the THIRD edition - oup.hu

2MB Size 8 Downloads 174 Views

2 New Headway Elementary • the THIRD edition New Headway Elementary • the THIRD edition3 1Hello everybody! am/is/are • my/your/his/her • Countries ...
the THIRD edition

Elementary

Nyelvtani összefoglaló

Oxford University Press

1

Hello everybody! am/is/are • my/your/his/her • Countries • Everyday objects • Numbers • Hello and goodbye

Ezek a névmások nem változnak akkor sem, ha többes számú birtokra vonatkoznak, azaz ha többes számú fônév áll utánuk. A magyar nyelvben az ilyen birtokviszonyt birtokos személyraggal fejezzük ki: pl. a nevem, a neved, a neve.

What is your name? This is our house.

Mi a neved? Ez a (mi) házunk.

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK (Personal Pronouns) A magyarral ellentétben a jelzôi birtokos névmás elôtt nem áll névelô.

I

én

we

mi

you

te, ön, maga

you

ti, önök, maguk

he she it

(hímnem) ô (nônem) (semlegesnem)

they

ôk

A HATÁROZATLAN NÉVELÔ (Indefinite Article) A határozatlan névelô alakja mássalhangzóval kezdôdô fônév elôtt a, magánhangzóval kezdôdô fônév elôtt pedig an (jelentése: egy) : a ticket, a newspaper, a magazine, an apple, an orange, an English book.

Az egyes szám elsô személyû névmás mindig nagybetûvel írandó. Az egyes szám második személyû névmás megfelel mind a tegezô, mind a magázó formának.

TÖBBES SZÁMÚ FÔNEVEK LÉTIGE (be) A fônevek többes számban általában -s végzôdést kapnak: stamps, bags, keys, cameras, apples, days, jobs, postcards. állítás

kérdés

állítás

kérdés

I am (I'm)

am I?

we are (we're)

are we?

you are (you're)

are you?

you are (you're)

are you?

Ha a fônév vége írásban -s, -ss, -sh vagy -ch, a többes számú végzôdés-es (kiejtésben /iz/) lesz: buses, classes, wishes, matches.

he is (he's) she is (she's) it is (it's)

is

they are (they're).

are they?

Mássalhangzó és -y után -ies végzôdést kapunk: countries, parties. Néhány fônévnek rendhagyó többes száma van:

he? she? it?

A JELZÔI BIRTOKOS NÉVMÁS (Possessive Adjectives)

2

my (name)

our (name)

your (name)

your (name)

his (name) her (name) its (name)

their (name)

New Headway Elementary • the THIRD edition

Az -s végzôdés kiejtése zöngétlen hangok után /s/, zöngés hangok után (így az összes magánhangzó után is) /z/: /st&mps/, /b&gz/, /ki:z/.

man /m&n/ woman /"[email protected]/ child /"tSaIld/ (person)

men /men/ women /"wImIn/ children /"[email protected]/ people

New Headway Elementary • the THIRD edition

3

2

A SZÁMOK 1-TÔL 20-IG (numbers 1-20) 1 one

6 six

11 eleven

16 sixteen

2 two

7 seven

12 twelve

17 seventeen

3 three

8 eight

13 thirteen

18 eighteen

4 four

9 nine

14 fourteen

19 nineteen

5 five

10 ten

15 fifteen

20 twenty

Meeting people am/is/are - questions and negatives • Possessive’s • Family • Opposites • In a café

A LÉTIGE KÉRDÔ MONDATOKBAN Kiegészítendô (=kérdôszavas) kérdés

Válasz

is

her surname? his job? your address?

is

he she

are

you they

Who

is

Lara? she?

She's Patrick’s daughter.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

How old

is are

he? you?

Twenty-two.

Az angol nyelvben elöljárószókkal fejezzük ki a magyar határozóragokat (pl. -ban, -ba, -hoz, -kor, -ra, stb.) és névutókat (pl. elôtt, után). Az elöljárószó megelôzi a fônevet: from England (Angliából), in England (Angliában). Összetett kérdôszavak esetében (pl. Honnan …? = Where … from? ) az elöljárószó a mondat végére kerül.

How much is

an ice-cream?

One pound fifty.

What

AZ ÉLETKOR KIFEJEZÉSE Használhatunk rövidebb és hosszabb szerkezetet:

I'm 25 (years old).

25 éves vagyok.

Where

from?

A 'Hány éves … ?' angol megfelelôje a 'How old is/are … ?'

Where are you from? I live in a house in Fortaleza. What's this in English?

Honnan való vagy? Egy házban lakom Fortalezában. Mi ez angolul? (Hogyan mondják angolul?)

KIFEJEZÉSEK

How are you? I'm fine, thank you. And you? Not bad, thanks. Have a nice day! Thanks, and you. 4

New Headway Elementary • the THIRD edition

Hogy van /vagy? Köszönöm, jól. És ön /te? Kösz, jól. Szép napot! Kösz, neked is.

Jefferson. He's a policeman. 34 Church Street.

Eldöntendô kérdés

Mexico.

Rövid válasz

Is

he she it

hot?

Yes, he is./No, he isn't. Yes, she is./No, she isn't. Yes, it is./No, it isn't.

Are

are they

married?

Yes, I am./No, I’m not. Yes, we are./ No, we aren’t. Yes, they are./No they aren’t.

Rövid válaszban az alanyra utaló névmást és a megfelelô segédigét szoktuk megismételni. Összevont alak csak tagadó rövid válaszban szerepelhet.

New Headway Elementary • the THIRD edition

5

A SZÁMOK 21-TÔL (numbers from 21)

A LÉTIGE TAGADÓ MONDATOKBAN

alany

létige

tagadószó

egyéb mondatrész

összevont alakok

21 twenty-one

26 twenty-six

40

forty

90

22 twenty-two

27 twenty-seven 50

fifty

100 one hundred / a hundred

23 twenty-three 28 twenty-eight

60

sixty

101 one hundred and one

24 twenty-four

29 twenty-nine

70

seventy 110 one hundred and ten

25 twenty-five

30 thirty

80

eighty

I

am

I’m

not

He She It

is

He She It

isn’t

We You They

are

We You They

are’t

not

from the USA.

ninety

257 two hundred and fifty-seven

Ügyeljünk a következô számnevek helyesírására: four - forty, five - fifty

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

A BIRTOKOS 's' (Possessive 's') Akkor használjuk, ha a birtokos személy vagy élôlény.

My wife's name is Judy. This is Andrea's dictionary.

A feleségem neve Judy. Ez Andrea szótára.

A birtokost jelölô szóhoz ' jellel kapcsoljuk az s-t. A hiányjel neve aposztróf (apostrophe). Az 's'-re végzôdô illetve többesszámú birtokos után csak aposztróf (') áll.

The boys' books are here.

A fiúk könyvei itt vannak.

This is a photo of my family. It's good practice for you. I'm at home. My parents are at work. I'm at The Embassy Language School. I'm in Brighton. I'm in a class with eight other students. I live with an English family in an old house.

Ez egy fénykép a családomról. Ez jó gyakorlás neked. Otthon/itthon vagyok. A szüleim dolgoznak. Az Embassy Language School-ba járok. Brightonban vagyok. Nyolc másik diákkal vagyok egy csoportban. Egy angol családnál lakom egy régi házban.

Ügyeljünk az összevont alakok és a birtokos 's megkülönböztetésére:

She'ss Benny'ss sister. Patrick'ss married.

= She is Benny'ss sister. = Patrick is married.

KIFEJEZÉSEK Can I have a hamburger, please? Here you are. Anything else? No, thanks. Yes, please. Anything to drink? A mineral water, please. How much is it? Four pounds forty.

6

New Headway Elementary • the THIRD edition

Egy hamburgert kérek? Tessék. (Itt van.) Adhatok/Kér még valamit? Köszönöm, nem (kérek). Igen, kérek/köszönöm. Inni kér valamit? Ásványvizet kérek. Mennyibe kerül? Négy font negyven. New Headway Elementary • the THIRD edition

7

3

The world of work

Kiegészítendô kérdés:

Present Simple 1 - he/she/it • Questions and negatives • Jobs • What time is it?

kérdôszó

AZ EGYSZERÛ JELEN (Present Simple) Az egyszerû jelent a jelenben ismétlôdô, szokásos cselekvések, események vagy állapotok és általános tények kifejezésre használjuk. Állító mondatokban az ige szótári alakja (a 'to' nélküli fônévi igenév) egyes szám harmadik személyben -s végzôdést kap, a többi személyben változatlan marad.

I You We They

live in England.

He She It

lives in England.

do/does

alany

fôige

egyéb mondatrész

do

you we they

come

from?

does

he she it

live?

fôige

bôvítmény rövid válasz

Where

Eldöntendô kérdés:

do/does

alany

Do

you we they

Does

he she it

No, I don't in Australia? No, we don't. Yes, they do. live

Tagadásnál és kérdésben a do segédigét használjuk (tagadásnál a not tagadószóval: don't/do not). Egyes szám harmadik személyben a segédige kapja az -s végzôdést: does(n't), s mellette az ige szótári alakja változatlan marad.

Yes, he does. in France? No, she doesn't. Yes, it does.

Rövid igenlô válaszban a személyes névmás után csak a do, illetve egyes szám harmadik személyben a does segédige áll. Rövid tagadó válaszban az összevont alakot használjuk.

I You We They

do not don’t

He She It

does not doesn’t

live in England.

Az -s végzôdéssel kapcsolatos helyesírási és kiejtési tudnivalók a fônevek többes számánál (ld. Unit 1) tanultakhoz hasonlók. Az -s végzôdés kiejtése zöngétlen hangok után /s/, zöngés hangok után (így az összes magánhangzó után is) /z/: works /Ww3:ks/, lives /lIvz/, plays /pleIz/. Ha az ige vége írásban -s, -ss, -sh vagy -ch, az egyes szám harmadik személy végzôdése -es (kiejtésben /Iz/) lesz: finishes, watches. Mássalhangzó és -y után -ies végzôdést kapunk: fly - flies, study -studies. A go, do és have igék egyes szám harmadik személyû alakját külön meg kell jegyeznünk: goes /[email protected]/, does /dVz/, has /hez/.

8

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

9

SZEMÉLYES ÉS BIRTOKOS NÉVMÁSOK I you he she it we they

me you him her it us them

my your his her its our their

A negyed (quarter) és a fél (half) szavakat is használjuk: It's quarter past six. Negyed hét van. It's half past six. Fél hét van. Fél után a következô órához viszonyítunk: azt mondjuk meg, hány perc van még hátra a következô óráig. A to elöljárószót használjuk: It's twenty to seven. Húsz perc múlva hét. It's quarter to seven. Háromnegyed hét van. It's three minutes to seven. Három perc múlva hét. It's one minute (!) to seven. Egy perc múlva hét.

A névmásokat fônevek helyettesítésére használjuk:

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) Peter loves Susan. He loves her. I like my new book. I like it. Ann drinks orange juice because she likes it. John's son is a doctor and his daughter is a dentist. My sister has a new car but she doesn't like it.

Peter szereti Susant. (Ô) szereti ôt. Szeretem az új könyvem. Szeretem (azt). Ann narancslevet iszik, mert (azt) szereti. John fia orvos, a lánya fogorvos. A nôvéremnek új kocsija van, de nem szereti.

She lives in Kenya. He plays tennis in his free time. A nurse looks after people in hospital. He lives on an island in the west of Scotland. He collects the post from the boat. He drives the children to school. Tourists come by boat. It's about 6.30.

Kenyában lakik. Szabadidejében teniszezik. Az ápolónô betegekrôl gondoskodik a kórházban. Skócia nyugati részén lakik egy szigeten. Elhozza a postát a hajóról. Elviszi a gyerekeket az iskolába. A turisták hajóval szoktak jönni. Körülbelül fél hét van.

IDÔPONT MEGJELÖLÉSE What time is it? / What's the time? - Hány óra (van)?

KIFEJEZÉSEK

Egész óra jelölésekor (és csak ekkor) az o'clock szót használhatjuk. It's five (o'clock). Öt óra (van). Az óra elsô felében az elôzô órához viszonyítjuk az elmúlt perceket a past szó segítségével: It's five past six. Öt perccel múlt hat. It's twelve minutes past seven. Tizenkét perccel múlt hét.

Excuse me. Can you tell me the time, please? Yes, of course. It's just after 6 o'clock. I'm sorry. I don't know. I don't have a watch. Never mind.

Bocsánat/Elnézést. Meg tudná mondani, hány óra van? Természetesen. Épp most múlt 6 óra. Sajnálom, nem tudom. Nincs órám. Nem baj. / Semmi gond.

Az 5, 10, 20, 25 perceknél a minutes szót kihagyjuk. 10

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

11

4

Take it easy!

GYAKORISÁGOT JELÖLÔ HATÁROZÓ(SZÓ)K

Present Simple 2 - I/you/we/they • Leisure activities • Social expressions

I You We They

EGYSZERÛ JELEN (Present Simple)

He She It

állítás

tagadás

I You We They

start

I You We They

don’t

He She It

starts

He She It

doesn’t

at 6.30.

kiegészítendô kérdés

do When

does

I you we they

start

at 6.30.

eldöntendô kérdés

Do

start?

he she it

Does

I you we they he she it

usually often always sometimes never

go to bed at 11. go swimming. play cards. have wine in the evenings. eats meat. plays tennis on Saturdays. starts at 6.30.

A fenti határozószók általában a fôige elôtt állnak. A sometimes és a usually állhat a mondat elején vagy végén is. Sometimes we play cards. We play cards sometimes. Usually I walk to school. I walk to school usually.

