Kundalini Awakening Systems 1

254kB Size 3 Downloads 333 Views

The Kundalini will let you know in no uncertain terms. FORGIVENESS. Emotional blockages are a main cause of pain and instability within the Kundalini awakening process. Issues of grief, guilt, loss, abandonment and fear can and do manifest within the context of the Kundalini as pain.
|Kundalini Awakening Systems 1 | | |  | | |[pic] | | |  | | | |Kundalini aydınlanma sistemi 1 | | | | |The Safeties | | |Guidelines for a safe and joyous|  | |activation |[pic] | |If you are in process with |  | |Kundalini or intend to be please| | |look through these and begin to | | |practice them daily. | | |Please read the "Safeties" three| | |times on three different | | |occasions so that you can begin | | |to see and feel how they help | | |you find and understand these | | |very qualities with in yourself | | |that you seek. After reading |Kundalini uyanışı ya da işleyişi için | |them begin to practice them |emniyet tedbirleri | |daily. Find the time sometime in| | |your day or night or both. | | |As you do these your | | |experiential knowledge base will|Eğer kundalini süreci içindeyseniz veya| |expand. Please bring the "Locks"|olmaya niyetiniz varsa lütfen bu | |into your daily life. |kurallara uyun ve günlük olarak | |  |uygulamaya başlayın. | | | | | | | |TONGUE UP |Lütfen okuyun ve emniyet tedbirlerini | |This completes the cranial |uygulayarak başlayın.Lütfen üç kez | |circuit allowing excess energy |farklı ortamlarda okuyun ki size nasıl | |to bleed down the sides of the |yardım ettiğini ve kundalini’nin | |neck. Cultivate the position of |kendi özelliklerini gösterdiğini | |the tip of the tongue resting on|hissedin ayrıca içinizde | |the fleshy mound right behind |aradıklarınızı da göstermeye | |your upper front teeth. Make |başlayacaktır.Okuduktan sonra günlük | |this a new habit. |olarak uygulayın.Gece veya gündüz ya da| |EYES UP |tüm gün içinde bazen o an’ı bulun | |This is the position of looking | | |towards the brow of points, one | | |and a half inches above the | | |bridge of the nose. Most | | |comfortable when the eyes are |Bunları yaparken tecrübeleriniz | |closed. This will draw or pull |artacak.Lütfen günlük hayatınıza | |the Kundalini upwards. |‘’kilit’’leri koyun. | |FINGERS IN POSITION | | |This is the thumb tip and fore | | |finger tips joined (pressed | | |together) with the other fingers| | |spread out wide. This is a | | |finger lock. | | |WATER |DİL YUKARI | |As the Kundalini rises it will | | |stimulate and activate the |Bu hareket kafatası çevresinden boynun | |kidneys and the adrenal glands. |iki yanına kan akışını ilave enerjiyle | |The adrenals and the kidneys can|tamamlamasına izin verir.Dilinizin ucu | |become hot. Really hot and feel |damağınızın ikinci etli bölümüne | |as if they are expanding. The |değmeli ve bastırmalısınız.Bu yeni | |adrenals will release amounts of|huyunuz olmalı. | |adrenachrome, or the bodies | | |version of speed. This can be | | |very disconcerting, and can help|GÖZLER YUKARI | |you to fear. So plenty of living|Gözler kaşların ortasından hizalanıp | |water i.e. water that is from a |yarım santim yukarıya hiza alınıp şaşı | |spring or another source that |bakılmalı.Gözler kapalı olursa daha | |isn't chlorinated or from the |rahat olur.Bu hareket Kundalini’yi | |tap of a city, but if the city |yukarıya çıkartacak ya da çekecektir | |water is what you've got - drink| | |it. Also plenty of watermelon if|PARMAKLARIN POZİSYONU: | |you can get it as this can be |Baş parmak ikinciyle birleşip yuvarlak | |very soothing for the kidneys. |olmalı ve diğerleri ise yan yana | |PROGRAMMING  (tv, movies, books,|durmalı.Bu parmak kilididir. | |music, friends, family, church) | | |In our culture we are seeing and| | |reading and hearing, from |SU | |various sources, many negative | | |and fear evoking forms of |Kundalini açığa çıkarken böbreği ve | |entertainment, news and |böbrek üstü bezini uyaracak ve harekete| |communications. This is not |geçirecektir.Böbrek ve üst bezi | |helpful when a person is newly |kızgınlaşabilir.Genişliyormuşçasına | |activated with the Kundalini. |hissedilir ve gerçekten kızgınlaşır. | |Fear, excessive lust, hateful |Üst bezler bir miktar adrenachrome | |attitudes, can be quite painful |salgılayacak ya da vücutta hızlı | |and damaging to the new Kundalyn|değişiklikler görülecektir.Bu durum | |energies and many unfortunate |sizi korkutabilir ve kaygı | |events can be created by the |verdirebilir.Temiz,sağlıklı,hijyenik | |Kundalini exposed to such |sular tercih edilmelidir ve bolca | |energies. So, no scary movies, |içilmelidir.