Directed Electives

82kB Size 4 Downloads 37 Views

of MBA core courses offered by the School of Business Administration. The remaining 12 hours for the MBA degree are Directed Electives from the law school ...
',5(&7('(/(&7,9(6±-'0%$352*5$0  7KHUHTXLUHGJUDGXDWHFRXUVHZRUNIRUWKH0%$SRUWLRQRIWKH-'0%$3URJUDPFRQVLVWVRIVHPHVWHUKRXUV RI0%$FRUHFRXUVHVRIIHUHGE\WKH6FKRRORI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ7KHUHPDLQLQJKRXUVIRUWKH0%$ GHJUHHDUH'LUHFWHG(OHFWLYHVIURPWKHODZVFKRROFXUULFXOXP  2IWKHHOHFWLYHKRXUVVWXGHQWVHQUROOHGLQWKH-'0%$3URJUDPPXVWWDNHRQHRIWKHIROORZLQJODZFRXUVHV /$:&25325$7,216RU/$:%86,1(66(17,7,(6  ,QDGGLWLRQWRWKH&25325$7,216FODVVVWXGHQWVPXVWFKRRVHKRXUVIURPDVHWRIGLUHFWHGODZVFKRRO HOHFWLYHV127($Q\FRXUVHWKDWVDWLVILHVWKH³$'0,1,675$7,9(/$:5(48,5(0(17´RUWKH³&2'( 5(48,5(0(17´IRUODZVFKRROJUDGXDWLRQZLOOFRXQWDVD'LUHFWHG(OHFWLYH  1RWDOORIWKHFRXUVHVOLVWHGEHORZDUHRIIHUHGHYHU\VHPHVWHUE\WKH&ROOHJHRI/DZ$OVRWKHUHPD\EHRWKHU ODZVFKRROFODVVHVWKDWZRXOGTXDOLI\DVDGLUHFWHGHOHFWLYHIRUWKH-'0%$3URJUDP,IDVWXGHQWZLVKHVWR WDNHDFRXUVHQRWOLVWHGEHORZSOHDVHFRQWDFWWKH-'0%$3URJUDP&RRUGLQDWRUWRKDYHWKHFRXUVHUHYLHZHGIRU LQFOXVLRQRQWKLVOLVW  7RVDWLVI\WKHKRXUVRI'LUHFWHG(OHFWLYHVIRUWKH0%$GHJUHHVWXGHQWVPXVWWDNH/DZ &25325$7,216RU/DZ%86,1(66(17,7,(6$1'(OHFWLYH&UHGLW+RXUVWKDWFRXOGEHIURP WKHIROORZLQJ  /$:$&&2817,1*$1'/$: /$:$'0,1,675$7,9(/$: /$:$'0,1,675$7,9(/$:)25+($/7+&$5( /$:$'0,5$/7< /$:$'9$1&('&25325$7(/$:6(0,1$5 /$:$'9$1&('(03/2<0(17',6&5,0,1$7,216(0,1$5 /$:$/7(51$7,9(',6387(5(62/87,21 /$:$17,75867/$: /$:%$1.5837&< /$:%$1.5837&<-8',&,$/,17(516+,3 /$:%$1.5837&<6(0,1$5 /$:%,2(7+,&66(0,1$5 /$:%86,1(66(7+,&6 /$:%86,1(662)+($/7+/$: /$:&200(5&,$/75$16$&7,216 /$:&203$5$7,9(&200(5&,$/$1'%86,1(66/$:6(0,1$5 /$:&21)/,&72)/$:6 /$:&216758&7,21/$: /$:&21680(53527(&7,21/$: /$:&23<5,*+7/$: /$:&25325$7(),1$1&( /$:&25325$7(7$;$7,21 /$:'(/$:$5( 6,1)/8(1&(21&253/$: /$:(/'(5/$:,17(516+,3 /$:(/'(5/$:6(0,1$5 /$:(03/2<((%(1(),76 /$:(03/2<0(17',6&5,0,1$7,21 /$:(03/2<0(17/$: /$:(17(57$,10(17/$: /$:(19,5210(17$/+$=$5'6$662&,$7(':,7+5($/3523(57< /$:(19,5210(17$//$: /$:(19,5210(17$//$:,17(516+,3 /$:(48$/(03/2<0(1723325781,7<,17(516+,3 /$:(67$7(3/$11,1* /$:(8523($181,21%86,1(66/$: /$:(8523($181,21/$: /$:)('(5$/,1&20(7$;$7,21,