A LIKE/LOVE + IGE + -ING SZERKEZET

like

Chinese food?

Ha a love és a like ige tárgya valamilyen cselekvés, akkor az ige -ing végzôdésû alakját használjuk. I like cooking. Szeretek fôzni. She loves listening to music. (Nagyon) szeret zenét hallgatni. They like sailing very much. Nagyon szeretnek vitorlázni.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) A have* birtoklást kifejezô ige. (Egyes szám harmadik személyben has.) Kérdô és tagadó mondatokban a do segédige megfelelô alakjaival használjuk. He has a camera. Van fényképezôgépe. He doesn't have a lot of free time. Nincs sok szabad ideje. Do you have a friend? Van barátod? A have igét gyakran használjuk étkezéssel kapcsolatos jelentésû fônevekkel. A magyar fordításban igét használunk. I have breakfast in bed. Ágyban szoktam reggelizni. I have tea and toast for breakfast. Teát és pirítóst reggelizem.

She gets up early on weekdays. He plays football on Friday mornings. They never go out on Saturday evenings. Do you relax at weekends? She gets up at six o'clock. She gets up early in the morning. We go out in the evening. She goes surfing in summer.

Hétköznap korán szokott felkelni. Péntek reggel focizni szokott. Sosem szoktak elmenni szombat esténként. Hétvégén pihenni szoktál? Hatkor szokott felkelni. Korán reggel kel fel. Este eljárunk szórakozni. Nyáron szörfözik.

* (A have a beszélt nyelvben gyakran have got formában jelentkezik, ld. Unit 10.) 12

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

13

5

KIFEJEZÉSEK I'm sorry I'm late. The traffic is bad today. Don't worry. That's O.K. It doesn't matter. Can I open the window? Pardon? I see. Can I help you? Can I have a ticket for the trip to York? What does 'deposit' mean?

Sajnálom, hogy késtem. Rossz ma a közlekedés. Ne aggódj! Rendben van. Nem baj./Nem számít. Kinyithatom az ablakot? Tessék? (ha nem értettük, amit beszélgetôtársunk mondott.) Értem. Segíthetek? Kaphatok egy jegyet a yorki kirándulásra? Mit jelent a „deposit” szó?

Where do you live? There is/are • Prepositions • some/any • this/that/these/those • Furniture • Directions 1

HERE IS, THERE ARE - van, vannak állítás és tagadás

is

a book

are

some books two books

There

isn’t

a book

aren’t

any books

on the table.

kiegészítendô kérdés

rövid válasz

Is

Yes, there is. No, there isn't.

a book there

Are

on the table? any books

Yes, there are. No, there aren't.

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha valamely dolog vagy személy létezésérôl vagy hiányáról beszélünk, illetve megmondjuk, hogy valamibôl hány vagy mennyi található valahol.

There is a sofa in the room. There are two armchairs in the bedroom.

Van egy dívány a szobában. Két karosszék van a hálószobában.

Állító mondatokban a some, tagadó és kérdô mondatokban az any határozatlan névmást használjuk. A some jelentése: néhány, némi, valamennyi. Nem szoktuk magyarra fordítani. Some és any után a megszámlálható fônevek többes számban, a megszámlálhatatlanok egyes számban állnak.*

*(Ld. részletesebben: Unit 9) 14

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

15

There are some flowers on the table. There is some food on the table. There aren't any cups on the table. There isn't any food on the table. Are there any books on the table? Is there any milk in the fridge?

Van virág az asztalon. Van étel az asztalon. Nincs csésze az asztalon. Nincs étel az asztalon. Van könyv az asztalon? Van tej a hûtôben?

this that

these those

A buszmegálló közel van a parkhoz. Van egy postaláda a posta elôtt. A lámpa a dívány mögött van. Képeslapok (folyóiratok) vannak az asztal alatt.

KIFEJEZÉSEK - ÚTBAIGAZITÁS (Directions)

MUTATÓ NÉVMÁSOK közelre mutató: távolra mutató:

The bus stop is near the park. There is a post box in front of the post office. The lamp is behind the sofa. There are magazines under the table.

(ez, ezek) (az, azok)

I like this ice-cream. I want these books. Do you like that picture on the wall? Who are those children outside?

Szeretem ezt a fagylaltot. Ezeket a könyveket akarom. Tetszik az a kép a falon? Kik azok a gyerekek (ott) kinn?

Excuse me! Is there a newsagent's near here? It's in Church street. Take the first street on the right. Go straight ahead, and it's on the left, next to the pub. There's an Internet café in Park Lane. Is that one far?

Elnézést kérek! Van a közelben újságos? A Church Street-en van. Az elsô utcánál forduljon be jobbra. Menjen egyenesen, és balra lesz, a sörözô mellett. Van egy internet kávézó a Park Lane-en. Az messze van?

KÖTÔSZAVAK - and, so, but, because I like coffee and I like tea. I like Tom, but I don't like his wife. I like Judy, so I often visit her. I like my job because it's interesting.

Szeretem a kávét, és szeretem a teát. Szeretem Tomot, de nem szeretem a feleségét. Szeretem Judyt, így/tehát gyakran meglátogatom. Szeretem a munkámat, mert érdekes.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) He lives in the South of France. There is a photo on the television. There are two pictures on the wall. The cinema is on the left, opposite the flower shop. The bank is next to the supermarket. 16

New Headway Elementary • the THIRD edition

Franciaország déli részén lakik. Egy fénykép van a tévén. Két kép van a falon. A mozi a bal oldalon van, a virágbolttal szemben. A bank (közvetlenül) az élelmiszerbolt mellett van. New Headway Elementary • the THIRD edition

17

6

Can you speak English?

kérdés

can/can’t/could/couldn’t • was/were • Words that sound the same • On the phone

Can

rövid válasz

I you he/she/it we they

CAN, CAN'T - képes, tud, -hat, -het

Could

A can módbeli segédige képesség, valamint megengedés kifejezésére szolgál (jelen idejû mondatokban). A mondatban csak fôigével együtt használható. Jelentése: képes, tud valamit csinálni, csinálhat, tehet valamit.

kiegészítendô kérdés

He can ski really well. Can you speak French? We can't understand the question. Can I have a sandwich?

Igazán jól tud sielni. Tudsz franciául (beszélni)? Nem értjük a kérdést. Ehetek egy szendvicset?

can What could

drive? cook? dance?

Yes,

No,

I you he/she/it we they

I you he/she/it we they

can. could. can’t. couldn’t.

do?

COULD, COULDN'T - tudott, képes volt A could módbeli segédige a can megfelelôje múlt idôben. Could you swim when you were five? Tudtál úszni ötéves korodban? I couldn't answer the question. Nem tudtam válaszolni a kérdésre. A can/could segédige alakja minden számban és személyben azonos. Az ige szótári alakja ('to' nélküli fônévi igenév) áll utána.

I You He/She/It We They

can swim. could

I You He/She/It We They

can’t (cannot) swim. couldn’t (could not)

állítás

I He/She/It We You They

tagadás

állítás

A LÉTIGE ALAKJAI MÚLT IDÔBEN

New Headway Elementary • the THIRD edition

in Paris yesterday. in England last year.

were

tagadás

I He/She/It We You They

18

was

wasn’t at school yesterday. at the party last night.

weren’t

New Headway Elementary • the THIRD edition

19

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

kiegészítendô kérdés

was Where were

I he/she/it we you they

eldöntendô kérdés

Was

Were

I was at a party. Yesterday there was a party at my house. Can I speak to you? He sits at his computer for hours.

yesterday? last week? on Monday?

rövid válasz

Yes,

I he/she/it at work? at home?

we you they

No, Yes, No,

I he/she/it we you they

wasn’t.

were. weren’t.

Hi Jo. This is Pat. See you on Sunday at ten. I'll just get her. There's a party at my house on Saturday. Can you come? Perhaps next time. Can I speak to the manager, please? Can I take a message? I'll ring back later.

Szia Jo. Itt Pat (beszél). Viszlát vasárnap tízkor. Azonnal hívom. Szombaton buli van nálunk. El tudsz jönni? Talán legközelebb. Beszélhetek az igazgatóval? Hagy üzenetet? Késôbb visszahívlak.

in Manchester

in 1970.

were

I was born in Manchester in 1980. Where were you born? When was he born?

20

was.

was born

We You They

Beszélhetek veled? Órákig ül a számítógépénél.

KIFEJEZÉSEK

WAS/WERE BORN - született

I He/She/It

Voltam egy összejövetelen. Tegnap buli volt nálunk.

New Headway Elementary • the THIRD edition

1980-ban születtem Manchesterben. Hol születtél? Mikor született (ô)?

New Headway Elementary • the THIRD edition

21

7

Then and now

kiegészítendô kérdés

Past Simple 1 - Reguar verbs • Irregular verbs • Words that go together • What’s the date?

I you he/she/it we they

When

did Where

AZ IGÉK MÚLT IDEJÛ ALAKJA Az igék vagy szabályosak vagy rendhagyóak. A szabályos igék végzôdése múlt idôben: -ed (ha a szó mássalhangzóra, vagy magánhangzó után y-ra végzôdik): thank thanked, look - looked, want - wanted, play - played. -e végû igéknél csak -d-t írunk: live - lived, arrive - arrived, dance - danced. Ha az ige mássalhangzó után y-ra végzôdik, az y az -ed végzôdés elôtt i-re változik: study -studied, carry - carried. Az egy szótagú, rövid mássalhangzós ige szóvégi mássalhangzója megkettôzôdik: chat - chatted, stop - stopped. Az -ed végzôdés kiejtése /d/ (zöngés hangok után), /t/ (zöngétlen hangok után) vagy /id/ (pl. mássalhangzótorlódás vagy kettôshangzót vagy hosszú magánhangzót követô zárhangok után): lived /lIvd/, looked /%lUkt/, wanted /wQntid/, hated /heItid/, started /stA:tid/ Az igék nagy része rendhagyó, pl. go - went. A rendhagyó múlt idejû alakokat meg kell jegyezni (ld. tankönyv 158. oldal).

eldöntendô kérdés

Did

I you he/she/it we they

My family moved to London in 1985. We went to the cinema last night.

rövid válasz

like

the film?

Yes,

enjoy

the party?

No,

I you he/she/it we they

did.

didn’t

Múltra utaló idôhatározók

last

night Saturday week month year

tegnap este/éjjel múlt szombaton múlt héten múlt hónapban tavaly

yesterday

morning afternoon evening

tegnap reggel tegnap délután tegnap este

EGYSZERÛ MÚLT (Past Simple) A múltban lejátszódó, egyszeri vagy ismétlôdô cselekvések, események kifejezésére használjuk. Az igealak sem szám, sem személy szerint nem változik.

go?

A családom 1985-ben Londonba költözött. Tegnap este moziba mentünk.

SORSZÁMNEVEK (Ordinals) állítás

tagadás

I You moved He/She/It went We They

I You move to London. He/She/It didn’t go We They

to London in 1985.

Tagadásban és kérdésben a do segédige múlt idejû alakját (did) használjuk. 22

New Headway Elementary • the THIRD edition

A sorszámnevek képzésére a -th végzôdést használjuk: six - sixth (hat - hatodik), fifteen - fifteenth (tizenöt - tizenötödik). Kivételek:

first second third

elsô második harmadik

New Headway Elementary • the THIRD edition

23

Ügyeljünk a következô sorszámnevek helyesírására: five ë fifth ë eighth eight nine ë ninth twelfth twelve ë A tizeseknél a szóvégi y-ból -ie lesz: twentieth, fortieth. 21 után a sorszámnevek két elemét kötôjellel kapcsoljuk össze: the twenty-third, the fifty-fifth.

8

A date to remember Past Simple 2 - negatives - ago • Spelling and silent letters • Special occasions

AGO - ... ezelôtt Az ago idôhatározói névutó. Jelentése: (egy bizonyos idôvel) ezelôtt. ten years ago tíz évvel ezelôtt two weeks ago két héttel ezelôtt a month ago egy hónappal ezelôtt

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) She travelled around the world. She acted in over 50 films. She worked for 20th Century Fox. She went to school when she was 12. She flew across the Atlantic. Are you interested in modern art?

Körülutazta a világot. Több mint 50 filmben játszott. A 20th Century Fox-nak dolgozott. 12 éves korában ment iskolába. Átrepülte az Atlanti-óceánt. Érdekli a modern mûvészet?

I went to the USA

ten years two weeks a month

ago.

IDÔHATÁROZÓK ELÖLJÁRÓSZÓVAL KIFEJEZÉSEK - DÁTUM Írásban: 3 April 1999 April 3 1999 3/4/1999

Beszédben: the third of April, nineteen ninety-nine April the third, nineteen ninety-nine

What's the date today? When's your birthday? It’s (the) third (of) April today. My birthday is on (the) 9th (of) October.

Hanyadika van? Mikor van a születésnapod? Ma április harmadika van. Október 9-én van a születésnapom.