(memba suları,klorlanmamış | |or books or radio shows unless |su,saf su vs.) | |you want to experience them in |Bol miktarda karpuzda yediğinizde aynı | |real-time with you as the |işlemi uygulamış olursunuz üstelik | |unwitting star. Music that is |böbrekleri çok sakinleştirici etkisi | |angry or hateful or hurtful even|vardır. | |if the melody is sweet need to | | |be curtailed. Inter familial | | |problems are sometimes hard to |PROGRAMLARINIZ(TV,sinema,kitap,müzik,ai| |dismiss. Try as much as possible|le,ibadet) | |to bring love and peace and |Haberler ve haberleşme bir çok | |forgiveness into your daily and |eğlenceli kaynaktan negatif ve dehşet | |nightly life. I know this sounds|uyarıcılarıyla okuyarak,görerek ve | |difficult but just make it a |işiterek kültür dünyamıza girmeye | |priority and it will be |çalışır.Bu durum kundalini aydınlanması| |extremely beneficial to you and |yeni yeni başlayan biri için hiç de | |your Kundalini, setting the best|yardım edici değildir. Kundalini | |pattern for the energy to follow|enejisi çıkanlar için dehşet,aşırı | |in its transformation of your |şehvet,nefret gibi duygular tamamen | |life. |acı ve zarar verici olabilir bu | | |duygular kundalininin birçok enerjiyi | | |korunmasız bıraktığında kötü ve | | |talihsiz olayları oluşturur.Bu yüzden | | |siz tecrübenizi elde edene kadar korku | | |filmleri,kitapları ya da radyo | | |programları olmamalıdır.Müzik melodisi| | |güzel bile olsa şiddetli,nefret dolu | |FOOD CHOICES |dramatik müzik dinlememeli ya da kısa | |Pay attention to the new tastes |kesilmelidir.Aile arası problemlerin | |and desires your body begins to |açığa çıkartmak zordur.Günlük | |have. If you have been a |hayatınıza ve gece hayatınıza | |vegetarian and you start having |getirebileceğiniz kadar | |an interest in beef. well, try |sevgi,huzur,bağışlayıcılık getirmeye | |to find some organic beef and |çalışın. | |eat it, love it and bless the |Hayatınızın evrimleşmesindeki bu enerji| |animal that has given the |ortamını oluşturmak için en güzel | |ultimate gift for you. The |örneklemeleri izlemeli zor olsada bunu | |Kundalini needs what is in that |bir öncelik yaptığınız da siz ve | |meat in order to advance your |kundalininiz için aşırı derecede | |activation. It wants and needs |faydalı olduğunu bilmelisiniz. | |that kind of protein, surrender | | |to this. Or if the opposite is | | |true you're a meat eater and the| | |Kundalyn Energies wish for you | | |to become vegetarian - don't | | |hesitate! Find yourself a great | | |organic market or farmers market| | |and make like a rabbit! Really, | | |you will be much happier I |YİYECEK TERCİHLERİ | |promise. This is only for a | | |short time and then it may |Vücudunuzun kazanmaya başladığı yeni | |switch back as your activation |tatlara ve arzulara önem gösterin.Eğer | |progresses into an awakening. |vejeteryansanız et yemeye ilgi | |The Kundalini will let you know |göstermeye başlayın.Size kendini | |in no uncertain terms. |sunduğu için yediğiniz ete | | |şükredin,kutsayın o hayvanı ve | | |sevin.Gelişmenize uygun olarak | | |kundalini etin içinde de ne olduğuna | | |ihtiyaç duymaktadır.Bu çeşit proteine | |FORGIVENESS |ihtiyaç duyar ve ister,kendinizi | |[pic] |bırakın.Durumlar aksi için de | | |geçerlidir,etçilseniz kundalini sizin | |Emotional blockages are a main |vejeteryan olmanızı ister,tereddüt | |cause of pain and instability |etmeyin uygulayın!Organik ürünlerin | |within the Kundalini awakening |satıldığı yerler bulun ve tavşan gibi | |process. Issues of grief, guilt,|yiyin.Gerçekten daha çok mutlu | |loss, abandonment and fear can |olacağınıza söz veriyorum. | |and do manifest within the |Bu kısa bir süre için olacak ve | |context of the Kundalini