 25 gab.; | |ar attiecīgo programmatūru un multimēdiju projektors ar ekrānu; | |Datori MA589 (50 gab. ): Monitors: 20”; apraksts: (pilno specifikāciju sk. | |Pielikumā Nr. 6, 13. tabulā). | |*Datori pieslēgti lokālajam BSA tīklam un starptautiskajam globālajam tīklam | |INTERNET. | | | |Auditorijas ir paredzētas: | |2011. – 2012. m. g.: darbojas auditorijā: multimēdiju, prepress un | |poligrāfijas, datorgrafikas, animācijas, video, audio un foto apstrādes un | |lineāras montāžas studiju kursu pasniegšanai un kā fotostudija, kas ir | |aprīkota ar speciāliem tehniskiem līdzekļem: | |(pilno specifikāciju sk. Pielikumā Nr. 6, 13. tabulā). | | | |2011. – 2012. m. g.: darbojas auditorijā: 3d, multimēdiju, prepress un | |poligrāfijas, datorgrafikas, animācijas, video, audio un foto apstrādes un | |lineāras montāžas studiju kursu pasniegšanai; | |un profesionālais skeneris: MCTKI900SILVER Microteck ScanMaker i900 Silver | |1 gab. | |Tabula 07 | |  | |Riga | |Daugavpils | | | |macibu | |admin | |zinatne | |L | |N | | | |Datori | |469 | |85 | |742 | |458 | |254 | | | |0 | |72 | | | | | |Pentium IV, Celeron | |237 | |69 | |421 | |224 | |174 | |23 | |421 | | | |Pentium III, Cel | |ron | |141 | |16 | |214 | |138 | |69 | |7 | | | | | |4 | | | |Pentium II, Celeron | |9 | |  | |25 | |14 | |11 | |0 | |2 | | | | | |Pentium I | |  | |  | |0 | |  | | | |0 | |0 | | | |Macintosh | |82 | |  | |82 | |82 | |0 | |0 | |62 | | | |Tiklu iekartas | |53 | |14 | |90 | | | | | | | | | | | |Printeri | |43 | |10 | |76 | | | | | | | | | | | |Lazer | |42 | |8 | |68 | | | | | | | | | | | |Struklu | |  | |2 | |7 | | | | | | | | | | | |Citi | |1 | |  | |1 | | | | | | | | | | | |Daudzfunkcionalas iekartas | |16 | |2 | |21 | | | | | | | | | | | |Faksu aparati | |6 | |2 | |13 | | | | | | | | | | | |Skeneri | |5 | |3 | |12 | | | | | | | | | | | |MM projektetaji | |10 | |3 | |23 | | | | | | | | | | | |Kopetaji | |12 | |3 | |24 | | | | | | | | | | | |UPS | |14 | |3 | |23 | | | | | | | | | | | |Notebooks | |12 | |2 | |22 | | | | | | | | | | | |Amplifier | |4 | |4 | |8 | | | | | | | | | | | |Microfone | |5 | |3 | |8 | | | | | | | | | | | |Mixer | |1 | |1 | |6 | | | | | | | | | | | |PhotoCamera | |2 | |1 | |5 | | | | | | | | | | | |VideoCamera | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |Codoscope | |  | |5 | |14 | | | | | | | | | | | |Video tape recorder | |  | |  | |1 | | | | | | | | | | | |TV | |  | |  | |1 | | | | | | | | | | | |Tape recorder | |5 | |  | |6 | | | | | | | | | | | |WEB Cam | |18 | |  | |19 | | | | | | | | | | | | | |12Mb | |1–2Mb | | | | | | | | | | | | | | | |Telecentrs | |Telecentrs | | | | | | | | | | | | | |(pilno Datortehnikas nodrošinājuma specifikāciju skat. piel. Nr.5.1.) | | | |BSA DS programmās izmantojamais papildus materiāltehniskais nodrošinājums* | |Tabula 08 | |Materiāltehniskais nodrošinājums | |Rīgā, | |Lomonosova ielā | |1/24, 4 | |Daugavpilī, | |Dzelzceļu 3 un | |18. Nov | |mbra 161 | | | |Printeri | |6 | |4 | | | |Skaneri | |3 | |1 | | | |Kopētājs | |2 | |2 | | | |Molberti | |60 | |18 | | | |Kodoskopi | |5 | |2 | | | |Magnetofoni | |3 | |3 | | | |Halogēnās lampas | |8 | |8 | | | |Multimediju | | | |rojektors | |4 | |2 | | | |Digitālais fotoaparāts un spoguļfotokameras | |2 | |1 | | | |Videokameras | |2 | |– | | | |Televizors+video | |6 | |1 | | | | | | | |BSA esošā, 2011. – 2012. materiālā bāze (datortehnika) kopā Lomonosova ielā | |1/24, 4 | | | |34. tabula B | | | |Auditorija N1: | |L1–220 Datori (28): Pentium IV–3,0/1024/80/DVD/Sound/LAN/17' LCD/KBD/Mouse | |Microsoft Windows XP Pro, OpenOffice, Microsoft Office 2000, Kaspersky | |Antivirus, | |7–zip, GNU C++ compiler, Lazarus, Tilde Jumis, Octave, Opera, Mozilla | |FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, | |Macromedia ShockWave player, Java RE | | | |Auditorija N2: | |L1–218 Datori (32): Pentium IV–3,0/1024/80/DVD/Sound/LAN/17' LCD/KBD/Mouse | |Microsoft Windows XP Pro, OpenOffice, Microsoft Office 2000, Kaspersky | |Antivirus, | |7–zip, GNU C++ compiler, Lazarus, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat | |Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player,| |Java RE | | | |Auditorija N3: | |L4–410 Datori (23): | |Apple iMac | |MacOS 10, Windows XP Pro, Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D MAX, Corel DRAW!,| |OpenOffice | | | |Auditorija N4: | |L4–129 Datori (29): Procesors: Pentium III–1000, atmiņa: 256 Mb, video | |atmiņa: 4–16 Mb, cietajs disks: 20–80 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, | |monitors: 18’ LCD, Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, OpenOffice,| |GIMP, Inkscape, Kaspersky Antivirus, 7–zip, Amadeus, Opera, Mozilla FireFox, | |Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia | |ShockWave player, Java RE | | | |Auditorija N5: | |L4–133 Datori (29): Procesors: Pentium III–1000, atmiņa: 256 Mb, video | |atmiņa: 4–16 Mb, cietajs disks: 20–80 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, | |monitors: 18’ LCD | |Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000, OpenOffice, GIMP, Inkscape, | |Kaspersky Antivirus, 7–zip, Trados, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat | |Reader, FfdShow, Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player,| |Java RE | | | |Auditorija N6: | |L4–213 Datori (25): | |Apple iMac | |MacOS 10, Adobe Creative Suite, Corel DRAW!, OpenOffice | | | |Auditorija N7: | |L4–315 Datori (18): | |Apple iMac | |MacOS 10, Parallel Desktop, Windows XP Pro, Adobe Creative Suite, AutoCAD, 3D| |MAX, Corel DRAW!, Open Office | | | |Auditorija N8: | |L4–412 Datori (14): Procesors: Pentium IV–3,0, atmiņa: 512 Mb, video atmiņa: | |128 Mb, cietajs disks: 120 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 17’ | |CRT | |Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000, OpenOffice, Kaspersky Antivirus,| |3D MAX, Corel DRAW, Adobe Creative Suite, Adobe Premiere, Macromedia Suite, | |AutoCAD, BCAD, 7–zip, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, | |Qtime, Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE | | | |Auditorija N10: | |L4–414 Datori (16): Procesors: Celeron 1,8, atmiņa: 512 Mb, Video atmiņa: 64 | |Mb, cietajs disks: 40 Gb, FDD, LAN, keyboard, mouse, pad, monitors: 17’ CRT | |Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000, Kaspersky Antivirus, 3D MAX, | |Corel DRAW, Adobe Creative Suite, Adobe Premiere, Macromedia Suite, AutoCAD, | |BCAD, 7–zip, Opera, Mozilla FireFox, Adobe Acrobat Reader, FfdShow, Qtime, | |Macromedia Flash Player, Macromedia ShockWave player, Java RE | | | |Visi datori ir pieslēgti lokālajam tīklam un starptautiskajam globālajam | |tīklam Internet. | | | |BSA Daugavpils filiālē esošā materiāltehniskā bāze | |(Daugavpils filiālēs Datortehnikas nodrošinājuma specifikāciju skat. piel. | |Nr. 5.1. 33. tabula) | | | |Programmas speciālās nepieciešamās prasības studiju procesa darbībai. | |Lai nodrošinātu Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas | |studiju procesu ir izveidotas darbnīcas: gleznošanai, zīmēšanai, maketēšanai.| |Speciāli ir aprīkota zīmēšanas telpa ar rollera tipa logu aizsargiem, | |molbertiem, gaismas ierīcēm (prožektoriem), uzstādījuma podestiem un tml. Ir | |izveidots ģeometrisko figūru, ģipša detaļu, kā arī sadzīves priekšmetu un | |drapēriju fonds. Maketēšanas darbnīcā ir: virpa (māla figūru modelēšanai), | |divas augstgrādu mufeļa krāsnis. | | | |Programmas materiāltehniskās bāzes attīstība | |Profesionālajā izglītībā ne mazāk svarīga loma ir materiāltehniskajas bāzes | |attīstībai. | |Ir plānots: | |• Nodrošināt papildus studiju auditorijas ar jaunu tehnisko aprīkojumu | |(2011./2012. gads); | |• Papildināt bibliotēku ar jauniem izdevumiem Ls 5000.– apmērā | |(2011./2012./2013. gads); | |• Jaunu darbnīcu un auditoriju ierīkošana programmas vajadzībām; | |• Modernizēt datorus un programmatūru t.sk. iegādāties papildus iMac Apple | |Macintosh CORE2DUO savietojamos datorus Ls 12000.– apmērā (2012./2013. gads);| | | |• Pilnveidot studiju procesa metodisko nodrošinājumu. | | | |2011./2012. gadā ir nodotas ekspluatācijā divas jaunas datorauditorijas ar | |IBM PC savietojamiem datoriem, Datori E1–E60 (60 gab) | |(pilno Datortehnikas nodrošinājuma attīstības specifikāciju skat. piel. Nr. | |6) | | | |Šāds tehniskais aprīkojums un tā attīstības plāns ļauj pilnā merā nodrošināt | |nepieciešamo un pietiekošo praktisko nodarbību stundu skaitu uz katru | |studentu nedeļā (vidēji 8 ak.st.), vingrinājumu un projektu informācijas | |pārnešanu no augstskolas uz personīgo datoru un atpakaļ. | |Programmas administrācija plāno attīstīt tehnisko bāzi 2011./2012. g. ar | |specializāciju šādos virzienos | |• vides reklāmas laboratorija; | |• platformātu drukas, poligrāfijas un densitometrijas laboratorija; | |• 3D vizualizācijas un formu modelēšanas laboratorija; | |• multimēdiju un interaktīvo projektu laboratorija; | |• foto/video un digitālās montāžas laboratorija; | |• digitālās animācijas laboratorija. | | | |Studiju programmas metodiskais nodrošinājums: | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmā studenti izmanto | |augstskolas docētāju un studentu sagatavotus elektroniskus un drukātus | |metodiskus līdzekļus, kā arī BSA bibliotēku Rīgā, kur ir izveidota speciāla | |nodaļa ar mākslas, arhitektūras un dizaina tematisko sadaļu. | |BSA bibliotēka ir LATABA loceklis; | |BSA bibliotēkas darbinieki strādā četrās LATABA sekcijās; | |Visas BSA bibliotēkas nodaļas ir organizētas un strādā saskaņā ar LR | |likumdošanu par zinātnisko bibliotēku darbību. | | | |BSA bibliotēkas fonds un tā komplektēšana: | |Grāmatu fonds 01.02.2011. bija (kopā grāmatas, brošūras, žurnāli) vairāk nekā| |39800 eksemplāru, no tiem 30089 – Rīgas bibliotēkā. | |Tai skaitā: | |latviešu valodā | |angļu valodā | |citās valodās | | | |BSA grāmatu fonds Rīgā sastādīts no vairākām nodaļām, no tām: | |ētika, estētika, kulturoloģija, tieszinības, ekonomika, reklāma, māksla, | |vēsture, sabiedriskās attiecības, valodzinības, daiļliteratūra, psiholoģija | | | |Bibliotēkas fonda kopsavilkums CBS Baltijas starptautiskā Akadēmija 2012.g. | |2012.g. «01.jūlijā» | |Tabula 09 | |Filiāles | |Fizisko vienību kopskaits | |Grāmatas | |Māksla. | |Dizains. Interjers | |BSA | | | | | | | |Fondā | |2011.g | |beigās | |Ienācis | |2012.g. | | | |Izslēgts | |2012.g. | |Fondā 2012.g beigās | |Fondā | |2011.g | |beigās | |Ienācis | |2012.g. | | | |Izslēgts | |2012.g. | |Fondā 2012.g beigās | |Fondā | |2011.g | |beigās | |Ienācis | |2012.g. | | | |Izslēgts | |2012 | |g. | |Fondā 2012.g beigās | | | | | | | | | |1 | |2 | |3 | |4 | |5 | |6 | |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | | | |Rīga | |40534 | |292 | |( | |40826 | |21528 | |292 | |( | |21820 | |2693 | |90 | |( | |2783 | |1528 | | | |Daugavpils | |19271 | |264 | |( | |19535 | |12950 | |85 | |( | |13035 | |81 | | | |19 | |( | |837 | |1775 | | | |Kopā | |59805 | |356 | |( | |60361 | |34478 | |377 | |( | |34855 | |3511 | |109 | |( | |3620 | |3303 | | | | | |Grāmatu fonda Rīgā papildinājumi 2006./2007.– 2011./2012. māc. gadā (983 | |bibliotēkā iegādātas jaunās grāmatas dizaina, arhitektūras un mākslas jomā | |angļu valodā): | |t.sk. DOMUS Design enciclopedia 2007 (12 grāmatas) | | | |Starp BSA un Latvijas Dizaineru savienību (LDS) ir noslēgts sadarbības līgums| |par kopīgo LDS bibliotēkas lietošanu; saskaņā ar līgumu BSA bibliotēka ir | |integrēts LDS bibliotēkas vēsturiskais fonds. Dizaina programmu studentiem un| |LDS biedriem fonds ir brīvi pieejams. | | | |kopā 331 grāmata, 85 žurnāli | |(pilno specifikāciju sk. pielikumā Nr. 6, 16. tabulā) | | | |BSA grāmatu fonds Daugavpilī | |(pilno grāmatu fonda specifikāciju skat. piel. Nr. 7.) | | | |Grāmatu fonda organizācija, sastāvs un struktūra: | |grāmatu fonds tiek sistematizēts pēc UDK sistēmas | | | |Grāmatu fondu komplektēšanas avoti: | |Grāmattirgotāju firmas: «Janus», «Polaris», «LV–Akadēmiska grāmatnīca», | |«J.Rozes grāmatnīca», «Valters un Rapa». | |Maskavas grāmattirgotāju bāzes: «Gardarika», «Инфра – М», «КноРус». | |Rīgas bibliotēkas, municipālās bibliotēkas. | |Prīvatbibliotēkas. | |Ārzemju izdevniecības – «PEARSON», «WILEY», «OPEN UNIVERSITY PRESS», «THOMSON| |wadsworth», «ELSEVIER», «OXFORD university press»; «European Journal of | |Psychology», «Rockport Publishers», «Laurence King Publishing», «TASCHEN», | |«Universe Publishing», «Thames & Hudson», «Carlton Book». | | | |Laikrakstu un žurnālu abonēšana: | |Laikrakstus un žurnālus abonē sekojošās firmās: «Latvijas pasts», «Merion – | |Press», «Abonēšanas centrs «Diena»; | |2011. gadā BSA tika abonēti vairāk nekā 130 žurnāli. | |No tiem 9 žurnāli Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmai:| |krievu valodā – 7 («Идеи Вашего дома», «Дом и интерьер», «Интерьер + дизайн»,| |«Растения в интерьере», «Архидом» «Петербургский рекламист», «Рекламные | |технологии», «PR в России», «Компьюпресс», «КомпьюАрт», «Архитектура и Дизайн| |Балтии»); angļu valodā – 3 («Salon interior», «Publish», «Design | |Illustrated»); latviešu valodā – 3 («Deko», «Latvijas Arhitektūra», «Māja, | |Dzīvoklis»); | |2012. gadā BSA tika vel palielinās žurnālu skaits angļu un latviešu valodā no| |tiem: «Deko», «Latvijas arhitektūra», «Māksla plus», «Māja. Dziīvoklis.», | |«Studija». | | | |Bibliotēkas metodisko vadību īsteno: | |• Latvijas Zinātniskā bibliotēka (sistematizācija un fondu kataloga | |sastādīšana pēc Latvijas UDK sistēmas); | |• Rīgas CBS metodiskais kabinets; | |• LU Zinātniskā bibliotēka; | |• LU Eirofakultātes bibliotēka. | | | |Bibliotēkas informācijas darbs | | | |• grāmatu fonda tematiskais katalogs; | |• elektroniskais tematiskais katalogs; | |• periodisko izdevumu katalogs; | |• jaunie grāmatu fonda bibliogrāfiskie saraksti visās zinātnes nozarēs; | |• diferencēts informatīvais darbs ar rektoru, studiju programmas direktoru un| |docētājiem; | |• izdevumu katalogs angļu valodā ar anotācijām krievu valodā; | |• audio un video kasēšu fonds; | |• mājas lapa BSA Internet saitā; | |• programma «NAIS», «Kodeks»; | |• elektroniskais katalogs: www.BSA.lv/biblio/. | |Tematikas saraksts, angļu valodas grāmatas: ekonomika, psiholoģija, | |interjers, dizains (sk. majas lapa www.BSA.lv); | |Angļu valodas žurnālu datu bāze «EBSCO» | | | |Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas organizācija | | | |BSA grāmatu fonds atrodas lasītavas Rīgā, Lomonosova ielā 1/24, Piedrujas | |ielā 3 | |bibliotēkas darba laiks ir izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaļas | |studentiem; | |bibliotēkas izmantošanas likumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem; | |informācijas bukleti; | |studentu aptaujas; | |bibliotēkas datoru zāle. | |Sastadīšanas datums 01.02.2011. g., Bibliotēkas vadītāja Olga Zdebska | | | |Studiju programmas papildus informatīvā bāze | |Plašu, vispusīgu un ātri iegūstamu informāciju Datordizaina (Digitālas | |vizualizācijas dizaina) programmas studentiem nodrošina iespēja izmantot | |Informatīvo tehnoloģiju centru un internetu. | | | |Informatīvo tehnoloģiju centrs | |BSA Informatīvo tehnoloģiju centra rīcībā ir trīs datorauditorijas Rīgā. | |Datori apvienoti lokālajā tīklā. Datorklasēs ir 65 datori. centrā notiek | |praktiskās nodarbības, studenti mācās lietot grafiskos redaktorus, izstrādā | |patstāvīgos projektus, kursa darbus, veic gan radošo, gan zinātniski | |pētniecisko darbu. Centrs nodrošina bibliotēkas un studiju daļas datu bāzes | |funkcionēšanu, kā arī apkalpo to datortīklus. | | | |Interneta izmantošanas iespējas | |Visi IBM savietojamie datori ir pieslēgti internetam. Darbojas e–pasta | |servisa sistēma. Tas izdarīts, lai varētu dibināt un uzturēt sakarus un | |nodrošināt informācijas apmaiņu ar starptautiskajām organizācijām – tajā | |skaitā ar dažādām studentu organizācijām, fondiem, Latvijas un ārvalstu | |augstskolām. Studenti un pasniedzēji savlaicīgi saņem informāciju par | |konferencēm, konkursiem, projektiem un dažādiem pasākumiem. | |Studenti internetu izmanto, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama | |patstāvīgajam darbam, kursa darbiem un kvalifikācijas darbam, kā arī | |gatavojoties semināriem un eksāmeniem. Studentiem, kuriem nav personīgo | |datoru, noteiktā laikā ir brīva pieeja tiem augstskolā. | |Lai Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas studenti | |varētu prezentēt sevi informācijas tīklā, izveidota BSA mājas lapa. Tā dod | |iespēju iegūt informāciju gan par BSA kopumā, gan par augstskolas | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmu. | | | |Tabula 10 | |Study areas Lomonosova 4 | |Number of areas/rooms Sq.metre. | | | |1. Study rooms, lecture halls | |17 | |708,9 sq.metre | | | |2. Reading halls | |1 | |70 sq.metre. | | | |3. Computer classes | |4 | |165,9 sq.metre | | | |4. Work rooms | |3 | |91,3 sq. | |etre | | | |5. Administration area | |2 | |47,5 sq.metre | | | |6. Cafeteria | |1 | |62,9 sq.metre | | | |7. Auxiliary areas, utility rooms | |9 | |45 sq.metre. | | | |Total | |38 | |1191,5 sq.metre. | | | | | |Tabula 11 | |Lomonosova 1/24 | |Number of areas/rooms Sq.metre. | | | | | |In Riga | |In Riga | | | |1. Study rooms, lecture halls | |25 | |877,7 sq.metre | | | |2. Computer classes | |2 | |88,8 sq.metre | | | |3. Work rooms | |2 | |41,3 sq.metre | | | |4. Administration area | |5 | |79,7 sq.metre | | | |5. Teachers’ rooms | |3 | |94,4 sq.metre | | | |6. Cafeteria | |1 | |60,3 sq.metre | | | |Total | |57 | |1658,6 sq.metre. | | | | | |Tabula 12 | |  | |Riga | | | |Computers | |469 | | | |Pentium IV, Celeron | |237 | | | |Pentium III, Celeron | |141 | | | |Pentium II, Celeron | |9 | | | |Pentium I | | | | | |Macintosh | |82 | | | |Network equipment | |53 | | | |Printers | |43 | | | |Laser | |42 | | | |Jet | | | | | |Other | |1 | | | |Multi–purpose equipment | |16 | | | |Facsimile equipment | |6 | | | |Scanners | |5 | | | |MM projectors | |10 | | | |Copying equipment | |12 | | | |UPS | |14 | | | |Notebooks | |12 | | | |Amplifier | |4 | | | |Microphone | |5 | | | |Mixer | |1 | | | |Photo Camera | |2 | | | |Video Camera | | | | | |OHP | | | | | |Video tape recorder | | | | | |TV | | | | | |Tape recorder | |5 | | | |WEB Cam | |18 | | | | | |12Mb | | | | | |TELECENTRS (Telecasters) | | | |Tabula 13 | |Equipments | |Number of the pieces in Riga, | |Lomonosova ielā | |1/24, 4 | | | |Printers | |6 | | | |Scanners | |3 | | | |Copying machines | |2 | | | |Easels | |60 | | | |OHP | |5 | | | |Tape recorde | |s | |3 | | | |Halogen lamps | |8 | | | |Multi media projectors | |4 | | | |Digital photo cameras | | | |nd reflex camers | |2 | | | | | |ideo cameras | |2 | | | |Television set+video | |6 | | | | | |Finansējuma līmenis salīdzinājumā ar valsts AII ir pietiekams | |BSA DS finansējumā netika tiešā veidā atspoguļots līdzfinansējums no darba | |tirgus partneriem, kas izpaužas ziedojumos un prakses finansējumā; | |vienā semestrī katrs studējošais apgūst vismaz 2 kp praksē ārpūs studiju | |programmas, kur finansējumu nodrošina darba devēji. | |Vidējas izmaksas 1 ak.st. vienām prakses koordinātoram prakses laikā darbā ar| |studentiem ir min. 8.– LVL ar PVN, kas sastādā 1 ak. gadā apt. 640000.– LVL | |vai apt. 1280.– LVL uz vienu studējošo papildus uzradītiem līdzekliem, | |pluss līdzfinasējums no BSA atlaižu un stipendiju formā BSA DS studējošiem | |apt. 64000.– LVL ak. gadā vai apt. 128.– LVL uz vienu studējošo papildus | |uzradītiem līdzekliem. | |Turklāt kursa darbi un diplomdarbi tiek izstrādāti kā praktiskie darbi ciešā | |kontaktā ar darbadēvējiem, kas ir līdz 20 ak. stundam gadā uz vienu | |studējošo, vai apt. 160.– LVL | |Tadējādi kopfinasējums ir vid. 797 tīrais apjoms no studiju maksas + | |līdzfinasējums no BSA atlaižu un stipendiju formā, 1280 no darba tirgus | |partneriem + 128 + 160 = 2365.– LVL ak. gadā un ir salīdzināms ar LMA | |finasējumu uz vienu studējošo). | |Šos radītājus neizmantojam atskaitēs sakrā ar to, kā netiek stingri fiksēts | |šādu līdzekļu apgrozījums kā līdzfinasējuma forma, šie līdzekļi netiek | |izmaksāti dokumentāli pārbaudāma formā un faktiski ir brīvpratīgie ziedojumi;| |dati par šādu papildfinansējumu netika pieprasīti projekta metodikā. | |Bibliotēkai un BSA DS ir sadarbības līgums ar LDS par LDS bibliotēkas | |koplietošanu. | |Apt. LDS bibliotēkas vērtība ir 24000.