1. Évszázad, év, évszak, napszak, hónap elôtt in elöljárószó áll. in the twentieth century a XX. században in 1924 1924-ben in the 1990s az 1990-es években in winter / summer télen / nyáron in the morning / the evening reggel / este in September szeptemberben 2. Nap, pontos dátum elôtt on elöljárószót használunk. on 10 October október l0-én on Christmas Day karácsony napján (dec. 25-én) on Saturday szombaton on Sunday evening vasárnap este 3. Óra és többnapos ünnep elôtt at az elöljárószó. at seven (o'clock) hétkor (hét órakor) at weekends hétvégeken at night éjszaka at Christmas karácsonykor

24

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

25

9

4. Az idôhatározó sokszor elöljárószó nélkül áll. this evening ma este tonight ma este, ma éjjel next week jövô héten last year tavaly

Food you like! Count and uncount nouns • I like/I’d like • some/any • much/many • Food • Polite requests

MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN FÔNEVEK (Countable and uncountable nouns) ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) What's on television this evening? We're on the phone. I'm on a mobile phone. We spoke for an hour on the phone. Some people try to find love on the Internet. We didn't laugh at his joke. There was a knock at the door. I phoned him at the end of the programme. Say hello to Auntie Mavis. Today is the third of April. My birthday is on the tenth of October.

Mi van a tévében ma este? Van telefonunk. Mobiltelefont használok. Egy órát beszéltünk telefonon. Néhányan az Interneten keresnek szerelmet. Nem nevettünk a viccén. Kopogtak az ajtón. A mûsor végén telefonáltam neki. Köszönj Mavis néninek! Ma április harmadika van. Október 10-én van a születésnapom.

Megszámlálható az a fônév, amely elé határozatlan névelôt tehetünk - ezeknek a fôneveknek általában többes számú alakjuk is van.

a book

ë

two books

an egg

ë

six eggs

A többi fônév megszámlálhatatlan. (Ezek a fônevek általában anyagnevek, enni- és innivalók neve, gyûjtônevek vagy elvont fogalmak.)

bread, rice, cheese, water, milk, time, information, practice Egyes megszámlálhatatlan fônevek bizonyos helyzetben többes számba tehetôek:

Do you like ice-cream? We'd like two ice-creams, please. Can I have a tomato soup? I'd like a white coffee, please.

Szereted a fagylaltot? Két jégkrémet kérünk. Kaphatok egy (adag) paradicsomlevest? Egy tejeskávét kérek.

KIFEJEZÉSEK WOULD LIKE - szeretne, kér valamit Happy birthday to you. Congratulations. Happy New Year everybody! Thank goodness. Have a nice weekend. Same to you. Did you have a nice weekend? It was brilliant.

Boldog születésnapot! Gratulálok! Boldog újévet mindenkinek! Hála Istennek. Jó hétvégét! Viszont kívánom. Jó hétvégéd volt? Remek volt.

A would módbeli segédige és a like ige kapcsolatával kérést fejezhetünk ki. Alakja mindkét számban és minden személyben azonos.

I'd like a drink. (I would like a drink.)

Udvarias kínálásnál gyakran használunk would-ot:

Would you like a biscuit? Would you like some biscuits? Yes, please. No, thank you. 26

New Headway Elementary • the THIRD edition

Szeretnék/Kérek egy italt.

Kér(sz) egy kekszet? Kér(sz) kekszet? Igen, kérek/köszönöm. Köszönöm, nem (kérek). New Headway Elementary • the THIRD edition

27

SOME / ANY - valamennyi, néhány / semennyi

HOW MUCH? / HOW MANY? - mennyi? hány?

Fônevek elôtt a határozatlan névelôn (a/an) kívül a some vagy any határozatlan névmást használhatjuk: állításban általában some-ot, kérdésnél és tagadásnál pedig any-t. A some és any névmást sokszor nem is fordítjuk magyarra, ha mégis, jelentése valamennyi, némi, néhány, illetve semmi, semennyi.

Megszámlálhatatlan fônevekkel jelölt dolgok mennyiségére how much? kérdôszóval, megszámlálhatókéra pedig how many?-vel kérdezünk. How much rice would you like? Mennyi rizst szeretnél? There isn't much rice. Nincs sok rizs. How many apples are there? Mennyi alma van? There aren't many apples. Nincs sok alma.

I can see some girls in the picture. There isn't any milk in the glass. Can you see any people in the street?

Látok néhány lányt a képen. Lányokat látok a képen. Nincs tej a pohárban. Látsz embereket az utcán?

MUCH / MANY - sok Some és any után a megszámlálható fônév többes számban, a megszámlálhatatlan egyes számban áll. állítás

There is

bread some

on the table.

There are

oranges

A much és many határozatlan névmás jelentése: sok. Leginkább kérdésben és tagadásban használjuk - megszámlálható fônevekkel many-t, megszámlálhatatlanokkal much-ot. There aren't many eggs at home. Nincs sok tojás itthon. I don't have much time. Nincs sok idôm. Do you have many books? Sok könyved van?

kérdés

Is there Does she have

COULD - udvarias kérés

bread water

on the table?

cars people

in the street?

any Are there Can you see tagadás

Could I have a glass of water? Could you tell me the time, please?

Kaphatnék egy pohár vizet? Megmondaná az idôt, kérem?

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

There isn’t

fruit

on the table.

any There aren’t

children in the street.

I've got a book by John Grisham. What do you have for breakfast? Germany has many kinds of sausages.

Van egy könyvem John Grishamtôl. Mit eszel reggelire? Németországban sokféle kolbász van.

Ha a kérdésre igenlô választ várunk (például kérésnél, kínálásnál), a some névmást használjuk:

KIFEJEZÉSEK - udvarias kérés Can I have

coffee, please? some

Would you like 28

grapes?

New Headway Elementary • the THIRD edition

Can/ Could I have a glass of water? Can you give me the recipe? Could you pass the salt, please?

Kaphatnék egy pohár vizet? Megadnád a receptjét? Ideadná a sót, kérem? New Headway Elementary • the THIRD edition

29

10

Bigger and better! Comparative and superlatives • have got • City and country • Directions 2

HAVE GOT - van neki (valamije) A Unit Four-ban megismert have, birtoklást kifejezô ige változataként a beszélt nyelv gyakran használja a have got formát. A have-et illetve has-t állításban rendszerint összevonjuk az alanyt jelölô névmással vagy fônévvel: I've got a new car. She's got two brothers. My father's got a good job.

A MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA KÖZÉP- ÉS FELSÔFOKÚ MELLÉKNEVEK (Comparative and superlative adjectives)

egy szótagú melléknevek

y-ra végzôdô melléknevek

állítás

I You We They

’ve got have got

He She It

’s got has got

alapfok

középfok

felsôfok

old safe big hot

older safer bigger hotter

the oldest the safest the biggest* the hottest*

dirty noisy

dirtier noisier

the dirtiest the noisiest

tagadás

I You We They

haven’t got don’t have

He She It

hasn’t got doesn’t have

két vagy több szótagú melléknevek

boring beautiful

more boring more beautiful

the most boring the most beautiful

rendhagyó melléknevek

good bad far

better worse farther

the best the worst the farthest

have

a cat. a garden.

has

a cat. a garden.

kérdés

Hasonlító mondatok: Have

You're older than me. New York is dirtier than Paris. Prague is one of the most beautiful cities in Europe.

Idôsebb vagy, mint én. New York piszkosabb, mint Párizs. Prága Európa egyik legszebb városa.

Középfoknál a hasonlító kötôszó than.

I you we they

Has

he / she / it

Do

I you we they

Does

got

any money? a sister? have

he / she / it

A have és have got múlt ideje egyaránt had. Múlt idôben a got nem használatos. * A szóvégi mássalhangzó megkettôzôdik, ha rövid magánhangzó áll elôtte. 30

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

31

11

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

The country is quieter than the city. The house is 50 metres from the sea. Everest is the highest mountain in the world. He spends his time on the banks of the river. He drove along the road. They ran over the bridge. I walked past the pub. He walked up the hill. He ran down the hill. The cat ran through the hedge. He jumped into the lake.

A vidék csendesebb, mint a nagyváros. A ház 50 méterre van a tengertôl. Az Everest a legmagasabb hegy a világon. Idejét a folyóparton tölti. Végighajtott az úton. Átfutottak a hídon. Elmentem a kocsma mellett. Felment a hegyre. Lefutott a hegyrôl. A macska átfutott a sövényen. Beugrott a folyóba.

Present Countinous • Whose? • Clothes • Words that rhyme • In a clothes shop

FOLYAMATOS JELEN (Present Continuous) A folyamatos jelen a beszéd vagy írás pillanatában (tehát éppen most) zajló cselekvésre vagy történésre utal.

She's wearing jeans. I'm studying English.

Farmer van rajta. (Most) angolt tanulok.

A közeli jövôben végbemenô cselekvésre, eseményre is vonatkozhat.

I'm playing tennis this afternoon. Jane is seeing her boyfriend tonight.

KIFEJEZÉSEK

How do I find your cottage? Go round the corner past the farm, and my cottage is on the right. Safe journey.

Looking good!

Hogyan találok oda a házadhoz? A farm után fordulj be a sarkon, a ház jobbra lesz. Jó utat!

Ma délután teniszezni fogok. Jane ma este találkozik a barátjával.

Képzése: a létige megfelelô alakja + ige + -ing végzôdés: wear - wearing, go - going, cook - cooking A szóvégi -e -ing elôtt kiesik: write - writing, smile - smiling Rövid mássalhangzó rövid magánhangzó után megkettôzôdik: sit - sitting, get - getting, run - running

állítás és tagadás

32

New Headway Elementary • the THIRD edition

kiegészítendô kérdés

I

am

am

I

He She It

is

is

he she it

We You They

are

(not) going

outside.

Where are

going?

we you they

New Headway Elementary • the THIRD edition

33

eldöntendô kérdés

rövid válasz

Am

I

Is

he she it

Yes, you are. No, he isn't. Yes, she is. Yes, it is. No, we aren't. No, I'm not. Yes, they are.

Are

going?

we you they

Are you having a good time? Is my English getting better? Are they having a party?

Yes, we are. Yes, it is. No, they aren't.

AZ ÖNÁLLÓ BIRTOKOS NÉVMÁS

It’s

mine.

Az enyém.

yours.

A tiéd. / Tiétek.

his. hers.

Az övé.

ours.

A miénk.

theirs.

Az övék.

This is my pen. This pen is mine. This is our car. Where is yours? Is this umbrella hers? Those blue coats aren't theirs.

Ez az én tollam. Ez a toll az enyém. Ez a mi autónk. Hol a tiéd? Ez az esernyô az övé? Azok a kék kabátok nem az övék.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) EGYSZERÛ JELEN ÉS FOLYAMATOS JELEN Az egyszerû jelent általános igazságok, szokásos, hosszú ideig tartó cselekvések, események, jelenségek leírására használjuk:

I come from Switzerland. He works in a bank.

Svájci vagyok. (Ô) bankban dolgozik.

A folyamatos jelen a most zajló, vagy a szokásostól eltérô cselekvés kifejezésére szolgál:

Why are you wearing a suit? You usually wear jeans. I always go to work by car, but today I'm taking a bus.

Miért van (most) rajtad öltöny? Miért viselsz (most) öltönyt? Farmerben szoktál járni. Általában farmert viselsz. Mindig kocsival járok munkába, de ma busszal megyek.

WHOSE - kié? kinek a …? Whose is this book? Whose book is this? Whose is it? 34

New Headway Elementary • the THIRD edition

Kié ez a könyv? Kinek a könyve ez? Kié ez?

We've got this jumper in red. He's talking to Mandy. There's a girl with fair hair. I'm looking for a jumper. I always pay by credit card.

Pirosban van ilyen pulóverünk. Mandy-vel beszélget. Ott/Van egy szôke lány. Pulóvert keresek. Mindig hitelkártyával fizetek.

KIFEJEZÉSEK - RUHABOLTBAN (In a clothes shop) Can I help you? No, thanks. I'm just looking. I'm looking for a shirt to go with my new suit What size are you? What about this one? It's a bit too big /small. I like that dark blue one. That's the last blue one we've got. Have you got a smaller size? Can I try it on? I'll take the green. How much is it? Can I pay by credit card?

Segíthetek? Mivel szolgálhatok? Köszönöm, nem, csak nézelôdöm. Olyan inget keresek, ami megy az új öltönyömhöz. Mi az Ön mérete? És ehhez mit szól? Ez hogy tetszik? Ez egy kicsit nagy / kicsi. Az a sötétkék tetszik. Ez az utolsó kék, ami még megvan. Van kisebb méretben? Felpróbálhatom? A zöldet veszem meg. Mennyibe kerül? Fizethetek hitelkártyával? New Headway Elementary • the THIRD edition

35

12

Life’s an adventure!

CÉLHATÁROZÓ KIFEJEZÉSE FÔNÉVI IGENÉVVEL (Infinitive of purpose)

going to future • Infinitive of purpose • The weather • Making suggestions

A fônévi igenévvel kifejezhetjük mit miért, milyen céllal teszünk.

BE GOING TO - szándék, közeli jövô A létige (be) + going to szerkezetet közeli jövôre vonatkozó terv, szándék kifejezésére használhatjuk.

She is going to be a ballet dancer when she grows up. We're going to stay in a villa in France this summer.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) Ezen a nyáron egy villában fogunk lakni Franciaországban.

am

He She It

is

We You They

are

What did he do as a child? He grew up in the city. I'm going to Florida in a year's time. What's on TV tonight? What's on at the cinema?

Mit csinált gyerekként? A városban nôtt fel. Egy év múlva Floridába megyek. Mi van ma este a tévében? Mi megy a moziban?

Vigyázz! Le fog esni az a pohár!

WHAT IS/ARE … LIKE? - kérdés tulajdonságra (milyen?)

állítás és tagadás I

(Azért) gyûjtök, hogy vegyek egy CD-lejátszót. Nyaralni megyünk Párizsba.

Balett-táncos lesz, ha felnô.