as |aydınlanma hareketlenmesinde | |pain. It is also an attachment |gelişiminiz geriden | |for energies that feed off of |değiştirecektir.Kundalini sizi belirsiz| |these conditions. Resolving |şüpheli dönemleri bilmenize izin | |these difficulties after many |vermeyecektir. | |years or a lifetime of | | |experience is often difficult | | |and seemingly impossible. First | | |you need to develop the intent | | |and then to follow that | | |intention with action. However | | |many years and in many cases | | |lifetimes that a person has been| | |wracked with pain and anguish | | |there is and has been a way | | |towards resolution. It's called |Bağışlayıcılık | |forgiveness. Not always towards | | |a perceived assailant or of |[pic] | |another person but also for ones| | |own self. Forgiveness is a | | |Divine aspect of love. | | |RECAPITULATION |Kundalini aydınlanması metodunda | |Realizing that we are all here |duygusal blokajlar problerin ana | |on this physical plane to learn |kaynağı ve dengesizliğini oluşturan | |and to come into direct contact |sebeplerdir.Acı,keder,gam,suçluluk, | |with others who have qualities |bitiklik, vazgeçmişlik,korku gibi | |different from our own, |duygular kundalini bağlamında acı | |forgiveness gives us a platform |şeklinde açığa çıkabilir.Üstelik bu | |for tolerance, another Divine |koşulları beslemekle de | |aspect of love. In the context |alakalıdır.Yıllar sonra bu ve bunun | |of the Kundalyn energies, this |benzeri zor sorunlarınızı çözmek zordur| |is a very important practice |hatta imkansızdır da | |that must be done daily and with|diyebiliriz.Öncelikle niyetinizi | |the most sincere and heartfelt |geliştirmeye ihtiyacınız var ve de | |expression. It lays the |faaliyetlerle bu niyetinizi takip | |foundation for most if not all |etmelisiniz.Kararlılığınız bir insanın | |of the special gifts and skills |yaşadığı tüm acılardan ve kederden | |that come with an awakening. |geçmeye doğru bir yol bulur.Buna | | |bağışlayıcılık diyoruz.Kimseye karşı | |[pic] |değil kendinize karşı bağışlayıcı | |Recapitulate all peoples who |olun.Sevginin kutsal tezahürüdür | |have done harm to you. All |bağışlayıcılık. | |people whom you have harmed. | | |Think back upon your life | | |experiences and for the moment | | |pick out the highlights of hurts| | |that have been inflicted upon | | |you and by you. Now consciously |ÖZET | |forgive them and you. There may | | |still be Karmic repercussions |Bağışlayıcılığın bize hoşgörü için | |but this will go a long way |sunduğunu sevgi tezahürleri ortamını | |towards ameliorating them. So |fark edersek bu maddi dünyada hepimizin| |practice this daily and new |kendimizden faklı kabiliyetlerle temasa| |remembrances will come to mind |geçeceğeni ve onlardan öğrenmeye hazır | |getting in line for the |olduğumuzu fark etmeyi algılayabiliriz.| |forgiveness. This requires an |Yürekten ifadelerle gayet samimi bir | |honest acknowledgment of |şekilde içten günlük uygulamalar | |activity from both the receiving|yapmalıyız;kundalini enerjileri | |and of the inflicting aspects of|bağlamında bu uygulamalar çok | |our experiences with others. |önemlidir.Aydınlanmayla gelen özel | |Honesty towards ones self is |yetilere ve becerilere zemin hazırlar. | |another ingredient that must be | | |attained in order for this to | | |work.Regardless of where the | | |blame is, forgiveness must be | | |reached for and given. Not a | | |small task to be sure but an |[pic] | |essential one. As the | | |forgiveness encounters the heavy|Size zarar veren tüm insanları gözden | |vibrational construct of the |geçirin.Sizin başkalarına yaptığınız | |emotional blockage, Divine love |zararlarıda düşünün.Hayat tecrübenizden| |is seeped into the matrix |size zarar veren ve sizin karşı tarafa | |causing, in many instances an |verdiğiniz etkilendiğiniz sahneleri | |emotional outburst of relief and|düşünün.Hepsini ve kendinizi bilinçli | |release of burden. The blockage |olarak bağışlayın.Hala karmik yan | |is relieved and the Kundalini |etkiler görülse de sizi iyileştirme de| |continues its invigoration |uzun bir yol katedilecektir.Dolayısıyla| |throughout the body.For optimal |her gün pratik yapın ve bağışlamak için| |results this must be done daily |yeni hatıraları seçin.Başkalarından | |and constantly throughout your |aldığımız tecrübelerin eylemlerimizdeki| |conscious periods. For example, |yansımaları dürüstçe kabul | |someone cuts you off on the |edilmelidirKendinize karşı dürüst | |freeway forgive them as quickly |davranmak ahenkli çalışmak için başka | |as you condemn them.Do this |bir etkendir. Bağılayıcılık kusur | |immediately and it will begin to|bulmadan önce yapılması ve | |smooth your condemnations to the|yetiştirilmesi gereken önemli bir | |point where you will be happy to|görevdir.