– LVL | |• finansējums ir atkarīgs no studējošo skaita, bet programmu finansējums uz 1| |studējošo nav radikāli mainījies 6 gadu laikā un ir pietiekams un stabīls par| |ko liecinā gan iepriekšējas akreditācijas dati, gan stabīli augstie studiju | |rezultāti sakarā ar racionālo līdzekļu izmantošanu; finansējums ir stabīls un| |sēdz nepieciešamus izdevumus, tieša finansējuma līdzekli tiek izlietoti | |racionāli | |• grāmatas angļu valodā: vairāk kā 70% no visam BSA DS bibliotēkas fonda | |grāmatam ir angļu valodā, ap 10% – vācu valodā, ap 20% – citās valodās. | | | |BSA DS | | | |studiju programmas «Dizains» | | | |budžeta sadalījums un izlietojums 2011.gadā (rudens semestris) | | | |Tabula 14 | | | |  Nr.p.k. | | Izdevumu veids | |Izdevumu apmērs | |(Ls) | |Izdevumu apmērs | |(%) | |Izdevumu apmērs uz 1 studentu | |(Ls) | | | | | | 1. | |   | |Atalgojums kopā | |6 443 | |52.59 | |379 | | | | | |t.sk. atalgojums akadēmiskajam personālam | |atalgojums administratīvajam personālam | |4 216 | |2 227 | | | |248 | |131 | | | | 2. | |Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās i | |maksas | |1 394 | |11.41 | |82 | | | |3. | |Izdevumi, kas saistīti ar studiju processa organizēšanu | |255 | |2.11 | |15 | | | | 4. | | | |Bibliotēkas fonda formēšana (grāmatu,žurnālu, informāci | |as resursu iegāde un abonēšana) | |136 | |1.06 | |8 | | | |5. | |Komandējumi un dienesta braucieni | |t.sk. konferencēs piedalīšana | |102 | |68 | |0.87 | |6 | |4 | | | |6. | |Pakalpojumi | |221 | |1.80 | |13 | | | |7. | |Nomas maksa un komunālie maksājumi | | | |80 | |5.59 | |40 | | | | 8. | |Ēku tekošie remonti un saimnieciskie izdevumi | |357 | |2.92 | |21 | | | |9. | |Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | |1 292 | |10.56 | |76 | | | |10. | |Zinātniskās darbības finansējums | |t.sk.mācību un zinātniskās literatūras izdevniecība, akadēmisko personāla | |mobilitāte, zinātnisko konferenču organizēšana | | | | | |391 | |3.23 | |23 | | | | | |1. | |Izdevumi, atbilstoši grantu un projektu nosacījumiem (TEMPUS,ERAF un citi) | |578 | |4.73 | |34 | | | |12. | |Studējošo pašpārvaldes finansēšana | |68 | |0.56 | |4 | | | | 13. | |Citi i | |devumi | |323 | |2.57 | |19 | | | |12 240 | |100 | |720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |BSA DS | | | |Studiju programmas «Datordizain | |» | | | |budžeta sadalījums un izlietojums 2011.gadā (rudens semestris) | | | |Tabula 15 | | | |  Nr.p.k. | | Izdevumu veids | |Izdevumu apmērs | |(Ls) | |Izdevumu apmērs | |(%) | |Izdevumu apmērs uz | |1 studentu | |(Ls) | | | | | | 1. | |   | |Atalgojums kopā | |201 249 | |52.59 | |379 | | | | | |t.sk. atalgojums akadēmiskajam personālam | |atalgojums administratīvajam personālam | |131 688 | |69 561 | | | |248 | |131 | | | | 2. | |Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |43 542 | |11.41 | |82 | | | |3. | |Izdevumi, kas saistīti ar studiju processa organizēšanu | |7 965 | |2.11 | |15 | | | | 4. | | | |Bibliotēkas fonda formēšana (grāmatu,žurnāl | |, informācijas resursu iegāde un abonēšana) | |4 248 | |1.06 | |8 | | | |5. | |Komandējumi un dienesta braucieni | |t.sk. konferencēs piedalīšana | |3 186 | |0.87 | |6 | |4 | | | |6. | |Pakalpojumi | |6 903 | |1.80 | |13 | | | |7. | |Nomas maksa un komunālie maksājumi | |21 240 | |5.59 | |40 | | | | 8. | |Ēku tekošie remonti un saimnieciskie izdevumi | |11 151 | |2.92 | |21 | | | |9. | |Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | |40 356 | |10.56 | |76 | | | |10. | |Zinātniskās darbības finansējums | |t.sk.mācību un zinātniskās literatūras izdevniecība, akadēmisko personāla | |mobilitāte, zinātnisko konferenču organizēšana | | | |12 213 | |3.23 | |23 | | | |11. | |Izdevumi, atbilstoši grantu un projektu nosacījumiem (TEMPUS,ERAF un citi) | |18 054 | |4.73 | |34 | | | |12. | |Studējošo pašpā | |valdes finans | |šana | |2 | |124 | |0.56 | |4 | | | | 13. | |Citi izdevumi | |1 | |089 | |2.57 | |19 | | | |382 320 | |100 | |720 | | | | | | | | | |BSA DS | | | |Studiju programmas «Vides dizains» | | | |budžeta sadalījums un izlietojums 2011.gadā (rudens semestris) | | | |Tabula 16 | | | |  Nr.p.k. | | Izdevumu veids | |Izdevumu apmērs | |(Ls) | |Izdevumu apmērs | |(%) | |Izdevumu apmērs uz 1 studentu | |(Ls) | | | | | | 1. | |   | |Atalgojums kopā | |60 640 | |52.59 | |379 | | | | | |t.sk. atalgojums akadēmiskajam personālam | |atalgojums administratīvajam personālam | |39 680 | |20 960 | | | |248 | |131 | | | | 2. | |Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās | |emaksas | |13 120 | |11.41 | |82 | | | |3. | |Izdevumi, kas saistīti ar studiju processa organizēšanu | |2 400 | |2.11 | |15 | | | | 4. | | | |Bibliotēkas fonda formēšana (grāmatu, žurnālu, informāc | |jas resursu iegāde un abonēšana) | |1 280 | |1.06 | |8 | | | |5. | |Komandējumi un dienesta braucieni | |t.sk. konferencēs piedalīšana | |960 | |640 | |0.87 | |6 | |4 | | | |6. | |Pakalpojumi | |2 080 | |1.80 | |13 | | | |7. | |Nomas maksa un komunālie maksājumi | |6 400 | |5.59 | |40 | | | | 8. | |Ēku tekošie remonti un saimnieciskie izdevumi | |3 360 | |2.92 | |21 | | | |9. | |Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | |12 160 | |10.5 | | | |76 | | | |10. | |Zinātniskās darbības finansējums | |t.sk.mācību un zinātniskās literatūras izdevniecība, akadēmisko personāla | |mobilitāte, zinātnisko konferenču organizēšana | | | |3 68 | | | |3.23 | |23 | | | |11. | |Izdevumi, atbilstoši grantu un projektu nosacījumiem (TEMPUS,ERAF un citi) | |5 440 | |4.73 | |34 | | | |12. | |Studējošo pašpārvaldes finansēšana | |640 | |0.5 | | | |4 | | | | 13. | |Citi izdevumi | |3 040 | |2.57 | |19 | | | |115 200 | |100 | |720 | | | | | | | | | | | |Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs dizaina studiju virziena ietvaros | | | |Tiek īstenoti un ir plānoti studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes, kā| |arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku piesaistes projekti. | | | |2011./2012. ak. g. Erasmus mobilitātes programmas ietvaros notika docētāju | |braucieni Igaunijā, Polijā, Lietuvā, Portugalē. | |Uzņemti lektori no Lietuvas, Igaunījas, Portugāles, Polijas un Slovākijas. | |Ir ieplanots uzņemt apmaiņas programmas dalībniekus (studentus): | |no Turcijas – 2, no Polijas – 9, no Lietuvas – 1. | |Sadarbībā ar ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju | |virzienus un līdzīgas studiju programmas līgumu par Erasmus mobilitāti | |kopskaits 2011./2012. ak. g. ir 12, citu līgumu par mobilitāti kopskaits ir | |25, citu sadarbības līgumu skaits ieskaitot prakses vietu līgumus dizaina | |virzienā ir vairāk kā 350. | |BSA DS dizaina studiju virziena ietvaros arī ārpūs Erasmus mobilitātes | |programmas aktīvi tiek iesaistīti ārvalstu mācībspēki. | |Ārpūs Erasmus mobilitātes programmas 4 BSA DS studenti turpina studijas | |magistrantūrā Nīderlandos, Spanijā, Zviedrijā un Italijā. | |Notiek pārrunas un nodomu līgumu sagatavošana par sadarbību ar Raffles Design| |Institute Mumbai (Indija). | | | |Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti satura ziņa atšķiras no citu | |dizaina studiju programmu mērķiem un studiju rezultātiem BSA un reģionā. | |Toties vieslektori un mācībspēki no citām valstīm, organizācijām un dizaina | |aģentūram tiek aicināti priekšsēdētāja amatā kvalifikācijas komisijās | |kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu aistavēšanās. | |Diplomdarbu un kvalifikācijas eksāmenu dizainā un digitālas vizualizācijas | |programmā izvērtē komisija no citu augstskolu un citu valsts līdzīga virziena| |studiju programmu vadītājiem, darba dēvēju pārstāvjiem un praktizējošiem | |dizaineriem. | |Saikne ar ārzemju dizaina studiju virziena programmam BSA DS mērķu un | |uzdevumu izpildes kontekstā tiek realizēta, studiju programmas docētājiem | |iesaistoties projektos un līgumdarbos, kas saistīti ar dažādu ārvalsts, LR un| |pašvaldības iestāžu programmu, stratēģiju un rīcības plānu izstrādāšanu un | |vietējo pašvaldību dizaina jautājumu un problēmu risināšanu. | |Sadarbības formas ietver gan neformālos kontaktus, gan sadarbību projektu un | |līgumdarbu sagatavošanā un izpildē, gan arī iesaistot puses studiju | |programmas satura izvērtēšanā un ieteikumu izstrādāšanā studiju kursu | |uzlabošanai. Pārrunās un diskusijās tiek skarti arī studiju programmu satura | |un kvalitātes jautājumi, kas saistīti ar absolventiem izvirzāmajām prasībām | |un nodarbinātības veicināšanu. | | | |2011. gada oktobrī tika veiktas Latvijas un ārzēmju dizaina virzienā studiju | |programmu, darba devēju un profesionālo prakšu vadītāju aptaujas, ar mērķi | |noskaidrotu, kā ekonomiskā krīze varētu ietekmēt studiju programmu absolventu| |iespējas atrast darbu specialitātē. Tika konstatēts, ka faktiski nemazinās | |darba apjoms digitālas vizualizācijas virtuālajā vidē, reklāmas un web | |dizaina jomā. Savukārt poligrāfiskajā dizainā kaut arī ir vērojama neliela | |darba apjoma samazināšanās, tomēr krīzes pazīmes nozarē nav saskatāmas. Ja | |arī nedaudz samazinās ekskluzīvo pasūtījumu apjoms, lielākā daļa drukas darbu| |ir sabiedrības dzīves ikdienas sastāvdaļa, bez kuriem iztikt nevar: joprojām | |tiek maketēti preses izdevumi, drukātas afišas, izstrādāts iepakojuma | |dizains, u.t.t. Izmaiņas, kas vērojamas darba tirgū dizaina jomā, faktiski | |nāk par labu potenciālajiem studiju programmas absolventiem: uzņēmumos ir | |daudz darbinieku, kuri nav ieguvuši vajadzīgo izglītību, bet konkurences | |saasināšanās liek darba devējiem dot priekšroku darbiniekiem ar labāku | |izglītību, augstāku un plašāku kvalifikāciju. Savukārt mazāk kvalificēti | |darbinieki spiesti sākt domāt par savu izglītošanos, tādējādi papildinot | |mākslas programmas studētgribētāju rindas. | |Tāpēc paredzams, ka tuvāko divu gadu laikā darba iespēju būs mazāk, tomēr arī| |absolventu skaits šajā periodā būs neliels. Biznesa videi kļūstot rosīgākai, | |pieaugs arī vajadzība pēc interjera dizaineru pakalpojumiem, tāpēc darba | |devēji lēš, ka ap 2011./12. gadu pieprasījums pēc šīs sfēras speciālistiem | |atkal augs. | |BSA DS mērķi ir stingri reglamentēti un precīzi definē tirgus nišu, kas | |nepārklājas ar akadēmisko programmu virzienā Mākslā studiju programmu | |mērķiem. Rezultātā gala projekts tiek realizēts augstā kvalitātē. BSA DS | |absolvents iegūst universālas iemaņas, spēj radīt kvalitatīvu produktu | |dažādās digitālajās tehnoloģijās. Papildus iegūtās zināšanas humanitārajās un| |mākslas nozarēs sniedz iespēju konkurēt Eiropas darba tirgū, pilnvērtīgi | |iekļauties sabiedrībā un turpināt studijas ārzemēs. | |Galvenā BSA DS atšķirība: precīza orientācija uz Eiropas tirgus prasībam | |digitālās vizualizācijas jomā; tadējādi absolvents ir sagatavots Eiropas | |tirgus prasībam un ir konkurētspējīgs gan Baltijas tirgū, gan Eiropas tirgu. | |Absolventiem ir iespējas veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai | |atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba | |devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā. Par | |to liecina šādi dati: | | | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas nodarbināti dizaina jomā ES valstīs un | |sadarbojas ar ārzemju studiju programam: | |Natalija Tarasova (Grieķijā), Inna Adameņa (Grieķijā), Violeta Stepaņuka | |(Norvēģijā, reklāmas aģentūras «NEW step» dizaina studija dibinātāja un | |īpašniece), Juliāns Katkovskis (Portugālijā), Arnolds Soms (Portugālijā), | |Zāne Liepa (Portugālijā). | | | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas studē maģistrantūra ES valstīs: | |Kristīne Skujiņa-Mējiņa (Nīderlande), Edgars Atslēns (Nīderlande), Apena | |Marina (UK). | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas dibinājuši savu uzņēmumu kas veiksmīgi | |darbojas Latvijas tirgū, KF un ES valstīs: | |Gints Gūtmanis, Juta Kozlova, Mārtiņš Kleinbergs, Artūrs Plūksna, Aleksejs | |Bocoks, Marija Levicka, Sergejs Čunkevičs, Miķelis Pūpols, Aleksējs | |Ksenofontovs, Tamāra Šabaļina, Antoņina Bogdalova. | | | |Vairāki BSA DS absolventi 2011.– 2012. g. ir Latvijā populāri un pazīstami | |plašai publikai dizaina jomā, stradā dizaineru amatos starptautiskajos un | |kopuzņēmumos, dibinājuši uzņēmumus dizaina jomā: Aļona Bauska, Žanete Auziņa,| |Jānis Liepiņš, Dubecka Agnese, Kļimins Vladimirs, Seļivanova Jeļena, Mukāne | |Sanita, Gridasova Valērija, Černišova Ieva, Karkašina Zinaida, Miķelsone | |Agnese, Strode Gunta, Moisejeva Margarita, Sirotinska Olga, Štefaņuka | |Nataļja, Ivanovs Dmitrijs, Platonova Irina, Kārkliņš Pēteris, Krauze Kaspars,| |Tsareva Natalia, Smuļko Kristīne, Bērziņš Gints, Tarans Maksims, Putjatina | |Irina, Šilins Jevgēnijs, Maļinovska Sņežana, Karevs Andrejs, Djomins Deniss, | |Brede Olga, Maslo Jekaterina, Saidmuradova Diyora, Rozentāle Jeļena, Rauda | |Zane, Pupore Simona, Roze Madara, Jeršova Regīna, Puriņa Agnese u.c. | | | | | | | | | | | |Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju | |veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo | |kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un BSA | |stratēģijai | | | |BSA DS SP saturs un iegūstamā kvalifikācija pilnībā atbilst profesionālajiem | |standartiem un nosaukumiem | |Izglītības programma «Datordizains (Digitālas vizualizācijas dizains)» | |nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tā tiek strukturizēta | |tādējādi, lai audzēkņi četru (pilnā laika studijas) vai četru ar pusi | |(nepilna laika studijas) studiju gadu laikā iegūtu ne tikai nepieciešamās | |teorētiskās zināšanas, bet arī uz praktisku pieredzi orientētu izglītību, | |saskaņā ar Latvijā un starptautiskajā apritē pastāvošām prasībām un | |ieteikumiem. | |Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši augstākās profesionālās | |izglītības standartam (Augstskolu likumam un Latvijas Republikas MK | |Noteikumiem Nr. 481 no 2001. gada 20. novembra) | |(Profesijas standarta projektu skat. pielikumā Nr. 18 un šobrīd spēkā neesošu| |Profesijas standartu skat. pielikumā Nr. 19) | |Tabula 17 | |Otrā līmeņa profesionālās augstākās | |izglītības stan | |arta prasības | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) studiju programm | | | |saturs | | | |1. Programmas struktūras pamatdaļas: | |studiju kursi prakse ārpus izglītības iestādes diplomdarbs un kvalifikācijas | |eksāmens | |– studiju kursi 122 KP | |– prakses 26 KP | |– DD un | |E 12 KP | | | |2. Studiju kursu obligāto saturu veido: | |2.1. vispārizglītojošie studiju kursi | |2.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi | |2.1.2. humanitāro, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaņu attīstošie | |kursi | |2.2. nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas tehnoloģiju kursi | | | |2.3. nozares profesionālās specializācijas studiju kursi | |3. brīvas izvēles studiju kursi | | | |vispārizglītojošie studiju kursi | |2.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi | |2.1.2. humanitāro, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaņu attīstošie | |kursi 20 KP | |2.2. nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas tehnoloģiju kursi 36 KP | |2.3. nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 60 KP | |3. brīvas izvēles studiju kursi 6 K | | | | | |4. Programmas apjomam jābūt 160 KP | |4. Programmā ir: 160 KP | | | |5. Studiju programma jāizs | |rādā atbilstoši profesijas s | |and | |rtam | |5. Studiju programma izstrādāta atbilstoši «Datordizainers (Digitālas | |vizualizācijas dizainers)» profesijas standartam (atrodas aktualizācijas | |stādijā; neaktuāls: apstipr. IZM 2002. gada 16.maija | |rīkojumu Nr. 283, reģ. Nr. PS 0069) | | | | | |• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma | |«Datordizains (Digitālas vizualizācijas dizains)», piešķir profesionālo | |bakalaura grādu dizainā un Digitālas vizualizācijas dizainera kvalifikāciju. | |Studiju programma izstrādāta un tiek īstenota, balstoties uz dizaina | |attīstības stratēģiju un radošo industriju darba tirgu Latvijā. Dizains ir | |viens no radošo industriju balstiem, kas vairo valsts ekonomisko potenciālu, | |paaugstinot preces un pakalpojumu pievienoto vērtību. Neprasot lielu dabas, | |enerģijas vai citu materiālo resursu patēriņu, dizains var kalpot par peļņu | |nesošu eksporta preci, tāpēc ir uzskatāms par nozīmīgu jomu Latvijas | |ekonomikas attīstībā. | |Studiju darbu studējošie veic nodarbībās auditorijās (lekcijas, praktiskie | |darbi, semināri), ārpusauditoriju nodarbībās (e–kursu apguve, projektu | |izstrāde, mācību ekskursijas, prakses) un strādājot patstāvīgi. Studiju | |noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs. | |Studiju programmas saturu veido trīs pamatkomponentes – vispārizglītojošā | |daļa, kas ietver arī kompetenču veidošanu komunikācijā un uzņēmējdarbībā, | |vizuālās mākslas daļa, tehnoloģiju un profesionālo kompetenču daļa. Obligātie| |kursu kopa izveidota tā, lai nākotnē varētu paplašināt studiju programmas | |iespējas un piedāvāt apgūt arī kompetences, kas nepieciešamas kādas citas | |profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. | |Studiju process ir organizēts atbilstoši BSA Satversmei, Augstskolu likumam | |u. c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī | |saskaņā ar BSA Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. | |Imatrikulācija notiek saskaņā ar BSA un valsts uzņemšanas noteikumiem, kurus | |ik gadu apstiprina BSA Senāts. | | | |Studiju programmas pamatsastāvdaļas ir: | |• Izglītības līmeņa priekšmeti (vispārizglītojošie studiju kursi). | |• Profilpriekšmeti (nozares teorētiskie pamatkursi). | |• Nozares profesionālās specializācijas (profesijas) studiju kursi. | |• Brīvās izvēles kursi. | |• Prakses (studiju un profesionālās). | |• Kvalifikācijas eksāmens un diplomdarbs (projekts). | |Studiju programma izstrādāta, lai nodrošinātu vispusīgas, profesionālas | |izglītības iegūšanu. Piecas profesionālās kompetences grupas veidojas | |integrēti visā studiju procesā: | |Vizuālās mākslas pamatu apguve – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, | |koloristika, fotografēšana, u.c. | |Cilvēka vizuālās uztveres un tēlu sistēmu mijiedarbības aspektu izzināšana – | |mākslas un dizaina vēsture, reklāmas psiholoģija, zīmolēšanas pamati, u.c. | |Tehnoloģisko risinājumu un programmatūras pielietošana radošajā procesā | |–datorgrafika, burtu mācība, maketēšana, interjera projektēšana, u.c. | |Komunikatīvo un citu profesionālajā vidē nepieciešamo prasmju veidošana – | |svešvaloda, psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati, intelektuālā īpašuma | |tiesības, u.c. | |Radošā potenciāla pašattīstības un tālākizglītības veicināšana – filozofija, | |estētika, pētnieciskais darbs, radošie projekti un prakses. | |Studiju priekšmeti izkārtoti pa semestriem tā, lai pastāvētu nepārtraukta | |loģiska saikne starp tehnoloģiju un mākslas apgūšanu. Fotografēšanas iemaņas | |sniedz neierobežotas iespējas attēla digitālās apstrādes un modificēšanas | |jomā. Savukārt, trīsdimensiju datorgrafikas paņēmienu pārzināšana ir | |nepieciešama telpisko projektēšanas uzdevumu veikšanai utt. | |Izglītības līmeņa priekšmeti (vispārizglītojošie studiju kursi) nodrošina | |otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu | |apguvi, paaugstina studenta vispārējo izglītības līmeni, sniedz zināšanas un | |prasmes komunikatīvajā (profesionālās valodas), organizāciju vadībzinību, | |humanitāro (filozofijas, loģikas, estētikas), sociālo (psiholoģijas), | |informācijas tehnoloģiju, tiesību zinību un profesionālās ētikas, kā arī | |pētniecības jomās (sk. 5. tabulā). | |Profilpriekšmeti (nozares teorētiskie un obligātie studiju pamatkursi) ir | |kopīgi visai nozarei, un sniedz zināšanas nozares teorētiskajos pamatos, | |attīsta spējas stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares | |problēmas, dod pamatievirzes mākslas un dizaina jomā, informācijas ieguvē, | |atlasē un apstrādē, jaunrades, projektu izstrādes un īstenošanas procesā, | |māca novērtēt to ietekmi uz vidi un sabiedrību, māca strādāt patstāvīgi un | |komandā (sk. 5. tabulā). | |Nozares profesionālās specializācijas (profesijas) studiju kursi sniedz | |zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši izvēlētajai specialitātei un | |attīsta motivāciju tālākai izglītībai un sistemātiskai profesionālās | |kvalifikācijas pilnveidei (sk. 5. tabulā). | |Brīvās izvēles studiju kursi dod iespēju iegūt dziļākas zināšanas kādā no | |studentu interesējošajiem virzieniem, papildināt profesijai nepieciešamās | |prasmes, paplašināt zināšanu un prasmju diapazonu (sk. 5. tabulā). | |Prakse ir obligāta studiju apguves forma, kas noris ārpus izglītības | |iestādes, profesijai atbilstošā reālā darba vietā, vai citā veidā, atbilstoši| |konkrētai prakses programmai. Studiju iestāde dod uzdevumu prakses programmas| |mērķu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un kontrolē prakses gaitu | |(sk. 5. tabulā). | |Kvalifikācijas eksāmena un diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un | |aizstāvēšana ir studenta profesionālās kompetences apliecinājums | |profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (sk. 5. tabulā). | | | |Studiju programmas struktūra | |Valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts nosaka | |izglītības programmas obligāto saturu. | |Studiju programmas struktūru veido kontaktstundas un patstāvīgās studijas. | |Kontaktstundas ir studiju forma, kas noris docētāja vadībā. | |Kontaktstundas sastāda ne vairāk kā 50% no teorētisko studiju apjoma. | |Kontaktstundās ietilpst: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, projektu | |izstrādes. Lekcijas un semināri ir vērsti uz studentu mācīšanu, savukārt | |praktiskie darbi, kā arī projektu darbu izstrāde ir vērsta uz mācīšanos. | |Lekciju un praktisko darbu attiecības nosaka studiju kursa docētājs, | |ievērojot, ka praktisko darbu apjoms nevar būt mazāks par 50% no kopīgā | |studiju kursa stundu apjoma. | |Patstāvīgo nodarbību (studiju) laikā students studiju vielu apgūst | |patstāvīgi, atskaitoties par padarīto patstāvīgo studiju darbu docētājam. | |Visas patstāvīgas studijas ir ne mazāk par 50% no kopējā stundu apjoma. | |Studiju programma izstrādāta atbilstoši LR likumdošanai, LR Zinātnes un | |Izglītības ministrijas normatīvajiem aktiem un noteikumiem par republika otrā| |līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu. | |Studiju programmas struktūra: | |Tabula 18 | |Programmas struktūra | |KP | |Studiju kursu satur | | | | | |Obligātie vispārizglītojošie–studiju kursi | | | |20 KP | | | |ir iekļauti vispārizglītojošie studiju priekšmeti, kas palīdz orientēties | |mūsdienīgu zināšanu apguvē: profesionālajā svešvalodā, psiholoģijā, | |datortehnoloģiju pamatos, autortiesībās un uzņēmējdarbības organizēšanā u | |vadībā. | | | |Nozares teorētiskie un obligātie | |studiju pamatk | |rsi | | | |36 KP | | | |ir iekļauti studiju kursi, kuri sniedz studējošajiem nepieciešamās | |teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mākslas (dizaina) nozarē, | |informācijas tehnoloģiju profesija virzienā studiju pamatkursi. | | | |Nozares | |specializācijas | |(profesijas) st | |diju kursi | |60 KP | | | |ir iekļautas speciālās profesionālās disciplīnas un praktiskās nodarbības, | |kuras sniedz padziļinātas zināšanas un iemaņas profesijā. | | | |Izvēles studiju kursi | |6 KP | |ir iekļautas radniecisku zināšanu un prasmju disciplīnu grupas, kuras | |paplašina studenta zināšanas izvēlētajā special | |tātē | | | |Prakses | | | |26 KP | | | |ir iekļauti pieci dažādi prakses veidi: informatīvā prakse, plenērpakse | |(studijas dabā), profesionālā prakse, arhivēšanas praks | |, pirmsdiploma prakse | | | |Kvalifikācijas eksāmens un | |diplomdarbs | |( | |iplomprojekts) | |12 KP | | | |ir nobeiguma pārbaude, kas apliecina studenta profesionālo kompetenci | |izvēlētājā nozarē. | |Diplomdarba projekts tiek veidots atbilstoši kvalifikācijas darbu nolikumam | |(apjoms, i | |mēri u.t.t.