Going to-t használunk akkor is, ha a beszéd pillanatában látszik, hogy a cselekvés vagy történés be fog következni a (közel)jövôben. Careful! That glass is going to fall!

I'm saving money to buy a CD player. We're going to Paris to have a holiday.

(not)

going to

have a break. stay at home. have a drink.

What's the weather like today? It's cloudy. What was the weather like yesterday? It was sunny and warm. What are your children like? They're clever.

Milyen ma az idô? Felhôs. Milyen volt az idô tegnap? Napos és meleg (volt). Milyenek a gyerekeid? Okosak.

Ha a fôige come vagy go, a going to szerkezet helyett a folyamatos jelent használjuk.

We're going to Paris next week. Joe and Tim are coming for lunch tomorrow.

36

New Headway Elementary • the THIRD edition

A jövô héten Párizsba megyünk. Joe és Tim eljönnek holnap ebédre.

New Headway Elementary • the THIRD edition

37

SHALL - javaslat, kérdés elsô személyben A shall segédigével javasolhatunk, felajánlhatunk valamilyen tevékenységet, illetve érdeklôdhetünk, hogy megtegyünk-e valamit.

Shall we go swimming? Shall I answer the phone? What shall we do tonight? When shall we go shopping?

Menjünk úszni? Felvegyem a telefont? Mit csináljunk ma este? Mikor menjünk vásárolni?

LET'S - felszólítás, javaslat többes szám elsô személyben Let's go. (Let us go.) Let's watch a DVD. Let's go home. It's late.

Menjünk! Nézzünk meg egy DVD-t! Menjünk haza! Késô van.

KIFEJEZÉSEK It's a lovely day. It's too hot to play tennis. Which film do you want to see?

Szép napunk/idônk van. Túl meleg van a teniszezéshez. Melyik filmet szeretnéd megnézni?

13

Storytime Question forms • Adjectives and adverbs • Describing feelings • At the chemist’s

KIEGÉSZÍTENDÔ KÉRDÉSEK (Question word questions) When did Shakespeare live? Who did he marry? Who created Mickey Mouse? How do you get to school? What do you have for breakfast? What happens at the end of the story? Why do you want to learn English? How many people are there in the class? How much does she earn? How far is it to the centre? What sort of car do you have? Which newspaper do you read?

Mikor élt Shakespeare? Kit vett feleségül? Ki alkotta Mickey Mouse-t? Hogyan jutsz el az iskolába? Mit reggelizel? Hogyan végzôdik a történet? / Mi történik a végén? Miért akarsz angolul tanulni? Hányan vannak az osztályban? Mennyit keres? Milyen messze van a városközpont? Milyen (típusú) autód van? Melyik újságot olvasod?

MELLÉKNEVEK ÉS HATÁROZÓSZÓK (Adjectives and adverbs) A jelzôi szerepben álló melléknév az adott dolog vagy élôlény tulajdonságára utal: segítségével azt mondjuk el, hogy valaki vagy valami milyen.

a big dog a careful driver

nagy kutya óvatos vezetô

A határozószó többek között a cselekvés módját jelezheti, tehát arra utal, hogy hogyan történik a cselekvés.

She ran quickly. He drives too fast.

38

New Headway Elementary • the THIRD edition

Gyorsan futott. Túl gyorsan vezet.

New Headway Elementary • the THIRD edition

39

14

Melléknévbôl -ly végzôdéssel határozószót képezhetünk: quick ë quickly bad ë badly careful ë carefully immediate ë immediately easy ë easily

Have you ever? Present Perfect + ever, never, yet and just • At the airport

PRESENT PERFECT Néhány határozószó képzése rendhagyó: good jó ë hard kemény ë early korai ë fast gyors ë

well hard early fast

jól keményen korán gyorsan

Sok melléknévnek -ful, -y, -ous, -ic a végzôdése, ezeket általában fônévbôl képezzük: colour - colourful, beauty - beautiful, care - careful, peace - peaceful, sun - sunny, health - healthy, noise - noisy, anger - angry, danger - dangerous, romance - romantic. Figyeljük meg a különbséget az azonos tövû, -ed illetve -ing végzôdésû melléknevek (tulajdonképpen melléknévi és határozói igenevek) jelentésében: The lesson was boring. Az óra unalmas volt. The students were bored. A diákok unatkoztak. The book was interesting. A könyv érdekes volt. I was interested in the book. (Engem) érdekelt a könyv. Life in New York is very exciting. Az élet New York-ban nagyon izgalmas. The football fans were very excited. A futballrajongók nagyon izgatottak voltak.

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) What's the story about? What happens at the end?

Mirôl szól a történet? Mi történik a végén?

A Present Perfect igeidônek sem jelentésben, sem használatban nincs pontos magyar megfelelôje. Nyelvtani szempontból jelen idônek tekintjük, bár legtöbbször múlt idôvel fordítjuk magyarra:

I have done it. I've been to England.

Megcsináltam. (Már) voltam Angliában.

A Present Perfect formailag a have segédigébôl és az ige úgynevezett harmadik alakjából (befejezett vagy múlt idejû melléknévi igenév - past participle) áll. Az ige harmadik alakja szabályos igéknél megegyezik a múlt idejû alakkal, rendhagyó igéknél pedig külön meg kell jegyezni (ld. tankönyv 158. oldal).

állítás és tagadás I We You They

’ve have

He She It

’s has

(not) been

to the States.

kérdés KIFEJEZÉSEK

I'm not feeling very well. I'm looking for some aspirin. Where can I find them? I'd like some shampoo as well. That's all. Here's five pounds eighty change. 40

New Headway Elementary • the THIRD edition

Have Nem érzem túl jól magam. Aszpirint keresek. Hol találom? Sampont is kérek. Ez minden. / Ennyi lesz. 5 font 80 a visszajáró, tessék.

Has

rövid válasz

I you we they

he she it

Yes,

been

to Russia?

No, Yes,

No,

I you we they

he she it

have. haven’t. has. hasn’t.

New Headway Elementary • the THIRD edition

41

Ha a cselekvés idejét pontosan meg akarjuk határozni, Present Perfectet nem használhatunk.

kiegészítendô kérdés

have

I you we they

has

he she it

Where

She went to Russia two years ago. I had a crash when I was 10. been?

Múltra utaló konkrét idôhatározóval egyszerû múltat (Simple Past) használunk.

I left A Present Perfect olyan cselekvésre, történésre utal, amely a múltnak egy meg nem határozott (tehát pillanatnyilag lényegtelen) idôpontjában történt, viszont eredménye van, illetve a tény, hogy a cselekvés megtörtént (vagy még nem történt meg), a beszéd pillanatában érzékelhetô vagy fontos.

She's travelled to most parts of the world. Have you ever been in a car accident?

last night. yesterday. in 1990. at three o'clock. on Monday.

A világ legtöbb részén járt már. Ügyeljünk a been és a gone használatára: Volt már autóbaleseted?

Néhány, a cselekvés idejét pontosan meg nem határozó szó nagyon gyakran kapcsolódik Present Perfecthez:

ever never yet

ë ë ë

just

ë

Have you ever been to Paris? I've never been to Rome. Have you done your homework yet? I haven't done it yet. I've just done it.

42

Két évvel ezelôtt Oroszországba ment. Tízéves koromban volt balesetem.

New Headway Elementary • the THIRD edition

valaha (kérdésben) soha még (tagadásban) már (kérdésben) épp(en) most

Jártál valaha Párizsban? Sosem voltam Rómában. Megcsináltad már a házi feladatod? Még nem csináltam meg. Épp most csináltam meg.

She's gone to Portugal. (she's there now) She's been to Portugal. (but now she is here, she's returned)

Portugáliába ment. (most ott van) Portugáliában volt/járt. (de most itt van, már visszatért)

ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions) She works for a big company. Ryan and Tara are on honeymoon. Hamlet is a play by Shakespeare.

KIFEJEZÉSEK That's our flight. It's time to go. Can I have your ticket, please? Can I have a seat next to the window? Here's your boarding pass.

Egy nagy vállalatnál dolgozik. Ryan és Tara nászúton vannak. A Hamlet egy Shakespeare darab.

Ez a mi gépünk. Ideje menni. Láthatnám a jegyüket? Ülhetnék az ablak mellé? Itt a beszállókártyája.

New Headway Elementary • the THIRD edition

43

Jegyzet Notes

the THIRD edition

Elementary

Angol-magyar szójegyzék

Oxford University Press

UNIT 1

UNIT 1

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

apple

/"&pl/

alma

magazine

/"[email protected]:n/

folyóirat

Australia

/Q"streIli:@/

Ausztrália

married

/"m&rId/

házas

bag

/b&g/

táska

me

/mi:/

engem, nekem

because

/bI"kQz/

mert

Mexico

/"[email protected]/

Mexico

Brazil

/[email protected]"zIl/

Brazília

mobile

/'"[email protected]/

mobiltelefon

brother

/"[email protected]/

fivér

music

/"mju:zIk/

zene

camera

/"[email protected]/

fényképezôgép

my

/maI/

az én …-m (birt. nvmás)

children

/"[email protected]/

gyerekek

name

/neIm/

név

cinema

/"[email protected]@/

mozi

newspaper

/"nju:[email protected]/

újság, napilap

country

/"kVntri/

ország

nice

/naIs/

szép, kedves

/%nQt "b&d/

nem rossz, elég jól

day

/deI/

nap (24 óra)

not bad

dictionary

/"[email protected]/

szótár

orange

/"QrIndZ/

narancs

England

/"[email protected]/

Anglia

Poland

/"[email protected]@nd/

Lengyelország

fine

/faIn/

jó, jól

postcard

/"[email protected]:d/

(képes) levelezôlap

flat

/fl&t/

lakás

Russia

/"[email protected]/

Oroszország

France

/frA:ns/

Franciaország

See you.

/"si: ju:/

Viszlát.

from

/frQm/

-ból, -bôl, -tól, -tôl

sister

/"[email protected]/

lánytestvér

Germany

/"dZ3:[email protected]/

Németország

Spain

/speIn/

Spanyolország

goodbye

/gUd"baI/

viszontlátásra, isten vele(d)

spell

/spel/

betûz, helyesen ír

stamp

/st&mp/

bélyeg

have

/h&v/

van neki

hello

/he"[email protected]/

szia (üdvözlés)

student

/"stju:[email protected]/

diák, tanuló

her

/h3:/

az ô …-je (nn. birt. névmás)

teacher

/"ti:[email protected]/

tanár

his

/hIz/

az ô …-je (hn. birt. névmás)

telephone number

/"[email protected]@Un %[email protected]/

telefonszám

Hungary

/"hVN%[email protected]/

Magyarország

thank you

/"T&Nk ju:/

köszönöm

international

/%[email protected]"[email protected]/

nemzetközi

thanks

/T&Nks/

köszönöm, kösz

Italy

/"[email protected]/

Olaszország

the USA

/[email protected] %ju: es" eI/

az Egyesült Államok

Japan

/[email protected]"p&n/

Japán

this

/Dis/

ez, ezt

job

/dZQb/

állás, munka

ticket

/"tIkIt/

jegy

key

/ki:/

kulcs

very well

/veri "wel/

nagyon jól; rendben

language

/"l&NgwIdZ/

nyelv

want

/wQnt/

akar

learn

/l3:n/

tanul

what

/wQt/

mi, mit

letter

/"[email protected]/

levél

where

/[email protected]/

hol

él, lakik

your

/jO:/

live /lIv/ 46 New Headway Elementary • the THIRD edition

a te …-d, a ti …-tek, az ön …-je (birt. névmás) New Headway Elementary • the THIRD edition 47

UNIT 2

UNIT 2

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

accountant

/@"[email protected]/

könyvelô

father

/"fA:[email protected]/

apa

actor

/"[email protected]/

színész

first name

/"f3:st neIm/

keresztnév

address

/@"dres/

cím

fish

/"fIS/

hal

age

/eIdZ/

(élet)kor

French

/frentS/

francia

American

/@"[email protected]/

amerikai

friendly

/"frendli/

barátságos

anything else

/"enITIN "els/

valami más(t), bármi más(t)

funny

/"fVni/

mulatságos, vicces

apple pie

/%&pl "paI/

almás sütemény

girlfriend

/"g3:lfrend/

barátnô (fiúé)

at home

/@t "[email protected]/

otthon

good

/gUd/at work

/@t "w3:k/

munkában

grandfather

/"gr&n(d)fA:[email protected]/

nagypapa

bar

/bA:/

büfé, bár

grandmother

/"gr&n(d)[email protected]/

nagymama

/"h&mb3:[email protected]/

hamburger

big

/bIg/

nagy

hamburger

boyfriend

/"bOIfrend/

barát (lányé)

happy

/"h&pi/

boldog, örül

Can I have ... ?

/%k&n aI "h&v/

Kaphatok …-t?

here

/[email protected]/

itt, ide

Can I help?

/%k&n aI "help/

Segíthetek?

Here you are.

/"[email protected] ju: %A:/

Tessék(, itt van).

centre

/"[email protected]/

közép

hi

/haI/

szia

cheap

/tSi:p/

olcsó

holiday

/"hQlIdeI/

szabadság, ünnep

chicken

/"tSIkIn/

csirke

horrible

/"[email protected]/

borzasztó

chips

/tSIps/

hasábburgonya, sült krumpli

hot

/hQt/

forró, meleg

chocolate

/"[email protected]/

csokoládé

how are you?

/%haU "A: ju:/

hogy vagy(tok)? hogy van(nak)?

classroom

/"klA:srUm/

tanterem

how much?