Öylesine yapılacak basitçe bir| |let them in and wish them well |şey değil esaslı bir | |upon their way.Take this in |görevdir.Bağışlamaya devam ederken | |stages and don't force too much |karşılaşılan ağır duygusal blokajlarda | |upon yourself all at once but |kutsal sevgi yapılanmakta olan yeni | |keep the intent strong and |durumunuza yavaşça sızar ve daha önceki| |healthy in your heart and mind. |örneklerdeki duygu patlamaları yerine | |This will have an almost |huzur,iç rahatlama ve yüklerinizden | |immediate effect in your life |arınma gibi duygular gelir.Blokajlar | |passage as well as being an |dindirilir ve kundalini vücudunuzu | |energetic snowplow for the |güçlendirmeye devam eder.En uygun | |Kundalini. As in most things |sonuçlar için bunlar günlük | |practice makes it become second |uygulanmalı ve açık bilinç periodunuz | |nature, so practice. This |boyunca sıkça yapılmalıdır.Mesela | |concept applies to all of your |arabaylasınız yolda biri önünüze geçti | |human interactions. Love and |veya herangi bir sıkıntı yarattı | |forgiveness are the rules. |bağışlayın onu gitsin.Bunu derhal | | |yapın ve görün yeni başlayan | |INNER JOY |hayatınızda sorunsuz, problemsiz, | |[pic] |mutlu,yolunda giden şeyler | |When you experience a situation |olacak.bunları kademeli olarak | |in which you find yourself in |kendinize fazla yüklenmeden kalbinizden| |very unfamiliar territory the |ve aklınızdan niyetinizi koruyarak | |first impulse is to go into |uygulayın.Kundalini için enerjinizi | |fear.I want you to begin to |dağıtmanızla birlikte hayat geçiş | |cultivate a memory of when you |sürecinizde acil etkilerini | |have been joyous. Exuberantly |göreceksiniz.her şeyin içinde | |joyous. I would have you |yaptığınız pratikler ikinci huyunuz | |practice this during the day |olacak o yüzden pratik yapın.İnsan | |when you experience something |etkileşiminize uygun düşer bu | |frightening. Immediately |görüş.Kurallar sevgi ve bağışlayıcılık | |supplant this reaction with the |üzerinedir. | |inner joy, just the memory of it| | |will change your perception and | | |therefore the energy of the | | |situation. Put a "post it" in | | |your car on the dash if that's | | |where these events happen for | | |you or at work somewhere. Or on | | |the refrigerator at home where | | |you can remind yourself of this | | |new reversal that you are | | |incorporating.You can write | | |"I.J." on it just as a reminder.| | |This is to begin a new form of | | |acceptance of different mind |COŞKU | |states that will help you on the| | |Kundalini path. | | |TRUST |[pic] | |Trust the process that is | | |happening to you. Know and |Kendinizi tanımadığınız bir ortamda | |understand that God is watching |rahatsız hissetme tecrübeleriniz | |everything. Spirit is watching |vardır. | |everything. You are safe in the |Sizden coşkulu olduğunuz anları | |arms of the Divinity as long as |hafızanıza işlemeye başlamanızı | |you practice the love and |istiyorum.Coşkunluğunuzu istiyorum. | |forgiveness that are part of |Korkutan şeyleri tecrübe ederken | |what we teach. If you stray into|bunları tüm gün pratik yapmanızı | |areas of negativity, willfully, |istiyorum. | |and with malice afore thought, |Coşkunuzla bu tepkinizi hemen alt | |well, then that is what you will|edin,durumlar ne olursa olsun | |receive. In real time. So trust |algılarınız hafızanızı | |the Kundalini. It has your best |değiştirecektir.bu durumları nerde | |interests as part of its agenda |yaşıyorsanız hemen oraya ‘not | |or you would not have been |yapıştır!’nerede olursa olsun | |allowed to activate or even to |arabanızda,buzdolabınızda nerede | |have known about this. |hatırlatıyorsa ‘’C’’ harfi | |HONESTY |koyun.Kundalini yolunuzda yeni akıl | |As you feel the energy work its |durumlarınıza yardım edecektir. | |way within you be honest with | | |yourself about what is | | |happening. Watch out for denial.