/$:)('(5$/,1&20(7$;$7,21,, /$:)('(5$/7$;35$&7,&($1'352&('85( /$:)('(5$/7$;$7,212)(67$7(6758676$1'*,)76 /$:)/25,'$$'0,1,675$7,9(/$: /$:)/25,'$5($/3523(57</,7,*$7,21 /$:+($/7+,1685$1&( /$:+($/7+/$: /$:+($/7+/$:,17(516+,3 /$:+($/7+32/,&</$: /$:+,6725<2)&,9,/5,*+76/$:6 /$:,00,*5$7,21/$: /$:,1+286(&2816(/,17(516+,3 FUHGLWV  /$:,1685$1&( /$:,17(//(&78$/3523(57</$:,17(516+,3 /$:,17(51$7,21$/%$1.,1*$1'),1$1&(/$: /$:,17(51$7,21$/%86,1(6675$16$&7,216 /$:,17(51$7,21$/(19,5210(17$//$: /$:,17(51$7,21$/,17(//(&78$/3523(57< /$:,17(51$7,21$/-2,179(1785(6 /$:,17(51$7,21$//$: /$:,17(51$7,21$//$:2)+80$15,*+766(0,1$5 /$:,17(51$7,21$/6$/(6/$:$1'$5%,75$7,21 /$:,17(51$7,21$/6(&85,7</$:$1'32/,&< /$:,17(51$7,21$/7$;$7,21 /$:,17(51$7,21$/75$'(5(*8/$7,21 /$:,17(59,(:,1*&2816(/,1*$1'1(*27,$7,21 /$:/$%25/$: /$:/$%25/$:,17(516+,3 /$:/$1'86(3/$11,1* /$:/$7,1$0(5,&$1%86,1(66/$: /$:/$:$1'%(+$9,25$/6&,(1&( /$:/$:$1'(&2120,&6 /$:/$:$1'(&2120,&66(0,1$5 /$:/$:$1'+,*+(5('8&$7,21 /$:/$:2)),1$1&,$/,167,787,216 IRUPHUO\%$1.,1*/$:  /$:/$:2),17(51$7,21$/75,%81$/6 /$:/$:35$&7,&(0$1$*(0(17 /$:/2&$/*29(510(17/$: /$:0(',$/$: /$:0(',$7,216.,//675$,1,1* /$:0(',&$/-85,6358'(1&( /$:0(17$/+($/7+/$:6(0,1$5 /$:0,/,7$5</$: /$:121352),766(0,1$5 /$:25*$1,=$7,212)%86,1(66(17(535,6( /$:3$<0(176<67(06 /$:38%/,&),1$1&(6(0,1$5 /$:5($/3523(57<),1$1&( /$:5($/3523(57<6(0,1$5 /$:5(0(',(6 /$:6$/(6/($6(6$1'/,&(16(6 /$:6(&85('75$16$&7,216 /$:6(&85,7,(65(*8/$7,21 /$:632576/$: /$:67$7($1'/2&$/7$;$7,21 /$:6859(<2))/25,'$352%$7(/$: /$:75$'(0$5.6$1'81)$,5&203(7,7,21 /$:758676$1'(67$7(6 /$::$7(5/$:38%/,&$1'35,9$7(5,*+76 /$::25.(56 &203(16$7,21 /$:(/'(5/$:&/,1,& FUHGLWV  /$:/2&$/*29(510(17&/,1,& FUHGLWV 

Comments