/%haU "mVtS/

mennyi?

coffee

/"kQfi/

kávé

how old?

/%haU "@Uld/

mennyi idôs?

cold

/[email protected]/

hideg

husband

/"[email protected]/

férj

daughter

/"dO:[email protected]/

lány(a vkinek)

ice-cream

/"aIskri:m/

fagylalt, jégkrém

different

/"[email protected]/

különbözô

Ireland

/"[email protected]@nd/

Írország

difficult

/"[email protected]/

nehéz (átv.)

journalist

/"dZ3:[email protected]/

újságíró

drink

/drINk/

ital; iszik

love

/lVv/

szeret, szerelem

easy

/"i:zi/

könnyû

lovely

/"lVvli/

szép; jó, finom

egg

/eg/

tojás

menu

/"menju:/

étlap

email

/"I:meIl/

email, elektronikus levél

mineral water

/"[email protected]@l %wO:[email protected]/

ásványvíz

exciting

/"Ik"saItIN/

izgalmas

Monday

/"mVndeI/

hétfô

expensive

/"Ik"spensIv/

drága, költséges

morning

/"mO:nIN/

reggel

family

/"[email protected]/

család

mother

/"[email protected]/

anya

gyors

near

/"[email protected]/

mellett, közel

fast /fA:st/ 48 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

49

UNIT 2

UNIT 3

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

new

/nju:/

új

a little

/@ "lItl/

egy kicsit

nightclub

/"naItklVb/

(éjszakai) mulató(hely)

afternoon

/%A:[email protected]"nu:n/

délután

now

/naU/

most

ambulance

/"[email protected]@ns/

mentô

nurse

/n3:s/

ápolónô

Arabic

/"[email protected]/

arab (mn.)

old

/@Uld/

öreg, régi

architect

/"A:kitekt/

építész(mérnök)

orange juice

/"QrIndZ %dZu:s/

narancslé

barman

/"bA:[email protected]/

csapos

photo

/"[email protected]@U/

fénykép

be quiet

/%bi: "[email protected]/

maradj csendben

pizza

/"pi:[email protected]/

pizza

beautiful

/"bju:tIfl/

nagyon szép, gyönyörû

please

/pli:z/

kérem

beer

/[email protected]/

sör

pound

/paUnd/

(angol) font

before

/bI"fO:/

elôtt (idôben)

/[email protected]/

csónak, hajó

practice

/"pr&ktIs/

gyakorlat

boat

price

/praIs/

ár

boring

/"bO:rIN/

unalmas

restaurant

/"restrQnt/

étterem

boy

/bOI/

fiú

salad

/"[email protected]/

saláta

breakfast

/"[email protected]/

reggeli

sea

/si:/

tenger

building

/"bIldIN/

épület

slow

/[email protected]/

lassú

businesswoman

/"[email protected]%[email protected]/

üzletasszony

small

/smO:l/

kicsi, kis

busy

/"bIzi/

elfoglalt, tevékeny

software-designer

/"[email protected] dI%[email protected]/

szoftverkészítô

but

/bVt/, /[email protected]/

de

son

/sVn/

(vki) fia

Canada

/"[email protected]@/

Kanada

soon

/su:n/

hamarosan

Canadian

/[email protected]"[email protected]/

kanadai

speak

/spi:k/

beszél

chef

/Sef/

(fô)szakács

surname

/"s3:neIm/

vezetéknév

city

/"sIti/

város

Switzerland

/"[email protected]@nd/

Svájc

clock

/klQk/

óra

tea

/ti:/

tea

clothes

/[email protected]/

ruha, ruházat

town

/taUn/

város

collect

/[email protected]"lekt/

gyûjt, elhoz

tuna

/"tju:[email protected]/

ton(hal)

come

/kVm/

jön

uncle

/"Vnkl/

nagybácsi

concert

/"[email protected]/

hangverseny

understand

/[email protected]"st&nd/

ért, megért

cook

/kUk/

szakács

university

/ju:nI"v3:[email protected]/

egyetem

court

/kO:t/

udvar

who?

/hu:/

ki? kit?

deliver

/dI"[email protected]/

kézbesít, házhoz visz

wife

/waIf/

feleség

design

/dI"zaIn/

tervez(és)

write

/raIt/

ír

do the accounts

/%du: Di: @"kaUnts/

könyvel

fiatal

dog

/dQg/

kutya

young /jVN/ 50 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

51

UNIT 3

UNIT 3

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

drive

/draIv/

vezet, autóval elvisz

look after

/%lUk "A:[email protected]/

gondoskodik vkirôl/vmirôl

end

/end/

vég, vmi vége

make

/meIk/

készít, csinál

every day

/%evrI "deI/

minden nap

man

/m&n/

férfi; ember

excuse me

/Ik"skju:z "mi:/

bocsánat, bocsásson meg

Mexico

/"[email protected]/

Mexico

film

/fIlm/

film

model

/"mQdl/

modell

fireman

/"[email protected]@n/

tûzoltó

music

/"mju:zIk/

zene

fly

/flaI/

repül

never

/"[email protected]/

soha

flying doctor

/%flaIIN "[email protected]/

repülô orvos

never mind

/"[email protected] maInd/

ne (is) törôdj vele

football

/"fUtbO:l/

labdarúgás, foci

non-stop

/"nQn "stQp/

egyfolytában

free time

/%fri: "taIm/

szabadidô

of course

/@v "kO:s/

természetesen

/"QfIs/

iroda

French

/frentS/

francia

office

German

/"dZ3:[email protected]/

német

only

/"@Unli/

csak; egyedüli, egyetlen

get up

/%get "Vp/

felkel

ordinary

/"O:[email protected]/

hétköznapi

girl

/g3:l/

lány

people

/"pi:pl/

emberek

glass

/glA:s/

pohár, üveg

perhaps

/[email protected]"h&ps/

talán

go

/[email protected]/

megy, jár

petrol

/"[email protected]/

benzin

go to bed

/%[email protected] [email protected] "bed/

lefekszik (aludni)

pianist

/"[email protected]/

zongoramûvész, zongorista

guest

/gest/

vendég

pilot

/"[email protected]/

pilóta

help

/help/

segít(ség)

plane

/pleIn/

repülôgép

hospital

/"hQspItl/

kórház

play

/pleI/

játszik

hotel

/[email protected]"tel/

szálloda

policeman

/[email protected]"li:[email protected]/

rendôr

hour

/"[email protected]/

óra (60 perc)

post

/[email protected]/

posta

house

/haUs/

ház

postman

/"[email protected]@n/

postás

Hungarian

/hVN"[email protected]@n/

magyar

professor

/[email protected]%[email protected]/

egyetemi tanár

hurry up

/%hVri "Vp/

siess

pub

/pVb/

sörözô, kocsma

island

/"[email protected]/

sziget

radio

/"[email protected]/

rádió

just after

/dZVst "A:[email protected]/

éppen vmi után

relax

/rI"l&ks/

pihen

just before

/dZVst bI"fO:/

éppen vmi elôtt

riding

/"raIdIN/

lovaglás

late

/leIt/

késô(n), késik

school

/sku:l/

iskola

lawyer

/"[email protected]/

jogász, ügyvéd

Scotland

/"[email protected]/

Skócia

like

/laIk/

szeret, kedvel

sell

/sel/

elad, árul

listen

/"[email protected]/

hallgat

serve

/s3:v/

kiszolgál, felszolgál

él, lakik

shop

/SQp/

üzlet, bolt

live /lIv/ 52 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

53

UNIT 3

UNIT 4

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

shop assistant

/"SQp @%[email protected]/

bolti eladó

a lot

/@ "lQt/

sokat, nagyon

sick

/sIk/

beteg, émelyeg

after

/"A:[email protected]/

után

singer

/"[email protected]/

énekes

alcohol

/"[email protected]/

alkohol

sit down

/%sIt "daUn/

ülj(ön) le

always

/"O:lweIz/

mindig

small

/smO:l/

kis, kicsi

autumn

/"O:[email protected]/

ôsz

Somali

/[email protected]"mA:li/

szomáliai

bad

/b&d/

rossz

Somalia

/[email protected]"mA:[email protected]/

Szomália

beach

/bi:tS/

part, strand

Spanish

/"sp&nIS/

spanyol

best

/best/

legjobb

summer

/"[email protected]/

nyár

boyfriend

/"bOIfrend/

barát (lányé)

supper

/"[email protected]/

vacsora

bus

/bVs/

busz

/kA:/

autó, kocsi

taxi driver

/"t&ksi %[email protected]/

taxisofôr

car

television

/"[email protected]/

televízió

Christmas

/"[email protected]/

karácsony

tennis

/"tenIs/

tenisz

club

/klVb/

klub

That's right!

/%D&ts "raIt/

Így van.

coach trip

/"[email protected] %trIp/

autóbuszos kirándulás

then

/Den/

akkor, azután

colour

/"[email protected]/

szín

there

/[email protected]/

ott

computer

/[email protected]"pju:[email protected]/

számítógép

thing

/TIN/

dolog

computer game

/[email protected]"pju:[email protected] geIm/

számítógépes játék

tired

/"[email protected]/

fáradt

cool

/ku:l/

hûvös

too

/tu:/

is, szintén

cooking

/"kUkIN/

fôzés

tourist

/"[email protected]/

turista

cousin

/"kVzn/

unokatestvér

tourist guide

/"[email protected] gaId/

idegenvezetô

dance

/dA:ns/

táncol

tourist office

/"[email protected] %QfIs/

utazási iroda

dancing

/"dA:nsIN/

tánc(olás)

undertaker

/"[email protected]@/

temetkezési vállalkozó

daytime

/"deItaIm/

nappal

vanilla

/[email protected]"[email protected]/

vanília

deposit

/dI"pQzIt/

letét, elôleg

walk

/wO:k/

séta; sétál, megy

dinner

/"[email protected]/

vacsora

watch

/wQtS/

(kar/zseb)óra

do

/du:/

tesz, csinál

wear

/[email protected]/

hord, visel

don't worry

/%[email protected] "wVri/

ne aggódj

week

/wi:k/

hét (7 nap)

drink

/drINk/

ital; iszik

weekday

/"wi:kdeI/

hétköznap

DVD

/%di: vi: "di:/

DVD

west

/west/

nyugat

early

/"3:li/

korán; korai

wine

/waIn/

bor

eat

/i:t/

eszik

work

/w3:k/

dolgozik; munka

England

/"[email protected]/

Anglia

világ

family

/"[email protected]/

család

world /w3:ld/ 54 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

55

UNIT 4

UNIT 4

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

fast

/fA:st/

gyors, gyorsan

park

/pA:k/

park

fast food

/fA:st "fu:d/

gyorséttermi étel

parents

/"[email protected]@nts/

szülôk

favourite

/"feIvrIt/

kedvenc

pink

/pINk/

rózsaszín(û)

festival

/"festIvl/

ünnep, fesztivál

Portuguese

/%pO:tSu"gi:z/

portugál

flower

/"[email protected]/

virág

rainy

/"reIni/

esôs

garden

/"gA:dn/

kert

reading

/"ri:dIN/

olvasás

go out

/%[email protected] "aUt/

elmegy otthonról, szórakozni jár

really?

/"[email protected]/

valóban? tényleg?

go running

/[email protected] "rVnIN/

futni megy, fut

red

/red/

piros

gym

/dZIm/

tornaterem

rugby

/"rVgbi/

rögbi

hard

/hA:d/

keményen; kemény, nehéz

running

/"rVnIN/

futás

/"seIliN/

vitorlázás

here

/[email protected]/

itt, ide

sailing

hot

/hQt/

forró, meleg

season

/"si:zn/

évszak

how?

/haU/

hogyan

skiing

/"ski:IN/

síelés

I'm sorry

/%aIm "sQri/

sajnálom

smoke

/[email protected]/

dohányzik

interesting

/"[email protected]/

érdekes

sometimes

/"sVmtaImz/

néha

It doesn't matter.

/It "dVznt "[email protected]/

nem baj

south

/saUT/

dél (égtáj)

joke

/"[email protected]/

vicc, tréfa

special

/"speSl/

különleges

leisure activity

/"[email protected](r) &k"[email protected]/

szabadidôs tevékenység

spend

/spend/

tölt (idôt), költ (pénzt)

long

/lQN/

hosszú

sport

/spO:t/

sport

lunchtime

/"lVntStaIm/

ebédidô

spring

/sprIN/

tavasz

match

/m&tS/

mérkôzés, meccs

start

/stA:t/

kezd, kezdôdik

mountain

/"maUntIn/

hegy

still

/stIl/

még (mindig)

near

/[email protected]/

közel, mellett

sunbathing

/"sVnbeITIN/

napozás

never

/"[email protected]/

soha

sunny

/"sVni/

napos

next

/nekst/

következô

surfing

/"s3:fIN/

hullámlovaglás

nice

/naIs/

szép, kedves

swimming pool

/"swImIN pu:l/

uszoda

north

/nO:T/

észak

take

/teIk/

fog, vesz, visz, jármûre száll

Norway

/"nO:weI/

Norvégia

take photos

/"teIk "[email protected]@Uz/

fényképez

often

/"[email protected]/, /"[email protected]/

gyakran

team

/ti:m/

csapat

oh dear

/%@U "[email protected]/

(kb.) szent ég!

Thailand

/"taIl&nd/

Thaiföld

open

/"@[email protected]/

(ki)nyit, nyílik

ticket

/"tIkIt/

jegy

orange

/"QrIndZ/

narancs

That's OK.