| | |If you start falling into denial| | |you can miss information the | | |Kundalini is trying to impart to| | |you so be aware of how you are | | |honestly feeling. Watch yourself| | |closely without becoming |GÜVEN | |obsessed. When you feel | | |sensations of a presence or |Sizde oluşan bu aşamaya | |object traveling inside your |güveninin.Tanrı’nın her şeyi | |spine do not chalk it up to a |seyrettiğini bilin ve anlayın.Ruh her | |sore back or that last tennis |şeyi seyrediyor.Bizim öğrettiğimiz | |match or the tight clothing. |kısımlarıyla sevgi ve bağışlayıcılığı | |Unless of course it is.Be clear |uyduladığınız sürece kutsallık adına | |and honest and see if it fits |emin kollardasınız.eğer kasten bilerek | |the descriptions of what you |kötü yerlere giderseniz neler | |have learned here and if you |çekeceğinizi bilmelisiniz.Gerçekten | |have questions go on the web and|bilmelisiniz.O yüzden kundalini | |ask the seminar chat room or |‘ye güvenin.Gündeminizin en iyi yerini | |list to clarify it with you. We |oluşturacak ve izin vermeseniz aktif | |will be monitoring and |olamayacak ve hatta bunu bilmek | |responding to any such |durumunda kalacaksınız. | |inquiries. | | | | | | | | |LOVE | | |Actively love what is happening.| | |Express this active love by | | |being actively forgiving and | | |interested in being of service |DÜRÜSTLÜK | |to others. Not in a slavish or |İçinizdeki enerjinin çalıştığını | |demeaning way but in a confidant|hissettiğinizde neler olduğununa dair | |and strength based, loving way. |kendinize karşı dürüst | |Help that kid or senior citizen |olun.Yadsımalara karşı dikkatli | |or fellow mortal without |olun.Yadsımalara düşmeye başladığınızda| |endangering yourself preferably.|kundalini sizi uyarmaya başlayacaktır | |This allows the Kundalini to |ki bu bildirmeyi kaçırabilirsiniz o | |activate your systems much |yüzden ne kadar dürüstçe | |cleaner and more quickly. I know|hissediyorsanız bunun farkında olun. | |it sounds hokey but love is the |Kafaya bir şeyi takmadan kendinizi | |strongest quality and just as |yakından seyredin.Huzur duyduğunuzda ya| |the negative can turn around and|da omurganız hareketlendiğinde geçmişe | |bite so does the love turn |doğru hesaplaşmalar yapmayın,düşünmeyin| |around and embrace - even |bile.Tabiki bunlar olurken. | |faster!Love causes the energy to|Belirgin ve dürüst olun.burada | |move rapidly and as you practice|öğrendiğiniz açıklamalara uyup | |this quality you will find that |uymadığına bakın.Eğer aklınıza sorular | |negativity just doesn't seem to |gelirse web sayfasına gidin,seminar | |come your way as much and then |chat odalarına bakın yada açıklamanızı | |almost never. Service to others |yapın size yardım gelecektir.sizi | |or for others is an essential |izliyoruz ve araştımalarınızı | |practice for the Kundalini of |inceliyoruz. | |this lineage. Others who have | | |activated without these | | |teachings have and are suffering| | |terribly and my heart goes out | | |to them.They will learn though | | |in their own good or bad time. | | |They will learn what you are | | |learning right now. This is one | | |of the best safeties you can | | |practice because as I mentioned |SEVGİ | |before you are being observed, | | |really, and those who are |Sevgi aktifleşmesi olup biteni | |observing will not allow you, |gösterir.Bu aktif sevgiyi aktif | |who are a part, now, of their |bağışlayıcılıkla ve diğer insanlara | |lineage to be harmed for the |bunu sunmayla ilgilenerek belli | |practice of love. A protection |edin.kendinizi küçük düşürerek veya | |has been placed around you for |itibarınızı beş paralık ederek değil | |the purpose of giving you the |sevgi dolu bir sırdaş,metanetli bir | |opportunity to take this |arkadaş olarak yapın bu işleri.Küçük | |evolutionary step called the |büyük herkese