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Nosledzot studijas, studenti iegūst kvalifikāciju «Datordizainers (Digitālas | |vizualizācijas dizainers)». | |Lai iegūtu Digitālas vizualizācijas dizainera kvalifikāciju, studentam | |savlaicīgi un sekmīgi jānokārtot studiju kursos paredzētās pārbaudes, sekmīgi| |jānokārto kvalifikācijas eksāmens, jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs | |(projekts). | | | |Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas «Dizains» | |atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 481, 2. tabula | |1,5 g., 60 k.p. pilna laika studijas (imatrikulācija ar profesionālo | |kvalifikāciju | |Digitālas vizualizācijas dizainers un profesionālā bakalaura grādu dizainā | |vai arhitektūrā ar studiju ilgumu 4 gadi pilnā laikā, 160 k.p./240 ECTS | |k.p.): | |Tabula 19 | |MK | |NOTEIKUMI NR.481. | |BSA profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» | | | |Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 | |kredītpun | |tu | |Maģis | |ra programm | |s apjoms | |60 KP | | | |Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un | |praks | |un kuru ap | |oms ir | |ismaz 7 kredītpunkti. | | | |Tiesības dizaina jomā | |4 KP | | | | | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |3 KP | | | | | |Projektu vadība | |3 KP | | | | | |Dizaina teorija un Baltijas reģiona dizaina vēsture | |4 KP | | | | | |Maģistra darba | |izain | |struktūra un prasības | |2 KP | | | | | |kopā | | | |6 KP | | | |Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību studiju | |kursi, kuru apjoms ir | |vismaz 5 kredītpunkti. | |stila, stilizācijas un stilistikas prakti | |kā studija | |2 KP | | | | | |• izvēles kurss vienā no modelēšanas tehnoloģiju virzieniem | |6 KP | | | | | |Radošo industriju attīstības tendences | |3 KP | | | | | |Kreatīvā procesa kontrole un pilnveidošana | |3 KP | | | | | |Dizaina attīstības tendences | |2 KP | | | | | |kopā | |16 KP | | | |Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru | |apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti. | |Vizuālā tēla psiholoģija | |2 KP | | | |Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. | |konkrētu reproducēšanas tehnoloģiju izpētes prakse | |4 KP | | | | | |prezentācijas prakse | |2 | |KP | | | | | |kopā | |6 KP | | | |Valsts pārbaudījums, kura sastāvd | |ļa ir maģistra darbs vai maģistra darba (diplomprojekta) izstrādāšana un ai | |stāv | |šana, un kura | |apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti. | |Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana | |20 | |P | | | |Pēc maģistra programmas apg | |ves piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai | |profesijā. | |Profesionālā maģistra grāds dizainā | | | | | |2 gadi, 80 k.p. pilna laika studijas (imatrikulācija ar profesionālo | |kvalifikāciju Digitālas vizualizācijas dizainers ar akadēmiskā bakalaura | |grādu dizainā, arhitektūrā, tehnoloģijā, inženierzinātnē vai vizuālā mākslā | |ar studiju ilgumu 4 gadi pilnā laikā un praktisko pieredzi vai tai | |pielīdzinātai augstākai izglītībai ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi, 160 | |k.p./240 ECTS k.p.): | |Tabula 20 | |MK NOTEIKUMI NR. 481. | |BSA profesionālā maģistra studiju | |programma «Dizains» | | | |Maģistra programmas apjoms ir vismaz | |40 kredītpunkti | |Maģistra programmas apjoms | |80 | |KP | | | |Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un | |praksē un kuru apjoms ir | |ismaz 7 kredītpunkti. | |Tiesības dizaina jomā | |4 KP | | | | | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |3 KP | | | | | |Projektu vadība | |3 KP | | | | | |Dizaina teorija un Baltijas reģiona dizaina vēsture | |4 KP | | | | | |Maģistra darba dizainā | |truktūra un prasības | |2 KP | | | | | |kopā | |16 | | | | | | | |Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību studiju | |kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti. | |stila, stilizācijas un stilistikas praktiskā studija | |4 KP | | | | | |• izvēles kurss vienā no modelēšanas tehnoloģiju virzieniem | |12 KP | | | | | |Radošo industriju attīstības tendences | |3 KP | | | | | |Kreatīvā procesa kontrole | |un pilnveid | |šana | |3 KP | | | | | |Dizaina attīstības tendences | |4 KP | | | | | |Reģionā | |as sadarbības dizainā studiju projekts (izglītība/ražošana/profesionālā a | |ociācija) | |6 KP | | | | | |kopā | |32 KP | | | |Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 | |kredītpunkti. | |Vizuālā tēla psiholoģija | |4 KP | | | |Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. | |konkrētu reproducēšanas tehnoloģiju izpētes prakse | |6 KP | | | | | |prezentācijas prakse | |2 KP | | | | | |kopā | |8 KP | | | |Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistr | |darbs vai maģistra darba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana, un | |kura | |apjoms ir vismaz | |20 kredītpunkti | | | |Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana | |20 KP | | | |Pēc maģistra programmas apguves piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē, | |starpnozarē, kopn | |zarē vai profesijā. | |profesionālā maģistra grāds dizainā | | | | | |3 gadi, 100 k.p. nepilna laika studijas (imatrikulācija bez profesionālas | |kvalifikācijas ar akadēmiskā bakalaura grādu dizainā, vizuālā mākslā vai | |diplomu par augstāko izglītību dizainā, vizuālā mākslā vai tehnoloģijā un | |inženiertehniskā virzienā, vai citu diplomu par augstāko izglītību šajās | |jomās kurš atbilst 2. līmeņa vai tai pielīdzinātai augstākai izglītībai ar | |studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi, 120 k.p./180 ECTS k.p.) | |Tabula 21 | |MK NOTEIKUMI NR. 481. | |BSA profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» | | | |Maģistra programmas apjoms ir vismaz | |40 kredītpunkti | |Maģistra programmas | |apjoms | |100 KP | | | |Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un | |praksē un kuru apjoms ir | |vismaz 7 kredītpunkti. | |Tiesības dizaina jomā | |4 KP | | | | | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |3 KP | | | | | |Projektu vadība | |3 KP | | | | | |Dizaina teorija un Baltijas reģiona dizaina vēsture | |4 KP | | | | | |Maģistra darb | |dizain | |struktūra | |n prasības | |2 KP | | | | | |kopā | | | |6 KP | | | |Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību studiju | |kursi, kuru apjoms ir | |vismaz 5 kredītpunkti. | |stila, stilizācijas un stilis | |ikas praktiskā studija | |4 KP | | | | | |• izvēles kurss vienā no modelēšanas tehnoloģiju virzieniem | |18 KP | | | | | |Radošo industriju attīstības tendences | |3 KP | | | | | |Kreatīvā procesa | |ontrole un pilnveidošana | |3 KP | | | | | |Dizaina attīstības tendences | |4 KP | | | | | |Reģionā | |as sadarbīb | |s dizainā studiju projekts (izglītība/ražošana/profesionālā asociācija) | | | |6 KP | | | | | |kopā | |38 KP | | | |Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru | |apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti. | |Vizuālā tēla psihol | |ģija | |4 KP | | | |Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. | |konkrētu reproducēšanas tehnoloģiju izpētes prakse | |24 K | | | | | | | |prezentācijas prakse | |2 KP | | | | | |kopā | |26 KP | | | |Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs vai maģi | |tra darba (diplomprojekta) | |zstrādāšana un aizstāvēšana, un kura apjoms i | |vismaz 20 kredītpunkti. | |Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana | |20 KP | | | |Pēc maģistr | |programmas | |apguves piešķir profesionālo ma | |istra grādu nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai pr | |fesijā. | |Profesionālā maģistra grāds dizainā ar Digitālas vizualizācijas dizainera | |kvalifikāciju | | | | | |BSA DS studiju programmās apgūstamās iemaņas: | |• sniegt klientam pilna cikla dizaina pakalpojumus; | |• konsultēt klientus vai darba devējus dizaina jautājumos un dizaina projektu| |darbības organizēšanā savas kompetences ietvaros; | |• strādājot ar projektu, radīt optimālo darba procesu pilna cikla dizaina | |pakalpojumu sniegšanai; | |• risināt dizaina problēmas jaunā vai nepazīstamā vidē; | |• skaidri un viennozīmīgi izklāstīt gan speciālistu, gan nespeciālistu | |auditorijās savus secinājumus dizaina jomā, kā arī tās zināšanas un loģisko | |pamatojumu, uz kuriem tie balstīti; | |• turpināt dizaina studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā pašu | |vadītas vai autonomas; | |• pildīt dizainera pienākumus un uzdevumus pilnā apjomā vai sniegt pilnā | |cikla pakalpojumu Digitālas vizualizācijas dizaina jomā; iegut augstāko | |teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju | |kvalitatīvi, ar prognozējamo rezultātu un ar pilno atbildību patstāvīgi vai | |komandā veikt projektēšanas, plānošanas, organizēšanas un realizācijas darbus| |konkrētā projekta robežās un savas kompetences ietvaros. Iegut nepieciešamas | |un pietiekošas kompetences, prasmes, zināšanas un izpratni par dizainu un | |radniecīgo nozaru vērtību kritērijiem kultūrvēsturiskā, ekonomiskā, | |juridiskā, tehniskā, tehnoloģiskā, sociālā, estētiskā un etniskā kontekstā. | |Iegūt kompetenci risināt problēmu kopumu, kas ir saistīti ar multifunkcionālo| |virtuālo dizainu, multimēdiju un video digitālās apstrādes dizainu, 3d | |objektu un animācijas dizainu, komunikāciju sistēmu dizainu, reklāmas | |fotogrāfijas dizainu, kreatīvas reklāmas dizainu, iepakojumu uc telpisko un | |grāfisko dizainu un īstenot to komandā savās kompetences robežās. Prot plānot| |un organizēt savu un citu specialistu darbu, izmantojot specializētu | |programmnodrošinājumu. Balstoties uz precīziem projekta datiem prot: modelēt | |pamatoti funkcionālā un augstvērtīgi estētiskā projektējamā objekta | |vizuālizāciju digitālā formātā identiski reālajām kvalitātem, ieskaitot | |procesu simulāciju; izmantot, integrēt, izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un | |radikāli izmainīt grafisko attēlu un virtuālo telpisko objektu (poligrāfijā, | |3d modelēšanā, virtuālas un materiālas vides dizainā un reklāmā) un dinamisku| |attēlu (video, animācijā) virtuālā vidē, kā arī sagatavot tehnoloģiski | |pamatotu projekta realizācijai nepieciešamo dokumentācijas kopumu par | |projektēšanas, modelēšanas, sagatavošanas reproducēšanai posmiem un | |tenoloģisko procesu ierobežojumiem, kas ļauj izgatavot un reproducēt objektu | |bez autora klātbūtnes; veikt projektu vadību un projekta prezentāciju; veikt | |līgumu un lietišķās dokumentācijas administrēšanu, projekta izpildes | |organizēšanu un autoruzraudzību. Digitālas vizualizācijas dizainera galvenais| |mērķis ir radīt estētiski augstvērtīgu multifunkcionālu dizaina objektu | |virtuālā vidē ar tā pielietojuma maksimālu atbilstību prasībām un komfortu | |tam paredzēto visa veida utilitāro funkciju veikšanā. Praksē risina šādu | |aspektu attīstību: datu izpēti, problēmu konstatāciju, analīzi un | |konstruktīvu risinājumu, objekta formu, detaļu vai komponentu izvietojumu, | |proporcijas, krāsas, struktūras, skaņas un lietošanas ergonomiku. Sniedz | |profesionālu koncepta radīšanas un attīstīšanas pakalpojumu. Veido | |konceptuālo modeli, kas optimizē produkta, pakalpojumu un struktūru | |funkcijas, vērtības un izskatu savstarpējam to radītāja, ražotāja un | |lietotāja labumam, kur digitālas vizualizācijas dizains ir starpnieks starp | |ieceri, tehnoloģiju un patērētāju. Darbībā sintezē zinātnes pieejas loģisko | |raksturu un intuitīvo meklēšanu eksperimentēšanas procesā. Praksē spēj | |profesionāli pamatoti noformulēt darba uzdevumu un realizēt estētisku ideju, | |izmantot industriālo, postindustriālo un virtuālo tehnoloģiju iespējas, | |plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu un | |pedagoģisko darbību. Pētniecībā ietilpst projektēšanas procesu izpēte visās | |iespējamas jomās; tā ir saistīta ar projektēšanas metodikas kopumu vai ar to | |atsevišķam disciplīnām un koncentrējas ap ieceri/vīziju/koncepciju | |projektēšanas procesa ietvaros. Pētniecības mērķis ir labāk saprast, plašāk | |pielietot un produktīvi attīstīt projektēšanas procesa precizitāti un | |rezultāta paredzamību. Pētījuma aktualitāti nosaka izmaiņas, kas ir | |nepieciešamas konkrētajam objektam, subjektam vai mērķauditorijai (uzņēmumam,| |nozarei u.tml.). Pētījuma novitāti nosaka tās, ko dizainers ir projektējis, | |vizualizējis un pierādījis ar argumentāciju; tā atspoguļojas salīdzinājumā. | |Prot sadarboties darba grupās, plānot un realizēt savu profesionālo, | |organizātorisko, komunikatīvo, analitisko, pētniecisko un radošo kompetenču | |pilnveidošanu. Izmanto savu kompetenču kompleksu projektēšanā ražošanas, | |celtniecības, izglītības un zinātnes jomā, informācijas biznesā, reklāmā, | |izdevējdarbībā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē, virtuālās vides | |t.sk. web–dizainā, multimēdiju un video digitālās apstrādes, 3d objektu un | |animācijas, komunikāciju sistēmu, iepakojumu, reklāmas fotogrāfijas un | |kreatīvas reklāmas dizainā, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai | |individuālais komersants; komandā integrējas furnitūras u.c. plaša pateriņa | |produktu dizainā, sadzīves priekšmetu un elektrotehnikas dizainā, darba | |instrumentu un transporta dizainā (formu un procesu modelēšanā un | |simulācijā). | | | |Profesionālas kvalifikācijas programmas absolventi sniegs kompetentus | |pakalpojumus darba tirgū vienā no virzieniem: | | | |praktiskais vides, interjera vai to komponentu dizainā | |praktiskais vizuālās komunikācijas dizainā | |• reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā | |• poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā | |• multimediju un web dizainā | | | |Bakalaura programmas un maģistrantūras absolventi sniegs kompetentus | |pakalpojumus darba tirgū vienā no virzieniem: | | | |praktiskais vides, interjera vai to komponentu dizainā | |praktiskais reklāmas dizainā | |• reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā | |• poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā | |• reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā | |• digitālās animācijas dizainā | |praktiskais multimediju un web dizainā | |praktiskais digitālā vizualizācijā un 3d modelēšanā | |teorētiskais vai teorētiski–praktiskais dizaina teorijas un vēstures | |jautājumos | | | |Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ir atbilstošs zinātniskais potenciāls, | |tehniskais un metodiskais nodrošinājums un organizatoriskās tradīcijas | |profesionālu dizaineru sagatavošanā. | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniskais un radošais potenciāls ļauj | |nodrošināt profesionālas kvalifikācijas, profesionālā bakalaura un | |profesionālā maģistra programmas īstenošanu un profesionālas kvalifikācijas, | |profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra grāda piešķiršanu dizainā. | |Dizaina maģistrantūras studijas paver iespējas tālākajam radošajam, kā arī | |pētnieciskajam un zinātniskajam darbam doktorantūras programmās ārzemēs. | |BSA Dizaina skolas studiju programmas ir izstrādātas saskaņā ar Digitālas | |vizualizācijas dizainera un Vides dizainera profesijas standartiem; tie tika | |izstrādāti darba grupās, kurās līdzdarbojās speciālisti no vairakām Latvijas | |augstskolām, BSA Dizaina skolas, citām profesionālajām apvienībām, kā arī | |potenciālo darba devēju grupa. Profesijas standarts, kā reglamentējošais | |dokuments tika ņemts vērā, veidojot studiju programmu un veicot studiju | |programmas pilnveidi un precizējumus. Dizaina programmu studenti apgūst | |zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam dizaina un| |digitālas vizualizācijas jomā. Profesionālo dizaineru savienību un potenciālo| |darba devēju asociāciju pārstāvji deklarē, ka Datordizaina (Digitālas | |vizualizācijas dizaina) programmas absolventi varēs strādāt dažādās | |organizācijās un iestādēs, atbilstoši savai specialitātei, spējām un | |kvalifikācijas līmenim; | |• darbinieka profesionālo zināšanu un prasmju atbilstība dizainera amatam | |salīdzinājumā ar profesijas standartu; | |• darbinieka saskarsmes īpašību novērtējums un vēlamās potenciālā darbinieka,| |kā darba kolektīva sastāvdaļas, kvalitātes; | |• ieteikumi Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas | |izglītības kvalitātes celšanai; | |• ieteikumi pieteikto profesionālo studiju kursu papildināšanai un | |paplašināšanai. | | | |BSA DS mērķis ir sagatavot augstā starptautiskā līmenī konkurētspējīgus | |speciālistus ar vispusīgām zināšanām dizainā, kuri, profesionāli | |tālākizglītojoties, varētu kvalificēti darboties un apmierināt Latvijas darba| |tirgus nozaru (dizaina, kultūras, pētniecības un ražošanas) pašreizējo un | |perspektīvo pieprasījumu: | |• sagatavot studentus darbībai digitālās vizualizācijas jomā; | |• nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu otrā līmeņa augstāko | |profesionālo izglītību; | |• nodrošināt iespēju iegūt kvalifikāciju atbilstošu 5.kvalifikācijas. | |līmenim; | |• rosināt profesionālai attīstībai un tālākizglītībai; | |• veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību; | |• veidot pamatu profesionālai izaugsmei. | |Mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: | |• nodrošināt studentiem izglītību atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām; | |• nodrošināt studentu un akadēmiskā personāla savstarpējo sadarbību; | |• nodrošināt studentu un akadēmiskā personāla iespēju veikt radošu un | |pētniecisku darbu; | |• nodrošināt studiju programmas nepārtrauktu realizāciju, īstenot ilgtermiņa | |plānus atbilstoši studiju, personāla, administratīvajiem, materiāli | |tehniskajiem un finansu uzdevumiem; | |• iepazīstināt studentus ar dizaina un informāciju tehnoloģiju teorētiskajiem| |pamatiem, saistītiem ar izvēlēto kvalifikāciju; | |• attīstīt uztveri, atmiņu, krāsu izjūtu, vērojot priekšmetus un parādības | |dabā, iemācīt ar dizaina izteiksmes līdzekļiem strukturēt un vizualizēt | |projektu; | |• sekmēt studenta radošo spēju attīstīšanu atbilstoši mūsdienu studiju | |metodēm; | |• sekmēt studiju procesa teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu loģisko | |saikni; | |• veicināt sadarbību ar citām Latvijas, ES un citu valstu augstskolām | |(studentu un vieslektoru apmaiņa, izstāžu, semināru un konferenču | |organizēšana); | |• veicināt studentu māksliniecisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai | |viņi spētu orientēties mūsdienu dizainā un digitālās vuzualizācijas | |tehnoloģiju pamatos, motivētu sevi tālākai izglītībai; | |• veicināt studentu pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību; | |Uzdevumi realizējami, sniedzot studentiem teorētiskās zināšanas obligātajos | |vispārizglītojošajos studiju kursos, nozares teorētiskajos un obligātajos | |studiju pamatkursos, nozares specializācijas (profesijas) studiju kursos, | |brīvas izvēles studiju kursos u.c., kā arī profesionālās kvalifikācijas | |prakses laikā. Veicot praktiskos uzdevumus, kuros atspoguļojās sistemātisko | |vingrinājumu rezultāti un gūtās projektētājdarbības prasmes un iemaņas, | |attīstās psihiskie izziņas procesi un radošā darbība. | |Datordizaina (Digitālas vizualizācijas dizaina) programmas darbība, | |pakāpeniskā attīstība un izveidotie kontakti ar Latvijas Dizaineru Savienību,| |Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociāciju (LPUA), Latvijas Iepakojuma | |Asociāciju (LIA) kā arī ar reklāmas un poligrāfijas uzņēmumiem ļauj optimālāk| |izstrādāt programmas attīstības stratēģiju, pētīt tautsaimniecības | |pasūtījumu, izstrādāt jaunus profesionālo studiju kursus. | |«Datordizaina» programmas pasniedzēji ir Latvijas Mākslinieku Savienības, | |Latvijas Dizaineru Savienības un citu profesionālo savienību un asociāciju | |biedri, kuri apvieno māksliniekus un dizainerus, veicinot domu apmaiņu, | |radošo un metodisko ideju apkopošanu un to īstenošanu ar nolūku bagātināt | |sabiedrībā dizaina aktivitātes. | |Studiju programmas struktūra ir veidota tā, lai absolventu kvalifikācija | |atbilstu Latvijas izglītības, zinātniskās un lietišķas pētniecības, dizaina | |būtības izpratnes, projektēšanas un ražošanas mūsdienu un perspektīvajām | |vajadzībām. | |Studiju programmas atbilstība Augstskolu likumam, Datordizainers (Digitālas | |vizualizācijas dizainers) profesijas standartam un MK noteikumiem. | |BSA studiju programma «Vides dizains tika izstrādāta atbilstoši Augstskolu | |likumam, Noteikumiem par profesiju standartiem un Noteikumiem par valsts | |pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (Latvijas | |Republikas MK 20–03–2001) un grozījumiem MK noteikumos no 29. 05. 2007. Nr.88| |par pirmā līmeņa augstakas izglītības valsts standartu. | |Nosaukums «Vides dizains» tiek interpretēts plašāk salīdzinājumā ar citām | |līdzīgam programmām, jo līdzas tradicionālai interpretācijai (ārēja vide) ir | |iekļauta arī virtuālā vidē, kas pilnībā atbilst vides dizainera profesijas | |standarta prasībām. | | | |Tabula 22 | |Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības | |(ar grozījumiem MK no | |eikum | |s no 29. 05. | |2007. Nr | |88) | |Vides dizaina studiju programmas saturs | | | |Programmā jābūt šādām pamatdaļām: | |mācību kursi | |mācību prakses | |kvalifikācijas darbs | |VD Programmā ir šādas pamatdaļas: | |mācību kursi – 56 KP | |prakses – 16 KP | |kvalifikācijas darbs – 8 KP | | | |Mācību kursu obligāto saturu veido: | |1) Vispārizglītojošie mācību kursi | |humanitārās zinātnēs, | |sociālās zinātnēs, | |dabaszinātnēs, tehniskas zinātnes un informāciju tehnoloģijās; | |2)Nozares mācību kursi | |obligātie mācību kursi, | |konkrētās profesijas mācību kursi, | |izvēles mācību kursi | | | |VD programmā mācību kursu obligāto saturu veido: | |1) Vispārizglītojošie mācību kursi –20 KP | |Obligāto vispārizglītojošie mācību kursu saturā ir iekļauts modulis | |uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai – 6 KP apjomā | |2) Nozares mācību kursi – 36 KP | |obligātie mācību kursi – 24 KP | |konkrētās profesijas mācību kursi – 10 KP | |izvēles mācību kursi – 2 KP | | | |Programmas apjomam jābūt no 80 – 120 KP | | | |Programmas apjoms ir: 80 KP (120 EC | |S) | | | |4. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši profesijas standart | |m | |Studiju programma izstrādāta atbilstoši | |«Vides dizainera» profesijas standartam | |Nr. PS 01 45, no 07. 01. 