/"D&ts @U%keI/

Rendben van.

tessék?

trip

/trIp/

kirándulás, utazás

pardon? /"pA:dn/ 56 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

57

UNIT 4

UNIT 5

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

traffic

/"tr&fIk/

forgalom

address book

/@"dres %bUk/

notesz, címjegyzék

train

/treIn/

vonat

agree

/@"gri:/

egyetért

travel

/"tr&vl/

utazik

all the time

/%O:l [email protected] "taIm/

egész idô alatt

tropical

/"trQpIkl/

trópusi

any

/"eni/

bármennyi, valamennyi, semennyi

usually

/"ju:[email protected]/

rendszerint

armchair

/"A:[email protected]/

karosszék, fotel

visit

/"vIzIt/

látogat

bank

/b&Nk/

bank

warm

/wO:m/

meleg

baker's

/"[email protected]/

pékség

waterskiing

/"wO:[email protected]%ski:IN/

vízisíelés

bathroom

/bA:TrUm/

fürdôszoba

water sports

/"wO:[email protected] %spO:ts/

vízisportok

bedroom

/"bedrUm/

hálószoba

weekday

/"wi:kdeI/

hétköznap

best

/best/

legjobb

/blQk/

tömb

What does ... mean?

/wQt dVz ... mi:n/

Mit jelent …?

block

what time?

/wQt "taIm/

hány óra?

book

/bUk/

könyv

when?

/wen/

mikor

bookshelf

/"bUkSelf/

könyvespolc

where?

/[email protected]/

hol

bookshop

/"bUkSQp/

könyvesbolt

white

/waIt/

fehér

both

/[email protected]/

mindkettô

why?

/waI/

miért

bread

/bred/

kenyér

win

/wIn/

gyôz, nyer

briefcase

/"bri:fkeIs/

tárca, aktatáska

window

/"[email protected]/

ablak

bubble

/"bVbl/

buborék

windsurfing

/"wInd%s3:fIN/

széllovaglás, szörfözés

bus stop

/"bVs %stQp/

buszmegálló

winter

/"[email protected]/

tél

bus ticket

/"bVs %tIkIt/

buszjegy

work

/w3:k/

munka; dolgozik

car park

/"kA:%pA:k/

parkoló(hely)

/[email protected]/

év

cat

/k&t/

macska

champagne

/S&m"peIn/

pezsgô

cheers

/[email protected]/

egészségedre! (koccintáskor)

chemist's

/kemIsts/

gyógyszertár

Chinese

/%tSaI"ni:z/

kínai

church

/tS3:tS/

templom

cinema

/"[email protected]:/

mozi

clock

/klQk/

óra

collect

/[email protected]"lekt/

gyûjt

comfortable

/"[email protected]/

kényelmes

completely

/[email protected]"pli:tli/

teljesen

computer

/[email protected]"pju:[email protected]/

számítógép

year

58

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

59

UNIT 5

UNIT 5

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

cooker

/"[email protected]/

tûzhely, fôzô

lamp

/l&mp/

lámpa

corner

/"kO:[email protected]/

sarok

left

/left/

bal

cup

/kVp/

csésze, bögre

living room

/"lIvIN %rUm/

nappali (szoba)

cupboard

/[email protected]/

szekrény

lots (of books)

/lQts/

sok (könyv)

curtains

/"k3:tnz/

függöny(ök)

mirror

/"[email protected]/

tükör

designer

/dI"[email protected]/

tervezô

mobile

/%[email protected]/

mobiltelefon

dining room

/"daInIN %rUm/

ebédlô, étkezôhelyiség

modern

/"[email protected]/

korszerû

dirty

/"d3:ti/

piszkos

most of the time

/"[email protected] @v [email protected] %taIm/

az idô nagy részében

dog

/dQg/

kutya

music shop

/"mju:zIk %SQp/

zenemûbolt

DVD player

/%di:vi:"di: %p[email protected]/

DVD-lejátszó

natural

/"[email protected]/

természetes

/"nekst %tu:/

mellett

especially

/I"[email protected]/

különösen, fôleg

next to

everything

/"evrITIN/

minden

not a lot

/nQt @ "lQt/

nem sok(at)

exactly

/Ig"z&ktli/

pontosan

notebook

/"[email protected]/

jegyzetfüzet

eyes

/aIz/

szem(ek)

on

/Qn/

-on, -en, -ön

far

/fA:/

messze

over there

/%@[email protected] "[email protected]/

ott, amott, oda

fireplace

/"[email protected]/

kandalló

park

/pA:k/

park

flat

/fl&t/

lakás

pen

/pen/

toll

floor

/"flO:/

padló; emelet

perfect

/"p3:fIkt/

tökéletes

fork

/fO:k/

villa

picture

/"[email protected]/

kép

fridge

/frIdZ/

hûtôszekrény

plant

/plA:nt/

növény

front door

/%frVnt "dO:/

bejárati ajtó

plate

/pleIt/

tányér

furniture

/"f3:[email protected]/

bútor

post box

/"[email protected] bQks/

postaláda, levélszekrény

future

/"fju:[email protected]/

jövô

radio

/"[email protected]/

rádió

garden

/"gA:dn/

kert

railway station

/"reIlweI %steISn/

vasútállomás

glass

/glA:s/

pohár

reasons

/"rI:znz/

ok(ok)

home

/[email protected]/

otthon; haza-

record

/"rekO:d/

hanglemez

how many?

/"haU "meni/

hány?

room

/rUm/, /ru:m/

szoba

idea

/aI"[email protected]/

ötlet, gondolat

round

/raUnd/

körbe, körül

in front of

/In "frVnt @v/

elôtt (térben)

route

/ru:t/

útvonal

internet café

/%[email protected] "k&feI/

internetkávézó

rug

/rVg/

szônyeg

just

/dZVst/

csak; éppen

sandwich

/"s&nwIdZ/

szendvics

kitchen

/"kItSIn/

konyha

shelf

/Self/

polc

kés

sleep

/sli:p/

alszik

knife /naIf/ 60 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

61

UNIT 5

UNIT 6

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

sofa

/"[email protected]@/

kanapé, heverô

advertisement

/@d"v3:[email protected]/

hirdetés

some

/sVm/

néhány, valamennyi

all right

/O:l "2 raIt/

rendben

spoon

/spu:n/

kanál

at the moment

/@t [email protected] "[email protected]@nt/

pillanatnyilag, most

stamps

/st&mps/

bélyeg(ek)

believe

/bI"li:v/

(el)hisz

stop (bus)

/stQp/

megálló (busz)

bestseller

/best"[email protected]/

nagy példányszámban forgalmazott (pl. könyv)

supermarket

/"su:[email protected]%mA:kIt/

élelmiszeráruház

(the) blues

/([email protected]) "blu:z/

(a) blues (zene)

table

/teIbl/

asztal

brilliant

/"[email protected]/

ragyogó

tall

/tO:l/

magas

can't stop

/%kA:nt "stQp/

nem tudja abbahagyni

telephone

/"[email protected]@Un/

telefon

character

/"[email protected]@/

karakter, betû

television

/"[email protected]/

televízió

check

/tSek/

ellenôriz

/[email protected]"seISn/

társalgás

Thanks a lot!

/"T&nks @ %lQt/

Nagyon köszönöm.

conversation

think

/TINk/

gondol

countryside

/"kVntrisaId/

vidék, környék

under

/"[email protected]/

alatt

do homework

/du: "[email protected]:k/

házifeladatot csinál

upstairs

/%Vp"[email protected]/

fel, fenn

draw

/drO:/

rajzol

wall

/wO:l/

fal

drive

/draIv/

vezet, hajt

washing machine

/"wQSIN [email protected]%Si:n/

mosógép

drums

/drVmz/

dob(ok)

window

/"[email protected]/

ablak

eye

/aI/

szem

fall in love

/%fO:l In "lVv/

szerelmes lesz

fantastic

/f&n"t&stIk/

fantasztikus, csodálatos

fantasy

/"[email protected]/

képzelet, fantázia

fax number

/"f&ks %[email protected]/

faxszám

feel

/fi:l/

érez

flamenco

/[email protected]"[email protected]/

flamenco

foreign

/"[email protected]/

külföldi

genius

/"dZi:[email protected]/

zseni

golf

/gQlf/

golf

hear

/[email protected]/

(meg)hall

head

/hed/

fej

hour

/"[email protected]/

óra (60 perc)

ill

/Il/

beteg

I'm afraid

/%aIm @"freId/

attól tartok

initial

/I"nISl/

bevezetô, kezdeti

interview

/"[email protected]:/

interjú, riport

62

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

63

UNIT 6

UNIT 6

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Japanese

/[email protected]"ni:z/

japán

spelling

/"spelIN/

helyesírás

job

/dZQb/

munka, állás

spend

/spend/

tölt (idôt), költ (pénzt)

know

/[email protected]/

tud, ismer

stop

/stQp/

megáll, abbahagy

last month

/%lA:st "mVnT/

múlt hónapban

story

/"stO:ri/

történet

later

/"[email protected]/

késôbb

suddenly

/"sVdnli/

hirtelen

laugh

/lA:f/

nevet

surprised

/[email protected]"praIzd/

meglepett

little

/"lItl/

kis, kicsi

surprising

/[email protected]"praIzIN/

meglepô

look forward to

/%lUk "fO:[email protected] tU/

örömmel vár

swim

/swIm/

úszik

magic

/"m&dZIk/

varázslatos, mágikus

talented

/"[email protected]/

tehetséges

manager

/"[email protected]/

igazgató

teenager

/"ti:[email protected]/

tizenéves

/!"[email protected]@/

színház

message

/"mesIdZ/

üzenet

theatre

no-one

/"[email protected]/

senki

today

/[email protected]"deI/

ma

note

/[email protected]/

hangjegy

travel

/"tr&vl/

utazik

now

/naU/

most

translate

/tr&nz"leIt/

(le)fordít

number one

/[email protected] "wVn/

elsô számú, legjobb

until

/Vn"tIl/

-ig (idôben)

paint

/peInt/

fest

use

/ju:z/

használ

party

/"pA:ti/

összejövetel, buli, parti

very

/"veri/

nagyon

play

/plei/

játszik

very well

/%veri "wel/

nagyon jól

poetry

/"[email protected]@tri/

költészet

village

/"vIlIdZ/

falu

pop music

/"pQp %mju:zik/

popzene

voice

/vOIs/

hang (emberi)

prefer

/prI"f3:/

jobban szeret, elônyben részesít

was born

/[email protected] "bO:n/

született

read

/ri:d/

olvas

wear

/[email protected]/

visel, hord

really

/"ri:@li/

valóban, igazán

wedding

/"wedIN/

esküvô, eljegyzés

receptionist

/rI"[email protected]/

portás, recepciós

well

/wel/

jól

river

/"[email protected]/

folyó

worried

/"wVrId/

aggódó

sea

/si:/

tenger

yesterday

/"[email protected]/

tegnap

see

/si:/

lát

yesterday evening

/%[email protected] i:vnIN/

tegnap este

sell

/sel/

elad, árul

shy

/SaI/

szégyenlôs, félénk

sing

/sIN/

énekel

sit

/sIt/

ül

so

/[email protected]/

így, úgy, ilyen, olyan

soul singer /"[email protected] %[email protected]/ 64 New Headway Elementary • the THIRD edition

soulénekes New Headway Elementary • the THIRD edition

65

UNIT 7

UNIT 7

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

act

/&kt/

cselekszik, fellép

everybody

/"evrIbQdi/

mindenki

activity

/&k"[email protected]/

tevékenység, cselekvés

excellent

/"[email protected]@nt/

kitûnô

aeroplane

/"[email protected]@pleIn/

repülôgép

experience

/Ik"[email protected]@ns/

élmény

after that

/%A:[email protected] "D&t/

azután

famous

/!"[email protected]/

híres

agree

/@"gri:/

egyetért

farm

/fA:m/

farm, tanya

air show

/"[email protected] [email protected]/

légibemutató

fighter jet

/"[email protected] %dZet/

lökhajtásos vadászgép

another

/@"[email protected]/

egy másik

film star

/"fIlm stA:/

filmcsillag

April

/"[email protected]/

április

film studio

/"fIlm %stju:[email protected]/

filmstúdió

astronaut

/"[email protected]:t/

ûrhajós

finally

/"[email protected]/

végül

at that moment

/@t "D&t [email protected]@nt/

abban a pillanatban

first (... next)

/f3:st/

elôször (… azután)

/"flaIt/

repülés

athlete

/"&Tli:t/

atléta

flight

Atlantic

/@t"l&ntIk/

atlanti

foreign minister

/"[email protected] "[email protected]/

külügyminiszter

become

/bI"kVm/

válik vmivé, lesz

fortunately

/"fO:[email protected]@tli/

szerencsére

begin

/bI"gIn/

kezd, kezdôdik

guitar

/gI2"tA:/

gitár

birthday

/"b3:TdeI/

születésnap

handbag

/"h&ndb&g/

kézitáska, retikül

break a record

/breIk @ "rekO:d/

rekordot dönt

have a holiday

/%h&v @ "[email protected]/

szabadságon van

car crash

/"kA: %kr&S/

karambol

immediately

/I"mi:[email protected]/

azonnal, rögtön

career

/[email protected]"[email protected]/

életpálya, karrier

important

/Im"pO:[email protected]/

fontos

car park

/"kA: pA:k/

parkoló(hely)

Independence Day

/IndI"[email protected] %deI/

a függetlenség napja

century

/"[email protected]/

évszázad

join

/dZOIn/

csatlakozik

champion

/"[email protected]/

bajnok

June

/dZu:n/

június

change v

/tSeIndZ/

változik, változtat

later

/"[email protected]/

késôbb

Christmas day

/%[email protected] "deI/

karácsony napja

leader

/"li:[email protected]/

vezetô, vezér

Congratulations!