yardım ederek kendinizi | |Kundalini. As you practice, |tehlikeye atmadan ortak olun.Bu sizin | |communications and assurances |kundalini sisteminizi temiz ve çabuk | |will be given by this source to |açmaya izin verecektir.Bu saçma | |help you on the path. Remember |gözükebilir ama sevgi sizi hızla | |your “thank you’s”. |kucaklayacaktır her zaman kazandığı | | |gibi sevgi gücünü gösterecektir.sevgi | | |enerji hızlanmanıza sebep olacak ve | | |daha önce yaşadığınız negatif olayları | |GRATITUDE |artık yaşamayacaksınız.Kundalini | | |ailesinde başkalarına hizmet ya da | |Be grateful for the ideas and |başkaları için pratik yapmak esas | |thoughts and wisdoms that begin |alınmalıdır.Diğeleri bu öğretiler | |to flow into your mind sometimes|olmadan aydınlandığı için korkunç | |like a flood.Be grateful for the|acılar çekiyorlar ve kalbim onlar için | |Kundalini as it is bringing you |yerinden çıkacak gibi oluyor. Gerçi | |to a new and greater |kendi yararlarına olduğunda ya da kötü | |understanding of the "All that |zamanlarda bunu öğrenecekler.Sizin | |is ". Be grateful to your family|şimdilerde öğrendiklerinizi | |and friends and perfect |öğrenecekler.Daha önce de | |strangers for what they bring to|gözleneceğinizi ifade ettiğim gibi bu | |your life and the opportunities |yapabileceğiniz en iyi emniyet tedbiri | |that come your way.Say to |pratiği olacak,gerçekten,sizi | |yourself in your mind and heart |gözleyenler müsaade vermeyecekler eğer | |that you are grateful for these |sevginizin pratiği için zarar | |gifts and even greater ones will|görürseniz.Kundalini evrimi denilen bu | |come your way. This is the |aşamada bir koruma altına alınacaksınız| |nature of the path you are |ve bu amaca uygun fırsatları | |walking. Diligence and integrity|yakalayacaksınız.pratik yaptıkça | |are richly rewarded. |iletişim ve teminatlar bu kaynaktan | |  |size verilecek bu yolda size yadım | | |edilecek.Hatırlayın sizin ‘’teşekkür | |PRAYER |ederim’inizi’. | |This can be one of the more | | |difficult of the safeties to | | |practice. Especially if you were| | |not raised in an environment | | |respectful or embracing of | | |prayer - like myself. There are | | |many misconceptions about it but| | |I won't go into those here. I | | |will only say that it is very | | |important and must be practiced.| | |Christ is real, Mary is real, |ŞÜKRAN | |Yahweh, Buddha, Allah, Zeus, | | |Cybele, to name a few.All of | | |them are real. And yes, I know | | |this is a "real" stretch for |Aklınıza tufan gibi gelen bilgelik | |some of you and it was for me |akışına, düşüncelerinize ve | |too.However we feel about this |fikirlerinize şükredin.Şükran duyun | |culturally this is just how it |size verilen bu yeni ve önemli | |is behind the veil.I'm not |anlayışın ifadesine.’’Bu | |saying to pray to all of them |böyledir’’.Hayatınıza gelen ve | |but if you don't already have |fırsatları çıkaran | |one - Pick one that you like or |insanlara;ailenize,arkadaşlarınıza | |pick GOD and pray.Pray for |şükredin.İçinizden ve kalbinizden bu | |healing for a friend or a |hediyelere şükredin ve daha | |stranger or a family member. |önemlilerinin geleceğini düşünerek | |Pray for yourself. Pray for the |şükredin.Yürüdüğünüz bu yolun doğasında| |Kundalini to take you where it |bu var.Çabalar ve azimli istikametler | |is you want to go or to become |bolca mükafatlandırılacaktır. | |what it is you want to be. These| | |folks can be very, very helpful.| | |Do not disregard this because | | |you are unaccustomed to it. | | |Stretch yourself and make this a| | |part of your practice. | | | | | | | | | |DUA | | | | |MOVEMENT |Emniyet tedbirleri içinde en zor | | |pratik yapılabilecek olan bir | |Dance or do Tai Chi or |yerdesiniz. | |Yoga.These activities nurture |Özellikle benim gibi hikmetli bir | |the energy in your body, filling|ortamda veya duayla büyümemişseniz! | |the cells and stretching the |Bu konuda çok yanlış anlamalar var ama | |muscles. Actively practice hands|bu konuya girmeyeceğim.Fakat şunu | |on healing, volunteer, be |söylemeliyim bu önemli bir konu ve | |active, and move! Play or walk |pratik yapılmalıdır.Hz.