2003. | | | | | |Visi plānoti studiju rezultāti precīzi noformulēti Diplomdarba, Kursa darbu | |un studiju darbu nolikumos. Darbu izpilde, kvalitāte un apjoms, pēc precīzi | |plānota grafika tiek pārbaudīts starpskatēs. | |Pārskata laika posmā BSA DS studiju programmas īstenošana pilnībā atbilst | |mākslu, mākslas virziens, apakšnozarē dizains, digitālas vizualizācijas | |programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī uz BSA Statūtiem augstskolas likumam| |un citiem normatīviem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, un tiek | |realizēta saskaņā ar noteikumiem, ko pieņēma BSA Senāts. | | | |Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, | |norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās | |daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. | |Ievelēto profesoru, asociēto profesoru, docentu (ar doktora grādu, izņemot | |virzienā «Mākslas») īpatsvars (%) programmā (ECTS) (2011./2012.) | |BSA DS SP studiju kursu pasniedzēji ir attiecīgās nozares labākie | |profesionāļi. Tiek vērtēti pēc visstingrākajiem kritērijiem. | | | |Tabula 23 | |BSA DS studiju programmas īstenoja Rīgā 2011./2012.stud. gadā: | |Kopā: | |Ievēlētie BSA docētāji | | | |Stundu docētāji (blakusdarbs) | | | | | |42 | |35 | |7 | | | |100 % | |83,3 % | |16,7 % | | | | | |Tabula 24 | | | |Visi docētāji/ | |( | |) | |Ar augstāko izglītību/ (%) | |Maģistri/(%) | |Doktori/(%) | | | | | |Ievēlētie BSA docētāji | |35 | |2 | |20 | |13 | | | | | |83,3 % | |4,8 % | |47,5 % | |31,0 % | | | |Stundu docētāji (blakusd.) | |7 | |2 | |2 | |3 | | | | | |16,7 % | |4,8 % | |4,8 % | |7,3 % | | | | | |Kopā: | |42 | |4 | |22 | |16 | | | | | |100 % | |9,5 % | |52,74 % | |38,1 % | | | | | |Tabula 25 | |2011./2012. stud. gadā BSA DS studiju programmas īstenoja Rīgā: | |Profesori, | |Asoc. profesori | |Ievēlētie BSA Docenti | |Ievēlētie BSA lektori, asistenti | |Citi | | | |Kopā: | | | |12 | |16 | |7 | |7 | |42 | | | |28,6 % | |38,0 % | |16,7 % | |16,7 % | |100% | | | | | |Tabula 26 | |BSA DS studiju programmās (Vides dizains, Datordizains (Digitālas | |vizualizācijas dizains), Dizains) | |2011./2012. studiju. gadā Rīgā strādājošie docētāji un lasāmie studiju kursi:| |Nr. | |Uzvārds, vārds | |Zin. grāds | |Stud. | |Progr. | |Lasāmais studiju kurss | |Ievēlēšana | | | |1 | |Adjutovs Mihails | |Dr. Math. | |VD | |Informātika (1kp) | |Ievēlēts BSA | |Docents | |09.12.08 | | | | | | | | | |DD | |Lietiškā informātika (1kp) | | | | | | | |2 | |Arhangelska Emma | |Dr.Philol. | |VD | | | |Prof. svešvaloda II | |(krievu) (2kp) | |Ievēlēta BSA asoc.profesore 12.12.2006. | | | |3 | |Agadžanjans Artūrs | |Mg. Art. | |VD | |Zīmēšana (4kp) | |Ievēlēts BSA Lektors | |19. | |4.11 | | | | | | | | | |DD | |Zīmēšana (8kp) | | | | | | | |4 | |Bagirovs Vladimirs | |- | |Maģ. | |Tiesības dizaina jomā | |Ievēlēts BSA | |Docents | |30.11.10 | | | |5 | |Bavrina Ludmila | |Mg.Philol. | |VD | |DD | | | |Prof. svešvaloda II/angļu (2kp), | |Prof. Svešvaloda/angļu (3kp) | |Ievēlēta BSA | |Docente | |04.10.11 | | | |6 | |Birzaka | |V | |ta | |Mg. Art. | |VD, DD | |Grāmatu dizaina pamati (1kp), | |Ievēlēta BSA | |Lektore | |25.08.10 | | | | | | | | | |VD, DD | |VD, DD | |Mākslas vēsture (4kp), | | | | | | | | | | | | | |Vide un vizuālā komunikācija (1kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Dizaina vēsture (1kp) | | | | | |7 | |Bogdalova Antoņina | |Mg. Diz. | |DD | |Web lapu projektēšana (2kp) | |Vieslektore | | | |8 | |Boļsakovs | |Iļja | |Mg. Phil. | |DD | |Loģika (2kp) | |Ievēlēts BSA Docents | |24.01.12 | | | |9 | |Borgs | |Jānis | |Mg. Art. | |DD,VD | |DD,VD | |Dizaina vēsture (1kp), | |Vide un vizuālā komunikācija (1kp) | |Vieslektors | | | |10 | |Borisovs | |Boris | |- | |DD,VD | | | |Vide un vizuālā komunikācija (1kp), | |Ievēlēts BSA Docents | |04.10.11 | | | | | | | | | |DD | |Datortehnoloģijas dizainā/ Ekrana komunikācijas resursi (2kp) | | | | | |11 | |Dziedātāja Nellija | |Mg. Arh., Darba aizs. Mg. | |VD | |Projektēšana (3kp) | |Ievēlēta BSA | |Lektore | |04.10.11 | | | | | | | | | |DD | |Projektēšanas pamati (3kp) | | | | | | | | | | | |VD | |Interjera dizains (2kp) | | | | | | | | | | | |VD | |Arhitektūras pamati (1kp) | | | | | | | | | | | |VD,DD | |Ergonomika (1kp) | | | | | | | | | | | |VD | |Rasēšana un perspektīva (1 kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Rasēšana un perspektīva (3kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Interjera projektēšana (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Projektu funkcionālā analīze (1kp) | | | | | |12 | |Fiļina | |Oksana | |Dr.paed.. | |DD | |Pedagoģijas pamati (1kp) | |Ievēlēta BSA | |Asoc. profesore | |05.03.07 | | | |13 | |Golubkova Tatjana | |Dr. Oec. | |Maģ. | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |Ievēlēta BSA | |Asoc. profesore | |02.09.11 | | | |14 | |Ģērmane Agnija | |Mg. Art. | |VD | |Gleznošana (4k | |) | |Ievēlēta BSA Lektore | |24.04.07 | | | | | | | | | |VD | |Krāsu mācība (2kp) | | | | | | | | | | | |VD,DD | |Grafika (3kp) | | | | | |15 | |Heimanis Boriss | |Dr. Oec. | |Maģ. | | | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā, | |Ievēlēts BSA | |Docents | |26.10.10. | | | | | | | | | |VD | | | |Projektu izstrādes un vadīšanas pamati (1kp), | | | | | | | | | | | |DD | | | |Projektu struktūras menedžments (1kp), | | | | | | | | | | | |VD,DD | |Prof. komercdarbības organizēšanas, vadīšanas un lietvedības pamati (2kp) | | | | | |16 | |Javkina Viktorija | |- | |VD | |Interjera dizains (3kp), | |Vieslektore | | | | | | | | | |VD,DD | |Apdares tehn. un materiālmācība (1kp) | | | | | | | |7 | |Kačane | |Edīte | |MBA | |VD | | | |Prof. valoda I | |(latviešu) (2kp) | |Ievēlēta BSA | |Docente | |26.10.10 | | | |18 | |Kačāns Vsevolods | |Dr. Phil. | |DD | |Filozofija (2kp), | |Asoc. viesprof. | | | | | | | | | |DD | |Loģika (2kp), | | | | | | | | | | | |DD | | | |Studiju un zinātn. darba teorija un metodika (2kp) | | | | | |19 | |Kārkliņš | |Jānis | |M | |. Art. | |VD,DD | |Ievads specialitātē(2kp), | |Ievēlēts BSA Profesors 20.04.12 | | | | | | | | | |VD | |Automatizētā projektēšana(2kp), | | | | | | | | | | | |DD | |Projektēšana (3kp), | | | | | | | | | | | |VD | |Kompozīcija (3kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Datortehnoloģijas dizainā/ 3D projektēšanas redaktori (5kp) | | | | | |20 | |Kopeikina | |Irin | | | |Mg. Art.. | |Mg. Paed. | |VD, DD | |Kompozīcija (3kp) | |Ievēlēta BSA Docente | |23.09.08 | | | | | | | | | |DD | | | |Kompozīcija/Krāsu kompozīcija (3kp) | | | | | | | | | | | |VD,DD | |Maketēšana (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Tektonika (2kp) | | | | | |21 | |Kopeikins Mihails | |Mg. Art. | |VD,DD | |Ievads specialitātē (2kp), | |Ievēlēts BSA Profesors | |20.04.12 | | | | | | | | | |VD | | | |Poligrāfijas iespiedtehnoloģijas (1kp), | | | | | | | | | | | |VD | |Datorgrafika (4kp), | | | | | | | | | | | |VD | |Burtu mācība (2kp), (3kp), | | | | | | | | | | | |VD,DD | |Lietišķā grafika (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Datortehnoloģijas dizainā/ Multimēdiju redaktori (2kp) | | | | | |22 | |Liniņa | |Māra | |Mg. Art. | |VD | |DD | |Animācija (1kp) | |Ievēlēta BSA Lektore | |29.09.09 | | | | | | | | | |DD | |Datortehnoloģijas dizainā /Animācijas redaktori (2kp) | | | | | |23 | |Liskupa | |Aija | |Mg. Art. | |VD, DD | |Maketēšana (2kp) | |Ievēlēta BSA | |Docente | |24.04.07 | | | | | | | | | |DD | |Tektonika (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Veidošana (2kp) | | | | | |24 | |Minajevs Romāns | |- | |VD, DD | |Darba un ugunsdrošības pamati (0kp) | |Vieslektors | | | |25 | |Nosova | |Tamila | |MBA | |VD | | | |Projektu izstrādes un vadīšanas pamati (1kp), | |Ievēlēta BSA Lektore | |22.04.08 | | | | | | | | | |VD,DD | |Prof. komercdarbības organizēšanas, vadīšanas un lietvedības pamati (2kp) | | | | | |26 | |Ņikiforovs Oļegs | |Dr. Psych. | |VD | |Saskarsmes psiholoģija (1kp) | |Ievēlēts BSA | |Asoc. profesors | |24.02.11 | | | | | | | | | |DD | |Profesionālās darbības psiholoģija (2kp) | | | | | |27 | |Ņikiforovs Valērijs | |Dr. habil. Phil. | |DD | |Filozofija (2kp), | |Ievēlēts BSA Docents | |04.10.11 | | | | | | | | | |DD | |Loģika(2kp) | | | | | |28 | |Ņikitins Artūrs | |Mg. Art. | |VD,DD | |Grafika (3kp) | |Ievēlēts BSA asoc.profesors | |12.06.2006. | | | |29 | |Pavlovska Līvija | |Mg. Art. | |VD,DD | |Apdares tehn. un materiālmācība (1kp) | |Ievēlēta BSA Docente | |08.03.06 | | | |30 | |Pavuk | |Olga | | | |Dr. Oec. | | | |Maģ. | |Tiesības dizaina jomā | |Ievēlēta BSA | |Asoc. | |profesors | |02.09.11 | | | |31 | |Pazuhina Nadežda | |Dr. Art. | |VD,DD | |Mākslas vēsture (3kp) | |Ievēlēta BSA | |Docente | |29.09.09 | | | | | | | | | |DD | |Estētika (1kp) | | | | | |32 | |Petukhov Valery | |Dr. hab. Med. | |DD | |Inženieru psiholoģija (1kp) | |Viesdocētājs | | | |33 | |Potreki | |Ojārs | |Dr. Oec. | |Maģ., DD | | | |Studiju un zinātn. darba teorija un metodika (2kp) | |Ievēlēts BSA Docents | |04.10.11 | | | |34 | |Rešina | |Gaļina | |Dr. Oec. | |Maģ. | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |Ievēlēta BSA Profesore 11.05.08 | | | |35 | |Stafecka | |Biruta | |Mg. Art. | |VD | |Gleznošana (4kp) | |Ievēlēt | |BSA Asoc. profesore 20.04.12 | | | | | | | | | |VD | |Krāsu mācība (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Krāsu teorija/Krāsu mācība (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Gleznošana (7kp) | | | | | |36 | |Stecenko | |Inna | |Dr. Oec. | |Maģ. | |I Krāsu mācība /koloristika/ | |Ievēlēta BSA Profesore 24.04.09 | | | |37 | |Timoščenko Julija | |Dr. Sc.in | |. | | | |D | |Web lapu dizains (1kp) | |Ievēlēta BSA Docente, 04.10.11. | | | | | | | | | |DD | |Digitālās krāsu korekcijas pamati (1kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Web lapu projektēšana (2kp) | | | | | |38 | |Tjurins | |Pāvels | |Dr. Psych. | |DD | | | |Krāsu teorija/Krāsu psiholoģija (1kp) | |Vieslektors | | | | | | | | | |DD | |Reklāmas psiholoģija (1kp) | | | | | |39 | |Vanags | |Gatis | |Mg. Art., | |Mg. Arh. | | | |VD,DD | |Lietišķā grafika (2kp), | |Ievēlēts BSA | |asistents | |19.04.2011. | | | | | | | | | |VD | |Datorgrafika (4kp) | | | | | | | | | | | |DD | | | |Datortehnoloģijas dizainā/ Rastragrafikas redaktori (3kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Reproprocesi (2kp) | | | | | | | | | | | |DD | |Tipografika un moduļtīklu veidošana(2kp) | | | | | |40 | |Vocišs | |Arkādijs | |Dr. phys. | | | |Maģ. | |Menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā | |Ievēlēts BSA Asoc. profesors 07.11.09 | | | |41 | |Zariņa | |Solvita | |Mg. Art. | |VD | |Web lapu dizains (1kp) | |Ievēlēta BSA Docente | |24.01.06 | | | |42 | |Zvirbulis | |Raitis | |Mg. Art. | |DD | | | |Datortehnoloģijas dizainā/ 3D viz. redaktori (3kp), | |Ievēlēts BSA Docents | |04.10.11 | | | | | | | | | |DD | | | | | |Datortehnoloģijas dizainā/ Vektorgrafikas redaktori: pamati (2kp) | | | | | | | | | | | |VD,DD | | | |Rekl. tehn. un materiālmācība (1kp), | | | | | | | | | | | |VD,DD | |VD | |VD | |Zīmēšana (4kp),(8kp) | |Lietišķā grafika (2kp), | |Datorgrafika (4kp) | | | | | | | |Tabula 27 | |Akadēmiskā BSA DS programmu personāla sadalījums pēc vecuma (Rīga). | |Studiju gads | |Visi docētāji | |Jaunāki par 25 | |25 - 44 | |45 -64 | |65 un vecāki | | | |2011./2012. | |42 | |- | |6 | |24 | |12 | | | | | |100 % | |0 % | |14 % | |57 % | |29 % | | | | | | | |Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā | |darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības | |projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes | |padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. | | | |Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar | |docētajiem studiju kursiem. | |Profesionālās augstākās mācību iestādes mācību kurss gala rezultātā | |vainagojas ar teorētiski izvērtētu un praktiski izveidotu (uzprojektētu) | |objektu. Tas ir reāls produkts (grafisks projekts– sagatavots poligrāfijai, | |interjera vai dizainizstrādājuma projekts – gatavs realizācijai). Pasniedzēji| |ir profesionāļi ar nopietnu pieredzi dizaina nozarē (poligrāfija, lietišķā | |grafika, mākslas nozares, keramika, industriālais dizains.), kā arī ar | |ievērojamu pedagoģisko praksi. Pasniedzēji–profesionāļi savā jaunradē | |(radošais darbs) izpaužas piedaloties Izstādēs, projektu konkursos, | |starptautiskos pasākumos etc. | | | |2011.–2012.g. | |Valsts pētījumu programmu projekti | |Tabula 28 | |Projekta nosaukums | |Projekta vadītājs | |Realizēšanas laiks | |Finansētājs | | | |Komunikatīvās izklaides laboratorija, M.Liniņa | |LIAA Irmas Kalniņas konsultāciju birojs | |Konsultācijas | |2011.gada augusts | |LIAA | | | |Salaspils Domes un LKKF projekts «Sams», M.Liniņa | |Salaspil | |dome, Adoria ART | |2011.aprilis | |LKKF Salaspils dome | | | |Animācijas pamati, profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem. Latviešu un | |Baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē,| |M.Liniņa | |Ludzas pilsētas dome, LKKF Adoria ART | |2011. septembrī | |LKKF Ludzas dome | | | |Ogres pašvaldības, LKKf un AS Swedbank projekts «Savrupmāja, kā tev klājas?» | |M.Liniņa | |Ogres pašvaldība AdoriaART | |2011..09–12. | |LKKF Swedbanka | | | | | |Līgumdarbi un pašvaldību pasūtījumi | |Tabula 29 | |Līgumdarba nosaukums | |Izpildītājs | |Izpildes | |laiks | |Pasūtītājs | |Piešķirtā summa (LVL) | | | |Komunikatīvās izklaides laboratorija | |LIAA Irmas Klaniņas konsultāciju birojs Konsultācijas | |2011.gada augusts | |LIAA | | | | | |Salaspils Domes un LKKF projekts «Sams» | |Salaspils dome, Adoria ART | |2011.aprili | | | |L | |KF Salaspils dome | | | | | |Animācijas pamati, profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem.Latviešu un | |Baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē | |Ludzas pilsētas dome, LKKF Adoria ART | |2011. septembrī | |LKKF Ludzas | |ome | | | | | |Ogres pašvaldības, LKKF un AS Swedbank projekts «Savrupmāja, kā tev klājas?» | |Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes nometne – | |meistardarbnīca | |Ogres pašvaldība Valmieras raj. dome., AdoriaART | |2011.09–12. | |jūnijs | |LKKF Swedbanka | | | | | | | | | |Tirgus orientētie projekti | |Tabula 30 | |Projekta | |nosaukums | |Projekta vadītājs | |Realizēšanas laiks | |Finansētājs | |Piešķirtā summa (LVL) | | | |Reiz Dievs, M.Liniņa | |Atom ART | |2005–2011. | |LNKC LKKF | |350000 ls | | | |Pekšot Rīga– Maskava 2011., M.Liniņa | |ScreenVision, 5 level production | |2011.augusts | |LKKF5 Level | |roduction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Dalība projektos | |Tabula 31 | |Projekta nosaukums | |Projekta dalībnieki | |Realizēšanas laiks | | | |ERASMUS/Šauļu Universitāte | |Irina Kopeikina | |17.09.09–21.09.09 | | | |ERASMUS/Šauļu Universitāte | |Ludmila Bavrina | |17.09.09–21.09.09 | | | |Zinātniski pētniecisks materiāls LLMC projektam «Padomju perioda | |nonkonformistiskā mantojuma izpēte» | |Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs., J.Borgs | |2011. 02. – 2012. | | | |J.Borgs. Dalība koordinācijas grupā fotoizstādes projekta gatavošanā | |Ruhrfestspiele, Reklinghauzenā, Vācijā | |Recklinghausen, Ruhrfestspiele, Deutschland, J.Borgs | |2011. 03. – 05. | | | |J.Borgs. Dalība M.Čehova Rīgas Krievu teātra rekonstrukcijas projektā. | |Arhitektu birojs Graf–X, J. Borgs | |2011. 08. – 11. | | | | | |Dalība zinātnisko izdevumu, mākslas katalogu u.c. izdevumu redkolēģijās, | |padomēs u.t.t. | |Tabula 32 | |Vārds, uzvārds | |Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks. | | | |Mihaīls Kopekins | |BSA redakcija | | | |Nadežda Pazuhina | |BSA redakcija | | | |Vita Birzaka | |BSA redakcija | | | | | |Simpoziju, konferenču, kongresu, semināru u.c. pasākumu organizēšana | |Tabula 33 | |Konferences nosaukums | |Norises laiks, viet | | | |Dalībnieku skaits | | | |M.Kopeikins, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |48 | | | |I.Kopeikina, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |48 | | | |N.Dziedātāja, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |48 | | | |L.B.Pavlovska, «Dažādu ECO materiālu sistēmu pielietošana reklāmas un | |interjera jomā» | |22.09.2011 firmas «Merreton» konferenču telpā. Rīgā, Mūksalas ielā 36 | |17 | | | |L.B.Pavlovska, «Jaunākās tendences arhitektūrā un telpu apdares materiālos» | | | |16.09.2011 izstāžu kompleksā «Ķīpsalā» | |21 | | | |L.B.Pavlovska, «Gaismas dizains un jaunumi pasaulē» | |19.11.2011 firmas «MegaLight& Design Studio» Rīgā, Brīvības ielā 254 | |18 | | | |Aija Liskupa, «Construction of form and scale modelling as a method to | |promote spatial thinking», II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference | |«Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas | |procesa ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |48 | | | |M.Kopeikins, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |78 | | | |I.Kopeikina, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstīb | |Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |78 | | | |N.Dziedātāja, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |78 | | | |L.B.Pavlovska, «Dažādu ECO materiālu sistēmu pielietošana reklāmas un | |interjera jomā» | |22.09.2012 firmas «Merreton» konferenču telpā. Rīgā, Mūksalas ielā 36 | |19 | | | |L.B.Pavlovska, «Jaunākās tendences arhitektūrā un telpu apdares materiālos» | |16.09.2012 izstāžu kompleksā «Ķīpsalā» | |17 | | | |L.B.Pavlovska, «Gaismas dizains un jaunumi pasaulē» | |19.11.2012 firmas «MegaLight& Design Studio» Rīgā, Brīvības ielā 254 | |28 | | | |Aija Liskupa, II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |78 | | | | | |Dalība simpoziju, konferenču, kongresu, semināru u.c. pasākumu zinātniskajās | |komitejās, padomēs u.t.t. | |Tabula 34 | |Konferences nosaukums | |Norises laiks, vieta | |V. Uzvārds | | | |1.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |L.B.Pavlovska | | | |Seminārs «Jaunumi gaismas dizainā» | |2012.18.03 hotels «Maritim» Rīgā | |L.B.Pavlovska | | | |Eiropas dizaina asociāciju apvienības reģionālā konference | |2011.01.10 viesnīcā «Neiburgs» | |L.B.Pavlovska | | | | | |Dalība simpozijos, konferencēs, kongresos, semināros u.c. pasākumos | |Tabula 35 | |konferences nosaukums | |norises laiks, vieta | |vārds, uzvārds | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |R.Zvirbulis | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», tēzes | |«Īpašie nosacījumi dizaina speciālistu sagatavošanā» | |2012. gada 21.–23. janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |N.Dziedātāja | | | |BSA Dizaina skolas metodiskās sapulces sēde, Kvalifikācijas darba izstrādes | |motodisko norādījumu papildināšana un korekciju izstrādāšana; metodikas | |izstrāde INTERJERA PROJEKTA SASTĀVAM | |05.; 25. 01. 2012., Lomonosova 4, Rīga, Latvija | |N. Dziedātāja | | | |«Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstibā Boloņas | |procesa ietvaros». | |21.01.10–23.01.10. | |BSA.Lomonosova 4,Rīgā,Latvijā. | |A.Ģērmane | | | |Starptautiskā dizaina mese ARĒNA DESIGN 2011 | |07.–10.07.2011 Polija, Pozņana | |L.B.Pavlovska | | | |Referāts «Krāsu mitoloģija dizainā» 25. 04. 2011. | |Starptautiska konference Harkovas universitātē, Harkova, Ukraina | |J. Borgs. | | | |I Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģij | |s dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. gada 21.–23. janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |V. Birzaka | | | |Starptautiska konference «Dizains un valsts politika» | |2011.gada 2. oktobris, Rīgas Ekonomikas augstskola | |V. Birz | |ka | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |A.Agadžanjans | | | |«Construction of form and scale modelling as a method to promote spatial | |thinking», II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros» | |2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |A.Liskupa | | | |BSA DS prezentācijas ekspozīcijas sagatavošana un eksponēšana starptautiskajā| |konferencē «Dizains un valsts politika» un Centrālās un Austrumeiropas valstu| |dizaina politikas, organizatoru un dizaineru reģionalajā tikšanās, | |1.09.–2.10.2011 festivāla «Dizains.Nākotne» ietvaros 2. Rīgas starptautiskā | |jauno dizaineru biennāle «EKOdizains2011»; | |15.– 22.11.09. kopekspozīcija izstāžu zāle Rīgas Mākslas telpā sadarbībā ar | |LDS un DIC | |M.Kopeikins | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |R.Zvirbulis | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», tēzes | |«Īpašie nosacījumi dizaina speciālistu sagatavošanā» | |2012. Gada 20.–21. janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |N.Dziedātāja | | | |BSA Dizaina skolas metodiskās sapulcessēde, Kvalifikācijas darba izstrādes | |motodisko norādījumu papildināšana un korekciju izstrādāšana; metodikas | |papildināšana un pilnveidošana INTERJERA PROJEKTA SASTĀVAM | |05.; 25.01. 2012., Lomonosova 4, Rīga, Latvija | |N. Dziedātāja | | | |«Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstibā Boloņas | |procesa ietvaros». | |21.01.10–23.01.10. | |BSA.Lomonosova 4,Rīgā,Latvijā. | |A.Ģērmane | | | |Starptautiskā dizaina mese ARĒNA DESIGN 2012 | |07.–10.07.2012 Polija, Pozņana | |L.B.Pavlovska | | | |Referāts «Krāsu mitoloģija dizainā» 25.04. 2012. | |Starptautiska konference Harkovas universitātē, Harkova, Ukraina | |J.Borgs | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |V.Birzaka | | | |Starptautiska konference «Dizains un valsts politika» | |2012.gada 2. oktobris, Rīgas Ekonomikas augstskola | |V.Birzaka | | | |II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |A.Agadžanjans | | | |«Darba devēju loma dizaina izglītības pilnveidošanā», II Starptautiskā | |zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina | |izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros» | |2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |A.Liskupa | | | | | |Mākslinieciskā darbība | |Tabula 36 | |Mākslinieciskās darbības forma un veids | |Norises vieta | |Laiks | |Organizatora vārds, uzvārds | | | |konsultatīva un projektu darbība: pēc ptc Koktebeļas deputātu padomes | |aicinājuma izstradātas pludmales un atpūtas industrījas attīstības un | |pludmales zonas rekonstrukcijas un attīstības vadlīnijas, grāfiskā standarta | |vadlīnijas, Koktebeļas delfinārija identifikācij | |s stila vadlīnijas (projekts) | |Ukraina, Krima | |07.2011. | |M.Kopeikins | | | |2011.g. Baltijas Starptautiskās akadēmijas reklāmas programmas | |(iespiedprodukcija un stenda noformējums) koncepcija, izstrāde un | |sagatavošana realizēšanai izstādei «Skola2011». (Kopā ar stud. J.Greba un | |T.Rjabinkina; iespiests tipogrāfijās «Jumi», «Alise–T», «AlpiPrint»), | |kopā vairāk kā 200 elementi, bukleti, banneri, stenda kompleksais noformējums| |utt. | |Latvija, Rīga | |02.2011. | |M.Kopeikins | | | |projektu darbība: Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā telpu Aspazijas | |bulv. 28, Rīgā – Eiropas Savienības mājas interjera projekts; | |autoruzraudzība: LAS sertif.arhitekte, LDS sertif. int. diz. | |Latvija, Rīga | |2011. g. | |N.Dziedātāja | | | |Meistarklase Bērnu Veselīgas attīstības centrs (keramika,v | |idošana) | |Latvija, Rīga | |5.09 .09 | |A.Liskupa | | | |J. Borgs. Dzīvojamās mājas interjeru 3D dizains Ozolniekos. | |Latvija, Rīga | |2011. 01. – 11. | |J.Borgs | | | |Grafiskais dizains un izstādes dizains izstādei «Linda Klētniece – | |FotoHaikas» D–Fab. – dizaina fabrikas izstāžu zālē. | |Latvija, Rīga | |2011. 09. – 10. | |J.Borgs | | | |Izstādes dizains izstādei «Linda Klētniece – FotoHaikas» Rīgas Dizaina un | |mākslas vidusskolā. | |Latvija, Rīga | |2011. 11. | |J.Borgs | | | |WEB lapas «Linda Klētniece Foto» dizains | |Latvija, Rīga | |2011. 08.– 11. | |J.Borgs | | | |J. Borgs. Dzīvojamās mājas interjeru 3D dizains Baltezerā. | |Latvija, Rīga | |2011. 10. – 12. | |J.Borgs | | | |Koktebeļas Dinaterija projekts: pludmales un atpūtas industrījas attīstības | |un pludmales zonas rekonstrukcijas un attīstības vadlīnijas, grāfiskā | |standarta vadlīnijas, Koktebeļas delfinārija identifikācijas stila vadlīnijas| |(projekts) | |Ukraina, Krima | |11.2012. | |M.Kopeikins | | | |2012.g. Baltijas Starptautiskās akadēmijas reklāmas programmas | |(iespiedprodukcija un stenda noformējums) koncepcija, izstrāde un | |sagatavošana realizēšanai izstādei «Skola2012». (Kopā ar stud. J.Greba un | |T.Rjabinkina; iespiests tipogrāfijās «Jumi», «Alise–T», «AlpiPrint»), | |kopā vairāk kā 200 elementi, bukleti, banneri, stenda kompleksais noformējums| |utt. | |Latvija, Rīga | |02.2012. | |M.Kopeikins | | | |projektu darbība: Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā telpu Aspazijas | |bulv. 28, Rīgā – Eiropas Savienības mājas interjera projekts; | |autoruzraudzība: LAS sertif..arhitekte, LDS | |sertif. int. diz. | |Latvija, Rīga | |2012.g. | |N.Dziedātāja | | | |Meistarklase Bērnu Veselīgas attīstības centrs (keramika,veidošana) | |Latvija, Rīga | |2012.5.09. | |A.Liskupa | | | |J.Borgs Dzīvojamās mājas interjeru 3D dizains Ozolniekos. | |Latvija, Rīga | |2012.01. – 1 | |. | |J.Borgs | | | |Grafiskais dizains un izstādes dizains izstādei «Linda Klētniece – | |FotoHaikas» D–Fab. – dizaina fabrikas izstāžu zālē. | |Latvija, Rīga | |2012.09. – 10. | |J.Borgs | | | |Izstādes dizains izstādei «Linda Klētniece – FotoHaikas» Rīgas Dizaina un | |mākslas vidusskolā. | |Latvija, Rīga | |2012.11. | |J.Borgs | | | |WEB lapas «Linda Klētniece Foto» dizains | |Latvija, Rīga | |2012.08.