/[email protected]%gr&tSU"leISnz/

Gratulálok!

leave

/li:v/

elindul, (el)hagy

countryside

/"kVntrisAid/

vidék, környék

life

/laIf/

élet

dangerous

/"[email protected]@s/

veszélyes

March

/mA:tS/

március

decide

/dI"saId/

(el)határoz, dönt

marry

/"m&ri/

házasodik, férjhez megy, feleségül vesz

die

/daI/

meghal

meal

/mi:l/

étel, étkezés

disappear

/[email protected]"[email protected]/

eltûnik

medal

/"medl/

érem, medál

earn

/3:n/

(pénzt) keres

million

/"[email protected]/

millió

email

/"i:meIl/

email, elektronikus levél

money

/"mVni/

pénz

end

/end/

vég(et ér)

Mother's Day

/"[email protected] %deI/

anyák napja

Európa

nearly

/"[email protected]/

majdnem

Europe /"[email protected]@p/ 66 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

67

UNIT 7

UNIT 7

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

news

/nju:z/

hírek

survive

/[email protected]"vaIv/

túlél

November

/[email protected]"[email protected]/

november

temple

/"templ/

templom

olympics

/@"lImpIks/

olimpia

test flight

/"test flaIt/

próbarepülés

over

/"@[email protected]/

át, fölött, túl

test pilot

/"test [email protected]/

berepülô pilóta

orange juice

/"QrIndZ dZu:s/

narancslé

thank goodness

/"T&Nk "[email protected]/

hála Istennek

own

/@Un/

saját

think

/TINk/

gondol

Pacific Ocean

/[email protected]%sIfIk /"@[email protected]/

Csendes-óceán

tomorrow

/[email protected]"[email protected]/

holnap

personal computer

/%p3:[email protected]@l [email protected]"pju:[email protected]/

személyi számítógép

travel

/"[email protected]/

utazik

pilot

/"[email protected]/

pilóta

war

/wO:/

háború

politician

/%[email protected]"tISn/

politikus

win

/wIn/

gyôz, nyer

politics

/"[email protected]/

politika

popular

/"[email protected]@/

népszerû

present

/"preznt/

ajándék

president

/"[email protected]/

elnök

prime minister

/%praIm "[email protected]/

miniszterelnök

public

/"pVblIk/

nyilvános

remember

/rI"[email protected]/

emlékszik, eszébe jut

retire

/rI"[email protected]/

visszavonul, nyugdíjba megy

rich

/rItS/

gazdag

satellite

/"[email protected]/

mûhold

secret

/"si:[email protected]/

titok

sell

/sel/

elad, árul

September

/sep"[email protected]/

szeptember

shoes

/Su:z/

cipô(k)

short

/SO:t/

rövid

sleep

/sli:p/

alszik

soon

/su:n/

hamarosan

space

/speIs/

ûr

star

/stA:/

csillag

start

/stA:t/

(el)kezd

study

/"stVdi/

tanul

subject

/"sVbdZekt/

(tan)tárgy

sure /[email protected]/, /SO:/ 68 New Headway Elementary • the THIRD edition

biztos New Headway Elementary • the THIRD edition

69

UNIT 8

UNIT 8

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

advice

/@d"vaIs/

tanács

in a hurry

/%In @ "hVri/

sietve, sietségben

afraid

/@"freId/

fél, tart vmitôl

incredible

/In"[email protected]/

hihetetlen

(3 years) ago

/@"[email protected]/

(3 évvel) ezelôtt

inside

/"InsaId/

belül

all the time

/%O:l [email protected] "taIm/

egész idô alatt

invent

/In"vent/

feltalál

arrive

/@"raIv/

(meg)érkezik

invention

/In"venSn/

találmány

(coffee) break

/breIk/

(kávé) szünet

invitation

/InvI"teISn/

meghívás, meghívó

bicycle

/"baIsIkl/

kerékpár, bicikli

jeans

/dZi:nz/

farmer (nadrág)

birthday

/"b3:TdeI/

születésnap

laugh

/lA:f/

nevet

call

/kO:l/

hív, szólít

long ago

/lQN @"[email protected]/

hosszú idôvel ezelôtt, régen

Christmas Day

/%[email protected] "deI/

karácsony napja (dec. 25.)

midnight

/"mIdnaIt/

éjfél

/mIs"teIk/

hiba, tévesztés

clean

/kli:n/

tisztít, takarít

mistake

couple

/"kVpl/

pár

Mother's Day

/"[email protected] deI/

anyák napja

cry

/kraI/

sír, kiabál

New Year's Eve

/nju: [email protected] "i:v/

Szilveszter

date

/deIt/

dátum

notice

/"[email protected]/

észrevesz

design

/dI"zaIn/

tervezés

nowadays

/"[email protected]/

napjainkban, manapság

driver

/"[email protected]/

sofôr, vezetô

opera

/"[email protected]/

opera

easy

/"i:zi/

könnyû

painter

/"[email protected]/

festô

Easter Day

/%i:[email protected] "deI/

húsvét vasárnap

phone call

/"[email protected] %kO:l/

telefonhívás

everyone

/"evriwVn/

mindenki

same to you

/seIm [email protected] "ju:/

ugyanazt neked is, viszont kívánom

experiment

/Ik"[email protected]/

kísérlet

send

/send/

(el)küld

fall

/fO:l/

esik, elesik, leesik

snow

/[email protected]/fall in love

/fO:l In lVv/

szerelmes lesz

spaghetti

/[email protected]"geti/

spagetti

feelings

/"fi:lINz/

érzelmek

studio

/"stju:[email protected]/

stúdió

forget

/[email protected]"get/

(el)felejt

sweet

/"swI:t/

édes

get engaged

/%get In"geIdZd/

eljegyzi magát

term

/t3:m/

idôszak, félév

get married

/%get "m&rId/

házasságot köt

Thanksgiving

/T&Nks"gIvIN/

hálaadás

give

/gIv/

ad

tomorrow

/[email protected]"[email protected]/

holnap

Good luck!

/%gUd "lVk/

Jó szerencsét!

type

/taIp/

típus, fajta

government

/"[email protected]@nt/

kormány

unhappy

/Vn"h&pi/

boldogtalan, rosszkedvû

green

/gri:n/

zöld

Valentine's Day

/"[email protected] deI/

Bálint/Valentin napja

Halloween

/%[email protected]"i:n/

Mindenszentek ünnepe

wedding day

/"wedIN deI/

az esküvô napja

horse

/hO:s/windscreen wiper

/"wIndskri:n %[email protected]/

ablaktörlô

idea /aI"[email protected]/ 70 New Headway Elementary • the THIRD edition

ötlet, gondolat New Headway Elementary • the THIRD edition

71

UNIT 9

UNIT 9

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

a bit

/@ "bIt/

egy kicsit

delicious

/dI"[email protected]/

finom, ízletes, pompás

all sorts

/"O:l "sO:ts/

mindenféle

depend

/dI"pend/

függ (vmitôl)

anybody

/"enibQdi/

valaki, bárki,

dessert

/dI"z3:t/

desszert, édesség

anything else?

/eniTIN "els/

(kér még) valami mást?

disgusting

/dIs"gVstIN/

undorító, gusztustalan

anyway

/"eniweI/

de mégis, de azért/na mindegy

dollar

/"[email protected]/

dollár

apple juice

/"&pl %dZu:s/

almalé

double room

/%dVbl "rUm/

kétágyas szoba

away from

/@"weI %[email protected]/

távol vmitôl

egg

/eg/

tojás

bacon

/"[email protected]/

húsos szalonna

either

/"[email protected]/

sem

banana

/[email protected]"nA:[email protected]/

banán

environment

/In"[email protected]@nt/

környezet

beef

/bi:f/

marhahús

especially

/I"[email protected]/

különösen

/fA:m/

tanya, farm

beer

/[email protected]/

sör

farm

biscuit

/"bIskIt/

keksz

finger

/"[email protected]/

ujj

book

/bUk/

elôjegyez, (meg)rendel

fish

/fIS/

hal

borrow

/"[email protected]/

kölcsönvesz

for example

/%[email protected](r) Ig"zA:mpl/

például

bottle

/"bQtl/

üveg, palack

foreign

/"fQrIn/

külföldi

box

/bQks/

doboz

fruit

/fru:t/

gyümölcs

bread

/bred/

kenyér

full

/fUl/

tele, teli

Caribbean

/k&rI"bi:@n/

karibi, Karib-tengeri

garlic

/"gA:lIk/

fokhagyma

carrot

/"[email protected]/

sárgarépa

glad

/gl&d/

boldog, örül

central

/"[email protected]/

központi

ham

/h&m/

sonka

check in/out

/%tSek "In / "aut/

be/kijelentkezik

herring

/"herIN/

hering

cheese

/tSi:z/

sajt

history

/"[email protected]/

történelem

Chile

/"tSIli/

Chile

homework

/"[email protected]:k/

házi feladat

chilli

/"tSIli/

chilli (mexikói étel)

horrible

/"[email protected]/

szörnyû

China

/"[email protected]/

Kína

human

/"hju:[email protected]/

emberi

Chinese

/tSaI"ni:z/

kínai

hungry

/"hVNgri/

éhes

chocolate

/"[email protected]/

csokoládé

ice-cream

/aIs "kri:m/

jégkrém, fagylalt

chopstick(s)

/"tSQpstIks/

evôpálca

India

/"[email protected]/

India

close

/[email protected]/

(be)csuk

kilo

/"ki:[email protected]/

kilogramm

coffee

/"kQfi/

kávé

land

/l&nd/

föld, terület

control

/[email protected]"[email protected]/

ellenôriz, szabályoz

lend

/lend/

kölcsönad

course (of a meal)

/kO:s/

(étel) fogás

lunch

/lVntS/

ebéd

krém, tejszín

main

/meIn/cream /kri:m/ 72 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

73

UNIT 9

UNIT 9

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

meat

/mi:t/

hús

toast

/[email protected]/

pirítós

menu

/"menju:/

étlap

together

/[email protected]"[email protected]/

együtt

(the) Middle East

/([email protected]) %mIdl "i:st/

Közel-Kelet

tomato

/[email protected]"mA:[email protected]/

paradicsom

milk

/mIlk/

tej

trainers

/"[email protected]/

edzôcipô

move on

/mu:v "Qn/

továbbmegy/költözik

transport

/"tr&nspO:t/

szállít, visz

mushroom

/"mVSrUm/

gomba

typical

/"tIpIkl/

tipikus, jellegzetes

noodles

/"nu:dlz/

(leves)tészta, galuska, nudli

vegetable

/"[email protected]/

zöldség

north

/nO:T/

észak

washing-up

/%wQSIN "Vp/

mosogatás

orange

/"QrIndZ/

narancs

yoghurt

/"[email protected]/

joghurt

part (of the world)

/pA:t/

(világ)rész

yours faithfully

/%jO:z "[email protected]/

tisztelettel (hivatalos levél végén)

pass (=give)

/pA:s/

(oda)ad

pasta

/[email protected]/

tészta

pea

/pi:/

borsó

petrol

/"[email protected]/

benzin

poor

/pO:/

szegény

possible

/"[email protected]/

lehetséges

potatoes

/[email protected]"[email protected]/

burgonya

recipe

/"[email protected]/

(étel)recept

rice

/raIs/

rizs

right now

/%raIt "naU/

most rögtön

salt

/sO:lt/, /sQlt/sardine

/sA:"di:n/

szardínia

sausages

/"sQsIdZIz/

kolbász, felvágott

Scandinavian

/sk&ndI"[email protected]/

skandináv

shopping list

/"SQpIN %lIst/

bevásárlólista

single room

/%sINgl "rUm/

egyágyas szoba

south

/saUT/

dél (égtáj)

sparkling water

/spA:klIN "wO:[email protected]/

szénsavas ásványvíz

still water

/"stIl "wO:[email protected]/

szénsavmentes ásványvíz

strawberry

/"strO:[email protected]/

(földi)eper

sugar

/"[email protected]/

cukor

table

/teIbl/

asztal

tea 74

/ti:/

tea

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

75

UNIT 10

UNIT 10

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

air

/[email protected]/

levegô

immigrant

/"[email protected]/

bevándorló

Arab

/"[email protected]/

arab

independent

/%IndI"[email protected]/

független

bank (of the river)