İsa | |but do not sit and be a couch |gerçektir,Hz.Meryem | |potato. That can lead to a |gerçektir,Yahveh,Buda,Allah(c.c.),Zeus,| |stagnant energy response, and |Kibele, daha bir çoğu.Hepsi | |you don't want that - trust me. |gerçektir.Bu durum gerçekten sizden | |  |bazılarınızı geriyor olabilir ve bu | |  |benim içinde öyleydi.Oysaki perdenin | |SINGLE NOSTRIL BREATHING |arkasındaki hisstiğimiz gerçek | |If you get to hot place your |budur.Hepsine dua etmenizi söylemiyorum| |thumb or finger over your right |ama hiç olmazsa sevdiğiniz bitanesine o| |nostril and breathe through the |da yoksa TANRI’yı seçip dua etmenizi | |left continuously and with |söylüyorum.Bir arkadaşımıza,bir | |medium force. This activates the|yabancıya,ailenizden birine iyileşmesi | |Lunar channel (Ida) and will |için dua edin.Kendiniz için dua edin.Ne| |immediately cool your heat. If |olmak istediğinize karar verin ve ne | |you get to cold cover your left |istiyorsanız karar verin.Bunu | |nostril breath in a similar |kundalini’nin sizi ona götürmesi için | |fashion and you will warm |dua ederek isteyin.Bu yakınlarınız size| |up.This activating your Solar |çok yardımcı olabileceklerdir.Hiçe | |channel (Pingala). |saymayın çünkü alışmamışsınız bunları | |COMPRESSION PRAYER/ALTERNATE |yapmaya.Kendinizi bu duruma alıştırın | |NOSTRIL BREATHING |ve günlük pratikleriniz olsun bunlar. | |Breathe in through the left | | |nostril with right nostril | | |covered or blocked Breathe in | | |with the mantra for example "The| | |love of Christ" or "Krishna" | | |"Buddha" or "Allah" or "I am one|HAREKET | |with the all that I am" Find one| | |that works for you but do not |Dans edin,yoga yapın,savunma | |leave out a recognition of God |sanatlarıyla uğraşın.Bu aktiviteler | |however God is to you. Use the |vücudunuzu enerjiyle | |Law of Trinity. Say the mantra |dolduracak,hücrelerinize ve kaslarınıza| |three times upon the intake of |iyi gelecektir.İyileşmenize yardım | |the breath through the left |edin,aktif olun,hareket | |nostril. At the top of the |edin,canlanın!Oynayın,yürüyün ama sakın| |breath, Hold and say the mantra |oturmayın ve televizyon bağımlısı | |three times again. At the |olmayın.Durgun enerjinizin tepkisine | |beginning of the exhale switch |önderlik edecektir ve siz de bunu | |nostrils by covering the left |istemezmisiniz?Güvenin bana. | |and opening the right and | | |exhaling through the right with | | |the mantra "the love of god" | | |three times, timing the sequence| | |with a "love of God" at the |TEK BURUN DELİKLİ NEFES ALMA | |beginning of the exhale and the | | |third one at the end of the |Sağ burun deliğinizi başparpağınızla | |exhale. This also applies to the|kapatıp hafifçe soldan nefes verirseniz| |inhales. Now with the left |bu İda’nızı hareketlendirecektir. Tam | |nostril covered and the right |tersini yaparsanız Pingala’nız aktif | |nostril open, inhale with the |hale gelecektir.Bu uygulamalar | |mantra three times through the |gerçekten çok faydalıdır.Sizi çok | |right nostril. Hold say to your |etkileyecek,huzur bulacaksınız. | |self the mantra three times and | | |then switch nostrils and cover | | |the right and exhale with the | | |mantra through the left nostril.| | |This equals one cycle. This is |ETKİLİ DUA/ALTERNATİFLİ NEFES ALMALAR | |called Triangluar breathing. | | |     Looks like this: | | |         (right nostril blocked)|Yukarıda anlatıldığı gibi nefes alıp | | |verirken ‘’tanrı aşkına’’ yada’’isa | |     “The love of Christ...... |aşkına’’ yada ‘’Allah aşkına ‘’ diyip | |.The love of Christ...... The |nefes alabilirsiniz.Sizin için önemli | |love of Christ” |olan kutsallığı bulup nefes alın.Üçleme| |          (Holding at top of |yapın.Mantranızı söyleyin ve nefes | |breath) |alırken bunu söyleyin sonrada | | |nefesinizi soldan verin.Tam derin nefes| |          “The love of |almışken bunu yineleyin ve bunu üç kez | |Christ...... .The love of |tekrarlayın.Nefes verirken burun | |Christ...... The love of Christ”|deliklerinizi değiştirin.yani nefesi | | |sağ burun deliğinden alırken mantrayı | |          (Switching nostrils |söyleyin soldan verirken sağ burun | |and covering left and exhaling |deliğini kapatın.’’Allahım seni çok | |out the right) |seviyorum’’ diyebilirsiniz.Bu nefes | |          “The love of God......