– 11. | |J.Borgs | | | |J.Borgs Dzīvojamās mājas interjeru 3D dizains Baltezerā. | |Latvija, Rīga | |2012.10. – 12. | |J.Borgs | | | | | |Organizētās izstādes, plenēri u.c. pasākumi | |Tabula 37 | |Izstādes/koncerta/plenēra nosaukums | |Norises vieta | |Laiks | |Organizatora vārds, uzvārds | | | | | | | | | | | | | |BSA DS prezentācijas ekspozīcijas koncepcijas sagatavošana starptautiskajā | |konferencē «Dizains un valsts politika» un Centrālās un Austrumeiropas valstu| |dizaina politikas, organizatoru un dizaineru reģionalajā tikšanās festivāla | |«Dizains.Nākotne» ietvaros 2. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāle | |«EKOdizains2011» | |Rīgas Mākslas telpā | |15.–22.11.11. | |M.Kopeikins, sadarbībā ar DIC | | | |Personālizstāde «Gleznas» | |Madonas Novadpētn. | |Un mākslas muzejā | |28.06–09.09.11. | |A.Ģērmane, muzejs | | | |Kuratora darbs, izstāde «Linda Klētniece – FotoHaikas» | |D–Fab. – dizaina fabrikas izstāžu zālē. | |2011. 09. – 10. | |J.Borgs | | | |Kuratora darbs, izstāde «Linda Klētniece – FotoHaikas» | |Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. | |2011. 11. – 12. | |J.Borgs | | | |Interneta On–line programmas «Mākslas un dizaina izglītība» gatavošana | |projekta «Lāča akadēmija» ietvaros. | |DesignPro studija | |2011. 08. – 09. | |J.Borgs | | | | | |Dalība izstādēs u.c. pasākumi | |Tabula 38 | |Izstādes/koncerta/plenēra nosaukum | | | |Norises vieta | |Laiks | |Dalībnieku vārds, uzvārds | | | |Personālizstāde – Sanpaulu Latv.Lut.baznīcas izstāžu zālē | |Personālizstāde – Novaodesas pilsētas Municipalitātes izstāžu zālē. | |BSA pasniedzēju darbu izstāde. | |Brazīlija | |Brazīlija | |Rīga | |BSA | |2012.g. janvāris | |2012.g. janvāris. | |2012.g. februāris. | |R.Zvirbulis | |R.Zvirbulis | |R.Zvirbulis | | | |BSA akadēmiskā personāla izstāde | |Lomonosova 4, Rīga | |21.–23. 01.2012. | |I.Kopeikina | | | |BSA akadēmiskā personāla izstāde | |Lomonosova 4, Rīga | |21.–23. 01.2012. | |N.Dziedātāja | | | |dalība LDS | |zstādē GADA BALVA DIZAINĀ | |Rīga, Ķipsalas halle | |2011. g. nov. | |N.Dziedātāja | | | |Annas hotel SPA kafejnīcas «Kannas» noformējums, darbu grupa «Kannas» | |AnnasHotel | | | |Patstāvīga ekspozīcija | |A.Liskupa | | | | | |Dārza keramika Annas Hotel SPA | |AnnasHotel | |2011. g. n | |v. | |A.Liskupa | | | |Īzstāde «Gada glezna» | |A.Sūnas galerija, Rīgā | |12. 2011–01.2012 | |A.Ģērmane | | | |Izstāde «Eiropas pilsētas Latvijas mākslinieku darbos» | |A.Sūnas galerija, Rīgā un Brisele | |2011. g. nov. | |A.Ģērmane | | | |Izstāde «Rudens 2011.» | |«Laimīgās Mākslas muzejs», Rīgā | |Madonas Novadpētniecības un Mākslas muzejā | |09.2011.–01.2012 | |A.Ģērmane | | | |Personālizstāde «Gleznas» | |Latvijas Mākslinieku savienībā, Rīgā | |10.2011.–11.2011 | |A.Ģērmane | | | |Izstāde «Pašportrets» | |Galerija «Jēkabs», Rīgā | |2011. g. nov. | |A.Ģērmane | | | |Mākslas darbu izstāde –izsole | |Maskavas namā,Rīgā | |2011. g. dec. | |A.Ģērmane | | | |Mākslas darbu izstāde –izsole | |Liepājā | |02.2012. | |A.Ģērmane | | | |Plenērs «Liepājas marīna 09» | |Liepājā | |2011. g. sept. | |A.Ģērmane | | | |Plenērs «Sēlija» | |Aiviekstē | |08.2012 | |A.Ģērmane | | | |Plenērs «Krāslavas palete» | |Krā | |lavā | |09.2012 | |A.Ģērmane | | | |BSA pasniedzēju izstāde, glezniecība | |BSA | |21.01.2012 | |A.Ģērmane | | | |Jubilejas personālizstāde «....dzīve.....» , glezniecība | |Jūrmalas pilsētas muzejs | |2011. g. nov. | |L.B.Pavlovska | | | |Jūrmalas mākslinieku darbu izstāde, glezniecība | |Sv. Pētera baznīcā, Rīgā | |19.02.2012. | |L.B.Pavlovska | | | |J.Borgs. Intervija par mākslinieci Džemmu skulmi TV raidījumā «100 g | |kultūras» | |LTV 1 | |2011. g. nov. | |J.Borgs | | | |J.Borgs. Stāstījums par Spilves lidostas arhitektūru TV raidījumā «100 g | |kultūras» | |LTV 1 | |2011. g. dec. | |J.Borgs | | | |J.Borgs Intervija žurnālam «Kas jauns?» | |žurnāls «Kas jauns?» | |2011. 12. | |J.Borgs | | | |Personalizstāde «Mani stāsti» | |galerija «ASŪNA», Rīga | |2011. g. okt. | |B.Stafecka | | | |Personalizstāde | |Hotel de Roma, Rīga | |2011. g. nov. | |B.Stafecka | | | |Personalizstāde «Rudens» | | | | | |011. g. no | |. | |B.Stafecka | | | |Grupas izstāde «Ziema» | |A.Pumpura muzejs, Lielvārdē | |2011. g. dec. | |B.Stafecka | | | |Grupas izstāde «Puzlis» | |Galerija Jēkabs | |2012. g. febr. | |B.Stafecka | | | |Plenērs «Līgatne», dalībnieku darbu izstāde | |Līgatnes pilsētas svētki. Līgatne | |2011. g. sept. | |B.Stafecka | | | | | | | |Starptautiskā sadarbība | |Stažēšanās, pēcdoktorantūras studijas, lekcijas ārvalstīs | |Tabula 39 | |Vārds, uzvārds | |Zinātniskā institūcija, pilsēta, valsts | |Laiks | |Aktivitātes veids | | | |Borisovs Boriss | |Tallinn College of Business Administration/ Igaunija | |17.05.2012.– | |2.05.2012. | |lekcijas ārvalstīs | | | |Kārkliņš Jānis | |Euroacademy / Igaunija | |22.09.2012.–28.09.2012. | |lekcijas ārvalstīs | | | |Kopeikins Mihails | |Kauno Kolegija/ Lietuva | |20.09.2012.–26.09.2012. | |lekcijas ārvalstīs | | | |Solvita Zariņa | |ESAD/Portugāle | |22.03.–29.03.2012 | |lekcijas ārvalstīs | | | | | |Citas aktivitātes | |Zinātnieku klubi, radošās savienības, biedrības, citās padomēs | |Tabula 40 | |Vārds, uzvārds | |Zinātnieku kluba, radošās savienības, biedrības nosaukums | |statuss | | | | | |M.Kopeikins | |Latvijas dizaineru savienība | |valdes priekšsēdētāja vietnieks un koordinātors izglītības jautājumos, | |biedrs, sertificētais dizainers (sert. Nr.007) grafiskā un interjerā jomās | | | | | |M.Kopeikins | |Latvijas Ekonomikas ministrijas Dizaina konsultatīvā padome | |Profesionālās organizācijas un juridisko personu dibināto augstskolu | |profesionālās augstākās izglītības dizaina jomā pārstāvis | | | | | |Jānis Kārkliņš | |Latvijas dizaineru savienība | |biedrs | | | | | |Biruta Stafecka | |Latvijas Mākslinieku savienība | |biedrs | | | | | |Agnīja Ģērmane | |Latvijas Mākslinieku savienība | |biedrs | | | | | |R.Zvirbulis | |Latvijas Mā | |slinieku savienība | |Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, biedrs. | | | | | |R.Zvirbulis | |Biedrība «Grafikas kamera» | |biedrs | | | | | |R.Zvirbulis | |BSA VD, DD programmu metodiskā padome | |biedrs | | | | | |N.Dziedātāja | |Latvijas dizaineru savienība | |biedrs, valdes locekle, koordinātore izglītības jautājumos (no 23.01.2012.), | |sertificētais dizainers (sert. Nr.033) mēbeļu un interjera jomās | | | | | |Līvija Brigita Pavlovska | |Latvijas mākslinieku savienība | |biedrs | | | | | |Līvija Brigita Pavlovska | |LMS Jūrmalas nodaļa | |biedrs | | | | | |J.Borgs. | |Galerija Rīgas māk | |las telpa | | | |Padomes priekšsēdētājs; 2011. 09. – 12. | | | | | |J.Borgs | |Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | |Eksāmenu komisijas priekšsēdētājs; 2011. 04. 29. | | | | | |A.Liskupa | |Latvijas Mākslinieku savienība | |biedrs | | | | | | | |Zinātnes vai mākslas komunicēšanas aktivitātes | |Tabula 41 | |Vārds, uzvārds | |aktivitātes nosaukums | |statuss | | | | | |M.Kopeikins | |World Summit on Information Society Elektronisko Mediju Balva 2011 | |žūrijas loceklis interneta un interaktīvo projektu konkursā «Elektronisko | |Mediju Balva 2011» | | | | | |J.Borgs. | |Dizaina vēsture. | | | |Dizaina vēsture | | | |Lekciju cikls Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas skolotājiem. 2011. 01. 27.| |– 28. | |Lekciju cikls Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas studentiem. 2011. 02. – | |05. | | | | | |J.Borgs | |Pasaules mākslas vēsture. | |Lekciju cikls jauno biznesmeņu grupai. 2 reizes mēnesī līdz 2011. g. jūni | |am. | | | | | |J.Borgs. | |Dizaina vēsture. | |Grafiskā dizaina vēsture. | |Lekciju cikls Latvijas kultūras koledžā 4 reizes mēnesī 2011. g. 02. – 05. un| |09. – 11. | | | | | |J.Borgs. | |Modernās mākslas vēsture. | |Galerija Laipa, Valmiera, publiska lekcija. 2011. 10. | | | | | |J.Borgs | | | |Kā saprast laikmetīgo mākslu? | |Galerija Rīgas Mākslas telpa, publiska tikšanās. | | | | | |J.Borgs. | |Modernās mākslas vēsture | |2. lekcija, Galerija Laipa, Valmiera, publiska lekcija. 2011. 12 | | | | | | | |Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar studiju | |programmas mērķiem. | | | | | |Profesionālās izglītības gadījumā izstrādājot projektus tiek veikts | |pētniecisks darbs, kura rezultāti radoša darba – projektēšanas procesā | |teicami sintezējas. Kopdarbību rezultātā iegūtais projekts atbilst SP | |attiecīgo priekšmetu mērķiem. | | | |Tabula 42 | | | |Nr. | |Uzvārds, Vārds | |Tēma | |Vadītājs | |Recenzents | |Progr | | | | | |Kuzņecova Jevgenija | |Kancelejas preču un grāmatu veikala «Papyrus» indentifikācijas stila projekta| |v | |zualizācija | |M.Kopeikins | |R.Zvirbul | |s | |DD | | | | | |Resselis | |Artis | |SIA «GALERIJA BALTIK» identifikācijas stila projekta vizalizācija | |J.Kārkliņš | |I.Kopeikina | |DD | | | | | |Dzenis Oskars | |SIA «InnoWate» brenda «SteamGames» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |J.Kārkliņš | |N.Dziedātāja | |DD | | | | | |Konovalova Jekat | |rina | |Bērnu vingrošanas fir | |as «GymNI» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |J.Timoščenko | |G.Vanags | |DD | | | | | |Riekstiņa Kristiana | |Ziedu salona «Orhideja» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |A.Agadžanjans | |M.Kopeikins | |DD | | | | | |Līce Anita | |SIA «ALANTA» identifikācijas stila projekta vi | |ualizācija | |N.Dziedātāja | |M. | |opeikins | |DD | | | | | |Štāle Irīna | |Izglītības iestādes «Akadēmija Aratron» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |R.Zvirbulis | |G.Vanags | |DD | | | | | |Kazaine Sabīne | |Kultūras, sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centra «Dailes» ident | |fikācijas st | |la projekta vizualizācija | |R.Zvirbulis | |A.Agadžanjans | |DD | | | | | |Sergejeva Jeļizaveta | |Uzņēmuma AS «Drogas» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |M.Kopeikins | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Jakovleva Tatjana | |Jauno inženieru un dizaineru interaktīvā portāla deta | |izēta koncepcija ar | |pieteikumu ES programmai «Jaunatne darbībā» | |S.Zariņa | |J.Timoščenko | |DMa | | | | | |Broliša Darja | |Deju aģentūras identifikācijas stila projekta vizualizācija | |R.Zvirbulis | |M.Kopeikins | |DD | | | | | |Sergejeva Natālija | |Identifikācijas sti | |a projekta vizualizācija reklāmas firmai «MSM design» | |M.Kopeikins | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Jukna Edgars | |Uzņēmuma «Foto Glorija» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |J.Kārkliņš | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Čehoviča Viktorija | |Mēbeļu firmas «Elegance» identifikācijas stila projekta vizualizāc | |ja | |M.Kopeikins | |A.Agadžanjans | | | |D | | | | | |Leitāne Sintija | |Deju studijas «JUMP» identifikācijas stila projektu vizualizācija | |L.B.Pavlovska | |J.Kārkliņš | |DD | | | | | |Liepiņa Līva | |SIA «KANDELLA» sveču veikala identifikācijas stila projekta vizualizācija | |J.Kārkliņš | |L.B.Pavlovska | |DD | | | | | |Karakuļina Margarita | |«Gabriela» apavu un apģērbu veikala identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |I.Kopeikina | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Inda Santa | |Modes dizaineres darbnīcas identifikācijas stila projekta vizualizācija | |S.Zariņa | |M.Kopeikins | |DD | | | | | |Koleda Jūl | |ja | |SIA «Rilita» identifikācijas stila projekta vizualizācija, apakšdaļas: | |reklamas bloks, mājas lapa un reklāmas stends | |R.Zvirbulis | |G.Vanags | |DD | | | | | |Maksimova Olga | |Veikala filiāles SIA «Live» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |M.Kopeik | |ns | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Kuzņecova Aleksandra | |SIA «Skolas ēdnīcas» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |R | |Zvirbulis | |L.B.Pavlovska | |DD | | | | | |Serdjukovs Vasilijs | |Autoskolas «Credo» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Drupasa–Sarkane Ilva | |Foto pakalpojumu aģentūras «Foto Pano» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |J.Kārkliņš | |N.Dziedātāja | |DD | | | | | |Stepanova Anastasija | |Uzņēmuma SIA «Debit Serviss» interjera, web lapas un identifikācijkas stila | |projekta vizualizācija | |V.Javkina | |M.Kopeikins | |DD | | | | | |Saukāns Krišjānis | |Sporta kluba «Autocross.lv» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |R.Zvirbulis | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Okate Kitija | |SIA «ARTS» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |R | |Zvirbulis | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Kurme Linda | |Foto salona «Brīnums» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |A.Agadžanjans | |I.Kopeikina | |DD | | | | | |Kovaļenko Larisa | |Auto darbnīcas «Itech» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |J.Timoščenko | |R.Zvirbulis | |DD | | | | | |Germane Ieva | |Uzņēmuma «Hidrogeo» identifikācijas stila projekta vizu | |liz | |cij | | | |G.Vanags | |M.Kopeikins | | | |D | | | | | |Cāne Ieva | |Imidža skolas – studijas «Unastyle» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |S.Zariņa | |A.Agadžanjans | |DD | | | | | |Poļakova Karina | |Firmas «Dabas elpa» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |M.Kopeik | |ns | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Goba Diāna | |Firmas «A la Maison» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |L.B.Pavlovska | |N.Dziedātāja | |DD | | | | | |Cimmermans Artūrs | |Muzikas tirdzniecības markas indentifikacija stila projekta vizualizacija | |L.Lifare | |A.Agadžanjans | |DD | | | | | |Bremmers Jānis | |Sporta pasākumu aģentūras SIA «Alpha Baltic Sport» identifikācijas stila | |projekta vizualizācija | |L.B.Pavlovska | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Zandberga Madara | |Organizācijas «Think Before…» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |L.B.Pavlovska | |A | |Liskupa | |DD | | | | | |Liņķe | |Linda | |Biedrības «Septiņas kļavas» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |R.Zvirbulis | |I.Kopeikina | |DD | | | | | |Liniņa Māra | |SIA «Eko Haus» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |A.Agadžanjans | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Gončarova Olga | |Nekustamo īpašumu firmas | |Variant» identifikācijas stila | |rojekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Gūtmanis Gints | |«Made By Me – Graphic and Animation» – identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | |R.Zvirbulis | |L.B.Pavlovska | |DD | | | | | |Pauliņa–Jēkabsone Andra | |SIA «Auto nams LOTES» servisa projekts un identifikācijas stils | |J.Kārkliņš | |L.B.Pavlovska | |DMa | | | | | |Apena Marina | |SIA «VADIS» filiāles «Madesign» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |A.Agadžanjans | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Adameņa Inna | |Kompānijas «Enthimion» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |A.Liskupa | |DD | | | | | |Tarasova Nataļja | |Kompānijas «Enthimion» identifikācijas stila projekta vizualizācija | |N.Dziedātāja | |R.Zvirbulis | |DD | | | | | |Katkovskis Juliāns | |Dizaina studijas promo pozicionēšanas projekta vizualizācija | |B. | |orisovs | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Soms Arnolds | |Dizaina studijas promo pozicionēšanas projekta vizualizācija | |B.Borisovs | |M.Kopeikins | |DD | | | | | |Titova Olga | |SIA «LATFINTEX» identifikācijas stila rebrendinga projekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |L.B.Pavlovska | |DD | | | | | |Tkačenko Irina | |Bērnu kosmētikas līnijas «ECO b | |by» identifikācijas stila, web–lapas un izstādes stenda projekta | |vizualizācija | |M.Kopeikins | |V | |Birzaka | |DD | | | | | |Voļikovs Eduards | |Firmas Enjoy Riga identifikācijas stila projekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |V.Birzaka | |DD | | | | | |Kozlova Juta | |Kompānijas «AZ Parfums» ide | |tifikācijas stila projekta vizualizācija | |I.Kopeikina | |M.Kopeikins | |DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ābelīte Māra | |Baseina telpas interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Aksjonovs Valentīns | |Dzīvokļa interjera projekta vizuali | |ācija. Zemgales iela 47–6. | | | | | | | | | | | |Anikina Rimma | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija daudzdzīvokļu mājā Pļavniekos | | | | | | | | | | | |Bogdanova Janīna | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija stila «High–Tech | | | | | | | | | | | |Celmiņš Gundars | |Dzimtsarakstu reģistrācijas ēkas vestibila un viesu uzgaidāmās telpas | |interjera | | | |projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Egle Jānis | |Mūsdienīgas mājas interjēra projekta vizualizācija, adresē: Slokas iela 81, | |Jūrmala | | | | | | | | | | | |Faizovs Oļegs | |Dzīvokļa projekta vizualizācija Brīvības ielā 67–34 | | | | | | | | | | | |Filatovs Aleksandrs | |Mājas interjera projekta | |izualizācija, Daugavpils. raj. Kalnabeltes | | | | | | | | | | | |Gadža Jekaterina | |Friziersalona interjera projekta vizualizacija | | | | | | | | | | | |Greckis Sergejs | |Vizualizācija interjera dizaina viesu namā «Zariņi» | | | | | | | | | | | |Kazaka Tatjana | |Dzivokļa interj | |ra projekta vizualizacija «šokolādes māja» dzīvokl | |s | |r platību 61,6 м² | | | | | | | | | | | |Klūga Ilze | |Divistabu dzīvokļa iterjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Klūga Kaspars | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija Rīgā, Tallinas ielā 35, k.2. | | | | | | | | | | | |Koļerova Anna | |Ofisa interjera projekta vizualizācija Rīgas centrā | | | | | | | | | | | |Kornatovska Jelizaveta | | | |«Jūrmalas vilnis» dzīvokļa interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kovaļčuka Lilija | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija Jūrmala | | | | | | | | | | | |Krasņaščiha Jekaterina | |Privātmājas telpu interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kudina Nataļja | |Kafejnīcas «Voyage» interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kvjatkovska Kristina | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija lielai ģimenei | | | | | | | | | | | |Lācis Mārtiņš | |Triju zvaigžņu viesnīcas numura interjera projekta vizualizācija ielā 140 | | | | | | | | | | | |Markus –Narvils Madars | |HOSTEĻA INTERJĒRA PROJEKTA VIZUALIZĀCIJ | | | | | | | | | | | | | |Majore Rūta | |Jūrmalas viesu nama interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Mazančenko Romans | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija Sarkandaugavā | | | | | | | | | | | | | |Mieriņa Rota | |Dzīvokļa | |īgā, Kuldīgas ielā interje | |a projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Novikovs Dmitrijs | |SIA «KompIT» ofisa telpu interjera projekts | | | | | | | | | | | |Ozoliņa Ramona | |Privātmājas Madonā interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Pentjuša Violeta Vita | |Viesnīcas Lukss numura interjera projekta vizualizācija iel | |140 | | | | | | | | | | | |Purenis Krišjānis | |Kafejnīcas «Solo» interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Samuilovs Sergejs | |BVB firmas Ofisa interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Seļiverstova Ņina | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija (projekts Dienvīdu pakavs 2) | | | | | | | | | | | |Skukauska Mariolla | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija Rostokas ielā 32 | | | | | | | | | | | |Slūka Aigars | |IK «Vīzija» Frizētavas Varakļānos, Kosmonautu ielā 13, interjera projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Strade Andreta | |Viesnīcas numura interjera projekta vizualizācija. Dzirnavu | |ielā 140 | | | | | | | | | | | |Šah–Naz | |rovs Arturs | |Autordarbu veikalu interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Šaitere Snežana | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija «Jūrmalas pērle» | | | | | | | | | | | |Širokova Alīna | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija klusajā centrā | | | | | | | | | | | |Šulce Jevgenija | |Dzīvokļa interjera projekta vizualizācija stilā «Provanss» | | | | | | | | | | | |Veļķers Kristaps | |Dzīvojamās mājas pirmā stāva interjera projekta vizualizācija 80 m2 | | | | | | | | | | | |Vingre Ieva | |Bērnu telpas interjera projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Zamovska Elīna | |Funkcionāls interjera dizains vienas istabas dzīvoklī | | | | | | | | | | | |Ziņģe Ieva | |«Aerodium» Sigulda klientu apkalpošanas centra intrejera projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Aļeiņikova Jevgēnija | | Kaķu barības «Hills» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Alksne Līga | |Biedrības «Refoto» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Andersone Līga | |Veterinārās aprūpes centrs SIA «Oposums» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Aniņa Elīna | |«Zaļais namiņš» veikals–kafejnīca, IK «Bioveltes» reklāmas dizaina | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Baško Marija | |Firmas «Armani–Lux» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Bērziņa Linda | |IK «Cēsu Centra Veterinārās Klīnikas un Aptiekas» identifikācijas stila | |projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Bule Alisa | |Firmas «Laadur» reklāmas komplektu projekta vizuali | |ācija | | | | | | | | | | | |Černišova Viktorija | |«Ellaswool» reklāmas projekta vizualizācija. | | | | | | | | | | | | | |Drozdova Margarita | |MU «ArtifexM», mežsaimniecības un labiekārtošanas, uzņēmuma reklāmas projekta| |vizualizācija | | | | | | | | | | | | | |Dumbrovska Ieva | |SIA «SKM Baltic» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Fiļipov | |Ieva | |SIA Adati reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Gadžijeva Jekaterina | |Identifikācijas stila projekta vizualizācija privātpersonai, kas nodarbojas | |ar cepuru izgatavošana | | | | | | | | | | | |Grišajeva Tat | |ana | |Firmas «T–tate–T» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Iļjuka Valērija | |Kompānijas L-Erbolario reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Ižika Margarita | |Firmas «Pearl Massage Studio» identifikācijas stils un skatlogs | | | | | | | | | | | |Jeršova Tatjana | |SIA «Mega sargs» identifikacijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Keserovskis Andris | |frizētavas «Luīze» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kregere Dace | |Mājas vīna ražotnes «Dzidris» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kulincāne Ilze | |SIA «Prompt» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kuļikovska Agnese | |Ogres dzīvnieku patversmes identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Kuršinskis Jānis | |Pilsētas «Kuldīga»» identitāte tūristiem, jeb reklāmas projekta vizualizācija| | | | | | | | | | | |Lepse Kristiana | |Uzņēmuma SIA «Art express» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Litvins Anatolijs | |Reklamas firmas SIA «Hanza Neons» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Manuhina Alise | |Firmas «A&R express» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Melnalksne Sandra | |Atpūtas bāzes/ slēpošanas centra «Baiļi» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Mirošņičenko Jevgēnija | |BSA un BSA Print identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Mjateža Jūlija | |«JVclubs deju studija» reklāmas projekta vizualizācija. | | | | | | | | | | | | | |Nikolajevs Artjom | | | |SIA «Distudija» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Ogorodnikova Mārīte | |Uzņēmuma SIA «Industriālie Projekti» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Pigožņa Evija | |Kompānijas «La Pertito» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Račkovskis | |eorgs | |Dizaina studijas «Design your success» identifikācijas stila projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Renžina Diāna | |SIA «Chado» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Rosmanuks Maksims | |Weblapas «Achieved» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Rūsiņa Dace | |Firmas «BB Factory» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Skalberga Zane | |SIA «La Lampa» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Smirnova Tamāra | |Yogas studija «Plūsma» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Sp | |igule Zane | |Biedrību Sportistu Organizācija Motoklubs «Valdlauči» reklāmas projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Stīpnieks Uldis | |Šūšanas uzņēmuma «vivid» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Svidinska Kristīne | |Mikrouzņēmuma «KS Design» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Suhihs Deniss | |Firmas «Rigmik» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Šterna Kristīne | |Inženieru biroja SIA «Būves un būvsistēmas» reklāmas projekta vizualizāija | | | | | | | | | | | |Teļegins Dmitrijs | |Vingrošanas olimpiskā centra» firmas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Ulmanis Kārlis | |Sietspiedes un dizaina studijas «Ulmaņkrekli» identifikācijas stila projekts | | | | | | | | | | | |Valpētere Agnija | |Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centra «Rītausma» reklāmas projekta | |vizualizācija | | | | | | | | | | | |Vestmanis Andris | |«Agressive Mall» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Voicane Marta | |SIA «Salons AIS«Reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | | | |Vrešča Svetlana | |Dejošanas kluba «Juventa» reklāmas materiala projekta vizuālizacija | | | | | | | | | | | |Zadonskis Dmitrijs | |Velosipēdu veikala identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Zadorožņuka Irēna | |SIA «Olga» identifikācijas stila projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | |Zaļmeža Inta | |SIA «V.B. Meža serviss» reklāmas projekta vizualizācija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Akadēmiskais personāls un studējošie piedalās zinātniskās konferencēs un/vai | |radošās aktivitātēs. | | | |Apraksts, salīdzinajums pa pēdejiem trim gadiem (var skaitļos). | |Tabula 43 | |Konferences, semināri | |2011.janvāris | |II. Starptautiskā zinātniski prakti | |kā konference «Mūsdienu tendences u | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», | |meistarklases organizēšana, BSA, Rīga | | | | | |2011.februāris | |LDS rīkotā Starptautiskā konference «Dizains konkurētspējīgai | |uzņēmējdarbībai, «Pakalpojumu dizains un inovācijas» | | | | | |2011.marts | |Dalība starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē | |«Культура, наука, творчество», Minska, Baltkrievija | | | | | |Baltijas Starptautiskās akadēmijas (Latvija) organizētajā | |II STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE | |«MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS | |DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» 2012. Gada 20.–21. | |janvāris | | | |Meistarklases: | |Aija Liskupa • meistarklase (Keramika,. Formu modelēšana: I Maketēšana; II | |Veidošana; | |III Tektonika); L1_001 | |Irina Kopeikina, Biruta Stafecka, Agnija Ģērmanе, Ineta Freidenfelde • | |meistarklase | |(Krāsu kompozīcija; Krāsu teorija: I Krāsu mācība /koloristika/; Gleznošana: | |I Pamati, II Tehnoloģijas, III Stilistika); L4_312 | |3) Mihails Kopeikins • meistarklase (Datortehnoloģijas dizainā: | |Rastragrafika; Multimēdiju redaktori; Burtu mācība: I pamati, II stilistika; | |Reproprocesi); L4_213 | |Piedalījas: Semjonova Tatjana, Būre Lāsma, Spridzāns Sandris, Skulme Liene, | |Romāne Inga, Resselis Artis, Krasnovska Aija, Kleinbergs Mārtiņš, Birska | |Maija, Plūksna Artūrs, Motrohina Jekaterina, Ozoliņa Ilze, Rešetina Irita, | |Šimanajeva Jeļena, Jonāne Līga, Krūmiņš Artūrs, Fronta Jana, Bocoks Aleksejs,| |Grigors Aleksandrs, Jaudzema Diana, Levicka Marija, Līce Santa, Muciņa – | |Pinka Zinta, Pesļakova Anastasija, Pieča Agnese, Poļakovska Valerija, | |Skujiņa–Meijiņa Kristīne, Vdoviča Oksana, Pocius Anna, Čunkevičs Sergejs, | |Stepanjuka Violeta, Beberina Kristīna, Pūpols Miķelis, Rimaša Viktorija, | |Rjabinkina Tatjana, Dubrovska Jeļena, Mežeckis Aleksandrs | | | |Studentu līdzdalība Baltijas Starptautiskās akadēmijas (Latvija), II | |STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES UN | |TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» 2011. | |gada 21.–23. janvārī | |Meistarklase vada: Aija Liskupa, BSA docente, | |«Formu modelēšana un maketēšana kā telpiskās domāšanas attīstīšanas metodes» | |Meistarklase vada: Biruta Stafecka, BSA asoc. prof., | |asistē: Agnija Ģērmanе, BSA lektore, | |Piedalījas: Maļinovska Sņežana, Karevs Andrejs, Kokoško Natālija, Talcis | |Raimonds, Simaņenko Deniss, Hmeļova Ļubova, Hačkova Jūlija, Zica Aiva, | |Andersone Linda, Krūmiņa Baiba, Kurdeko Agnese, Djomins Deniss, Brede Olga, | |Trumpīte Zane, Maslo Jekaterina, Saidmuradova Diyora, Dedkova Diāna, | |Krivošejeva Alisa, Rozentāle Jeļena, Dzene Inga, Rauda Zane, Zīberga Lauma, | |Pupore Simona, Romanova Arina, Garkavenko Konstantīns, Simsone Elīna, Liepa | |Zane, Gabrāne Jana, Zalecka Inta, Roze Madara, Bogdalova Antoņina, Melnalksne| |Ilze, Jančevska Laura, Jeršova Regīna, Šabaļina Tamāra, Puriņa Agnese, | |Suhanova Svetlana | | | |LDS rīkotā Starptautiskā konference «Dizains konkurētspējīgai | |uzņēmējdarbībai, Pakalpojumu dizains un inovācijas» 2011. gada | |Grigors Aleksandrs, Jaudzema Diana, Levicka Marija, Līce Santa, Muciņa – | |Pinka Zinta, Pesļakova Anastasija, Pieča Agnese, Poļakovska Valerija, | |Skujiņa–Meijiņa Kristīne, Vdoviča Oksana, Pocius Anna, Čunkevičs Sergejs, | |Stepanjuka Violeta, Skulme Liene, Romāne Inga, Resselis Artis, Krasnovska | |Aija, Kleinbergs Mārtiņš, Birska Maija, Plūksna Artūrs, Motrohina Jekaterina,| |Ozoliņa Ilze, Rešetina Irita, Šimanajeva Jeļena, Jonāne Līga, Krūmiņš Artūrs,| |Fronta Jana, Bocoks Aleksejs, Beberina Kristīna, Pūpols Miķelis, Rimaša | |Viktorija, Rjabinkina Tatjana, Dubrovska Jeļena, Mežeckis Aleksandrs, | |Jančevska Laura, Jeršova Regīna, Šabaļina Tamāra, Puriņa Agnese, Suhanova | |Svetlana, Maļinovska Sņežana, Karevs Andrejs, Kokoško Natālija, Talcis | |Raimonds, Simaņenko Deniss, Hmeļova Ļubova, Hačkova Jūlija, Zica Aiva, | |Andersone Linda, Krūmiņa Baiba, Kurdeko Agnese, Djomins Deniss, Rauda Zane, | |Zīberga Lauma, Pupore Simona, Romanova Arina, Garkavenko Konstantīns, Simsone| |Elīna, Liepa Zane, Gabrāne Jana, Zalecka Inta, Roze Madara, Bogdalova | |Antoņina, Melnalksne Ilze, Brede Olga, Trumpīte Zane, Maslo Jekaterina, | |Saidmuradova Diyora, Dedkova Diāna, Krivošejeva Alisa, Rozentāle Jeļena, | |Dzene Inga | | | |Tabula 44 | |Studējošā patstāvīgā pētnieciska un radoša darba formas (ārpusstudiju | |aktivitātes) | | | |1 | |2 | |3 | |4 | |5 | |6 | |7 | |8 | | | |oficiāli apstiprinātas uzstāšanas un piedalīšanas starptautiskajās | |zinātniskajās konferences vai mākslas, vai dizaina simpozijos Latvijā un | |ārvalstls kongresos un semināros | |oficiāli apstiprināta līdzdalība starptautiski finansētos pētījumos vai | |mākslinieciskās jaunrades projektos, patstāvīgie un pasūtījuma tirgus, | |tehnoloģiju un materiālu pētījumi | |oficiāli apstiprinātas pētnieciskā rakstura tēzes un publikācijas kongresu, | |konferenču un semināru krājumos, žurnālos, informatīvajos materiālos | |oficiāli apstiprināta līdzdalība valsts līmeņa un starptautiskās pētnieciskos| |vai mākslinieciskās jaunrades projektos (izstādēs, konkursos u.c.) kur darbus| |atlasa žurija | |oficiāli apstiprināta līdzdalība pētniecisko vai mākslinieciskās jaunrades | |līgumdarbu īstenošanā | |oficiāli apstiprināta aktīvā līdzdalība akadēmijas, | |Dizaina skolas, studiju programmas, meistardarbnīcas (profesora grupas), | |laboratorijas īstenošanā | |oficiāli apstiprinātie praksē realizētie projekti dizaina jomā | | | |oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko | |personu dibināto uzņēmumu darbinieks | | | | | |Tabula 45 | | | | | | | | | | | | | | | |Jakovļeva Tatjana | |2011 | |Seminārs | |«Par aktualitātēm Eiropas Savienības programmā «Jaunatne darbībā»» 2011. | |gadā» | | | | | |Adameņa Inna | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Tarasova Nataļja | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Inda Santa | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Aleksandrovs Kristaps | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrā | |ijā» AS «Antalis» | | | | | |Aleksandrovs Mārtiņš | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Balodis Matīss | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Jukna Ģirts | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Madarāja Ieva | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Meijere Līga | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Mežkaze Elza | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Pūtelis | |Kristaps | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Strogova Natalija | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Vinogradova Elīna | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Strade Andreta | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Ozoliņa Ramona | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Jansone Inese | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs polig | |āfijā» AS «Antalis» | | | | | |Mieriņa Rota | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Rebezovs Oļegs | |2011 | |Seminārs | |«Papīrs poligrāfijā» AS «Antalis» | | | | | |Sazanska Arina | |2011 | |Workshop | |«Dāvanu iesaiņošana» Mācību centrs «Poētika» | | | | | |Podnie | |e Antra | |2011 | |Workshop | |«Climate symbols in | |rt and theology» L.C.A. | | | | | |Dozdeva Natalja | |2011 | |Workshop | |Cadizing, Spānija | | | | | |Bogdalova Antoņina | |2011 | |Workshop | |Cadizing, Spānija | | | | | |Bogdalov Zakhar | |2011 | |Workshop | |Cadizing, Spānija | | | | | |Lepse Kristiana | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Pigožņa Evija | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Svidinska Kristīne | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Skalberga Zane | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas mate | |iāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Alksne Līga | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Bērziņa Linda | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie reklāmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Keserovskis Andris | |2011 | |Seminārs | |«Jaunākie rek | |āmas materiāli un tehnoloģijas» SIA «GID» | | | | | |Tarasova Nataļja | |2011 | |Workshop | |«Product series creation regarding the New Acropolis Museum of Athens – | |Greece», Company «Enthimion», Athens | | | | | |Adameņa Inna | |2011 | |Workshop | |«Product series cre | |tion regarding | |he New Acropolis Museum of | |Athens – Greece», Company «Enthimion», Athens | | | | | |Muračeva Viktorija | |2011 | |Festivāls Adwards | |«Ko stāstīt ar mīlestību un lepnumu par Latviju?», V/a Latvij | |s institūts | | | | | |Čunkevičs Sergejs | |2012 | |Seminārs | |«Dizains» SIA | |«Kogra» | | | | | |Roze | |Madara | |2012 | |Izstāde | |Fotogrāfa Edija | |Pālena izstāde «Simts galvas» | | | | | |Djomins Deniss | |2012 | |Seminārs | |«Preču zīme: izveidošana un aizsardzība» Aģentūra TRIA ROBIT | | | | | |Djomins Deniss | |2012 | |Seminārs | |«Moduļmāju sistēmu konstrukcijas», SIA Latvian Desi | |n Line | | | | | |Gailītis Guntars | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Ķaune Kintija | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Riekstiņa Krist | |ana | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Jukna Edgars | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Saukāns Krišjānis | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Drupasa–Sarkane Ilva | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Broliša Darja | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Janševska Antija | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Kurme Linda | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Katkovskis Juliāns | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Grāveris Dainis | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Lābands Edgars | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Soms Arnolds | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Trankalis Niklāvs | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Zariņš Kārlis | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Germane Ieva | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Jegereva Anna | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Le | |boma Santa | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Zinkeviča Renāte | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Smilga Zane | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Gūtmanis Gints | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Grinberga Monta | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Jankova Līga | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Inda Santa | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Zandberga Madara | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Goba Diāna | |2012 | |Seminārs | |«Jaunākās tehnoloģijas un apdares materiāli reklāmas dizainā», SIA Gaisma | |ideja dizains | | | | | |Rjabin | |ina Tatjana | |2012 | |Seminārs | |Interjera gardumu vakars, T/c Spice | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2012 | |Seminārs | |«Labākas lietas skaistākai dzīvei», kompānija Alan Deko, | |/c Spice | | | | | |Čehoviča Viktorija | |2012 | |Seminārs | |«CAD/CAM risinājumi speciālis | |iem», Daugavpils Olimpiska | |s centrs | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2012 | |Workshop | |Baltijas foto– festivāls ArtCamp 2012 | | | | | |Līce Anita | |2012 | |Workshop | |«Kubisms latviešu mākslā», Rīgas Hanzas V | |dusskola | | | | | |Līce Anita | |2012 | |Konkurss | |Fotokonkurss portālā Tvnet | | | | | |Antoņenko Jolanta | |2012 | |Seminārs | |«Telpu interjers cilvēkiem ar īpašām vajadzībām», Tukuma Invalīdu Sporta | |Klubs | | | | | |Antoņenko Jolanta | |2012 | |Foto izstāde | |«Sniedz smaidu», Tukuma Invalīdu Sporta Klubs | | | | | |Pesļakova Anastasija | |2012 | |Izstāde | |Firmas «Davanti» stends, | |SIA Davanti | | | | | |Vasiļjeva Nataļja | |2011 | |Workshop | |Baltijas foto– festivāls ArtCamp 2012 | | | | | |Vasiļjeva Nataļja | |2012 | |Konference | |«Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Bolonjas | |procesa ietvaros», BSA | | | | | |Dzenis Oskars | |2012 | |Seminārs | |«Dekoratīvā krāso | |ana», SIA Tikkurila | | | | | |Macujevs Dmitrijs | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Kuzņecova Aleksandra | |2010 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Circene Luīza | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Štāle Irīna | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Voļikovs Eduards | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Titova Olga | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Ševcovs Pāvels | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Grigors Aleksandrs | |2012 | |Seminārs | |«Apdares materiāli interjera un izstāžu stendu dizainā», SIA «Andris | |Siltināšana» | | | | | |Rimaša Viktorija | |2012 | |Seminārs | |«Nozīme aizkari interjera», SIA «MV stils» | | | | | |Būre Lāsma | |2011 | |Izstāde | |«Rīta Gaisma», SIA «Amela» | | | | | |Birska Maija | |2012 | |Konkurss | |«Limbažu novada ģērbonis», Li | |bažu novada dome | | | | | |Jonāne Līga | |2012 | |Konkurss | |«Limbažu novada ģērbonis», Limbažu novada dome | | | | | |Grase Viktorija | |2012 | |Workshop | |«Skatlogu dizains un praktiski noformēšanas veidi», SIA «Dekors» | | | | | | | |emjonova Tatjana | |2011 | |Workshop | |«Produkti flīzēšanai; epoksīdsveķu | |n cementa bāzes grīdu klājumi; dekoratīvās un aizsargkrāsas.» SIA Velve | | | | | |Semjonova Tatjana | |2011 | |Workshop | |«Produkti flīzēšanai; epoksīdsveķu un cementa bāzes grīdu klājumi; | |dekoratīvās un aizsargkrāsas.» SIA Velve | | | | | |Semjonova Tatjana | |2011 | |Seminārs | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Karevs Andrejs | |2011 | |Seminārs | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Karakuļina Margarita | |2011 | |Seminārs | |Milānas izstādes jaunumi un ekskursija pa Klasiskā interjera galerijā pirms | |zāles atklāšanas | | | | | |Kuzņecova Aleksandra | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Titova Olga | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Serdjukovs Vasilijs | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Voļikovs Eduards | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Šabaļina Tamāra | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Pieča Agnese | |2011 | |Seminārs | |Ekskluzīvās mēbeles Promemoria (Itālija) – galerijas prestižākā zīmola | |prezentācija (vada eksporta menedžeris Mr. Robert Smith) | | | | | |Pētersons Raivis | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Muciņa–Pinka Zinta | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Haverjuka Olga | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Paleja Ieva | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Karakuļina Margarita | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Kuzņecova Aleksandra | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Titova Olga | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Serdjukovs Vasilijs | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Pieča Agnese | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Karakuļina Margarita | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Kuzņecova A | |eksandra | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Titova Olga | |2011 | | | |«Eko papīrs – kādas ir tā pielietojuma iespējas. FSC standarts un eko papīra | |īpašības», SIA Arctic Paper | | | | | |Paleja Ieva | |2011 | |Seminārs | |Ilgtspējībai nepieciešams radošums» | |Rihards Linkvists (Rickard Lindqvist), Zviedrija | | | | | |Bakša Marina | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Sidorkins | |emids | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Macujevs Dmitrijs | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Grigors | |leksandrs | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Ševcovs Pāvels | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Štāle Irīna | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Stūrniece Margarita | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Leitāne Sintija | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Pieča Agnese | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Pētersons Raivis | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kv | |ller» | | | | | |Muciņa–Pinka Zinta | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Haverjuka Olga | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Mežeckis Aleksandrs | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Vasiļjeva Nataļja | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» | |SIA «Kviller» | | | | | |Bakša Marina | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Sidorkins Demids | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Macujevs Dmitrijs | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apst | |ādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Grigors Aleksandr | | | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Ševcovs Pāvels | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Štāle Irīna | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Stūrniece Margari | |a | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Leitāne Sintija | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Pieča Agnese | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Pētersons Raivis | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Muciņa–Pinka Zinta | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Haverjuka Olga | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Paleja Ieva | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kv | |ller» | | | | | |Karakuļina Margarita | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Kuzņecova Aleksandra | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Titova Olga | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Serdjukovs Vasilijs | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: rekl | |mā» SIA «Kviller» | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Voļikovs Eduards | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Šabaļina Tamāra | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Seminārs | |Arhitektu&dizaineru seminārs, SIA «Professional» | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Seminārs | |«Starptautiskā mēbeļu izstāde Milānā», SIA «Reaton» un «mc2» | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Seminārs | |«Dizains un intelektuālais īpašums» Latvijas dizaineru savienība | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Vieslekcija | |Amerikāņu mediju mākslinieka Michael Andrew Hentz vieslekcija