/b&Nk/

(folyó)part

influence

/"Influ:@ns/

hatás, befolyás

birthplace

/"b3:TpleIs/

születési hely

intelligent

/In"[email protected]/

intelligens

bridge

/brIdZ/

híd

lake

/leIk/building

/"bIldIN/

épület

Latin

/"l&tIn/

latin

busy

/"bIzi/

elfoglalt

library

/"[email protected]/

könyvtár

capital city

/%k&pItl "sIti/

fôváros

mixture

/"[email protected]/

keverék

car park

/"kA: %pA:k/

parkoló

mountain

/"maUntIn/

hegy

cathedral

/[email protected]"Ti:[email protected]/

székesegyház

mud

/mVd/

sár, iszap

/mju:"[email protected]/

múzeum

church

/tS3:tS/

templom

museum

clean

/kli:n/

tiszta

noisy

/"nOIzi/

zajos

coast

/[email protected]/

(tenger)part, partvidék

off

/Qf/

le

commercial

/[email protected]"m3:Sl/

kereskedelmi

open

/"@[email protected]/

(ki)nyit, nyílik

composer

/[email protected]"[email protected]@/

zeneszerzô

park

/pA:k/

park

concert

/"[email protected]/

hangverseny, koncert

past

/pA:st/

múlt

cosmopolitan

/%[email protected]"[email protected]/

világpolgári, kozmopolita

population

/[email protected]"leISn/

lakosság, népesség

cottage

/"kQtIdZ/

nyaraló, tanya

port

/pO:t/

kikötô

country

/"kVntri/

vidék

practise

/"pr&ktIs/

gyakorol

corner

/"kO:[email protected]/

sarok

pretty

/"prIti/

csinos

cultural centre

/"[email protected]@l %[email protected]/

kulturális központ

quiet

/"[email protected]/

csendes, nyugodt

dirty

/"d3:ti/

piszkos, koszos

resort

/rI"zO:t/

üdülôhely

district

/"dIstrIkt/

kerület

river

/"[email protected]/

folyó

exhibition

/%eksI"bISn/

kiállítás

rule

/ru:l/

uralkodik

expensive

/Ik"spensIv/

drága

safe

/seIf/

biztonságos

factory

/"f&ktri/

gyár

sail

/seIl/

vitorlázik, hajózik

field

/fi:ld/

mezô

salsa

/"[email protected]/

salsa (afro-kubai tánc)

fiesta

/fi:"[email protected]/

ünnep, fesztivál

second

/"[email protected]/

második

group

/gru:p/

csoport

ship

/Sip/

hajó

gypsy

/"dZIpsi/

cigány

slave

/sleIv/

rabszolga

hand clapping

/"h&nd %kl&pIN/

taps

socialist revolution

/%[email protected]@lIst [email protected]"lu:Sn/

szocialista forradalom

hill

/hIl/

hegy, domb

song

/sQN/

dal

történelmi

spice

/"spaIs/

fûszer

historical /hIs"tQrIkl/ 76 New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

77

UNIT 10

UNIT 11

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

stand

/st&nd/

áll

baby

/"beIbi/

kisbaba, csecsemô

street

/stri:t/

utca

ballet shoe

/"b&leI Su:/

balettcipô

surfboard

/"s3:fbO:d/

szörfdeszka

baseball cap

/"beIsbO:l %k&p/

baseball sapka

tall

/tO:l/

magas

boot

/bu:t/

csizma

tango

/"[email protected]/

tangó

changing rooms

/"tSeIndZIN %ru:mz/

próbafülkék

tobacco

/[email protected]"[email protected]/

dohány

cherish

/"tSerIS/

gyengéden szeret, ápol

village

/"vIlIdZ/

falu

chewing gum

/"tSu:IN %gVm/

rágógumi

wide

/waId/

széles

choose

/tSu:z/

választ

/wUd/

erdô

coat

/[email protected]/

kabát

credit card

/"kredIt %kA:d/

hitelkártya

dark

/dA:k/

sötét

deny

/dI"naI/

tagad

dress

/dres/

(nôi) ruha

fair

/[email protected]/

szôke, világos

fresh

/freS/

friss

good-looking

/%gUd"lUkIN/

jó kinézetû

grey

/greI/

szürke, ôsz

hair

/[email protected]/

haj, szôr

handsome

/"[email protected]/

jóképû

happiness

/"[email protected]/

boldogság

hat

/h&t/

kalap

jacket

/"dZ&kIt/

zakó, dzseki

joy

/dZOI/

öröm

jumper

/"[email protected]/

pulóver

kiss

/kIs/

(meg)csókol

long

/lQN/

hosszú

pay

/peI/

fizet

shirt

/S3:t/

ing

shoe

/Su:/

cipô

shorts

/SO:ts/

rövidnadrág

size

/saIz/

méret

skirt

/sk3:t/

szoknya

smile

/smaIl/

mosolyog

wood

78

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

79

UNIT 11

UNIT 12

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

solitary

/"[email protected]/, /"[email protected]@ri/

magányos

adventure

/@d"[email protected]/

kaland

something

/"sVmTIN/

valami

art

/A:t/

mûvészet

suit

/su:t/

öltöny

bottom

/"[email protected]/

fenék, alj

suitcase

/"su:tkeIs/

bôrönd

breath

/"breT/

lélegzet

sunglasses

/"sVnglA:sIz/

napszemüveg

breathe

/bri:D/

lélegzik

sunrise

/"sVnraIz/

pirkadat, napkelte

calm

/kA:m/

csendes, nyugodt

T-shirt

/"ti:S3:t/

póló

catch

/k&tS/

(meg)fog, elkap

talk

/tO:k/

beszél

climb

/klaIm/

(fel/meg)mászik

tie

/taI/

nyakkendô

cloudy

/"klaUdi/

felhôs

tennis racket

/"tenIs %r&kIt/

teniszütô

continue

/[email protected]"tInju:/

folytat

/ku:l/

hûvös, hideg

trainers

/"[email protected]/

edzôcipô

cool

trousers

/"[email protected]/

nadrág

conservation

/[email protected]"veISn/

megôrzés, fenntartás

try on

/%traI "Qn/

felpróbál

(18) degrees

/dI"gri:z/

(18) fok

umbrella

/Vm"[email protected]/

esernyô

deep

/di:p/

mély

whose?

/hu:z/

kié?

discover

/dI"[email protected]/

felfedez

wing

/wIN/

szárny

drive

/draIv/

vezet, hajt

due (a baby)

/dju:/

esedékes, várható

fall

/fO:l/

(le)esik

foggy

/"fQgi/

ködös

free-diving

/"fri: daIvIN/

búvárúszás (oxigénpalack nélkül)

free-running

/"fri: rVnIN/

városi akadályfutás

freedom

/"fri:[email protected]/

szabadság

grow up

/%[email protected] "Vp/

felnô

gymnastics

/dZIm"n&stIks/

torna

join

/dZOIn/

csatlakozik

jump

/dZVmp/

ugrik

lion

/"[email protected]/

oroszlán

meeting

/"mi:tIN/

találkozás, gyûlés

metre

/"mi:[email protected]/

méter

move

/mu:v/

mozgás, mozdulat

Oh, my goodness!

/@U maI "[email protected]/

Szent ég!

outside

/"aUtsaId/

kinn, kívül

oxygen

/"[email protected]/

oxigén

80

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

81

UNIT 12

UNIT 13

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

pain

/peIn/

fájdalom

annoyed

/@"nOId/

bosszankodó, bosszankodik

peace

/pi:s/

béke

annoying

/@"nOIIN/

bosszantó

philosophy

/fI"[email protected]/

filozófia

asleep

/@"sli:p/

alszik, alva

plan

/pl&n/

terv; tervez

badly

/"b&dli/

rosszul

quiet

/"[email protected]/

csendes, békés

belong (to)

/bI"lQN/

tartozik (vhova)

rainforest

/"reInfQrIst/

esôerdô

burglar

/"b3:[email protected]/

betörô

retire

/rI"[email protected]/

visszavonul, nyugdíjba megy

careful

/"[email protected]/

óvatos, gondos

roof

/ru:f/

(ház)tetô

carefully

/"[email protected]@li/

óvatosan, gondosan

safe

/seIf/

biztonságos

cent

/sent/

cent

scuba-dive

/"sku:[email protected]/

könnyûbúvár sportot ûz

chain

/tSeIn/

lánc

/[email protected]/

fésû

sneeze

/sni:z/

tüsszent

comb

snowy

/"[email protected]/

havas

count

/kaUnt/

(meg)számol

stay

/steI/

marad; tartózkodik

create

/kri:"eIt/

alkot, létrehoz

suggestion

/[email protected]"[email protected]/

javaslat

cry

/kraI/

sír, kiabál

sunbathe

/"sVnbeID/

napfürdôzik

cut

/kVt/

(le)vág

swimming costume

/"swImIN %kQstju:m/

úszódressz, fürdôruha

deodorant

/di:"@[email protected]@nt/

dezodor

try

/traI/

próbál

dwarf

/dwO:f/

törpe

umbrella

/Vm"[email protected]/

esernyô

explain

/Ik"spleIn/

(meg)magyaráz

underwater

/[email protected]"wO:[email protected]/

víz alatt; vízalatti

fast

/fA:st/

gyors; gyorsan

view

/vju:/

nézet

fluently

/"flu:@ntli/

folyékonyan

weather

/"[email protected]/

idôjárás

fortunately

/"fO:[email protected]@tli/

szerencsére

/"wIndi/

szeles

gun

/gVn/

fegyver, revolver

habit

/"h&bIt/

szokás

immediately

/I"mi:[email protected]/

azonnal

it doesn't matter

/It %dVznt "[email protected]/

nem baj

marathon

/"[email protected]@n/

maraton(futás)

mirror

/"[email protected]/

tükör

nationality

/[email protected]"[email protected]/

nemzetiség

plaster

/"plA:[email protected]/

ragtapasz

please

/pli:z/

kérem

quietly

/"[email protected]/

csendesen

quiz

/kwIz/

fejtörô, vetélkedô

rose

/[email protected]/

rózsa

windy

82

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

83

UNIT 13

UNIT 14

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

scream

/skri:m/

sikítás, sikoltás

abroad

/@"brO:d/

külföldön

shampoo

/S&m"pu:/

sampon

airport

/"[email protected]:t/

repülôtér

slowly

/"[email protected]/

lassan

announcement

/@"[email protected]/

közlés, bejelentés

special

/"speSl/

különleges, speciális

arrival hall

/@"raIvl %hO:l/

érkezési váróterem

suddenly

/"sVdnli/

hirtelen

attack

/@"t&k/

támadás

suncream

/"sVnkri:m/

napozókrém

Belgium

/"[email protected]/

Belgium

support

/[email protected]"pO:t/

támogat, drukkol

board

/bO:d/

beszáll, felszáll (repülôre/hajóra)

tiring

/"[email protected]/

fárasztó

boarding pass

/"bO:dIN %pA:s/

beszállókártya

toothbrush

/"tu:TbrVS/

fogkefe

boat ride

/"[email protected] %raId/

csónakázás, hajózás

toothpaste

/"tu:TpeIst/

fogkrém

business class

/"[email protected] %klA:s/

„business” osztály

/%tSek "In/

bejelentkezik

typical

/"tIpIkl/

tipikus, jellemzô

check in

unhappiness

/"[email protected]/

boldogtalanság

check-in desk

/"tSek In %desk/

jegy- és poggyászkezelésre szolgáló pult (repülôtéren)

worried

/"wVrId/

aggódó, aggódik

comfort

/"[email protected]/

kényelem, komfort

worrying

/"wVriIN/

aggasztó

competition

/[email protected]"tISn/

verseny, versengés

cycle

/"saIkl/

kerékpározik

deliver

/dI"[email protected]/

kézbesít, házhoz visz

departures board

/dI"pA:[email protected] %bO:d/

indulási tábla, menetrend

departure lounge

/dI"pA:[email protected] %laUndZ/

indulási váróterem

excellent

/"[email protected]@nt/

kitûnô

execute

/eksIkjUt/

végrehajt

flag

/fl&g/

zászló

flight

/flaIt/

repülés; járat

fly

/flaI/

repül

gate

/geIt/

kapu

(the) Government

/"[email protected]@nt/

a kormány

hand luggage

/"h&nd %lVgIdZ/

kézipoggyász

hearse

/h3:s/

halottaskocsi

hitch-hike

/"hItS%haIk/

autóstoppal utazik

honeymoon

/"hVnimu:n/

mézeshetek, nászút

horse and cart

/%hO:s @n "kA:t/

lovaskocsi

hurt

/h3:t/

sért, bánt

jumbo jet

/%[email protected] "dZet/

lökhajtásos utasszállító repülô

kill

/kIl/

(meg)öl, elpusztít

84

New Headway Elementary • the THIRD edition

New Headway Elementary • the THIRD edition

85

Jegyzet

UNIT 14

Notes

Szó / kifejezés

Kiejtés

Jelentés

knee

/ni:/

térd

last call

/%lA:st "kO:l/

utolsó hívás (a repülô indulása elôtt)

lie

/laI/

fekszik

lift

/lIft/

lift

locust

/"[email protected]@st/

sáska

loud

/laUd/

hangos

luggage

/"lVgIdZ/

poggyász

mad

/m&d/

ôrült

miss

/mIs/

lekés(ik)

motorbike

/"[email protected]@baIk/

motorkerékpár

now boarding

/%naU "bO:dIN/

beszállás alatt (repülôgép)

pack

/p&k/

pakol, csomagol

passenger

/"[email protected]/

utas

passport control

/"pA:spO:t [email protected]"[email protected]/

útlevélvizsgálat

primary school

/"[email protected] sku:l/

általános iskola

(the) Pyramids

/[email protected] "[email protected]/

(a) piramisok

quarrel

/"[email protected]/

veszekedés

reason

/"ri:[email protected]/

ok

retired

/rI2"[email protected]/

nyugdíjas, visszavonult

seat

/si:t/

ülés

secondary school

/"[email protected] sku:l/

középiskola

stay

/steI/

marad; tartózkodik

three-course (meal)

/%Tri: kO:s "mi:l/

háromfogásos (étkezés)

tornado

/tO:"[email protected]/

tornádó

trolley

/"trQli/

(kézi)kocsi

washing-up

/%wQSIN "Vp/

mosogatás

waste (of time)

/"weIst/

pazarlás (idôpocsékolás)

86

New Headway Elementary • the THIRD edition

Jegyzet Notes

Comments