|alış verişler daha sonra yer | |.The love of God...... The love |değiştirilerek yapılacaktır. | |of God” | | |          (Keeping the left | | |nostril blocked inhale through | | |the right) | | |          “The love of | | |Christ...... .The love of | | |Christ...... The love of Christ”| | |          (Holding at top of | | |breath)  Repeat   | | |          “The love of Christ” | | | x  3 | | |          (Switching nostrils | | |and exhaling through the left) | | |           “The love of God”  x |ÖRNEKLER: | | 3 | | |          And so forth for 15 | | |cycles to start. | | |  |(sağ burun kapalı) | | | | |Please begin to eat root |‘’allahım sana çok şükür…allahım sana | |vegetables |çok şükür…allahım sana çok şükür.. | |Carrots, beets, radishes, | | |turnips, jicama, potato's, | | |onions, celery root, garlic, |(nefesin sonuna kadar alındığı durumda)| |ginseng, ginger. | | |  | | |Plenty of water and watermelon |Allahım sana çok şükür..allahım sana | |…to ease the strain on the |çok şükür…allahım sana çok şükür… | |kidneys. | | |Juices of the roots are also |(burun delikleri kapatıldığında ve sol | |good. |delik kapanıp sağdan nefes | |  |verildiğinde) | |For the more serious among you | | |who can safely do so, please |‘’tanrım aydınlanmamı | |begin a three day fast - |sağla..aydınlanmamı sağla…aydınlanmamı | |     First day  :  nothing but |sağla… | |water | | |     + prayer and meditation as | | |much as possible with breaks | | |     Second day  :  nothing but | | |juices of these roots |(nefes alışın bittiği yerde) tekrar | |     + prayer and meditation as | | |much as possible with breaks |‘’ Muhammed aşkına x 3’’ | |     Third day  :  same | | |  |Burun deliklerinin yer değişimi ve | |The Practice |soldan nefes veriş) | | |Tanrım sana şükrederim x 3 | |Every day or night or both | | |5 Tibetans | | |Start slow with no more than 6 |15 kez dönüşümlü devam edininiz | |repetitions for each Tibetan | | |Forgiveness's | | |Recapitulations, Forgiveness of | | |self and others |Kökü olan sebzeler yemeye başlayın | | | | |Gratitude's |Havuç,pancar,turp,şalgam,Meksika | |For the good and the bad as |patatesi,patates,soğan,kereviz,sarımsak| |teachings are acquired with both|, | |Surrendering |gingseng,zencefil. | |Opening completely to the energy| | |with love and joy and the desire| | |to be at one with the kundalini | | |as it is revealed to you |Bir haylice su ve karpuz | |Prayers to the Shakti | | |Goddess energy and personal |…ciğer ve böbreğin işini | |deity for awakening |kolaylaştırın.köklü sebzelerin suyu da | |Compression Prayer with |iyi gelir. | |alternate nostril breathing | | |15 cycles no more with (tongue | | |up, eyes up and fingers locked) | | |Meditation |ŞAMAN ORUCU | |  | | |  | | |All written material on this | | |site is copyright ©chrism 2007. |Birinci gün:Tüm gün sadecesu için+dua | |Please contact for permission |ve meditasyon pabileceğiniz kadar sık | |prior to reprinting within any |aralıklarla yapınız. | |medium. | | |  |İkinci gün:Tüm gün köklü sebzelerin | |© |suyu+dua ve meditasyon | |www.KundaliniAwakeningSystems1.c| | |om | | | |Üçüncü gün: aynısı | | | | | | | | | | | | | | |PRATİKLER | | | | | |Her gün veya gece yada ikisi bir arada | | | | | |TİBET BEŞLİSİ | | |Her hareket 6 tekrarlı çok yavaş | | | | | | | | |BAĞIŞLAYICILIK | | |Özetlemeler,bağışlayıcılık(kendinizi ve| | |başkalarını) | | | | | | | | | | | |ŞÜKRAN DUYGUSU | | | | | |Öğretilerin zamanla kazandırdığı iyi ve| | |kötü durumlar için | | | | | |Teslim olma | | |Sevgi,coşku ve arzularınızla tamamen | | |enerjiye açılmanız,kundalini size nasıl| | |ilham verirse… | | | | | | | | |Shakti ‘ye dua | | |İlahe enerji ve aydınlanma için kişisel| | |tanrı olma durumu | | | | | |Alternatif nefes almalalı Dua etme | | | | | |15 dolaşım daha fazla değil(dil | | |yukarı,gözler yukarı,parmaklar kilitli)| | | | | |Meditasyon | | | | | | | | | | | | | | |All written material on this site is | | |copyright ©chrism 2007. Please contact | | |for permission prior to reprinting | | |within any medium | | | | | | | | |© www.KundaliniAwakeningSystems1.com |

Comments