u | |radošā darbnīca, Latvijas Mākslas akadēmija | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2011 | |Foto plenērs | |Plenērs ArtCamp 2011 | | | | | |Motrohina Jekaterina | |2011 | |Seminārs | |«Studentu pētījumi Latvijas dizainam un ekonomikai», Rīgas kultūras aģentūra | | | | | |Cāne Ieva | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Jonāne Līga | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Liepiņa Līva | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Līce Anita | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Rešetina Irita | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Majore Rūta | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Užule Liene | |2011 | |Seminārs | |«Materiālu apstrādes tehnoloģijas: reklāmā» SIA «Kviller» | | | | | |Tsareva Natalia | |2011 | | | |onkurss | |Riga Forum 2011 «Pilsēta un dizains» | | | | | |Čunkevičs Sergejs | |2011 | |Izstāde | |«Riga School 2011» Ķīpsalas izstāžu zālē | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Seminārs | |«Firmas stila struktūra», SU Dizaina katedra asoc. prof. Virginijus | |Šimoliūnas | | | | | |Rjabinkina Tatjana | |2011 | |Konkurss | |Maskavas mēra Lužkova stipendijas saņemšana | | | | | |Dubrovska Jeļena | |2011 | |Plenērs | |Gmina Lagow, Polija | | | | | |Vasiļjeva Nataļja | |2011 | |Plenērs | |Gmina | |agow, Polija | | | | | |Ozola Kristīne | |2011 | |Konference | |«No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu dizainam» | |LR Kultūras Ministrija | | | | | |Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno | |zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata | |periodā. | | | |Publikācijas | | | |J.Borgs. Raksts «The Tuomography of Tumo Manninen» grāmatā «Tuomo Manninen», | |Wir Wie, Ruhrfestspiele Recklinghausen, Deutschland, 174 –176, 2011, ISBN | |978–3–939753; | |J.Borgs. Raksts «100% Laganoffskaya» (par mākslinieka Leonarda Laganovska | |daiļradi un izstādi), žurnāls Studija, 2011. Nr. 3. (66) | |J.Borgs. Raksts «Ūdens monēta» reklāmas bukletā. Latvijas Banka, 2011, 08. | |J.Borgs. Raksts «Latvijas foto privātā dzīve» (recenzija par fotoizstādi | |Private izstāžu zālē Arsenāls), žurnāls Studija, 2011. Nr. 5 (68); | |J.Borgs. Raksts «Cik zobu sazobei?» (par dizaina izglītību Latvijas Mākslas | |akadēmijā un par dizaina problēmām Latvijā), Žurnāls Māksla Plus, 2011. Nr. 5| |J.Borgs. Raksts «ACHTUNG! WOLFSSCHANZE!» (par Hitlera mītni Rastenburgā), | |žurnāls Māksla Plus, 2011. Nr. 6 | |J.Borgs. Raksts «Eglītes monēta» reklāmas bukletā. Latvijas Banka, 2011, 09. | |J.Borgs. Raksts «Derētu nedaudz dabūt pa purnu?...» (recenzija par | |instalāciju mākslinieces Kristīnes Kursišas izstādi), žurnāls Studija, 2011. | |Nr. 6 | |J.Borgs. Raksts «Ceci n’est pas une pipe...» (recenzija par Armanda Zelča | |izstādi «Bēgšanas mēģinājums»), žurnāls Studija, 2011, Nr. 4 | |M.Kopeikins, Sagatavots informatīvais materiāls par BSA Dizaina skolu | |publikācijai žurnālā DizainaStudija novembra/decembra 2011 Issue No 22 of | |Dizaina Studija / «How to Cut the Future?» | |J.Borgs. Sv. Katrīnes baznīca Vecrīgā. Žurnāls Deko. | |J.Borgs. Profesionālā Nodevība. Par dizaineru darbošanos citās profesijās. | |Žurnāls Dizaina Studija. | |J.Borgs. Rīgas operas nams. Vēsture. Žurnāls Deko. | |J.Borgs. Vidzemes krēsla dizains. Žurnāls Deko. | |J.Borgs. Rotaļlietu un leļļu dizaina izstāde, vēsture. Žurnāls Māksla Plus. | |J.Borgs. Tēlniece Vera Muhina. Raksts sakarā ar filmu par mākslinieci. | |Žurnāls Māksla Plus. | |J.Borgs. Fotomāksliniece Linda Klētniece. Žurnāls Fotokvartāls. | |J.Borgs. Jāna Jaunsudrabiņa «Piemini Latviju!». Žurnāls Sestdiena. | |J.Borgs. Latvijas dizaina pionieris Jūlijs Madernieks. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Pieredze Zviedrijas slimnīcā. Ziemeļvalstu Biroja interneta žurnāls | |Ziemeļu stāsti. | |J.Borgs. Padomju aģitprops Latvijas 60. – 70. gadu kultūrā. Raksts grāmatā | |«Nenocenzētie». | |J.Borgs. Ābeces vēsture. Raksts Latvijas Bankas monētu reklāmas bukletā. | |J.Borgs. Latvijas monētu dizaina vēsture. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. «Baltars» porcelāns. Žurnāls SestDiena . | |J.Borgs. Lidostas «Spilve» arhitektūra. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Recenzija par Konstantina Raudives monogrāfiju. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Recenzija par mākslinieces Kursišas instalāciju izstādi. Žurnāls | |Studija. | |J.Borgs. Vecrīgas kanāla arhitektūra un kuģītis Darling. Žurnāls Deko. | |J.Borgs. Rīgas Ūdenstorņi. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Vecticībnieki Latvijā. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Padomju laika māksla Latvijā. Izstādes recenzija. Žurnāls Māksla | |Plus. | |J.Borgs. Masonu zīmes Rīgas arhitektūrā. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Vikingu mantra WOOWWE. Ziemeļvalstu Biroja interneta žurnāls Ziemeļu| |stāsti. | |J.Borgs. Tikšanās ar Zviedrijas karali Kārli XVI. Ziemeļvalstu Biroja | |interneta žurnāls Ziemeļu stāsti. | |J.Borgs. Recenzija par Helēnas Demakovas rakstu krājumu. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Recenzija par grāmatu NENOCENZĒTIE. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Rietumu feminisms. Ziemeļvalstu Biroja interneta žurnāls Ziemeļu | |stāsti. | |J.Borgs. Gleznotājs Auseklis Baušķenieks. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Recenzija par mākslinieka Aldo Krūzes instalāciju izstādi. Žurnāls | |Studija. | |J.Borgs. Recenzija par Lietuvas konceptualistu izstādi. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Raksts par fotogrāfu Vilni Vītoliņu. Grāmatai «Vilnis Vītoliņš». | |J.Borgs. Alternatīvais dizains. Kaspara Strazdņa pieredze. Raksts Žurnālam | |SestDiena. | |J.Borgs. Līgatnes Bunkurs. Žurnāls SestDiena. | |J.Borgs. Latviešu mākslinieku grupas 19.–20. gs. Žurnāls L'Officiel. | |J.Borgs. Recenzija par mākslinieka Kriša Salmaņa izstādi. Žurnāls Studija. | |J.Borgs. Doles nēģis. Ziemeļvalstu Biroja interneta žurnāls Ziemeļu stāsti. | |J.Borgs. Citi virzieni. Alternatīvā māksla XX gs. 60. – 80 . gadu Latvijā. | |Memuāri.Žurnāls Studija. | | | |Konferenču tēzes | | | |M.Kopeikins, «Professional competence of a specialist in design as the | |quality indicator in professional training», II Starptautiskā zinātniski | |praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības | |attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. Gada 21.–23. Janvārī, BSA, | |Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |I.Kopeikina, «Student internship. Labor market and market demand», II | |Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. | |Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |N.Dziedātāja, «Special conditions for professional training of designers», II| |Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. | |Gada 21.–23. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |J.Borgs. Krāsu mitoloģija dizainā. Starptautiska konference Harkovas | |univeristātē, Harkova, Ukraina, | |– 25. 04. 2011. | |M.Kopeikins, «Specialista profesionālā kompetence dizaina jomā un distanta kā| |studiju formas iespējas», II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference | |«Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas | |procesa ietvaros», 2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, | |Latvija | |I.Kopeikina, «Dizaina izglītība Latvijā», II Starptautiskā zinātniski | |praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības | |attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, | |Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |N.Dziedātāja, «Darba devēju loma dizaina izglītības pilnveidošanā», II | |Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. | |Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija | |J.Borgs Krāsu mitoloģija dizainā. Starptautiska konference Harkovas | |univeristātē, Harkova, Ukraina,– 25.04.2012. | |A.Ņikitins, BSA DS, asoc.prof., Abstraktas mākslas analīze un sintēze dizaina| |grafikas pasniegšanas metodikā BSА dizaina skolas 2. – 3. kursu studentiem, | |20.01.2012. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, | |L4_212.aud. II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu | |tendences un tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa | |ietvaros», 2012. Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija (A | |sekcijā) | |L.Bavrina, BSA DS, docente, Studiju kursa projektēšanas un realizācijas | |pieredze «Angļu valoda studiju un profesionāliem mērķiem» dizaina programmu | |studentiem mūsdienu augstākās izglītības kontekstā, 20.01.2012. Baltijas | |Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, L4_212.aud. II | |Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un | |tehnoloģijas dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», 2012. | |Gada 20.–21. Janvārī, BSA, Lomonosova 4, Rīgā, Latvija (A sekcijā) | | | | | | | |Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot | |to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. | | | |BSA DS no 2011. g. septembra divos virzienos (teorētiskais un praktiskais) | |darbojas 5 struktūrvienības (docetāju grupas) | | | |praktiskais vides, interjera vai to komponentu dizainā | |(interjera laboratorija) | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā R.Zvirbulis | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā A.Liskupa | |BSA profesors, mākslas maģ. J.Kārkliņš | |BSA doc., izgl. zin. maģ. ped, mg. art. I.Kopeikina | |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko | |BSA lektore, mg. arch. N.Dziedātāja | |RPI, LAS sert.arh., LDS sert.prakt.diz. | |BSA lektore, V.Birzaka | |LMA hum.zin.maģ. m.zin. un kult.teor. | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags | | | |praktiskais reklāmas dizainā | |• reklāmas objektu un izstāžu aprīkojumā dizainā | |• poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā | |• reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā | |• digitālās animācijas dizainā | |(reklāmas laboratorija) | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā R.Zvirbulis | |BSA doc., izgl. zin. maģ. ped, mg. art. I.Kopeikina | |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko | |BSA lektore, V.Birzaka | |LMA hum.zin.maģ. m.zin. un kult.teor. | |BSA lektore, mg.art. M.Liniņa | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags | |BSA asistents, maģ. dig.viz. A.Bogdalova | | | |praktiskais multimediju un web dizainā | |(multimediju un web dizaina laboratorija) | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins | |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko | |BSA lektore, mg.art. M.Liniņa | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags | |BSA asistents, maģ. dig.viz. A.Bogdalova | | | |praktiskais digitālā vizualizācijā un 3d modelēšanā | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā R.Zvirbulis | |BSA profesors, mākslas maģ. J.Kārkliņš | |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko | |BSA lektore, mg. arch. N.Dziedātāja | |RPI, LAS sert.arh., LDS sert.prakt.diz. | |BSA lektore, mg.art. M.Liniņa | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags | | | |teorētiskais vai | |teorētiski-praktiskais mākslas un dizaina teorijas un vēstures jautājumos | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā R.Zvirbulis | |BSA profesors, mākslas maģ. J.Kārkliņš | |BSA doc., izgl. zin. maģ. ped, mg. art. I.Kopeikina | |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko | |BSA lektore, mg. arch. N.Dziedātāja | |RPI, LAS sert.arh., LDS sert.prakt.diz. | |BSA lektore, V.Birzaka | |LMA hum.zin.maģ. m.zin. un kult.teor. | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags | |BSA asistents, maģ. dig.viz. A.Bogdalova | | | |BSA profesors, hum. zin. maģ. M.Kopeikins reklāma, interjers, web | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā R.Zvirbulis reklāma, interjers, web | |BSA doc., hum. zin. maģ. mākslā A.Liskupa reklāma, interjers, web | |BSA profesors, mākslas maģ. J.Kārkliņš interjers | |BSA doc., izgl. zin. maģ. ped, mg. art. I.Kopeikina reklāma, interjers, web| |BSA doc., dr. ing. J.Timoščenko interjers, web | |BSA lektore, mg. arch. N.Dziedātāja interjers | |RPI, LAS sert.arh., LDS sert.prakt.diz. | |BSA lektore, V.Birzaka reklāma, interjers, web | |LMA hum.zin.maģ. m.zin. un kult.teor. | |BSA lektore, mg.art. M.Liniņa reklāma, web | |BSA asistents, mg. art, mg. arch. G.Vanags reklāma, interjers | |BSA asistents, maģ. dig.viz. A.Bogdalova reklāma, web | | | | | |Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, | |norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu | |īstenošanā. | | | |BSA DS datorcentrs | | | |Tabula 46 | |vārds, uzvārds | |amats | |kabinets | | | | | | | | | | | |Aleksejs Andaševs | |vaditājs | |L4_408 | | | |Viktors Andaševs | |intranet (iekšējas datorsistēmas) administrators (Windows/PC) | |L4_131 | | | |Maksims Kopeikins | |intranet (iekšējas datorsistēmas) administrators (MacOSX Apple Macintosh) | |L4_213 | | | |Aleksejs Voroncovs | |interanet vietnes administrators (Windows/PC) | |L4_408 | | | | | | | |16. Informācija par ārējiem sakariem: | |16.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām | | | |Uz laiku BSA DS darbā iesaistītie mācībspēki no citām organizācijām Latvijā | |un ārzemēs (izņemot BSA DS) piedalās BSA DS metodiskajā un zinātniskajā darbā| |(t.sk. vasaras skolas) | |Vieslektori un mācībspēki no citām organizācijām un dizaina aģentūram tiek | |aicināti priekšsēdētāja amatā kvalifikācijas komisijās kvalifikācijas, | |bakalaura un maģistra darbu aistavēšanās. | |Kvalifikācijas eksāmenu digitālas vizualizācijas programmā izvērtē komisija | |no citu augstskolu līdzīga virziena studiju programmu vadītājiem, darba | |dēvēju pārstāvjiem un praktizējošiem dizaineriem. | |Aizstavēšanas piedalas komisija no 5 locekļiem ieskaitot programmas | |direktoru. | | | |Tabula 47 | |Nr. | |Valsts pārbaudījuma un kvalifikācijas darbu komisijas sastāvā piedalījās | |2006.–2011. māc. gadā | | | | | |Latvija dizaineru savienības priekšsēdētāja, LDS koordinatore interjera un | |vides dizaina jautājumos, biroja «Dizains videi» direktore, Mg. Art. | |Anita Grase | | | | | |Baltkrievijas Valsts Mākslas akademijas Dizaina un dekoratīvās mākslas | |fakultātes dekāne, Mākslas zīnātņu kandidāte, docente | |Kristina Strikleva | | | | | |LDS valdes locekle un LDS koordinatore modes un grafiskā dizaina jautājumos | |LDS sertificēta praktizējošā dizainere grafiskā | |izaina jomā LMA mākslas maģ. | |Ingūna Lauce | | | | | |Latvijas Dizaineru Savienības valdes locekļis Dizaina biroja «DIZAINSVIDEI» | |izpilddirektors LDS sertificētais praktizējošais dizainers interjera un | |mēbeļu jomā Mg. Art. | |Adrijs Broks | | | | | |Latvija dizaineru savienības valdes locekle, koordinatore dizaina izglītības | |jautājumos, biroja «SPATIUM» valdes priekšsēdētāja, LAS sertificēta | |arhitekte, Mg. Arch. | |Nellija Dziedātāja | | | | | |LAS biedrs, Arhitektūras birojs «FORMA«SIA Valdes loceklis, Mg. Arch. | |Māris Kārkliņš | | | | | |Latvijas Dizaineru Savienības valdes locekle LDS sertificēta praktizējošā | |dizainere interjera un mēbeļu jomā LMA hum. zin. maģ. mākslā, Mg. Art. | |Vīva Ieviņa | | | | | |SIA «DI STUDIJA» direktore, LDS sertificēta praktizējošā dizainere interjera | |un mēbeļu jomā | |Gaļina Mizgireva | | | | | |SIA «Sa – Ša GROUP», direktors, IU «Zīmogu Sēta», direktors, AS «Tramvaju | |uzņēmums», padomes loceklis Biedrība, intelektuālo spēļu klubs «Erudīts», | |prezidents, SIA Investīciju fonds «Latgola», valdes loceklis, Daugavpils | |pilsētas dome, mazā un vidējā biznesa atbalsta komisijas priekšsēdētājs | |Aleksandrs Barbakadze | | | | | |SIA APGĀDS MANTOJUMS direktors un valdes priekšsēdētājs | |Māris Deģis | | | | | |BSA DS ārpūs Erasmus programmas tika iesaistīti ārvalstu mācībspēki: | |Tabula 48 | |Docētājs | | | |alsts | |Iestādes nosaukums | | | |C.Martus | |ASV | |Apple Inc. | | | |T.Klinger | |UK | |University of East London, TLMH | | | |P.Erhart | |UK | |Apple EMEIA Pro Education Development Manager | | | |A.Borstlap | |Niderlande | |Willem de Koonig Academy, Hogeschool Rotterdam | | | |J.Jonusas | |Lietuva | |Apple Pro E | |ucation Development Manager, Apple VAD Baltics | | | |J.Stefen | |UK | |Lutonas Universitātes dizaina programmu vadītājs | | | |G.Šiukščius | |Lietuva | |Šauļu Universitātes dizaina katedras vadītājs | | | |G.Grigaliunaite | |Lietuva | |Šauļu Universitātes dizaina katedras docente | | | |S.Šenkman | |ASV | |Oregonas universitātē, humanitārā centra direktors | | | |O.Ribka | |Krievija | |Maskava, Darba un sociālu attiecību akadēmija | | | |P.Krupnikovs | |Vācija | |Minhenes Valsts Universitāte | | | |J.Rostovksis | |Polija | |Lodzas Universitāt | | | |O.Blokhs | |Krievija | |Maskavas Valsts Kultūras un mākslas universitāte, | | | |S.Raflins | |ASV | |«Amerikas balss» komentētājs, «Oskars» kom. loceklis | | | |M.Kerners | |Vācija | |Berlīnes atklātā universitāte | | | |M.Rogatchi | |Somija | |Starptautiskā mākslinieku fonda AAC izpilddirektors | | | |M.Mekls | |Islande | |Akureiri universitāte | | | | | |Kopīga vieslektoru iesaistīšana BSA DS studiju programmu realizācijā 2011./ | |2012: | |Tabula 49 | |Docētājs | |valsts | |Iestādes nosaukums | | | |Joana Rego | |Portugal | |ESAD | | | |Marta Varzim | |Portugal | |ESAD | | | |Katrin Laanoja | |Igaunija | |Tallinn University Earoakadeemia | | | |Urve Krukov | |Igaunija | |Tallin | |University Earoakadeemia | | | |J.Vecrumba | |Latvija | |ADD Projekts | | | |C.Martus | |ASV | |Apple Inc. | | | |T.Klinger | |UK | |University of East London, TLMH | | | |O.Šehereva | |Igaunija | |Tallinn University Earoakadeemia | | | |I.Lauce | |Latvija | |Latvijas Dizaineru savienība | | | |P.Erhart | |UK | |Apple EMEIA | |ro Education Development Manager | | | |A.Borstlap | |Niderlande | |Willem de Koonig Academy, Hogeschool Rotterdam | | | |J.Jonusas | |Lietuva | |Apple Pro Education Development Manager, Apple VAD Baltics | | | |M.C.Pervoliotis | |Grieķija | |TEI/Athens | | | |R.Palubaityte | |Lietuva | |Šauļu Universitātes dizaina | |katedras docente | | | |J.Stefen | |UK | |Lutonas Universitātes dizaina programmu vadītājs | | | |G.Šiukščius | |Lietuva | |Šauļu Universitātes dizaina katedras vadītājs | | | |G.Grigaliunaite | |Lietuva | |Šauļu Universitātes dizaina katedras docente | | | |S.Šenkman | |ASV | |Oregonas universitātē, humanitārā centra direktors | | | |O.Ribka | |Krievija | |Maskava, Darba un sociālu attiecību akadēmija | | | |P.Krupnikovs | |Vācija | |Minhenes Valsts Universitāte | | | |J.Rostovksis | |Polija | |Lodzas Universitāt | | | |O.Blokhs | |Krievija | |Maskavas Valsts Kultūras un mākslas universitāte, | | | |S.Raflins | |ASV | |«Amerikas balss» komentētājs, «Oskars» kom. loceklis | | | |M.Kerners | |Vācija | |Berlīnes atklātā universitāte | | | |M.Rogatchi | |Somija | |Starptautiskā mākslinieku fonda AAC izpilddirektors | | | |M.Mekls | |Islande | |Akureiri universitāte | | | | | |plāns uz 2012./2013.: | |Tabula 50 | |Docētājs | |valsts | |Iestādes nosaukums | | | |Tom Bieling | |Vācija | |Berlīnes Tehniskā universitāte, design–research–lab | | | |Jevgeni Hristoforov | |Igaunija | |Tallinn University Earoakadeemia | | | |Andra Ulme | |Latvija | |Rīgas Tehniskā universitāte, MLĶF, TTDI | | | |Stella Justine Kasperevičene | |Lietuva | |Kaunas Kolēdža | | | |T.Ahmatova | |Francija | |Apple France Pro Education Development Manager | | | |Klinger Tony | |UK | |University of East London, TLMH | | | |Lauce Ingūna | |Latvija | |Latvijas Dizaineru savienība | | | |Borstlap Ad | |Niderlande | |Willem de Koonig Academy, Hoge | |chool Rotterdam | | | |Placēna Maija | |Latvija | |Latvijas Iepakojuma asociācija | | | |Avotiņa Austra | |Latvija | |Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | | | |Normunds Barbāns | |Latvija | |BCCS, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | | | |Fedoseev Vladislav | |Krievija | |St.Peterburgas Mākslas Akadēmija | | | |Gorkina Galina | |Krievija | |St.Peterburgas Tehnoloģijas un Dizaina Universitāte | | | |Vecrumba Jānis | |Latvija | |ADD Projekts | | | |Markss Ardis | |Latvija | |E–FORM grupa | | | |Dzilna Agris | |Latvija | |Latvijas Dizaineru savienība | | | |Platpīrs Gunārs | |Latvija | |Latvijas Dizaineru savienība | | | |Martus Craig | |ASV | |Apple Inc. | | | |Klinger Tony | |UK | |University of East London, TLMH | | | |Šehereva Olga | |Igaunija | |Tallinn University Earoakadeemia | | | |Erhart Phil | |UK | |Apple EMEIA Pro Education Development Manager | | | |Artis Butāns | |Latvija | |10mters dizaina grupa | | | | | | | |16.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno| |līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas | | | |Tiek īstenoti un ir plānoti studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes, kā| |arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku piesaistes projekti. | | | |2011./2012. ak. g. Erasmus mobilitātes programmas ietvaros notika docētāju | |braucieni Igaunijā, Polijā, Lietuvā, Portugalē. | |Uzņemti lektori no Lietuvas, Igaunījas, Portugāles, Polijas un Slovākijas. | |Ir ieplanots uzņemt apmaiņas programmas dalībniekus (studentus): | |no Turcijas – 2, no Polijas – 9, no Lietuvas – 1. | |Sadarbībā ar ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju | |virzienus un līdzīgas studiju programmas līgumu par Erasmus mobilitāti | |kopskaits 2011./2012. ak. g. ir 12, citu līgumu par mobilitāti kopskaits ir | |25, citu sadarbības līgumu skaits ieskaitot prakses vietu līgumus dizaina | |virzienā ir vairāk kā 350. | |BSA DS dizaina studiju virziena ietvaros arī ārpūs Erasmus mobilitātes | |programmas aktīvi tiek iesaistīti ārvalstu mācībspēki. | |Ārpūs Erasmus mobilitātes programmas 4 BSA DS studenti turpina studijas | |magistrantūrā Nīderlandos, Spanijā, Zviedrijā un Italijā. | |Notiek pārrunas un nodomu līgumu sagatavošana par sadarbību ar Raffles Design| |Institute Mumbai (Indija). | | | |Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti satura ziņa atšķiras no citu | |dizaina studiju programmu mērķiem un studiju rezultātiem BSA un reģionā. | |Toties vieslektori un mācībspēki no citām valstīm, organizācijām un dizaina | |aģentūram tiek aicināti priekšsēdētāja amatā kvalifikācijas komisijās | |kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu aistavēšanās. | |Diplomdarbu un kvalifikācijas eksāmenu dizainā un digitālas vizualizācijas | |programmā izvērtē komisija no citu augstskolu un citu valsts līdzīga virziena| |studiju programmu vadītājiem, darba dēvēju pārstāvjiem un praktizējošiem | |dizaineriem. | |Saikne ar ārzemju dizaina studiju virziena programmam BSA DS mērķu un | |uzdevumu izpildes kontekstā tiek realizēta, studiju programmas docētājiem | |iesaistoties projektos un līgumdarbos, kas saistīti ar dažādu ārvalsts, LR un| |pašvaldības iestāžu programmu, stratēģiju un rīcības plānu izstrādāšanu un | |vietējo pašvaldību dizaina jautājumu un problēmu risināšanu. | |Sadarbības formas ietver gan neformālos kontaktus, gan sadarbību projektu un | |līgumdarbu sagatavošanā un izpildē, gan arī iesaistot puses studiju | |programmas satura izvērtēšanā un ieteikumu izstrādāšanā studiju kursu | |uzlabošanai. Pārrunās un diskusijās tiek skarti arī studiju programmu satura | |un kvalitātes jautājumi, kas saistīti ar absolventiem izvirzāmajām prasībām | |un nodarbinātības veicināšanu. | | | |2011. gada oktobrī tika veiktas Latvijas un ārzēmju dizaina virzienā studiju | |programmu, darba devēju un profesionālo prakšu vadītāju aptaujas, ar mērķi | |noskaidrotu, kā ekonomiskā krīze varētu ietekmēt studiju programmu absolventu| |iespējas atrast darbu specialitātē. Tika konstatēts, ka faktiski nemazinās | |darba apjoms digitālas vizualizācijas virtuālajā vidē, reklāmas un web | |dizaina jomā. Savukārt poligrāfiskajā dizainā kaut arī ir vērojama neliela | |darba apjoma samazināšanās, tomēr krīzes pazīmes nozarē nav saskatāmas. Ja | |arī nedaudz samazinās ekskluzīvo pasūtījumu apjoms, lielākā daļa drukas darbu| |ir sabiedrības dzīves ikdienas sastāvdaļa, bez kuriem iztikt nevar: joprojām | |tiek maketēti preses izdevumi, drukātas afišas, izstrādāts iepakojuma | |dizains, u.t.t. Izmaiņas, kas vērojamas darba tirgū dizaina jomā, faktiski | |nāk par labu potenciālajiem studiju programmas absolventiem: uzņēmumos ir | |daudz darbinieku, kuri nav ieguvuši vajadzīgo izglītību, bet konkurences | |saasināšanās liek darba devējiem dot priekšroku darbiniekiem ar labāku | |izglītību, augstāku un plašāku kvalifikāciju. Savukārt mazāk kvalificēti | |darbinieki spiesti sākt domāt par savu izglītošanos, tādējādi papildinot | |mākslas programmas studētgribētāju rindas. | |Tāpēc paredzams, ka tuvāko divu gadu laikā darba iespēju būs mazāk, tomēr arī| |absolventu skaits šajā periodā būs neliels. Biznesa videi kļūstot rosīgākai, | |pieaugs arī vajadzība pēc interjera dizaineru pakalpojumiem, tāpēc darba | |devēji lēš, ka ap 2011./12. gadu pieprasījums pēc šīs sfēras speciālistiem | |atkal augs. | |BSA DS mērķi ir stingri reglamentēti un precīzi definē tirgus nišu, kas | |nepārklājas ar akadēmisko programmu virzienā Mākslā studiju programmu | |mērķiem. Rezultātā gala projekts tiek realizēts augstā kvalitātē. BSA DS | |absolvents iegūst universālas iemaņas, spēj radīt kvalitatīvu produktu | |dažādās digitālajās tehnoloģijās. Papildus iegūtās zināšanas humanitārajās un| |mākslas nozarēs sniedz iespēju konkurēt Eiropas darba tirgū, pilnvērtīgi | |iekļauties sabiedrībā un turpināt studijas ārzemēs. | |Galvenā BSA DS atšķirība: precīza orientācija uz Eiropas tirgus prasībam | |digitālās vizualizācijas jomā; tadējādi absolvents ir sagatavots Eiropas | |tirgus prasībam un ir konkurētspējīgs gan Baltijas tirgū, gan Eiropas tirgu. | |Absolventiem ir iespējas veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai | |atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Ieinteresētās grupas (absolventi, darba | |devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā. | | | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas nodarbināti dizaina jomā ES valstīs: | |Natalija Tarasova (Grieķijā), Inna Adameņa (Grieķijā), Violeta Stepaņuka | |(Norvēģijā, reklāmas aģentūras «NEW step» dizaina studija dibinātāja un | |īpašniece), Juliāns Katkovskis (Portugālijā), Arnolds Soms (Portugālijā), | |Zāne Liepa (Portugālijā). | | | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas studē maģistrantūra ES valstīs: | |Kristīne Skujiņa–Mējiņa (Nīderlande), Edgars Atslēns (Nīderlande), Apena | |Marina (Anglijā). | | | |2011./2012. māc. gadā absolventi, kas dibinājuši savu uzņēmumu kas veiksmīgi | |darbojas Latvijas tirgū un ES valstīs: | |Gints Gūtmanis, Juta Kozlova, Mārtiņš Kleinbergs, Artūrs Plūksna, Aleksejs | |Bocoks, Marija Levicka, Sergejs Čunkevičs, Miķelis Pūpols, Aleksējs | |Ksenofontovs, Tamāra Šabaļina, Antoņina Bogdalova. | | | |Vairāki BSA DS absolventi 2011.– 2012. g. ir Latvijā populāri un pazīstami | |plašai publikai dizaina jomā, stradā dizaineru amatos starptautiskajos un | |kopuzņēmumos, dibinājuši uzņēmumus dizaina jomā: Aļona Bauska, Žanete Auziņa,| |Jānis Liepiņš, Dubecka Agnese, Kļimins Vladimirs, Seļivanova Jeļena, Mukāne | |Sanita, Gridasova Valērija, Černišova Ieva, Karkašina Zinaida, Miķelsone | |Agnese, Strode Gunta, Moisejeva Margarita, Sirotinska Olga, Štefaņuka | |Nataļja, Ivanovs Dmitrijs, Platonova Irina, Kārkliņš Pēteris, Krauze Kaspars,| |Tsareva Natalia, Smuļko Kristīne, Bērziņš Gints, Tarans Maksims, Putjatina | |Irina, Šilins Jevgēnijs, Maļinovska Sņežana, Karevs Andrejs, Djomins Deniss, | |Brede Olga, Maslo Jekaterina, Saidmuradova Diyora, Rozentāle Jeļena, Rauda | |Zane, Pupore Simona, Roze Madara, Jeršova Regīna, Puriņa Agnese u.c. | | | |Salīdzinājums: | |ir veikts akreditāciju rezultātu salīdzinājums ar citu AII studiju virziena | |“MĀKSLA” akreditācijas rezultātiem par iepriekšējo 6 gadu attīstības posmu | |(spēkā esošie akreditācijas rezultāti): | |(BSA DS metod. padome 08.06.2012., prot. Nr.6) | | | |Studiju programmas vērtēšanas kritēriji no programmu akreditācijas komisijas | |ziņojumiem avots: | |http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6391 BSADatordizainsPBSP_11.doc | |http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6390 BSADizainsPMSPKZ11.doc | |http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5803 LMaAMakslaBMDKZ07.doc | |http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5865 LUMakslaB09KZ.doc | |http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5607 EKAInterDiz09KZ.doc | | | |BSA DS profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma | |Datordizains (Digitālas vizualizācijas dizains) | |LMA humanitāro zinātņu bakalaura studiju programmu Māksla, | |humanitāro zinātņu maģistra studiju programmu Māksla | |LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Māksla | |EKA profesionālā bakalaura studiju programma Interjera dizains | |(6 galvenie kvalitātes aspekti un 14 jautājumi) | |Novērtēšanas skala: 4 (ļoti labi), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 | |(neapmierinoši). | |Eksperti: | |professor Tom Cassidy, Chair of Design Director of Research 
MA Design | |Programme Leader, ATI MSc MBA PhD, University of Leeds | |Professor Arvydas Virgilijus Matulionis, Lithuania, Kaunas University of | |Technology, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology | |profesors Andrejs Legzdiņš (Stokholma) | |profesors Jānis Siliņš (LKA) | |asoc.prof. Ivars Bērziņš (LKA) | |asociētais profesors Jānis Murovskis (LMA) | | | |Tabula 51 | | | |I Mērķi un uzdevumi. | |1. Studiju programmas mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un | |pārbaudāmība. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |4 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |II Studiju saturs un organizācija. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Inter | |era dizains | |2 | | | | | |2. Atbilstība Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartiem, citiem| |normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |3. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un | |Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot | |salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju programmām. | |Novērtējums: | |BSA DS | |DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA In | |erjera dizains | |2 | | | | | |III Mācīšana un zināšanu novērtēšana. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |bakalaura programmā – 2 | |maģistra un doktora programmās – 3 | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |3 | | | | | |5. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts,| |problēmu risināšana, datoru, multimēdiju un interneta izmantošana. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |4 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |3 | | | | | |6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un | |studēšanas motivācijas paaugstināšana. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |4 | | | |LMA Māksla | |bakalaura programmā – 2 | |maģistra un doktora programmās – 3 | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA | |Interjera | |izains | |3 | | | | | |7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un | |izmantošana studiju procesa pilnveidošanai. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |4 | | | |LMA Māksla | |bakalaura programmā – 2 | |maģistra un doktora programmās | |3 | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |3 | | | | | |IV Studiju nodrošinājums un vadība. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |2 | | | |LU Māksla | |2 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |8. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri | |noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu | |savstarpējās attiecības. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |2 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |9. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, | |starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar | |citām augstskolām. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |3 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |2 | | | |EKA I | |terjera dizains | |2 | | | | | |10. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais | |nodrošinājums. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |2 | | | |LU Māksla | |2 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. | |11. Akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības | |(radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un | |saistība ar studiju programmas saturu. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAI | |S (Ba) | |3 | | | | | |SA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |12. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības | |iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes | |pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |3 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |2 | | | |EKA Interjera dizains | |2 | | | | | |13. Absolventu veiksmīga iekārtošanās darbā apgūtajā specialitātē. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |4 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |- | | | | | |14. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju | |programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. | |Novērtējums: | |BSA DS DATORDIZAINS (Ba) | |3 | | | |BSA DS DIZAINS (Ma) | |3 | | | |LMA Māksla | |3 | | | |LU Māksla | |3 | | | |EKA Interjera dizains | |3 | | | | | | | |16.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu | |ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti: | | | |Tiek īstenoti vai ir plānoti studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes, | |kā arī ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku piesaistes projekti. | |2011./2012. ak. g. notika docētāju braucieni Igaunijā, Polijā, Lietuvā, | |Portugalē. | |Uzņemti lektori no Polijas un Slovākijas. | |4 studenti turpina studijas magistrantūrā Nīderlandos, Spanijā, Zviedrijā un | |Italijā. | |Ir ieplanots uzņemt apmaiņas programmas dalībniekus (studentus): | |no Turcijas – 2, no Polijas – 9, no Lietuvas – 1. | |BSA studentu dalība mobilitātes ERASMUS programmā 2011./2012. studiju gadā | | | |prakse | |Tabula 52 | |Nr. | |Uzvārds, Vārds | |Valsts | |Uzņēmēja institūcija | |Programma | |Prakses periods (mēn.) | |Prakses datumi | | | |32 | |Timofejevs Jevgenijs | |Portugāle | |Aroundfocus | |Datordizains | |3 | |01.07.– 30.09.2012 | | | |35 | |Dubrovska Jeļena | |Portugāle | |ORTIK | |Maģ. Dizains | |3 | |01.07.– 30.09.2012 | | | | | |studijas | |Tabula 53 | |Nr. | |Uzvārds, Vārds | |Valsts | |Universitāte | |Programma | |Studiju periods (mēneš.) | |Studiju datumi | | | |59 | |Černišova Viktorija | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |27.08.–31.12.2011. | | | |58 | |Gailīte Inga | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |27.08.–31.12.2011. | | | |52 | |Mjateža Jūlija | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |27.08.–31.12.2011. | | | |79 | |Prokopenko Viktorija | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |23.09.11–03.02.12 | | | |78 | |Traskovska Margarita | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |23.09.11–03.02.12 | | | |77 | |Timofejevs Jevgenijs | |Portugāle | |ESAD University | |Datordizains | |4 | |23.09.11–15.06.12 | | | |76 | |Hohlovs Jegors | |Portugāle | |ESAD Univer | |ity | |Datordizains | |4 | |23.09.11–03.02.12 | | | |69 | |Jeļena Dubrovska | |Portugāle | |Universidade Lusofona | |Maģ. Dizains | |4 | |20.02.12 – 15.06.12 | | | |63 | |Maksims Kopeikins | |Zviedrija | |Jonkoping University | |Datordizains | |4.75 | |16.0112 – 08.06.12 | | | | | |16.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa| |studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. | |Ārzemju studenti, kuri studēja BSA pēc mobilitātes ERASMUS programmas | |2011./2012. studiju gadā | |Tabula 54 | |Nr. | |Uzvārds, Vārds | |Valsts | |No Universitātes | |Programma | |Studiju sākums–beigas | | | |1. | |Lina Blume | |Lietuva | |Siauliai University | | | |Dizains | |09.2011. – 01.2012. | | | | | |Tabula 55 | |Nr. | |Uzvārds, Vārds | |Valsts | |No Universitātes | |Programma | |Studiju sākums–beigas | | | |1. | |Filipe Pinho | |Portugāle | |ESAD | |Dizains | |09.2011. – 01.2012. | | | |2. | |Joao Andrade | |Portugāle | |ESAD | |Dizain | | | |09.2011. – 01.2012. | | | | | |Akadēmiskā/administratīvā BSA personāla dalība mobilitātes ERASMUS programmā | |2011./2012. studiju gadā | |Tabula 56 | | | |№. | | | |Vārds, uzvārds | | | |Programma | | | |Periods | | | |Univ./valsts | |Akad./ admin. | | | |1. | |Emma Arhangeļskaja | |Dizains | |25.09.2011.– | |29.09.2011. | |Uniwersytet Rzeszowski/ | |Polija | |Admin. | | | | | |Tabula 57 | | | |№. | | | |Vārds, uzvārds | | | |Programma | | | |Periods | | | |Univ./valsts | |Akad./ admin. | | | |1. | |Bavrina Ludmila | |Dizains | |17.09.2011.–22.09.2011. | |Siauliai University/ Lietuva | |Akad. | | | |2. | |Kopeikina Irina | |Dizains | |17.09.2011.–22.09.2011. | |Siauliai University/ Lietuva | |Akad. | | | |3. | |Emma Arhangeļskaja | |Dizains | |06.10.2011.– | |10.10.2011. | |Uniwersytet Rzeszowski/ | |Polija | |Akad. | | | |4. | |Solvita Zariņa | |Dizains | |22.03.2012–29.03.2012 | |ESAD/Portugāle | |Akad. | | | |5. | |Borisovs Boriss | |Dizains | |17.05.2012.– 22.05.2012. | |Tallinn College of Business Administration/ Igaunija | |Akad. | | | |6. | |Tamila Nosova | |Dizains | |09.06.2012.– | |13.06.2012 | |WSAS/ | |Polija | |Akad. | | | | | |Tabula 58 | | | |№. | | | |Vārds, uzvārds | | | |Programma | | | |Periods | | | |Univ./valsts | |Akad./ admin. | | | |1. | |Kopeikins Mihails | |Dizains | |20.09.2012.–26.09.2012. | |Kauno Kolegija/ Lietuva | |Akad. | | | |2. | |Kārkliņš Jānis | |Dizains | |22.09.2012.–28.09.2012. | |University Euroacademy (Eesti, Тallinn) | |Akad. | | | | | | | | | |Ārzemju akadēmiskais/administratīvais personāls, kurš pēc mobilitātes ERASMUS| |programmas viesojās/lasīja lekcijas BSA 2011./2012. studiju gadā | | | |Tabula 59 | | | |№. | | | |Vārds, uzvārds | | | |Programma | | | |Datums | | | |Univ./valsts | | | |Akad./ admin. | | | |1. | |Margaret C. Pervoliotis | |Graphic and Applied Arts | |12.05.2012.–16.05.2012. | |TEI/Athens | |Akad. | | | |2 | | | |Rūta Palubaityte | |Arts | |18.06.2012.–23.06.2012. | |Siauliai University/Lithuania | |Admin. | | | | | |Ārzemju akadēmiskais/administratīvais personāls, kurš pēc mobilitātes ERASMUS| |programmas viesojās/lasīja lekcijas BSA 2011./2012. studiju gadā | | | |Tabula 60 | | | |№. | | | |Vārds, uzvārds | | | |Programma | | | |Datums | | | |Univ./valsts | | | |Akad./ admin. | | | |4. | |Šimoliūnas Virginijus | |Design | |25.10.2011.–30.10.2011. | |Siauliai University/ Lithuania | |Akad. | | | | | |Tabula 61 | |Lecturer | |Country | |Name of the higher education establishment | | | |Joana Rego | |Portugal | |ESAD | | | |Marta Varzim | |Portugal | |ESAD | | | |Katrin Laanoja | |Estonia | |Tallinn University Euroakadeemia | | | |Urve Krukov | |Estonia | |Tallinn University Euroakadeemia | | | |Jevgeni Hristoforov | |Estonia | |Tallinn University Euroakadeemia | | | | | |16. Informācija par ārējiem sakariem: | |sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno | |līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas; | | | |Līgumu par mobilitāti skaits
 | |Tabula 62 | | | | | |Higher education establishment | | | | | | | | | |Universidad Antonio de Nebrija (Madrid, Spain), www.nebrija.es | |Design | | | | | |UNIWERSYTET RZESZOWSKI (Rzeszów, Poland), www.univ.rzeszow.pl | |Design | | | | | |Siauliai University (Siauliai, Lithuania), www.su.lt | |Design | | | | | |MERSIN UNIVERSITESI, (Mersin, Turkey), www.mersin.edu.tr | |Design | | | | | |TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (T.E.I.) OF ATHENS, (Athens, Greece), | |www.teiath.gr | |Design | | | | | | | |SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION, JONKOPING UNIVERSITY; (Jonkoping, | |Switzerland) www.hj.se | |Design | | | | | |EGE UNIVERSITY (Bornova, Izmir, Turkey), www.ege.edu.tr | |Design | | | | | |INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (Guarda, Portugal) | |http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp | |Design | | | | | |ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN (Senhora da Hora, Portugal), | |www.esad.pt | |Design | | | | | |Institute of the Humanities and Economic Sciences (Lodz, Poland); | |Design | | | | | |EuroAcademy University, Department of Design | |Design | | | | | |Kaunas College Art Faculty, Chair of Design (Lithuania, Kaunas) | |Design | | | | | |Tabula 63 | | | | | |Augstskola | | | | | | | | | |UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Alicante, Spānija), www.ua.es | |PR | | | | | |UNIWERSYTET RZESZOWSKI (Rzeszów, Polija), www.univ.rzeszow.pl | |Dizains | | | | | |Siauliai University (Siauliai, Lietuva), www.su.lt | |Dizains | | | | | |MERSIN UNIVERSITESI, (Mersin, Turcija), www.mersin.edu.tr | |Business Studies | |Dizains | |Filoloģija, | |Lingvistika | |Tulkošana | | | | | |TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (T.E.I.) OF ATHENS, (Athens, Greķija), | |www.teiath.gr | |Dizains | | | | | | | |SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION, JONKOPING UNIVERSITY; (Jonkoping, | |Šveice) www.hj.se | |Sociālās zinātnes | |Dizains | |Filoloģija, | |Lingvistika | |Tulkošana | | | | | |EGE UNIVERSITY (Bornova, Izmir, Turcija), www.ege.edu.tr | |Sociālās zinātnes | |Dizains | |Saskarsmes zinātnes | | | | | |INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (Guarda, Portugal) | |http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp | |Business Studies | |Dizains | |Sociālās zinātnes | | | | | |ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN (Senhora da Hora, Portugal), | |www.esad.pt | |Diz | |ins | | | | | |Utrehtas Mākslas augstskolu (Holande) | |http://onderneem.hku.nl/clk/show/id=739213 | |Dizains | | | | | |Roterdamas Mākslas Akadēmiju (Holande) http://www.wdka.nl | |Dizains | | | | | |Amsterdamas vizuālās mākslas un dizaina akadēmiju «AKI» (Holande) | |http://www.hva.nl | |Dizain | | | | | | | |University of Bedfordshire (Lielbritānija) http://www.beds.ac.uk/departments | |Dizains | | | | | |Daugavpils Universitāti (Daugavpils, Latvija), www.dau.lv | |Dizains | | | | | |Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola (Rīga, Latvija) www.sppa.lv | |Dizains | | | | | |Humanitāro un ekonomisko zinātņu augstskolu (Lodzja, Polija) | |Dizains | | | | | |Valsts Sankt–Pēterburgas arodbiedrību universitāti (Krievija) | |Dizains | | | | | |Sankt–Pēterburgas Rēriha mākslas profesionālo skolu (Krievija) | |Dizains | | | | | |Sankt–Pēterburgas Baltijas starptautiskās sadarbības un svešvalodu institūta | |vides dizaina fakultāti (Krievija) | |Dizains | | | | | |Krimas Valsts Humanitāro institūtu, dizaina fakultāte, (Ukraina) | |Dizains | | | | | |Sankt–Pēterburgas lietiškās mākslas augstskolu (Muhinas augstskola), dizaina | |fakultāte, (Krievija) | |Dizains | | | | | |Sankt–Pēterburgas Tehnoloģiju un Dizaina Valsts Universitāti, кeklāmas | |dizaina katedra, (Krievija) | |Dizains | | | | | |Universitātes EuroAkadēmija Dizaina fakultāte | |Dizains | | | | | |Kaunas Kolēdža mākslu fakultāte, dizaina katedra (Lietuva, Kauņa) | |Dizains | | | | | |Dienvidu federāla universitāte, arhitektūras un mākslu Institūts, mākslu | |fakultāte, (Krievija) | |Dizains | | | | | |16. Informācija par ārējiem sakariem: | |ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa | |studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. | | | |BSA DS DD (4 / 4,5 gadi) ārpūs Erasmus programmas studē ārvalstu studenti: | |Tabula 64 | |Studējošie ārvalstu studenti | |08/09 kopā | |19 | |09/10 kopā | |24 | |10/11 kopā | |21 | |11/12 kopā | |27 | | | | | |Baltkrievija | |3 | |Baltkrievija | |2 | |Baltkrievija | |3 | |Baltkrievija | |5 | | | | | |Gruzija | |3 | |Gruzija | |2 | |Gruzija | |1 | |Kazahstāna | |1 | | | | | |Kazahstāna | |1 | |Kazahstāna | |1 | |Kazahstāna | |1 | |Krievija | |10 | | | | | |Krievija | |3 | |Krievija | |8 | |Krievija | |7 | |Lietuva | |5 | | | | | |Lietuva | |6 | |Lietuva | |4 | |Lietuva | |4 | |Moldāvija | |1 | | | | | |Uzbekistāna | |3 | |Ukraina | |3 | |Ukraina | |2 | |Ukraina | |2 | | | | | | | | | |Uzbekistāna | |4 | |Uzbekistāna | |3 | |Uzbekistāna | |3 | | | | | |BSA DS Dma (1,5 / 3 gadi) ārpūs Erasmus programmas studē ārvalstu studenti: | |Tabula 65 | |Studējošie ārvalstu studenti | |  | |08/09 kopā | |  | |1 | |09/10 kopā | |  | |2 | |10/11 kopā | |  | |1 | |11/12 kopā | | 3 | |4 | | | | | | | |Krievija | |  | |1 | |Krievija | |  | |2 | |Krievija | |  | |1 | |Krievija | | 1 | |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Lietuva | | 1 | |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Uzbekistāna | | 1 | |2 | | | | | |BSA DS VD (2 / 2,5 gadi) ārpūs Erasmus programmas studē ārvalstu studenti: | |Tabula 66 | |Studējošie ārvalstu studenti | |  | |08/09 kopā | |18 | |09/10 kopā | |13 | |10/11 kopā | |6 | |11/12 kopā | |4 | | | | | | | |Igaunija | |2 | |Lietuva | |1 | |Igaunija | |1 | |Igaunija | |1 | | | | | | | |Krievija | |5 | |Krievija | |6 | |Ukraina | |2 | |Koreja | |1 | | | | | | | |Ukraina | |3 | |Ukraina | |3 | |Krievija | |3 | |Krievija | |2 | | | | | | | |Baltkrievija | |4 | |Baltkrievija | |2 | | | | | | | | | | | | | | | |Lietuva | |3 | |Igaunija | |1 | | | | | | | | | | | | | | | |Uzbekistāna | |1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comments